Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Αύγουστος 6, 2017

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Από την ΕΟΥΔΑ ανακοινώθηκε ο νέος γενικός κανονισμός αγώνων αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό, ο οποίος θα ισχύει σε όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν από 29 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες Αλιείας από την ακτή στη
θάλασσα με καλάμι και μηχανισμό, που διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΟΥΔΑ και
ισχύει από την 29/9/2017 και εφεξής.
Όπου αναφέρεται η λέξη «αθλητής» νοείται και η λέξη «αθλήτρια».
ΓΕΝΙΚΑ.
1.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη
έγκριση της ΕΟΥΔΑ.
2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες
που δεν διαθέτουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ.
3.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκρισή της η ΕΟΥΔΑ διοργανώνονται αποκλειστικά
από συλλόγους της δύναμής της και με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων, διασφαλίζεται η
πιστή τήρηση των κανόνων και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να
έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών των
διοργανωτών συλλόγων, την ενίσχυση του Τομέα Αλιείας από την Ακτή και την ενίσχυση της
Εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το ύψος του αντιτίμου
καθορίζεται από τις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων.
4.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών
κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της.
5.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
6.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος όλοι οι αθλητές του που
οφείλουν να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΟΥΔΑ.
7.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.
8.- Ο Εσωτερικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο πάντα με την έγγραφη έγκριση της
ΕΟΥΔΑ, που ορίζει Παρατηρητή.
9.- Ο Εσωτερικός Αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά
τόπους Λιμεναρχείων και την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες
(τμήμα αλιείας) σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
10.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος συμμετέχοντες
διαγωνιζόμενοι, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν δελτίο
αθλητικής ιδιότητας και υγείας.
11.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός.
12.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής.
13.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα
συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή αναλόγως της υποδομής του και
καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα.
14.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο, πάντα με την έγγραφη έγκριση της
ΕΟΥΔΑ που ορίζει Αλυτάρχη.
15.- Ο Διασυλλογικός αγώνας διοργανώνεται από τον σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη των κατά
τόπους Λιμεναρχείων και την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες
(τμήμα αλιείας) σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
16.- Είναι κάθε αγώνας που διοργανώνεται για την ανάπτυξη και διάδοση της αγωνιστικής αλιείας
και κυρίως για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
17.- Είναι η κορυφαία διοργάνωση της ΕΟΥΔΑ και διεξάγεται μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος.
18.- Η ΕΟΥΔΑ αναθέτει την διοργάνωση των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στους
ενδιαφερόμενους συλλόγους, μετά από έγγραφη αίτηση τους. Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι
θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως και εγκαίρως το ενδιαφέρον ανάθεσης της διοργάνωσης
ενός ή περισσοτέρων αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
19.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξάγεται ει δυνατόν ανά την επικράτεια.
20.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος είναι ισοδύναμοι μεταξύ τους και διεξάγονται
μέσα από τις αντίστοιχες αγωνιστικές ημέρες όπως καθορίζονται στην Προσάρτηση Αρ. 1 που
είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
21.- Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας από την ακτή στη θάλασσα, με καλάμι και μηχανισμό,
συμμετέχουν Έλληνες αθλητές και αθλήτριες (άνδρες και γυναίκες) οι οποίοι ανήκουν σε
συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
22.- Ο συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας, θεωρημένο σύμφωνα με τα
οριζόμενα. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία
U18 οι αθλητές αυτής της κατηγορίας τοποθετούνται σε ξεχωριστό τομέα με ξεχωριστή βαθμολογία
και κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
23.- Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καθορίζεται
από την ΕΟΥΔΑ λαμβάνοντας υπόψη το αγωνιστικό πρόγραμμα της FIPSm, ώστε να μην υπάρχουν
αντίστοιχες διοργανώσεις διεθνών αγώνων.
24.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δέκα πέντε
(15) ημέρες προ της τελικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στο κατ’ έτος
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
25.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει ατομική και ομαδική κατάταξη.
26.- Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των
κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες,
σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ.
27.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων και αναλόγως της μορφής του αγώνα ζητούν εγγράφως
από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη
ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν :
1.- Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του.
2.- Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που
διαθέτουν τμήμα παράκτιας αλιείας την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα, τον παρόντα κανονισμό
και τις προσαρτήσεις του, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών καθώς και το
πεδίο αγώνα.
