Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αναβλήθηκε η εφαρμογή για τις πινακίδες κυκλοφορίας έλξης σε τρέιλερ σκαφών και μπαγκαζιέρες

25 Απριλίου, 2020

Αναβλήθηκε η εφαρμογή για τις πινακίδες κυκλοφορίας έλξης σε τρέιλερ σκαφών και μπαγκαζιέρες

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέβαλε την εφαρμογή του μέτρου έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας έλξης σε τρέιλερ σκαφών και μπαγκαζιέρες για τον προσεχή χειμώνα.

Αναβολή για το Νοέμβριο του 2020 έλαβε η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης που αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας έλξης οχημάτων της κατηγορίας Ο. Ο λόγος της αναβολής εστιάζεται στον κορωνοϊό καθώς οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών υπολειτουργούν και δεν μπορούν να δεχθούν πολίτες οπότε και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την αναβολή της εφαρμογής για τον χειμώνα.

Ειδικότερα η νέα τροποποιητική απόφαση αναφέρει ότι: «Τροποποίηση της Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303) υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη:

1.Την παράγραφο 2 του άρθρου 88, την παράγραφο 2 του άρθρου 90 και το άρθρο 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).

2.Την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

3.Την υπουργική απόφαση αριθμ. Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο».

4.Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119).

6.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7.Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

8.Την αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

9.Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

10.Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

11.Την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι διοικητικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303).

12.Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ9/46447/2397/2019 (Β΄ 2303) τροποποιείται, ως εξής:

«Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2020».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Tags
Τρέιλερ Τρέιλερ Σκάφους Νομοθεσία Μπαγκαζιέρες
Comodo SSL