Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2016: Προκήρυξη Αγώνα - Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2016

17 Σεπτεμβρίου, 2016

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2016: Προκήρυξη Αγώνα - Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη Αγώνα 

sailing-marathon-16-logoΟ Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος 2016 διεξάγεται στα νερά του Σαρωνικού, ενσωµατώνοντας διαφορετικές ιστιοπλοϊκές κατηγορίες µε κοινή εκκίνηση και πλεύση. O Αγώνας οργανώνεται από τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πειραιώς σε συνεργασία µε τον Ιστιοπλοϊκό Μαραθώνιο (Οργανωτική Αρχή) . Οι νικητές θα αναδειχθούν από το συνδυασµό του συστήµατος ισοζυγισµού αξιολόγησης RYA και του βασικού συστήµατος των αριθµών Portsmouth.

1.ΑΓΩΝΑΣ

Το προειδοποιητικό σήµα της διοργάνωσης θα δοθεί στις 12:50 στις 15 Οκτωβρίου, 2016. Η εκκίνηση και ο τερµατισµός του αγώνα θα γίνει στο Σαρωνικό κόλπο, στο Μικρολίµανο. Ο χρόνος και η απόσταση της ιστιοδροµίας θα είναι περίπου 120-180 λεπτά για τη µεγαλύτερη κατηγορία του συστήµατος ισοζυγισµού, την κατηγορία Optimist. Λεπτοµέρειες της διαδροµής θα περιλαµβάνονται στις Οδηγίες Πλου.

2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.1 Γενικά Η διοργάνωση διέπεται σύµφωνα µε τις τρέχουσες εκδόσεις : – Των κανόνων, όπως αυτοί ορίζονται από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς Ιστιοδροµιών 2013-2016 (“RSS“) της ∆ιεθνούς Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας – Των κανόνων και κανονισµών της κάθε Κατηγορίας για την οποία υπάρχει συµµετέχων σκάφος στον αγώνα – Της παρούσας Προκήρυξης Αγώνα (‘’ΠΑ’’), εκτός εάν οποιοδήποτε από αυτά τροποποιηθεί από τις Οδηγίες Πλου (‘’ΟΠ’’). Εάν υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στις γλώσσες τότε το Αγγλικό κείµενο θα υπερισχύει. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ της ΠΑ και τους ∆ΚΙ, τότε θα εφαρµοστεί η ΠΑ.

2.2 Τροποποιήσεις Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την παρούσα Προκήρυξη Αγώνα. Οι τροποποιήσεις θα δηµοσιεύονται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.sailingmarathon.com

2.3 Επίσηµος Πίνακας Ανακοινώσεων Ο Επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων είναι ένας πίνακας ανακοινώσεων που βρίσκεται δίπλα στην Γραµµατεία του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πειραιώς.

2.4 Ευθύνη Με τη δήλωση συµµετοχής στον αγώνα, ο ιδιοκτήτης ή ναυλωτής του σκάφους συµφωνεί ότι αυτή η Προκήρυξη του Αγώνα (συµπεριλαµβανοµένων τυχών τροποποιήσεων), η συµµετοχή, οι κανόνες και οι κανονισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 και οι Οδηγίες Πλου, θα πρέπει να τηρούνται από το σκάφος καθώς και από τον ιδιοκτήτη ή ναυλωτή.

2.5 Οδηγίες Πλου Οι Οδηγίες Πλου θα εκδοθούν και θα είναι διαθέσιµες πριν από την ενηµέρωση του αγώνα. Οι Οδηγίες Πλου θα δηµοσιευτούν επίσης στη σελίδα της διοργάνωσης.

3.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Ασφάλεια σκαφών Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν την από τον νόµο Ν. 2743/99 απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων µε το ελάχιστο ποσό κάλυψης € 350000. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει επιπροσθέτως ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συµµετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

3.2 Κατηγορίες σκαφών (One Design) Ένα σκάφος µπορεί να εγγραφεί σε µια κατηγορία (One Design Class) µόνο αν συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισµούς για την εν λόγω κατηγορία, εκτός αν τροποποιούνται ή αποκλείονται από την Προκήρυξη του Αγώνα ή τις Οδηγίες Πλου (ανατρέξτε RRS 78.1 ).