28.- Η αποστολή όλων των παραπάνω πρέπει να γίνει απαραιτήτως τουλάχιστον είκοσι (20)
ημέρες, προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα και αναλόγως των προθεσμιών που ορίζονται
στην Προκήρυξη Αγώνα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Η ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
29.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος, υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών στον
διοργανωτή σύλλογο και στην ΕΟΥΔΑ, μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία που
απαραιτήτως θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Το δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να είναι
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του
συλλόγου.
30.- Κάθε σύλλογος μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με
όσους αθλητές επιθυμεί.
31.- Κάθε σύλλογος που θα συμμετέχει με τουλάχιστον τέσσερις (4) αθλητές θα λαμβάνει θέση και
στην ομαδική κατάταξη.
32.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και
αγωνιζόμενος αθλητής.
33.- Κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώνει ως Αρχηγό και εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο
οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
34.- Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του
αθλητή και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του.
35.- Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων προ, κατά τη
διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.
36.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον
Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ.
37.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή σύλλογο με την
σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ.
38.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Αλυτάρχης πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν
τον παρόντα Κανονισμό, τις προσαρτήσεις του και τις Προκηρύξεις των αγώνων σε όλα τα άρθρα
τους.
39.- Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα κρίνουν και αποφασίζουν για όλα όσα αφορούν τον αγώνα κατά
πλειοψηφία και ισότιμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
40.- Όλοι οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος διεξάγονται είτε ημέρα είτε νύχτα.
41.- Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις
τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την
έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί.
42.- Η επιτροπή αγώνα και οι αρχηγοί των συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τον αγώνα
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής
διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται και
μετατίθεται σε διαφορετική ημερομηνία.
43.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του
αλιευτικού εξοπλισμού, των δολωμάτων, πιθανόν και σωματικός. Τον έλεγχο μπορούν να
πραγματοποιήσουν οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.
44.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι με μηχανισμό.
45.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα 3,6 μέτρα και το μέγιστο μήκος στα 5 μέτρα.
46.- Το καλάμι πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις οδηγούς (δαχτυλίδια) στον κορμό του και ένα στην
κορυφή του.
47.- Ο μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι απαραίτητα χειροκίνητος. Απαγορεύονται οι
ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
48.- Το καλάμι και ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής
τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε
σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.
49.- Για τη σύλληψη και έξοδο του ψαριού από το νερό καθώς και την ρίψη δεν επιτρέπεται
καμιά άλλη ενεργειακή πηγή εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του
καλαμιού.
50.- Η κύρια πετονιά αλλά και το παράμαλλο πρέπει να είναι από υλικό μονοϊνικό ή πολυϊνικό
(πετονιά ή νήμα).
51.- Απαγορεύεται η χρήση σύρματος/μετάλλου για την κύρια πετονιά και το παράμαλλο.
52.- Μόνο μονά αγκίστρια οποιουδήποτε τύπου επιτρέπονται. Το ελάχιστο μέγεθος των αγκιστριών
που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αθλητής, η εξωτερική του καμπύλη πρέπει να έχει διάμετρο
τουλάχιστον 5 χιλιοστά. Η μέτρηση γίνεται με τον ειδικό κύλινδρο σύμφωνα με τον Κανονισμό και
την πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIPSm.
53.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές.
54.- Αθλητής που θα βρεθούν στην κατοχή του ή θα χρησιμοποιήσει αγκίστρια εκτός κανονισμού,
αποβάλλεται από τον αγώνα.
55.- Οι αρματωσιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα πρέπει να έχουν έως τρία μονά
αγκίστρια υποχρεωτικά ένα σε κάθε παράμαλλο. Οι αρματωσιές απαγορεύεται να έχουν
συρόμενο αγκίστρι ή βαρίδι.
56.- Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εφεδρικών καλαμιών με μηχανισμό που μπορεί να
έχει ανοιχτά ο αθλητής. Τα εφεδρικά καλάμια απαγορεύεται να φέρουν αρματωσιά και η μύτη
του εφεδρικού καλαμιού απαγορεύεται να είναι στραμμένη προς τη θάλασσα.
57.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα
καλάμια.
58.- Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αρματωσιών που μπορούν να έχουν οι αθλητές
δολωμένες και έτοιμες προς χρήση, σε καμία περίπτωση όμως αυτές δεν μπορούν να είναι
προσαρτημένες στα εφεδρικά τους καλάμια.
