Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (πρώην Τ.Π.Π.) - νέες ρυθμίσεις από 1-12-2017

5 Νοεμβρίου, 2017

Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (πρώην Τ.Π.Π.) - νέες ρυθμίσεις από 1-12-2017

Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην βουλή το υφιστάμενο υπέρ του Δημοσίου Τέλος Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών, μετονομάζεται σε Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.). Περαιτέρω, επανακαθορίζονται:
– τα πλοία που εμπίπτουν στο εν λόγω τέλος καθώς και αυτά που εξαιρούνται,
– ο τρόπος υπολογισμού του τέλους, ο οποίος μπορεί να γίνεται και ανά τρέχοντα μήνα (και όχι μόνο σε ετήσια βάση),
– το ύψος του τέλους ανάλογα με το ολικό μήκος του πλοίου, (με διακυμάνσεις σε σχέση με τα ισχύοντα ποσά σε ετήσια βάση), οι παρεχόμενες κατά περίπτωση εκπτώσεις,
– τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για τη μη καταβολή του προαναφερόμενου τέλους, τα οποία μπορεί να ανέρχονται μέχρι 1.100 ευρώ για πλοία ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων.

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-12-2017

Αιτιολογική έκθεση
Με το άρθρο 86, αντικαθίσταται το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 (Α’ 256) «Τέλος παραμονής και πλόων πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών», ώστε το επιβαλλόμενο στα εν λόγω πλοία τέλος υπέρ του Δημοσίου αφενός να είναι ορθολογικότερο, δικαιότερο και συμβατό προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αφετέρου η χρησιμοποιούμενη ορολογία να είναι συμβατή με τα οριζόμενα στον ν. 4256/2014.
Έτσι, για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 86, προσδιορίζονται εννοιολογικά τα σκάφη που εμπίπτουν σε Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), παρέχεται καινοφανής ορισμός του «παραδοσιακού πλοίου», ώστε να προάγεται ο ελληνικός πολιτισμός, χωρίς η σχετική ρύθμιση να προσκρούει στο δίκαιο του ανταγωνισμού, αναφέρονται οι υπόχρεοι στην καταβολή του εν λόγω τέλους και οι εξαιρούμενοι αυτού, αποτυπώνεται με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμός του τέλους, παρέχοντας δυνατότητα μείωσης για σκάφη της περίπτ. δδ’ ή έκπτωσης σε περίπτωση προπληρωμής, αναφέρονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη πληρωμής του τέλους (απαγόρευση απόπλου, διοικητικό πρόστιμο), η διάρκεια κάλυψης του υπόχρεου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
Σημειώνεται δε ότι για λόγους διασφάλισης της προσαρμογής των επαγγελματιών στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο, ελήφθη μέριμνα για ενεργοποίηση της ισχύος των διατάξεων αυτών από την 1η Δεκέμβρη τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός τους εν μέσω θερινής τουριστικής περιόδου.
Υπογραμμίζεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 86, που ρυθμίζουν ζητήματα ως προς το τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων, επιχειρείται η ενδυνάμωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού από την καταβολή των σχετικών τελών για τροποποιήσεις, ανανεώσεις και εκδόσεις των αναφερόμενων αδειών, και μάλιστα αναμένεται αύξηση των εν λόγω εσόδων κατά περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Διατάξεις νομοσχεδίου

Άρθρο 86
Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων

1. Το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής,
β. επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης,
γ. ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου,
δ. επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, καθώς και εκείνο, ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργεί περιηγητικό ταξίδι, διάρκειας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έως και είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος, παραλαμβάνοντας επιβάτες από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν οριστικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαμβάνοντας επιβάτες από την Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι θα αποβιβαστούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή ή πραγματοποιώντας ημερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό ταξίδι στην Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην αλλοδαπή.
ε. «Παραδοσιακό πλοίο»: είναι το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ελληνικού πολιτισμού καθώς και παραδοσιακής ελληνικής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας, εφόσον απέκτησαν πολιτισμική σημασία με το πέρασμα του χρόνου.

2. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.
Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.
Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατασχεμένα σκάφη και τα «Παραδοσιακά πλοία» κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. α. Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:
αα. για τα ολικού μήκους από (7) επτά έως (8) μέτρα, σε δεκαέξι(16) ευρώ ανά μήνα.
ββ. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε(25) ευρώ ανά μήνα.
γγ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα.
δδ. για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι 20%, για τα σκάφη της περίπτ. δδ’, ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ορίζονται τα ειδικά κριτήρια, ο τρόπος απόδειξής τους, για την παροχή της έκπτωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα 12 μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό. Η προπληρωμή πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο ή εντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7του παρόντος.
δ. Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλόίας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4.α. Η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά μήνα και για κάθε τρέχοντα μήνα που τα σκάφη προτίθενται να παραμείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέχον έτος και για μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο Υ. ή Λιμενική Αρχή, ή στην Τελωνειακή Αρχή, στην περίπτωση πλοίων αναψυχής υπό σημαία χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (transitlog).
β. Η απόδειξη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδεικνύεται στις Λιμενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρχές, όποτε ζητηθεί.
γ. Αν από Λιμενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους μέχρι την πληρωμή του.
δ. Για τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επί πλέον της πληρωμής του τέλους, επιβάλλεται από την Αρχή που τη διαπιστώνει και πρόστιμο, ως εξής:
        αα. για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων έως και οκτώ (8) μέτρα, εκατόν ενενήντα (190) ευρώ.
        ββ. για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ.
        γγ. για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, τετρακόσια (400) ευρώ.
        δδ. για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, χίλια εκατό (1.100) ευρώ.
ε. Για τις πράξεις επιβολής του τέλους και του προστίμου μη καταβολής αυτού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

5.α. Αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο.
β. Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.
δ.Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι:
   α) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του,
   β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστος για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου της παρ. 3, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 7.».
2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: Taxheaven https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37567

Tags
Φορολογική Νομοθεσία Σκαφών Φορολογία Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων ΤΕ.Π.Α.Η. Τέλος Παραμονής και Πλόων
Comodo SSL