Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ερασιτεχνική Άδεια Εκτελέσεως Πλόων -Έκδοση, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

1 Ιανουαρίου, 2017

Ερασιτεχνική Άδεια Εκτελέσεως Πλόων -Έκδοση, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (μέχρι και δέκα μέτρα)

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις επιμέρους διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα θα αναφερθούμε πρώτα στους όρους που αναφέρονται σ’ αυτές.

ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ
1) Κάθε σκάφος ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:
         α) επτά (7) μέτρα προκειμένου περί επαγγελματικού μεταφοράς επιβατών ή ερασιτεχνικού
         β) δέκα (10) μέτρα προκειμένου περί επαγγελματικού αλιευτικού ή φορτηγού
2) Κάθε πνευστό (φουσκωτό) σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρα.
3) Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέχρι και δέκα (10) μέτρα, ολικής χωρητικότητας κάτω των πέντε (5) κόρων θεωρούνται ως μικρά σκάφη μόνον όσον αφορά την εφαρμογή του Κεφαλαίου Γ΄ του κανονισμού 23.

*Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δύο μέτρα.

ΛΕΜΒΟΣ:
Κάθε σκάφος που έχει εγγραφεί ή θα εγγραφεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, στο λεμβολόγιο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Β. Ε. Μ. Σ.): 
Δημόσιο βιβλίο, αστυνομικής φύσεως, στο οποίο εγγράφονται τα μικρά σκάφη.

ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ: 
Όλα τα άτομα που επιβαίνουν στο μικρό σκάφος, συμπεριλαμβανομένων του Κυβερνήτη και του πληρώματος.

ΕΦΟΔΙΑ: 
Τα σωστικά, πυροσβεστικά και άλλα μέσα ή υλικά καθώς και ο εξοπλισμός, που πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ: 
Το σκάφος, για την κίνηση του οποίου, χρησιμοποιείται μηχανή ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης.

Ποιο θεωρείται ταχύπλοο Σκάφος:
Η λέμβος ή το μικρό σκάφος που από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λιμένα χαρακτηρίζεται ως ταχύπλοο και που είναι :
Κάθε μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής το οποίο είναι ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθώνεται ή χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή και:

α) ανεξάρτητα από τον τύπο ή και το υλικό κατασκευής του φέρει εξωλέμβια μηχανή συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 30 ΗΡ ή
β) <έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή πάνω από 70 ΗΡ ή
γ) είναι πνευστού τύπου (φουσκωτό) στο σύνολο του ή μέρος αυτού ή ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του είναι διπλής ή πολλαπλής γάστρας ή γάστρας τύπου V και φέρει εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ ή έσω/εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια βενζινομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 40 ΗΡ ή εσωλέμβια πετρελαιομηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 50 ΗΡ ή
δ) ανεξάρτητα από τον τύπο ή το υλικό κατασκευής του φέρει μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης πάνω από 15 ΗΡ και έχει σύστημα πρόωσης με υδραυλική αντίδραση (water jet).

Ταχύπλοο επίσης θεωρείται το θαλάσσιο μοτοποδήλατο και το HOVER CRAFT, η έννοια των οποίων δίνεται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό Λιμένα.

Δεν θεωρείται ταχύπλοο το ξύλινο σκάφος, που φέρει εσωλέμβια μηχανή, τύπων παραδοσιακών όπως των τύπων «τσερνίκι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τρεχαντήρι», «λίμπερτυ», «κούντουλα», «υδραίικο» και όποιο άλλο σκάφος συναφούς-συγγενούς τύπου εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Τα Β.Ε.Μ.Σ. διακρίνονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εγγράφονται όλα τα μικρά σκάφη εκτός από τα ταχύπλοα. Στο δεύτερο μέρος εγγράφονται μόνο τα ταχύπλοα μικρά σκάφη. Μικρά σκάφη που λόγω αλλαγής της μηχανής ή άλλων χαρακτηριστικών χαρακτηρίζονται ως ταχύπλοα μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος των Β.Ε.Μ.Σ. και αντίστροφα.

Στο Β.Ε.Μ.Σ. έχουν υποχρέωση εγγραφής:
α) τα μικρά σκάφη.
β) τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένων έχουν υποχρέωση να λεμβολογούνται.
γ) οποιοδήποτε άλλο μικρό σκάφος από τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο που ο/οι ιδιοκτήτης/τες του επιθυμούν την εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ. τηρουμένων ανάλογα των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής:
α) τα μη μηχανοκίνητα σκάφη (πνευστά ή μη) ολικού μήκους μέχρι και δύο (2.00) μέτρα.
β) τα μη μηχανοκίνητα ναυταθλητικά μικρά σκάφη, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε ναυτικούς ομίλους ή άλλα ναυταθλητικά σωματεία εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την επωνυμία του ομίλου ή σωματείου και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους.
γ) τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται από τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, τα οποία ακολουθούν αυτά, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους το όνομα και λοιπά στοιχεία αναγνώρισης του πλοίου στο οποίο ανήκουν.

Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ή η αγκυροβολιά ή η κυκλοφορία στο θαλάσσιο χώρο σε σκάφη που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Β.Ε.Μ.Σ. και δεν έχουν εγγραφεί σε αυτό ή σε λεμβολόγιο.

Τα μικρά σκάφη δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση, εκτός από τα επαγγελματικά αλιευτικά για τα οποία είναι υποχρεωτική και η ολική χωρητικότητα αυτών σε κόρους αναγράφεται στο Β.Ε.Μ.Σ., στις άδειες καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας,

Απαγορεύεται η απομάκρυνση των μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι δύο μέτρα σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Για την Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους, επιτρέπεται η εγγραφή ή μεταγραφή ερασιτεχνικού σκάφους στο όνομα αλλοδαπού έστω κι αν αυτός φέρεται ως μοναδικός ιδιοκτήτης (προϋπόθεση να έχει ΑΦΜ).

Από τις κείμενες διατάξεις δεν απαγορεύεται να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού ταχύπλοου σκάφους στο όνομα ιδιοκτήτη ο οποίος δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου. Όμως ο εκάστοτε χειριστής του εν λόγω σκάφους πρέπει να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (ΦΕΚ 444 Β΄/1999), όπως ισχύει.

Το όνομα τού σκάφους πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να αναγράφεται και στις δύο πλευρές τών πλωριών αεροθαλάμων του ή τών παρειών τής γάστρας του, τα δε γράμματα και οι αριθμοί να έχουν ελάχιστο ύψος επτά (7) εκατοστών τού μέτρου.

Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων για τα Ερασιτεχνικά σκάφη ισχύει για οκτώ (8) χρόνια από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων
Όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων για σκάφη μέχρι και δέκα (10) μέτρα.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
• Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους
• Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή (εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο), τα οποία είναι:
• τιμολόγια ή
• δελτία λιανικής πώλησης ή
• αποδείξεις λιανικής πώλησης ή
• αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή
• ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής, συνοδευόμενα όμως από πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρούνται από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων, καθώς και από Δ.ΟΥ.

Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες εκδόσεώς τους, τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ.

Εφόσον στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται από τη Λιμενική Αρχή στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγοραστή.

• Βεβαίωση κατασκευαστή ότι το σκάφος είναι αξιόπλοο (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών ή διπλωματούχου, ή πτυχιούχου ναυπηγού), (όταν πρόκειται για νέα αγορά σκάφους ή όταν το σκάφος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με άδεια εκτελέσεως πλόων). Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλασσίων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθεμένων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση του πωλητή σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του ΓΚΛ 23, εφόσον ο πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα.

• Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή (για σκάφη με μήκος γάστρας από 2,50μ. και άνω). Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή ή εντολοδόχου, περιγραφή προϊόντος (είδους, τύπου, μοντέλου, Αύξοντος αριθμού παραγωγής, χαρακτηριστικά στοιχεία σκάφους, μήκος γάστρας, τύπος γάστρας, τύπος καταστρώματος, υλικού κατασκευής, μέσο πρόωσης, τύπο κινητήρα, μνεία των σχετικών εναρμονισμένων χρησιμοποιημένων προτύπων ή των προδιαγραφών βάσει των οποίων δηλούται η πιστότητα. Ενδεχομένως μνεία των άλλων κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζονται, μνεία του τυχόν χορηγηθέντος από κοινοποιημένο οργανισμό Πιστοποιητικού εκ τύπου, ενδεχομένως όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού, τα στοιχεία του υπογράφοντος εξουσιοδοτημένου να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην κοινότητα εντολοδόχο του.

Σημείωση: Μία (1) φωτογραφία του σκάφους ή κατατοπιστικά φυλλάδια (prospectus).

Η Δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να υποβάλλεται πάντα στην Ελληνική γλώσσα (ή πρωτότυπα υπογεγραμμένη στην ελληνική γλώσσα από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή σε άλλη γλώσσα με μετάφραση από δικηγόρο ή Υπουργείο Εξωτερικών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ
• Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς (βλ.παρ.2)
• Μέγιστη συνεχή Ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή). Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος. Αντί του επισήμου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής. Προκειμένου περί μεταχειρισμένης μηχανής , για την οποία δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι επίσημοι κατάλογοι ούτε η βεβαίωση του κατασκευαστή, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση μέτρησης της μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης της συγκεκριμένης μηχανής από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος
• Δήλωση συμμόρφωσης για τις τετράχρονες εξωλέμβιες και τις πετρελαιοκίνητες μηχανές από 01/01/2006 και για τις δίχρονες μηχανές από 01/01/2007 στην οποία θα αναγράφεται: περιγραφή προϊόντος, τύπος, μάρκα, σειριακός αριθμός, μοντέλο.

• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται από τον αιτούντα αγοραστή το εξής κείμενο:

«Δηλώνω επίσης ότι στο μικρό σκάφος μου υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την κατηγορία του, για πλόες ………… και άτομα ………. αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, για όσα προβλέπεται».

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) του ιδιοκτήτη ότι ούτε το σκάφος ούτε η μηχανή έχουν εγγραφεί/καταχωρισθεί σε B.E.M.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (AΦM) που αναγράφεται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

• Διπλότυπο πενήντα (50) ευρώ υπέρ τού Ε.Λ.Κ.Λ.Α. τής Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο τής άδειας).

• Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α. είκοσι EURO (20) για την αγορά εντύπου άδειας εκτελέσεως πλόων. (Κ.Α.Ε. 3435)

• Παράβολο είκοσι (20) ευρώ υπέρ τού Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

• Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

• Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Πιστοποιητικό κυριότητας).

• Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Εγγραφή σκάφους).

• Φωτογραφία ιδιοκτήτη (δυο)

• Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

• Αυτοπρόσωπη παρουσία ιδιοκτήτη σκάφους ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Για το έντυπo αίτησης του ιδιοκτήτη εδώ. (σε pdf format)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή

ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΛΟΩΝ by George Polychroniou on Scribd

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ (Αποστάσεις που μπορούν να εκτελούν)
Τα ερασιτεχνικά άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) και χωρίς στεγανούς χώρους σκάφη, επιτρέπετε ν’ απομακρύνονται μέχρι δύο (2) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τ’ ανωτέρω σκάφη, εφόσον είναι μηχανοκίνητα και φέρουν πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επιβαινόντων, επιτρέπεται να απομακρύνονται μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή εφόσον εκτελούν πλόες εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων.

Εφόσον είναι μηχανοκίνητα και κατασκευασμένα με κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλιση των ανοικτών χώρων μπορούν να απομακρύνονται μέχρι τρία (3) ν. μίλια από την ακτή και εφόσον φέρουν και τον πρόσθετο εξοπλισμό που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου μπορούν να εκτελούν ακόμη μεγαλύτερους πλόες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτά.
Σε μικρά σκάφη με σήμανση «CE» λαμβάνονται υπόψη και καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων και οι τυχόν πρόσθετοι τοπικοί περιορισμοί που τίθενται από το Φορέα που χορήγησε τη σήμανση.

Τα ερασιτεχνικά σκάφη μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμένες και όρμους τι αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου Κράτους εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού για πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικοί περιορισμούς και είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω σκάφη πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου πλου. Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.Ε.Ν. όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται ως επιτρεπόμενα όρια εκτέλεσης πλόων των παραπάνω σκαφών οι εκφράσεις: «επιτρέπετε να απομακρύνονται μέχρι π.χ. έξι (6) ναυτικά μίλια από το σημείο αναχώρησης» σημαίνει ότι, τα εν λόγω σκάφη μπορούν να εκτελούν πλόες εντός θαλάσσιας περιοχής που έχει σχήμα τμήματος κύκλου και η οποία επιτρέπει την απομάκρυνσή τους μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια ακτινοειδώς από το σημείο αναχώρησής τους.

Όπου αναφέρεται: «επιτρέπεται να απομακρύνονται μέχρι π.χ. τέσσερα (4) ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή», σημαίνει ότι, τα εν λόγω σκάφη μπορούν να εκτελούν πλόες πλησίον της ακτής μη απομακρυνόμενα από αυτήν πέραν των τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων, με τον τρόπο αυτό δηλαδή επιτρέπεται ο περίπλους ενός νησιού αλλά μέχρι αποστάσεως τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων από την ακτή του.

Οι επιπλέον επιλογές που υπάρχουν ειναι:

α) Πλόες μέχρι δέκα (10) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή ή
β) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς ή
γ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς πριορισμούς και επέκταση πλόων σε λιμένες και όρμους τής αλλοδαπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τελευταία περίπτωση είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός τού σκάφους και με άδεια εκτέλεσης πλόων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον επιτρέπεται ο διάπλους θαλάσσιας απόστασης μεταξύ δύο ακτών που απέχουν μεταξύ τους οκτώ ναυτικά μίλια δηλαδή τέσσερα και τέσσερα ναυτικά μίλια.

Πηγή: www.os-mykonos.gr

Tags
Λεμβολόγηση Σκάφους Λεμβολόγηση Σκάφος Νομοθεσία Ερασιτεχνική Άδεια Εκτελέσεως Πλόων Ταχύπλοο Σκάφος
Comodo SSL