59.- Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος βαριδιού ορίζονται τα 50 γραμμάρια.
60.- Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος και την μορφή των βαριδιών που θα χρησιμοποιηθούν και
απαγορεύονται μόνο τα βαρίδια μαλαγρωτές.
61.- Επιτρέπεται η χρήση προσελκυστικών υλικών όπως π.χ. αστραφτερά κουταλάκια,
αστραφτερές πούλιες, έγχρωμες επιπλέουσες ή μη χάντρες, έγχρωμα φτερά, φωσφορίζοντα υλικά,
κ.λπ. μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το μέγεθος αυτών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα
15mm και να είναι υποχρεωτικά περασμένα στα παράμαλλα.
62.- Απαγορεύεται η χρήση φελλού.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
63.- Η βάση στήριξης του καλαμιού που ψαρεύει πρέπει να τοποθετείται στη στεγνή ακτή που έχει
στην διάθεσή του ο αθλητής και πάντα στο κέντρο της ψαρεύτρας του.
64.- Η βολή επιτρέπεται από όλα τα μέρη (μπροστά ή πίσω, αριστερά ή δεξιά) του τμήματος της
ακτής που αναλογεί στον αθλητή μόνο όταν ο χώρος μπροστά από τον αθλητή είναι ελεύθερος.
65.- Επιτρέπεται στους αθλητές να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές ρίψεις πριν τον αγώνα με
την προϋπόθεση στην αρματωσιά τους να έχουν προσαρτημένο μόνο το βαρίδι. Απαγορεύεται
οι δοκιμαστικές ρίψεις να φέρουν αρματωσιά με αγκίστρια ή και δολώματα.
66.- Η βολή πρέπει να γίνεται στα νοητά όρια της ψαρευτρας του αθλητή. Βολές που
παρενοχλούν τους υπόλοιπους αθλητές απαγορεύονται και η τήρηση του παρόντος άρθρου
επαφίεται στο «ευ αγωνίζεσθε» και στην αθλητική συνείδηση κάθε αθλητή.
67.- Οι βολές με την τεχνική Pendulum είναι επιτρεπτές αλλά σ’ αυτή την περίπτωση είναι
υποχρεωτική η χρήση ισχυρού shock leader.
68.- Ο αθλητής που θα θελήσει η βολή του να πραγματοποιηθεί με την τεχνική pendulum πρέπει
να ενημερώσει τον κριτή ο οποίος ειδοποιεί του διπλανούς αθλητές να περάσουν για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα στο πίσω μέρος της ψαρεύτρας τους. Σ’ αυτή την περίπτωση πρώτα οι διπλανοί
αθλητές ολοκληρώνουν κάθε αλιευτική τους ασχολία και μετά απομακρύνονται ώστε να
πραγματοποιηθεί η βολή με την τεχνική pendulum.
69.- Πρέπει απαραίτητα να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας ως προς την αντοχή της πετονιάς σε
σχέση με τα χρησιμοποιούμενα βαρίδια και τις τεχνικές ρίψης με τη χρήση ανάλογου Shock
Leader. Οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, είναι μόνοι αρμόδιοι να επιβλέπουν την πιστή
τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
70.-Απαγορεύεται οι αθλητές να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους διπλανούς τους
συναθλητές. Αν η παρενόχληση συμβεί αποδεδειγμένα περισσότερες από δύο φορές ο
αθλητής μηδενίζεται και κατά συνέπεια αποβάλλεται από τον αγώνα.
71.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την
διάρκεια του αγώνα.
72.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι είτε τοποθετείται σε ειδική βάση στήριξης είτε το
κρατά ο αθλητής στο χέρι.
73.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται στους αθλητές να ανακτούν (σέρνουν) την πετονιά
τους αργά ή γρήγορα.
74.- Απαγορεύεται στους αθλητές το «κάρφωμα» του αλιεύματος καθώς επίσης και οι απότομες
κινήσεις τύπου jigging.
75.- Τα αγκίστρια θα πρέπει να δολώνονται με φυσικά δολώματα όπως αυτά καθορίζονται στην
εκάστοτε προκήρυξη αγώνα από τον ίδιο τον αθλητή.
76.- Απαγορεύεται η χρήση τεχνητών δολωμάτων.
