Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αλλαγές στις Άδειες Εκτέλεσης Πλόων από το Υπουργείο Ναυτιλίας "στο 90"

9 Μαΐου, 2023

Αλλαγές στις Άδειες Εκτέλεσης Πλόων από το Υπουργείο Ναυτιλίας "στο 90"

Λίγο πριν τις εκλογές, δημοσιεύτηκε ΦΕΚ που περιείχε αλλαγές στις άδειες και τα παράβολα των μικρών σκαφών!

Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Ναυτιλίας με υπογραφή του υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη, άλλαξε η ισχύς Ερασιτεχνικών Αδειών Εκτέλεσης Πλόων από 8 σε 4 έτη με αποτέλεσμα αύξηση των διαδικασιών και της ταλαιπωρίας των ιδιοκτητών σκαφών, διπλασιασμός του έργου των λεμβολόγων των λιμενικών αρχών και διπλασιασμός των εξόδων που απαιτούνται σε παράβολα για τις εκδόσεις και για τις ανανεώσεις των αδειών εκτέλεσης πλόων.

Αριθμ. 2133.1/31645/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 2909/03.05.2023 | Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 «Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»

Τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 23 για τις καταχωρήσεις και μεταγραφές μικρών σκαφών

Αλλαγές επήλθαν στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα 23 [Υπουργική Απόφαση 2122/01/2000 – ΦΕΚ 231/Β/1-3-2000] – “Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών” αναφορικά με τις Καταχωρήσεις – Μεταγραφές και ανανεώσεις των αδειών εκτέλεσης πλόων του σκάφους αλλά και τα παράβολα για τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά μικρά σκάφη.

Συνοπτικά οι Τροποποιήσεις:

Αλλαγές στις Καταχωρήσεις – Μεταγραφές

– Η μεταγραφή που αφορά σε ποσοστό άνω του 50%, η άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους παύει να ισχύει, παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή ή, σε περίπτωση απώλειάς της, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, και εκδίδεται νέα άδεια εκτέλεσης πλόων στο όνομα του/των παρόντος/ων ιδιοκτήτη/τών, με την υποβολή μόνο του δικαιολογητικού της υποπερ. (2) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16.

– Η νέα άδεια που θα εκδίδεται για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ισχύει:

i) μέχρι να συμπληρωθούν δύο (02) έτη από την τελευταία επιθεώρηση, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος ή

ίί) για τέσσερα (04) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους έως και δέκα (10) μέτρων ή

ίίί) μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας εκτέλεσης πλόων που έπαυσε να ισχύει, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων.

 

Αλλαγές στα παράβολα

Η άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους ισχύει για δύο (2) έτη, ενώ του ερασιτεχνικού ισχύει για τέσσερα (4) έτη (από 8 έτη που ίσχυε).

Η ανανέωσή της για δύο (2) ή τέσσερα (4) έτη αντίστοιχα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.

(α) Γ ια την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους καταβάλλονται:

(αα) e-παράβολο ύψους 20 ευρώ κατηγορίας «Λοιπές κατηγορίες» [1042] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματική» [3092].

(αβ) Είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

(β) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλονται:

(βα) e-παράβολο ύψους 50 ευρώ κατηγορίας «Θαλάσσια αναψυχή» [1044] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους έως 10 μ. ερασιτεχνική» [6293].

(ββ) Είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.,

(γ) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:

(γα) e-παράβολο ύψους 519,15 ευρώ κατηγορίας «Θαλάσσια αναψυχή» [1044] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 μ. έως 12 μ. ερασιτεχνική» [4845]. (γβ) Εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

(γγ) e-παράβολο ύψους 90 ευρώ κατηγορίας «Παράβολο χαρτοσήμου» [1045] και τύπου «Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους από 10 μ. έως 12 μ. ερασιτεχνική» [4834].

 

Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων

Για την ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού σκάφους υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται το σκάφος, αίτηση του ιδιοκτήτη και το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών. Το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών δεν απαιτείται αν το σκάφος δεν ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ανώνυμη Εταιρεία κοινής ωφέλειας και, αντί αυτού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη, στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες. Ειδικότερα:

α) Η ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε δύο (2) έτη, μετά από περιοδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της ισχύος της.

Για την ανανέωση της άδειας καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στην υποπερ. (αβ) της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 16.

β) Η ανανέωση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, με την υποβολή από τον ιδιοκτήτη του, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι “το σκάφος είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την έκταση των πλόων και τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων του, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται”.

