Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Βιντζότρατα: Παράταση και οριστική κατάργηση

Ιανουάριος 14, 2020

Βιντζότρατα: Παράταση και οριστική κατάργηση

Τρίμηνη παράταση μέχρι τον Μάρτιο, όπου και λήγει η αλιευτική περίοδος πήραν οι βιντζότρατες

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4065/330700/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6/Β/9-1-2020 δόθηκε παράταση μέχρι την 31.03.2020, της χρήσης του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, Μάκης Βορίδης, οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις βιντζότρατες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων.

«Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός, να το θέσω επιεικώς για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στο αλιευτικό απόθεμα το εργαλείο αυτό», είπε ο κ. Βορίδης.

Οι βιντζότρατες έχουν πάρει παράταση μέχρι τον Μάρτιο, όπου και λήγει η αλιευτική περίοδος. Οι ψαράδες καταγγέλλουν πως δεν μπορεί να δοθεί καμία παράταση στη χρήση βιντζότρατας.

Η βιντζότρατα
Η βιντζότρατα είναι ένα παράκτιο συρόμενο εργαλείο αλιείας, αποτελούμενο από ένα σάκο τράτας που σύρεται από ένα σκάφος κοντά στην ακτή. Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η απόλυτη σάρωση του βυθού και η αλόγιστη συλλογή αλιευμάτων. «Γδέρνει» το βυθό σαρώνοντας ότι υπάρχει με αποτέλεσμα να διαλύονται τα οικοσυστήματα, αφού δεν γίνεται επιλογή στο ψάρεμα με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται και γόνοι.


Κοινή Υπουργική Απόφαση 4065/330700/2019 – ΦΕΚ 6/Β/9-1-2020

Τροποποίηση της αριθμ. 6719/146097/29.12.2016 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας  (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» (Β΄ 4348).

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4065/330700/2019

ΦΕΚ 6/Β/9-1-2020

Τροποποίηση της αριθμ. 6719/146097/29.12.2016 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» (Β΄ 4348).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154).

β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (A΄ 98).

γ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. …… στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

ε) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) Της αριθμ. 3669/29-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή (Β΄3134).

2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:

α) (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/1993 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1626/1994» (ΕE L 409, της 30.12.2006) και ειδικότερα τα άρθρα 4, 9, 13 και 19.

β) (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, …… και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006» (EE L 343, της 22.12.2009) και τον εφαρμοστικό του κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 404/2011 (EE L 112, της 30.04.2011).

γ) (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την κοινή Αλιευτική Πολιτική, …… της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 354, της 28.12.2013).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2017/929 της Επιτροπής, για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι συρόμενοι από σκάφος γρίποι που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας (EE L 141, της 01.06.2017).

3. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

4. Το β.δ. 817/1966 «Περί κανονισμού της δια τρατών αλιείας» (Α΄ 209), όπως ισχύει.

5. Τα άρθρα 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (Α΄ 27), το άρθρο 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70) και τα άρθρα 48 και 49 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), σχετικά με το εθνικό κυρωτικό σύστημα τομέα αλιείας.

6. Την αριθμ. 167378/14-5-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός θαλάσσιων περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία». (Δ΄241, διόρθωση σφάλματος Δ΄392/24-8-2007), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 3866/78486/14-07-2015 απόφαση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β΄ 1587), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 2886/142447/26-02-2019 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία, πέραν αυτών που έχουν καθορισθεί με την 167378/ 14.5.2007 απόφαση ΥΠΑΑΤ (Δ΄ 241)» (Δ΄ 105, διόρθωση σφάλματος Δ΄192/22-04-2019), όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 6719/ 146097/29-12-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» (Β΄ 4348), προκειμένου να εναρμονισθεί η ισχύς της με την ισχύ της παρέκκλισης που υιοθετήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) 2017/929 της Επιτροπής.

10. Το αριθμ. 3263/17-12-2019 έγγραφο του Γρ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ. 278/23-12-2019 Συνεδρίασης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η αριθμ. 6719/146097/29-12-2016 απόφαση, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το σχέδιο διαχείρισης εφαρμόζεται για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της επιτρεπόμενης παρέκκλισης, ήτοι μέχρι την 31.03.2020, λαμβάνοντας υπόψη και την απαγόρευση αλίευσης του άρθρου 7 παρ. 3 της παρούσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6719/146097/29.12.2016 απόφαση.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

 

Tags
Βιτζότρατα
Comodo SSL