77.- Τα είδη των δολωμάτων και η ποσότητα τους για κάθε αγώνα καθορίζονται στην Προκήρυξη
αγώνα με απόφαση του διοργανωτή συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Αλιείας από την
ακτή της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή των ιδίων
αλλά σε διαφορετική ποσότητα εφ’ όσον αυτή είναι καθορισμένη στην προκήρυξη του αγώνα. Η
παράβαση του κανόνα αυτού οδηγεί στην ΑΜΕΣΗ αποβολή του αθλητή.
78.- Η χρήση ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής απαγορεύεται. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το
δικαίωμα να πάρει, δείγματα των δολωμάτων από οποιονδήποτε αθλητή, αντικαθιστώντας τα με
άλλα, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προς έλεγχο. Η απόδειξη τυχόν χρησιμοποίησης υλικών
έντονης οσμής χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα και επιφέρει την ΑΜΕΣΗ
αποβολή του αθλητή.
79.- Η προετοιμασία των δολωμάτων προ της έναρξης του αγώνα μπορεί να γίνει στο πίσω μέρος
της ψαρεύτρας και όχι μπροστά στη θάλασσα.
80.- Απαγορεύεται η χρήση μαλάγρας, προ ή κατά την διάρκεια του αγώνα. Η παράβαση του
κανόνα αυτού οδηγεί στον αποκλεισμό του αθλητή, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή
πειθαρχικών κυρώσεων, από την Ομοσπονδία.
81.- Επιτρέπεται να μπει ο αθλητής στο νερό είτε για την πραγματοποίηση της βολής είτε για την
ανάκτηση του ψαριού αλλά για μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς το ύψος του νερού να
υπερβαίνει το γόνατο.
82.- Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά μεγάλο ψάρι, επιτρέπεται να εισέλθει σε διπλανή
ψαρεύτρα για σύντομο χρονικό διάστημα και μέχρι να βγάλει το ψάρι στην ακτή. Ο αθλητής της
διπλανής ψαρεύτρας απαγορεύεται να εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αθλητή που φέρνει
το ψάρι.
83.- Αν κατά τη διάρκεια ανάκτησης αγκιστρωμένου ψαριού κοπεί το παράμαλλο ή ξαγκιστρωθεί
το αλίευμα όταν βρίσκεται στη στεγνή ακτή, μετράει κανονικά στη βαθμολογία. Σε περίπτωση
που το αλίευμα κοπεί ή ξαγκιστρωθεί μέσα στη θάλασσα, δεν μετράει στη βαθμολογία.
Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται αυστηρά στον αθλητή να εισέλθει στη θάλασσα για να μαζέψει
το ξαγκιστρωμένο ψάρι.
84.- Επιτρέπεται η χρήση απόχης η οποία γίνεται προσωπικά από τον αθλητή και μόνο για να
βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση γάντζου.
85.- Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατάλληλο εξάρτημα
για το μέτρημα των αλιευμάτων (χάρακα), την απαγκίστρωση (απαγκιστρωτή) καθώς και έναν
ευμεγέθη κουβά για την ασφαλή διατήρηση ζώντων των ψαριών μέχρι την μέτρησή τους από τον
κριτή και έως την ασφαλή απελευθέρωση τους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τον υποχρεωτικό
εξοπλισμό δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
86.- Όλοι οι αγώνες που η ΕΟΥΔΑ παρέχει την έγκριση της (εσωτερικός, διασυλλογικός, αγώνες
Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ειδικός αγώνας) έχουν ως στόχο την ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
87.- Μετρήσιμα είναι ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ με μήκος από 12 εκ. και πάνω. Αλιεύματα
ακριβώς 12 εκ. δεν καταμετρώνται. Αλιεύματα με μήκος 12,1 εκ. καταμετρώνται και κάθε μήκος με
χιλ. αναγράφεται σε ακέραιο αύξοντα αριθμό (π.χ. 12,1 αναγράφεται 13 κ.ο.κ.) Εξυπακούεται ότι τα
αλιεύματα με μήκος 11,9 εκ δεν καταμετρώνται.
88. – Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται ΑΜΕΣΑ στο
φυσικό τους περιβάλλον. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους
ακυρώνεται από τον αγώνα.
89.- Η διαδικασία καταμέτρησης και απελευθέρωσης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:
α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μικρότερο από 12,1 εκ. το απελευθερώνει ΑΜΕΣΑ.
β) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα μεγέθους από 12,1 εκ. και πάνω, το τοποθετεί μέσα σε
ανοιχτό ευμεγέθη κουβά, τον οποίο θα έχει τοποθετήσει κοντά στην θάλασσα, γεμάτο θαλασσινό
νερό, που πρέπει να ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να έχει κατά το δυνατό τη
θερμοκρασία της θάλασσας.