3.3 Ασφάλεια – Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να φορούν σωσίβια στη θάλασσα, εκτός κατά την διάρκεια αλλαγής ατοµικού εξοπλισµού – Σκάφη που δεν θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να ενηµερώσουν την γραµµατεία των αγώνων όσο το δυνατόν συντοµότερα. – Συνιστάται όλοι οι συµµετέχοντες να έχουν στο σκάφος νερό, καπέλο και ρούχα για µεγαλύτερο εύρος των καιρικών συνθηκών από τις προβλεπόµενες.

3.4 Απαιτήσεις Συµµετεχόντων – Αθλητές των κατηγοριών Optimist και Laser 4,7 που πήραν µέρος σε δύο ή περισσότερα πανελλήνια πρωταθλήµατα σε µία από τις δύο αυτές κατηγορίες επιτρέπονται να αγωνιστούν. – Αν οι αθλητές της κατηγορίας Laser 4,7 είχαν επιλεγεί στην Εθνική Οµάδα Optimist τότε επιτρέπεται να αγωνιστούν στην κατηγορία 4,7. – Όλες οι άλλες κατηγορίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα µέλος του πληρώµατος που συµµετείχε σε Πανελλήνιο πρωτάθληµα ιστιοπλοΐας, σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που λαµβάνουν χώρα σε αυτή την διοργάνωση. – Όλοι οι συµµετέχοντες αθλητές πρέπει να είναι επτά τουλάχιστον ετών, γεννηµένοι πριν τις 15 Οκτωβρίου 2009.

3.5 Επανακαταµέτρηση Η Οργανωτική Αρχή µπορεί να ζητήσει την εκ νέου καταµέτρηση κάθε σκάφους πριν την εκκίνηση.

3.6 Προσδιορισµός του δικαιώµατος συµµετοχής Η απόφαση της Οργανωτικής Αρχής ή της Επιτροπής Αγώνων ως προς οποιοδήποτε θέµα βάσει της παρούσας παραγράφου 3, συµπεριλαµβανοµένου και ως προς το αν ένα σκάφος και το πλήρωµά του πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής στον αγώνα, είναι οριστική και δεσµευτική και δεν θα είναι αιτία για αίτηση αποκατάστασης.

4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

H συµπληρωµένη αίτηση καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να υποβληθούν στην γραµµατεία του ΙΟΠ, πριν ή έως τις 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00. Καµία δήλωση συµµετοχής δε θα γίνει δεκτή µετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

5.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤA ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

∆εδοµένα έγγραφα που παρέχονται και τεκµηριώνονται από την Οργανωτική Αρχή δυνάµει της παρούσας Προκήρυξης του Αγώνα (εκτός από τις λίστες πληρωµάτων και των πιστοποιητικών σκαφών) δεν θα αλλάξουν (εκτός από διόρθωση σφαλµάτων ή κατόπιν ενστάσεων) µετά τις 10:30 στις 15 Οκτωβρίου 2016. Η λίστα του πληρώµατος µπορεί να αλλάξει για να διορθωθούν λάθη, να τροποποιηθεί το πλήρωµα ή µετά από ένσταση, το αργότερο δύο ώρες πριν από το σήµα εκκίνησης. Μετά από οποιαδήποτε αλλαγή σε µια λίστα πληρώµατος, το σκάφος πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις γενικές απαιτήσεις της παραγράφου 3.2. Αλλαγές στο πλήρωµα ή λεπτοµέρειες για οποιοδήποτε µέλος του πληρώµατος πρέπει να κοινοποιούνται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται από την Οργανωτική Αρχή.

6.ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το αντίτιµο συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα (είτε πλήρωµα είτε κυβερνήτης) είναι € 20. Σηµειώνεται ότι το καταβληθέν ποσό δε δύναται να επιστραφεί.

