Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Χορήγηση Άδειας (Δίπλωμα) Ταχύπλοου Σκάφους χωρίς εξετάσεις – ποιοι δικαιούνται

29 Αυγούστου, 2018

Χορήγηση Άδειας (Δίπλωμα) Ταχύπλοου Σκάφους χωρίς εξετάσεις – ποιοι δικαιούνται

Για την απόκτηση διπλώματος ταχύπλοου σκάφους χρειάζεται ο υποψήφιος να περάσει από κάποια σχολή για να εκπαιδευτεί και αργότερα να εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις αλλά και στη θάλασσα. Υπάρχουν όμως κάποιοι που οι λιμενικές αρχές θεωρούν ότι έχουν τη «ναυτική ικανότητα» και έτσι δικαιούνται να χορηγηθούν άδεια ταχύπλοου σκάφους (δίπλωμα) χωρίς εξετάσεις.

Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την χορήγηση της Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (άνευ εξετάσεων).

• Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν.

• Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του Π.Δ. 260/2001.

• Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977.

• Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978.

• Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.

• Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (05) έτη.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (06) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

• Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

Δικαιολογητικά για την χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (χωρίς εξετάσεις)Αρμόδια υπηρεσία: Λιμενική Αρχή

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α ́ 45), όπως ισχύει.

2. Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, και οφθαλμιάτρου. (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ). Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο αιτών της συμμετοχής στις εξετάσεις [σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 6, του Άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444Β’/26-04-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

5. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

6. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας χειριστή ταχύπλοου σκάφους».

Tags
Δίπλωμα Σκάφους Δίπλωμα ταχυπλόου Λιμενικό Σώμα Νομοθεσία
Comodo SSL