γ) Στη συνέχεια ο αθλητής περιμένει τους κριτές για να κάνουν την καταμέτρηση και
καταγραφή του αλιεύματος.
δ) Μόνο οι κριτές επιτρέπεται να καταμετρούν το αλίευμα και να το καταγράφουν στο ειδικό
έντυπο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη μέτρηση μόνο τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα είναι
υπεύθυνα για την τελική απόφαση.
ε) Ο αθλητής αμέσως μετά την καταμέτρηση και καταγραφή υπογράφει υποχρεωτικά το σχετικό
έντυπο.
ζ) Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής υπογράφει τελικά το ειδικό έντυπο, αποδεχόμενος πλήρως
την καταμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσω του αρχηγού του η
οποία και εκδικάζεται αμέσως.
η) Απαγορεύεται οι αθλητές να μην παρουσιάζουν τα αλιεύματα τους στους κριτές.
90.- Η παραπάνω διαδικασία καταμέτρησης, καταγραφής και απελευθέρωσης των αλιευμάτων
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αθλητής που δεν θα την ακολουθήσει αποβάλλεται από τον αγώνα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
91.- Αν ένα αλίευμα έχει στο στόμα του ή στο σώμα του διάφορα αγκίστρια από τον ίδιο αθλητή
το ψάρι μετράει στην βαθμολογία.
92.- Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο από το σώμα τους και όχι από το στόμα μετράνε
στην βαθμολογία.
93.- Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι
αγκιστρωθεί από την αρματωσιά ενός άλλου αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στην βαθμολογία του
αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα
και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν και απελευθερώνεται άμεσα στο φυσικό
του περιβάλλον.
94.- Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές φέρουν μπερδεμένες αρματωσιές με
αγκιστρωμένο ένα ή περισσότερα ψάρια δεν επιτρέπεται να τα ξαγκιστρώσουν χωρίς την
παρουσία κριτή και μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει το αλίευμα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
95.- α) Κάθε ένα μετρήσιμο αλίευμα λαμβάνει 10 βαθμούς.
β) Κάθε εκατοστό μετρήσιμου αλιεύματος λαμβάνει 1 βαθμό. Ειδικά για τα αλιεύματα :
μουγγρί, λούτσο, ζαργάνα, σμέρνα, κάθε εκατοστό λαμβάνει ½ βαθμό.
γ) Ειδικά για όλα τα είδη των σαλαχιών η μέτρηση γίνεται από πτερύγιο σε πτερύγιο και
λαμβάνουν 1 βαθμό για κάθε εκατοστό. Εξαιρείται η Βιόλα (Guitar Fish) που μετριέται
κανονικά από τη μύτη ως το πτερύγιο της ουράς λαμβάνοντας ένα (1) βαθμό για κάθε
εκατοστό.
96.- Το άθροισμα των παραπάνω (α+β) αποτελεί την βαθμολογία του αθλητή.
Παράδειγμα
Αθλητής Α
α) Έχει αλιεύσει 12 αλιεύματα Χ 10 βαθμούς έκαστο = 120 βαθμοί
β) Τα 12 αλιεύματα έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 182 εκατοστά = 182 βαθμοί
Το άθροισμα α + β είναι 120 + 182 = 302 βαθμοί.
ΓΕΝΙΚΑ
97.- Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν δύο (2) κριτές κάθε οκτώ (8) αθλητές με την αποκλειστική
ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων. Οι κριτές λειτουργούν ως ομάδα και καταμετρούν και
καταγράφουν τα αλιεύματα των οκτώ (8) αθλητών ευθύνης τους μαζί και σε τακτά χρονικά
διαστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) λεπτά. Οι κριτές απαγορεύεται να
εγκαταλείπουν την θέση τους για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για μικρό
χρονικό διάστημα, θα γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση της Επιτροπή αγώνα και αντικατάσταση
τους.
98.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ από τους αθλητές, κατά την διάρκεια του αγώνα, η χρήση κινητού
τηλεφώνου (για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) καθώς και η χρήση άλλων συσκευών
επικοινωνίας.
99.- Μόνο με την άδεια του κριτή, παρουσία μέλους της Επιτροπής αγώνα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κινητό τηλέφωνο και μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης.