7.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος 2016, θα διεξαχθεί µε τις παρακάτω κατηγορίες σκαφών:

1] Optimist [147,6]

2] Laser 4,7 [105,9]

3] Laser Rdl [100,7]

4] 420 [98,0]

5] Laser Std [97,1]

6] Yngling [93,4]

7] Finn [92,4]

8] Dragon [87,4]

9] Lightning [87,0]

10] 470 [86,3]

11] Sonar [83,3]

12] Star [81,3]

13] Platu 25 [76,0]

14] 49er [63,8]

15] Tornado [57,1]

16] Moth [50,5]

8.ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Τα αποτελέσµατα θα αποφασιστούν από την εφαρµογή ενός συνδυασµού, του RYA και του βασικού συστήµατος των αριθµών Portsmouth ως πολλαπλάσια του χρόνου που έχει παρέλθει από τον τερµατισµό.

8.1 Μεγάλος Νικητής Το σκάφος µε το χαµηλότερο διορθωµένο χρόνο (µετά την επιβολή των ποινών βαθµολόγησης, αν υπάρχουν) θα αναδειχθεί νικητής όλων των κατηγοριών.

8.2 Νικητής κατηγορίας σκαφών One Design Το σκάφος µε το χαµηλότερο χρόνο που πέρασε την γραµµή τερµατισµού ανάµεσα στα ίδια σκάφη κατηγορίας (µετά την επιβολή των ποινών βαθµολόγησης, αν υπάρχουν) θα αναδειχθεί νικητής της κατηγορίας του.

9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την ενηµέρωση των κυβερνητών, θα ανακοινωθεί στις Οδηγίες Πλου.

10.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣH

10.1 Γενικά Η διαφήµιση σε ένα σκάφος πρέπει να συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό 20 της Παγκόσµιας Ιστιοπλοΐας. Ένα σκάφος πρέπει να αναρτά τη σηµαία ή τον επισείοντα της διοργάνωσης σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, εφόσον παρέχεται. Το σκάφος πρέπει να φέρει τη σηµαία της διοργάνωσης πριν φύγει από την αποβάθρα και αµέσως πριν από την έναρξη της ιστιοδροµίας καθώς και µετά τον τερµατισµό. Επισείοντες και σηµαίες της διοργάνωσης θα παρέχονται από την Οργανωτική Αρχή. Οι κανόνες διαφήµισης ισχύουν από τις 08:00 στις 15 Οκτωβρίου µέχρι τις 24:00 την ίδια ηµέρα.

10.2 Συσκευές αναµετάδοσης σήµατος και κάµερες Ένα σκάφος µπορεί να υποχρεωθεί να φέρει µια συσκευή αναµετάδοσης σήµατος που θα παρέχεται από την Οργανωτική Αρχή. Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωµα να τοποθετήσει κάµερα επί του σκάφους σκάφους για σκοπούς προβολής του αγώνα.

10.3 Περιορισµός εµπορικών σηµάτων Sailing Marathon ® Ο Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος είναι σήµα κατατεθέν που ανήκει στην Οργανωτική Αρχή και η χρήση του εµπορικού σήµατος είναι απολύτως περιορισµένη και περιορίζεται στη χρήση από ή µε τη συγκατάθεση της Οργανωτικής Αρχής.

11.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜOΤΗΤΑ ΠΑΝΙΩΝ

Το σκάφος πρέπει να είναι συµµορφωµένο µε τον κανονισµό RRS Παράρτηµα G, περί αναγνωρισιµότητας και ταυτοποίησης αριθµού των Πανιών. Σε περίπτωση διαφορετικών αριθµών µεταξύ της µαΐστρας και του µπαλονιού τότε ο αριθµός της µαΐστρας θα επικρατήσει. Αν ο αριθµός της µαΐστρας δεν είναι σαφής, τότε το σκάφος θα τερµατίσει ως DNS.

12.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Κατά την εκκίνηση, θα ισχύσει Μαύρη Σηµαία, Κανόνας 30.3 λόγω του µεγάλου αριθµού σκαφών στη γραµµή εκκίνησης, καθώς και για λόγους ασφαλείας. Η ΕΑ θα είναι εξαιρετικά αυστηρή και συστήνουµε σε όλους τους συµµετέχοντες να µην “πιέσουν” την εκκίνηση. Εάν ένα σκάφος για οποιοδήποτε λόγο εκκινήσει µετά το πέρας των 10 λεπτών από το σήµα της εκκίνησης τότε θα θεωρηθεί DNS. Μέγιστος αριθµός εγγραφών σκαφών 250.