Ειδικά για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων, υποβάλλεται και βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι “το σκάφος συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις του π.δ. 917/1979 (Α’ 257)», όπως ισχύει.

Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 16.

Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 16

 

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτήσεων

(α) Οι αιτήσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών μικρών σκαφών, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, διεκπεραιώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e- ΔΛΑ).

(β) Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποπερ. (1) και (3) της περ. α) της παρ. 1, των στοιχείων (ίί) και (ίίί) της υποπερ. (2) της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

(γ) Για την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, και του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

(δ) Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 24 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23, υποβάλλονται στο e- ΔΛΑ τα ευκρινή αντίγραφα των δικαιολογητικών της περ. β) της παρ. 1 και της περ. γ) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

(ε) Πλέον των δικαιολογητικών των περ. (β), (γ) και (δ) ο ενδιαφερόμενος επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και αληθή.

 

 Η επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΚΑΠΛΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, απηχώντας τα αισθήματα αγανάκτησης, οργής και θυμού των ανά την Επικράτεια μελών του εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την έκδοση και θέση σε άμεση εφαρμογή της Απόφασής σας αριθ. 2133.1/31645/2023/26-4-2023 (Β΄ 2909) για τους εξής λόγους:

Καθημερινά ακούμε από τα Μ.Μ.Ε. για καταργήσεις ή μειώσεις φόρων για την ελάφρυνση των φορολογούμενων στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε. Και αντί για μείωση προβαίνετε όχι σε απλή αύξηση αλλά σε αύξηση κατά ποσοστό 100% των εξόδων για την έκδοση ή ανανέωση Α.Ε.Π.

Εύλογα λοιπόν τίθενται τα ερωτήματα:

– Ποιοι ήταν/είναι οι λόγοι που οδηγηθήκατε στη λήψη του απαράδεκτου αυτού μέτρου αφού λόγοι αξιοπλοΐας των σκαφών δεν μπορούν να προβληθούν δεδομένου ότι τα ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ανέκαθεν δεν ήταν και ούτε είναι υπόχρεα σε αρχική επιθεώρηση (άρθρο 16 του Γ.Κ.Λ.23 /έτους 2000) αλλά μόνον σε έκτακτες. Γιατί λοιπόν προβήκατε στη σμίκρυνση του χρόνου ισχύος των Α.Ε.Π.,

– Για πιο λόγο δεν κληθήκαμε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν, καίτοι αυτό κατ’ επανάληψη σας έχει ζητηθεί ανεξάρτητα εάν αυτό αυτεπαγγέλτως από την πλευρά του Υπουργείου σας θα έπρεπε να γίνει,

– Κρίνετε ότι είναι σωστό στο πλαίσιο της χρηστής και φανερής διοίκησης να νομοθετείτε για εμάς επαχθή μέτρα χωρίς εμάς,

– Ξεχάστηκε η δημόσια διαβούλευση και στην προκείμενη περίπτωση η ανταλλαγή απόψεων σε τόσο σημαντικό θέμα που άπτεται με την ταλαιπωρία των κατόχων σκαφών αλλά και με το πορτοφόλι του κάθε κατόχου βάρκας βιοπαλαιστή και σε πολλές περιπτώσεις συνταξιούχου ο οποίος προτιμά να ψυχαγωγείται στη θάλασσα αντί να κλείνεται σε κάποιο ΚΑΠΗ,

– Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού στην έναρξη της τουριστικής περιόδου θα προκαλέσει και ήδη προκαλεί αναταραχή,

– Αλλά και στην περίπτωση που υπήρχαν λόγοι σμίκρυνσης κατά 50% του χρόνου ισχύος των ερασιτεχνικών Α.Ε.Π. γιατί δεν προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την έναρξη ισχύος.

Στα πιο πάνω ερωτήματά μας παρακαλούμε να δώσετε εντολή να μας γνωστοποιηθούν οι λόγοι που συνεκτιμήθηκαν για να προβείτε στη λήψη του μέτρου αυτού δηλ. στη μείωση κατά 50% του χρόνου ισχύος των Α.Ε.Π. και στο διπλασιασμό των εξόδων έκδοσης και ανανέωσής τους προκειμένου ενημερωθούν και τα ανά την Επικράτεια μέλη μας.

Tags
Υπουργείο Ναυτιλίας Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ερασιτεχνική Άδεια Εκτελέσεως Πλόων Γιάννης Πλακιωτάκης Άδεια Εκτέλεσης Πλόων
Comodo SSL