100.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επικοινωνούν μόνο με τον κριτή τους και με τον
αρχηγό της ομάδας τους (μέσω του κριτή τους) αν κριθεί απαραίτητο για υποβολή ένστασης, ο
οποίος μπορεί να εισέλθει στην ψαρεύτρα τους αλλά για μικρό χρονικό διάστημα με άδεια και
συνοδεία μέλους της Επιτροπής αγώνα.
101.- Αθλητές που αποσύρουν τον αλιευτικό τους εξοπλισμό και σταματούν το ψάρεμα πριν το
τέλος του αγώνα ακυρώνονται και κατά συνέπεια τα αλιεύματα που έχουν, μέχρι την στιγμή που
σταμάτησαν, δεν γίνονται δεκτά για την τελική καταμέτρηση.
102.- Επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο αθλητής από την ψαρεύτρα του για μικρό χρονικό διάστημα,
αφού πάρει την άδεια του κριτή του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο αθλητής θα πρέπει
υποχρεωτικά να ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα.
103.- Η λήξη του αγώνα σημαίνεται με δύο ηχητικά σήματα. Το πρώτο ηχητικό σήμα σημαίνει τη
λήξη του αγώνα που οι αθλητές πρέπει να βγάλουν την αρματωσιά τους από τη θάλασσα. Μόνο
σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά κάποιο ψάρι μπορεί να εξαντλήσει το χρόνο των τριών (3)
λεπτών που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο ηχητικά σήματα. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν
καταφέρει να ανακτήσει το ψάρι και σημάνει το δεύτερο ηχητικό σήμα, το αλίευμα δεν
καταμετράται. Μετά τη λήξη του αγώνα ο αθλητής πρέπει να παραμείνει στην ψαρεύτρα του
μέχρι ο κριτής να καταγράψει και τις τελευταίες συλλήψεις.
104.- Οι αθλητές μπορούν να συν ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του
παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή
παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα του αλιευτικού εξοπλισμού και των καταμετρήσεων οι μόνοι
υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και τα μέλη της επιτροπής
αγώνα.
105.- Μετά την λήξη του αγώνα το ειδικό έντυπο υπογράφεται από τον αθλητή και από τον κριτή
και παραδίδεται στο μέλος της Επιτροπής αγώνα. Στη συνέχεια όλα τα έντυπα καταγραφής των
αλιευμάτων παραδίδονται στον Αλυτάρχη ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα
τελικά αποτελέσματα.
106.- Με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από τον Αλυτάρχη και προ της τελικής
ανακοίνωσης τους, οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ελέγξουν μέσα σε χρονικό
διάστημα ½ ώρας. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ουδεμία ένσταση μπορεί
να γίνει δεκτή όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
107.- Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος η τράπεζα του αγώνα χωρίζεται σε τομείς
και ο αριθμός τους καθορίζεται αναλόγως των συμμετεχόντων αθλητών.
Στον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος οι τομείς θα είναι έξι (6) αν συμμετέχουν
έως 42 αθλητές. Ο αριθμός των τομέων δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με τον αριθμό
των συμμετεχόντων αθλητών και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ. Από τον δεύτερο αγώνα
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ο αριθμός των τομέων καθορίζεται από τον υποχρεωτικό αριθμό
αθλητών όπως αυτός διαμορφώθηκε από τον πρώτο αγώνα και ο αριθμός αυτός ισχύει μέχρι το
τέλος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
108.- Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος όλοι οι τομείς έχουν τον ίδιο αριθμό
αθλητών. Αν οι συμμετοχές δεν συμπληρώνουν ακέραια τον υποχρεωτικό αριθμό αθλητών κάθε
τομέα τότε δημιουργείται ένας τεχνητός τομέας και μέσα σε αυτόν τοποθετούνται οι αθλητές που
περισσεύουν.
Ο τεχνητός τομέας τοποθετείται πάντα στο τέλος του τελευταίου κανονικού τομέα.
Οι αθλητές του τεχνητού τομέα σχηματίζουν μαζί με τους αθλητές του τελευταίου τομέα τον
υποχρεωτικό αριθμό των αθλητών. Για τον ίδιο λόγο τεχνητός τομέας μπορεί να δημιουργηθεί και
στον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ώστε κάθε τομέας να έχει τον ίδιο αριθμό
αθλητών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Στον αγώνα συμμετέχουν 23 αθλητές και δημιουργούνται τρείς τομείς με 7 αθλητές ο κάθε τομέας
ενώ οι δύο αθλητές που περισσεύουν μπαίνουν στον τεχνητό τομέα.
