Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Διαγωνισμός 47,6 εκατ. ευρώ για 7+7 ταχύπλοα σκάφη για εκτέλεση αποστολών/περιπολιών

6 Σεπτεμβρίου, 2022

Διαγωνισμός 47,6 εκατ. ευρώ για 7+7 ταχύπλοα σκάφη για εκτέλεση αποστολών/περιπολιών

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διεθνούς συμμετοχής, για ταχύπλοα σκάφη

Στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διεθνούς συμμετοχής, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ύψους 47,6 εκατ. ευρώ (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, με προϋπολογισμό ανά σκάφος 3,4 εκατ. ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2022.

Σκοπός – Περιγραφή
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, τα σκάφη θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση αποστολών/περιπολιών προκειμένου επιληφθούν σε συμβάντα/περιστατικά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα θα εκτελούν αποστολές/περιπολίες που αφορούν σε θέματα:

α) Ελέγχου εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

β) Επιτήρησης, αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. παράνομη είσοδος προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια δια θαλάσσης, διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πάσης φύσεως λαθρεμπόριο, παράνομη αλιεία, σπογγαλιεία, αρχαιοκαπηλία, κλπ).

γ) Έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη).

δ) Πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

ε) Διενέργειας ελέγχων, νηοψιών.

στ) Δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

η) Στην Εθνική Άμυνα της χώρας και της προάσπισης των Ελληνικών θαλασσίων συνόρων.

Επιδόσεις – Επιχειρησιακή Ικανότητα
Έκαστο σκάφος θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θάλασσας (Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 4 στην ανοικτή θάλασσα, σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς. Επίσης, η επιβιωσιμότητα του σκάφους θα είναι εξασφαλισμένη σε κατάσταση θαλάσσης (Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 7 στην ανοικτή θάλασσα.

Η μέγιστη ταχύτητα των σκαφών στις δοκιμές θα είναι τουλάχιστον πενήντα (50) κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου, στο 100% των μέγιστων συνεχών στροφών των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-1 κατά Douglas).

Η μέγιστη (επιχειρησιακή) συνεχής ταχύτητα των σκαφών θα είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου, στο 75% του φορτίου (load) των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-1 κατά Douglas).

Η ακτίνα ενεργείας έκαστου σκάφους θα είναι τουλάχιστον 320 ν.μ. – με την οικονομική ταχύτητα σκάφους – σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Για τον υπολογισμό της αντινομίας του σκάφους θα ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη λειτουργία των κυρίων μηχανών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του οποίου η λειτουργία είναι απαραίτητη σε κατάσταση πλεύσης.

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις:
(1) Την Α’ Φάση (προεπιλογή) που διέπεται από την παρούσα διακήρυξη, σε ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

(2) Την Β’ Φάση (Διάλογος και υποβολή προσφορών) η οποία διακρίνεται στα κάτωθι επιμέρους στάδια, ήτοι:

i. Στάδιο Β.Ι. – Πρόσκληση συμμετοχής σε Διάλογο, η διαδικασία και οι όροι διεξαγωγής του οποίου θα καθορισθούν με τη Διακήρυξη του 1ου Σταδίου της Β’ Φάσης. Ο ανταγωνιστικός διάλογος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το μοντέλο της «προσδιορισμένης λύσης».
ii. Στάδιο Β.ΙΙ. – Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, το οποίο θα καθορισθεί με τη Διακήρυξη του 2ου Σταδίου της Β’ Φάσης και με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη σύναψη Σύμβασης.

Χρόνος παράδοσης είναι οι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τα πρώτα επτά (07) σκάφη. β) Εφόσον ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης, έξι (06) μήνες για το όγδοο (8ο) κατά σειρά σκάφος και δύο (02) μήνες για κάθε επιπλέον σκάφος, από την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης ή την παράδοση του έβδομου (7ου) κατά σειρά σκάφους, όποιο γεγονός επέρχεται τελευταίο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση (Απόφαση δια του αρμόδιου προς τούτο οργάνου) το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι επιπλέον επτά (7) όμοιων περιπολικών σκαφών, είτε συγκεντρωτικά είτε μεμονωμένα.

Το δικαίωμα προαίρεσης, θα ασκηθεί μόνο εφόσον η πράξη αξιολογηθεί και εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: 23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον επτά (07), 23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 47.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.).

Tags
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ταχύπλοα Σκάφη Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Comodo SSL