Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ηλεκτρονική µορφή του Λιµενοµία - ∆ιεθνείς Κανονισµοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα, 1972

Οκτώβριος 9, 2015

Ηλεκτρονική µορφή του Λιµενοµία - ∆ιεθνείς Κανονισµοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα, 1972

Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο, διακοσίων (200) σελίδων περιλαµβάνονται, σε κωδικοποιηµένη µορφή,
τα κείµενα των ∆.Κ.Α.Σ. τα οποία έχουν µεταφερθεί, µε µέριµνα του συγγραφέα, από την καθαρεύουσα (αρχαΐζουσα) στην απλή δηµοτική γλώσσα.
Περιέχει διακόσιες τριάντα (230) σχηµατικές απεικονίσεις. Τα κείµενα παρουσιάζονται σε δύο στήλες από τις οποίες η αριστερή περιέχει τους ∆.Κ.Α.Σ. – TheColRegs στην πρωτότυπη Αγγλική µε µνεία των µεταγενέστερων τροποποιητικών Αποφάσεων (Resolutions) του International Maritime Organization (Ι.Μ.Ο.) και η δεξιά στην Ελληνική γλώσσα µε µνεία των αντίστοιχων ελληνικών νοµοθετηµάτων.
Μπορείτε να προβείτε στην αγορά του µέσα από το Readpoint (το κατεβάζετε και το διαβάζετε σε όλα τα γνωστά µέσα (pc /Mac / iPad / iPhone /android /win) στην προνοµιακή τιµή των 9,99 Ευρώ.
( http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685).

Comodo SSL