Α ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές ,θέσεις 1 έως 7
Β ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές, θέσεις 8 έως 14
Γ ΤΟΜΕΑΣ 7 αθλητές, θέσεις 15 έως 21
ΤΕΧΝ ΤΟΜΕΑΣ 2 αθλητές, θέσεις 22 έως 23 (σύγκριση με 17 έως 21)
Ο αθλητής κάθε τομέα παίρνει θέση από ένα(1) μέχρι επτά (7)
Οι αθλητές του τεχνητού τομέα με τους αριθμούς 22 και 23 σχηματίζουν έναν κανονικό τομέα
παίρνοντας τους διπλανούς τους αθλητές από τον τομέα Γ με αριθμούς 17 έως και 21 ώστε όλοι
μαζί να σχηματίσουν τον αριθμό επτά (7) που πρέπει υποχρεωτικά να έχει ο κάθε τομέας. Η θέση
που θα καταλάβουν οι δύο αθλητές μαζί με τους υπόλοιπους πέντε (5) θα τους δώσει τον βαθμό
ποινής ενώ για τους πέντε (5) αθλητές του Γ τομέα η θέση ποινής τους θα καθοριστεί από τον δικό
τους τομέα.
109.- Οι θέσεις των αθλητών στην τράπεζα του αγώνα και στους τομείς που έχουν καθοριστεί
πραγματοποιείται με κλήρωση η οποία μπορεί να γίνει σε ημερομηνία πριν τον αγώνα με την
παρουσία των αρχηγών ή κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των αθλητών πριν από την έναρξη
του αγώνα, ως εξής :
α) Κατ’ αρχήν καλούνται οι σύλλογοι που διαθέτουν τουλάχιστον έναν αθλητή σε κάθε τομέα.
Αφού κληρωθούν όλες οι ομάδες των συλλόγων που συμπληρώνουν πλήρως τους τομείς (Πρώτη
ομάδα, Δεύτερη κ.ο.κ) καλούνται οι σύλλογοι που ο συνολικός αριθμός αθλητών τους δεν
συμπληρώνουν όλους τους τομείς, με σειρά πλειοψηφίας και τέλος οι αθλητές των συλλόγων που
περισσεύουν από τις ομάδες.
β) Όλοι οι Τομείς έχουν τον ίδιο αριθμό θέσεων. Τυχόν κενές θέσεις Τομέα θεωρούνται θέσεις με
μηδενικά αλιεύματα.
110.- Το πλάτος του χώρου αλίευσης (ψαρεύτρας) που αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή πρέπει να είναι
έως είκοσι (20) μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15)
μέτρα.
111.- Το μήκος του χώρου αλίευσης (από την θάλασσα και προς τα πίσω) πρέπει να είναι το
λιγότερο οκτώ (8) μέτρα και να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια αν αυτό είναι δυνατό.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ.
112.- Η σύγκριση των τελικών βαθμών όλων των αθλητών του ιδίου Τομέα δίνει την τελική
κατάταξη τομέα.
113.- Νικητής του Τομέα είναι ο αθλητής με το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών και η τελική κατάταξη
στον κάθε τομέα αποτελούν και τους βαθμούς ποινής κάθε αθλητή.
114.- Η τελική ατομική κατάταξη των αθλητών γίνεται βάσει της κατάταξης του κάθε τομέα.
115.- Αφού υπολογιστεί η σειρά κατάταξης κάθε τομέα, συγκρίνονται οι πρώτοι του κάθε τομέα
μεταξύ τους για την κατάληψη των πρώτων θέσεων της γενικής κατάταξης, οι δεύτεροι του κάθε
τομέα για την κατάληψη των επόμενων θέσεων κ.ο.κ.
Παράδειγμα:
Αν οι τομείς είναι τρείς (3) τότε οι τρείς (3) πρώτοι αθλητές κάθε τομέα αφού συγκριθεί η
βαθμολογία τους θα καταλάβουν τις θέσεις 1-3 με βαθμό ποινής το ένα (1) και για τους τρείς
αθλητές, δεύτεροι του κάθε τομέα τις θέσεις 4-6 με βαθμούς ποινής το δύο (2), οι τρίτοι του κάθε
τομέα τις θέσεις 7-9 με βαθμούς ποινής το τρία κ.ο.κ. Αν οι τομείς είναι πέντε (5) τότε οι πρώτοι
αθλητές κάθε τομέα καταλαμβάνουν τις θέσεις 1 έως 5 κ.ο.κ.
