Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Λευκάδα : Καταμαράν κόντεψε να “δέσει” στις … ξαπλώστρες! Κινητοποιήθηκε το λιμενικό

6 Αυγούστου, 2020

Λευκάδα : Καταμαράν κόντεψε να “δέσει” στις … ξαπλώστρες! Κινητοποιήθηκε το λιμενικό

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Τζίμη Πολίτη (fb), το καταμαράν, έδεσε μέσα στον κόλπο πάρα πολύ κοντά στην παραλία και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής!

Το σκάφος εκτός του ότι προέβη σε παραβίαση του γενικού κανονισμού λιμένων και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, λουόμενοι μετέφεραν ότι γέμισε απορρίμματα η θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως το λιμενικό που προσπαθούσε να εξηγήσει στους υπεύθυνους του πολυτελούς σκάφους την επικινδυνότητα να βρίσκεται εκεί.

Το συγκεκριμένο περιστατικό μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε τον Γενικό κανονισμό λιμένων ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων:

Τα σκάφη απαγορεύεται να πλέουν κοντά στην ακτή, επιτρέπεται όμως να προσεγγίζουν με μικρές ταχύτητες κατά την επιστροφή ή εκκίνηση τους τον αιγιαλό, πρέπει όμως οι χειριστές τους, να σέβονται τους λουόμενους και να ενεργούν κατάλληλα ώστε να μην προξενήσουν κάποιο ατύχημα.

Καλό είναι η άγκυρα και η πρυμάτσα να μη βγαίνουν στην παραλία, το πόδι της μηχανής να μην είναι σηκωμένο με κίνδυνο να τραυματίσει με την προπέλα κολυμβητή, να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση κλπ.

Καλό είναι, τα σκάφη να δένουν στην άκρη της παραλίας ή κάθετα προς τα βράχια, ώστε να μην εμποδίζουν τη θέα των λουόμενων προς το πέλαγος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, απαγορεύεται η προσέγγιση σκαφών με κινητήρα, μόνο σε λουτρικές εγκαταστάσεις ( οργανωμένες παραλίες με αντίτιμο εισόδου ) και σε παραλίες οριοθετημένες με κίτρινες ή κόκκινες σημαδούρες.

Στην περίπτωση που δε χρησιμοποιείται μηχανή ( πχ πλεύση με κουπιά ) δεν υπάρχουν περιορισμοί αλλά δεν πρέπει να περνάμε τις σημαδούρες σε οργανωμένες παραλίες.

Εκκίνηση και επιστροφή σκαφών προς τον αιγιαλό ( άρθρο 31 )
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 31 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων, κάθε σκάφος μπορεί να προσεγγίζει στην ακτή, εάν κάνει χρήση κουπιών ή άλλου μη μηχανοκίνητου μέσου.

Υπάρχουν περιορισμοί μόνον όσον αφορά την ταχύτητα προσέγγισης, στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κινητήρα του σκάφους.

Προσέγγιση στην ακτή με τη χρήση κινητήρα:
Έτσι λοιπόν, εάν στον αιγιαλό δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε ακτίνα 100 μέτρων, το σκάφος πρέπει να πλέει με ταχύτητα μέχρι τρεις (03) κόμβους.

Στην περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι σε ακτίνα 100 μέτρων, τα σκάφη πρέπει να πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (01) κόμβο, τηρώντας πορεία από / προς την ανοικτή θάλασσα.

Άρθρο 31
Εκκίνηση / επιστροφή ιδιωτικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Η εκκίνηση / επιστροφή των ιδιωτικών ταχύπλοων ή μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού με τη χρήση κινητήρα μηχανής επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από / προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού τους (λιμένες, μαρίνες, καταφύγια)

β) από / προς κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυση τους, εφόσον σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση εκατό (100) μέτρων στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα.

γ) από / προς τον αιγιαλό, εκτός των λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον:

(α.α) πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Για τη δημιουργία ή όχι του διαύλου, για τη σήμανση του οποίου εφαρμόζεται η παραπάνω παράγραφος 2 του άρθρου 27, καθώς και για το μήκος αυτού, αποφαίνεται η Επιτροπή του άρθρου 35. Αρμόδιο για την κατασκευή και χρηματοδότηση οριοθέτησης του διαύλου είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από το Δημόσιο ο έναντι του διαύλου χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας. Την κατασκευή και χρηματοδότηση μπορεί να αναλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεώς του, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(β.β) σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις (03) κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (01) κόμβο, τηρώντας πορεία από / προς την ανοικτή θάλασσα.

Λουτρική εγκατάσταση ( ορισμός ):
α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.

β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη περίπτωση, ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κ.λπ., σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις, φυσικά – νομικά πρόσωπα κ.λπ.), για χρήση εκμισθωμένων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο, ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.

γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, αλλά δεν είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

Πολυσύχναστος χώρος ( άρθρο 11 )
1. Για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, περιοχών δικαιοδοσίας της, καθώς και περιοχών δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής, με απόφασή του, συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ή και μεταγενέστερα, επιτροπή η οποία προχωρά στο χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη, τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουόμενων τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής, για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιόμετρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα, λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής κλπ.

Τι ισχύει για την πλεύση σκαφών κοντά στην ακτογραμμή:
Η κυκλοφορία του ταχύπλοου σκάφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, απαγορεύεται:

α) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

γ) σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

Σχετικά ΦΕΚ:
Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 20 ( ΦΕΚ 444 )
Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ.45 ( ΦΕΚ 1535 )

Πηγή: tempo24.gr

Tags
Λευκάδα
Comodo SSL