13.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Θα εκτελεστεί ποινή Μιας Στροφής για παράβαση κανόνα του Μέρους 2 των RRS, κανόνας (RRS 44.2). Σε περίπτωση κλήσης από την Επιτροπή κατά την διάρκεια του αγώνα, θα εκτελεστεί ποινή ∆ύο Στροφών. Για εκείνες τις κατηγορίες που οι κανονισµοί της κλάσης τους επιβάλουν ποινή µίας Στροφής (360). Σε περίπτωση που καταλογιστεί ποινή από την επιτροπή ενστάσεων τότε θα πραγµατοποιούνται 2 στροφές ποινής.

14.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡ. / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι προϋποθέσεις της συµµετοχής περιλαµβάνουν: την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή ναυλωτής του σκάφους και όλα τα µέλη του πληρώµατος: – αναγνωρίζουν ότι όλα τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης και όχι µόνο του Ιστιοπλοϊκού Μαραθωνίου ανήκουν στην Οργανωτική Αρχή, και µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα αυτά κατά το δοκούν. – τη χορήγηση άνευ όρων στην ∆ιοργανώτρια Αρχή, πλήρης δικαιοδοσίας να δηµοσιεύει και να µεταδίδει οπουδήποτε στον κόσµο, για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε µέσο, τα ονόµατα, τις εικόνες και τα βιογραφικά στοιχεία που αφορούν το πλήρωµα καθώς και φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις που έχουν ληφθεί από το σκάφος και το πλήρωµά του πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα. Τα µέλη του πληρώµατος των σκαφών, µπορούν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τον αγώνα, να µιλήσουν ή να παρέχουν υλικό στους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης (οι οποίοι είναι διαπιστευµένοι από την ∆ιοργανώτρια Αρχή), σχετικά µε τον αγώνα και τις προοπτικές του.

15.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα Sailing Marathon, αγωνίζονται αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη. O Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς και η ∆ιοργανώτρια Αρχή, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, εργαζόµενοι, εθελοντές και µέλη που σχετίζονται µε την διοργάνωση του αγώνα, δε φέρουν καµία ευθύνη. Προσοχή από τους συµµετέχοντες θα πρέπει να δοθεί στον θεµελιώδη κανόνα R.R.S. 4 της Παγκόσµιας Ιστιοπλοΐας: Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να ξεκινήσει την ιστιοδροµία ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δικιά του. Με τη συµµετοχή στο Sailing Marathon, κάθε διαγωνιζόµενος και / ή ο υπεύθυνος κηδεµόνας συµφωνεί και αναγνωρίζει ότι:

– Έχουν επίγνωση του εγγενούς στοιχείου του κινδύνου που συνδέεται µε το άθληµα και αποδέχονται την ευθύνη για την έκθεση του εαυτού τους και του σκάφους τους σε τέτοιο εγγενή κίνδυνο, ενόσω λαµβάνουν µέρος στον αγώνα.

– Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του εαυτού τους, του σκάφους τους αλλά και των οποιοδήποτε υπαρχόντων τους, είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα.

– Αναλαµβάνουν την ευθύνη για κάθε τραυµατισµό, ζηµία ή απώλεια στο βαθµό που προκλήθηκαν από δικές τους πράξεις ή αµέλεια.

– Το σκάφος είναι αξιόπλοο, εξοπλισµένο καταλλήλως για ιστιοδροµία και οι συµµετέχοντες αθλητές είναι υγιείς και σε καλή αθλητική κατάσταση.

16.TROPHY PRESENTATIONS

Τα έπαθλα θα απονεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές της Συνολικής Γενικής Κατάταξης όλων των κατηγοριών και στον 1ο νικητή της κάθε κατηγορίας One Design µε τουλάχιστον 3 συµµετέχοντες. Τα βραβεία θα απονεµηθούν στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πειραιώς στις 15 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Website: www.sailingmarathon.com

e-mail: info@sailingmarathon.com

Tel: 6973012943, 6932708404 – Fax: 211 7701926

Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς – Tηλ: 210 4177636

sailingmarathon-1

 

[jetpack-related-posts]
Comodo SSL