116.- Πρώτος νικητής για την ατομική κατάταξη, είναι ο αθλητής που θα καταλάβει την υψηλότερη
θέση στον πίνακα γενικής κατάταξης.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
117.- Όλα όσα αφορούν την συνολική Ομαδική Κατάταξη των συλλόγων περιγράφονται στην
αντίστοιχη Προσάρτηση Αρ. 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.
118.- Στην ατομική κατάταξη η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή με τους περισσότερους
βαθμούς αλιευμάτων.
119.- Σε περίπτωση ισοβαθμίας η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή που αλίευσε τα περισσότερα
ψάρια.
120.- Αν και μετά από αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία τότε η καλύτερη θέση
δίνεται στον αθλητή που αλίευσε το μεγαλύτερο ψάρι σε μήκος.
121.- Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη γενική κατάταξη, για δύο ή παραπάνω αθλητές, την
καλύτερη θέση παίρνει ο αθλητής που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στο
σύνολο των αγώνων. Αν και μετά από αυτό το άθροισμα εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία
η καλύτερη θέση δίνεται στον αθλητή που έχει καλύτερες θέσεις στους επιμέρους αγώνες.
ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ.
122.- Στους αθλητές που δεν έχουν πιάσει κανένα ψάρι ο βαθμός ποινής του τομέα τους δίνεται, ως
εξής:
Προσθέτουμε μεταξύ τους όλες τις θέσεις στον τομέα μετά τον τελευταίο αθλητή που έχει πιάσει
ψάρια. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των αθλητών χωρίς κανένα ψάρι. Το νούμερο
που προκύπτει δίνει την θέση όλων αυτών των αθλητών στον τομέα τους.
Παράδειγμα
Στον Α τομέα συμμετέχουν 7 αθλητές
Έχουν καταλάβει σειρά κατάταξης οι πέντε (5) αθλητές (θέσεις 1η έως και 5η) και οι υπόλοιποι δύο
(2) αθλητές δεν έχουν κανένα ψάρι.
Προσθέτουμε όλες τις υπόλοιπες μετά την 5η θέσεις δηλαδή την 6η και την 7η,
6 + 7 = 13
Διαιρούμε το άθροισμα 13 δια του αριθμού των αθλητών που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι,
13 : 2 = 6,5
Όλοι οι αθλητές που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι καταλαμβάνουν βαθμό ποινής 6,5.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.
123.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξης
του αγώνα.
124.- Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού κατά άρθρο ή/και στο σύνολο τους, επιφέρει την
ΑΜΕΣΗ ακύρωση του αθλητή για την ατομική κατάταξη.
125.- Επίσης ΑΜΕΣΗ ακύρωση του αθλητή επιφέρουν:
1.- Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε, με λόγο ή
έργο.
2.- Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια του αγώνα.
3.- Η ρύπανση της θάλασσας με κάθε είδους απορρίμματα καθώς και η ρύπανση της παραλίας με
πλαστικά, χαρτιά, αποτσίγαρα, κ.λπ.
4.- Η χωρίς τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ διαφήμιση ή προβολή προϊόντων
ή/και Εμπορικών Επιχειρήσεων από τους αθλητές.
5.- Η μη τήρηση των όρων της Προκήρυξης του αγώνα στο σύνολο τους.
6.- Η κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά και η μη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και
Συμπεριφοράς Θεσμικών παραγόντων αγωνιστικής αλιείας και ειδικότερα το κεφάλαιο που αφορά
τους αθλητές.
126.- Όλα όσα αφορούν το κατ’ έτος Πανελλήνιο Πρωτάθλημα περιγράφονται στην Προσάρτηση Αρ.
1, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
127.- Όλα όσα αφορούν τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος περιγράφονται στην
Προσάρτηση Αρ. 2, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
128.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο Κανονισμό της FIPSm
(τελευταία έκδοση 2017) και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPSm
ή/και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου.
129.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά
την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί αυθεντικά μόνο ο Αλυτάρχης που έχει οριστεί από την
Ομοσπονδία και ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Αγώνα.
130.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από εκατό τριάντα (130) άρθρα και δύο (2) αναπόσπαστες
Προσαρτήσεις, άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους, από το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ και έχουν
αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον
Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, ισχύει δε, από 29 Σεπτεμβρίου 2017 και
εφεξής.

 

 

Tags
ΕΟΥΔΑ Αγώνας Αλιείας Κανονισμός Αγώνων Αλιείας
Comodo SSL