Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

11 απαντήσεις σχετικά με τι απαγορεύεται στο ερασιτεχνικό ψάρεμα - Διευκρινήσεις της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

13 Δεκεμβρίου, 2019

11 απαντήσεις σχετικά με τι απαγορεύεται στο ερασιτεχνικό ψάρεμα - Διευκρινήσεις της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας

Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας, συνέλεξε 11 ερωτήσεις – διευκρινήσεις που αφορούν το ερασιτεχνικό ψάρεμα, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην ερασιτεχνική αλιεία, όσον αφορά τα είδη ψαριών και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αλιείας, αν επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από την ακτή, αν επιτρέπεται το πεζόβολο και η σηκωτή, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί βαθιάς καθετής και τα τηλεκατευθυνόμενα βαρκάκια.

Επιπλέον αναφέρεται στην απαγόρευση ψαρέματος τόνων για τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς χωρίς άδεια και τι ισχύει αν πιαστεί ένας τόνος στα εργαλεία μας, από ποια ηλικία επιτρέπεται το ψαροντούφεκο, και άλλες απαγορεύσεις ψαρέματος.

1. Ποια τα είδη, οι ποσότητες και τα μεγέθη των θαλασσίων οργανισμών που επιτρέπεται να αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς;

Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει:

• μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα (καλαμάρια, σουπιές, χταπόδια), κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος • ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus).

• χωρίς σκάφος, μέχρι τριάντα (30) άτομα των ειδών ζώντων δολωμάτων Ophelia bicornis (σκουλήκι της άμμου), Pattela spp (πεταλίδα) και Paguridea (κατσιμάμαλο, στρομπάρι, ποδαράτο, πορφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι), ανά είδος, ημέρα, τις επιτρεπόμενες για αυτά περιόδους αλιείας. Εφόσον χρησιμοποιείται σκάφος επιτρέπεται η αλιεία μέχρι εξήντα (60) ατόμων ανά είδος, ημέρα και σκάφος των ανωτέρω θαλάσσιων οργανισμών. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σκουλήκι της άμμου απαγορεύεται από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαΐου μικρότερο από 5 εκατοστά. Οι πεταλίδες από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου μικρότερες των 3 εκατοστών και τα υπόλοιπα από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου μικρότερα από 5 εκατοστά).

• χταπόδια βάρους μεγαλύτερου των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων.

• μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα και εφόσον υπάρχει σκάφος μέχρι είκοσι (30) άτομα αχινών για το σύνολο των αλιέων που επιβαίνουν επί αυτού.

2. Επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από σκάφη με ξένη σημαία;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους απαγορεύεται η αλιεία σε πλοία που ανήκουν τόσο από πλευράς εθνικότητας όσο και πλοιοκτησίας κατά πλειοψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών. Σύμφωνα με το το άρθρο 5 του Καν. (ΕΕ) 1380/2013 η αλιεία εντός χωρικών υδάτων Κρατών Μελών περιορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 σε αλιευτικά σκάφη σημαίας του παράκτιου κράτους ,εξασφαλίζοντας ότι η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας διεξάγεται κατά τρόπο συμβατό προς τους στόχους της Κ.Αλ.Π..

Συνεπώς μόνο σκάφη Ελληνικής σημαίας δύναται να διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία εντός χωρικών υδάτων.

3. Επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από την ακτή, καθώς και η ρίψη αγκιστριών του παραγαδιού με τηλεκατευθυνόμενο μέσο;

Δεν επιτρέπεται η χρήση παραγαδιών από  την ακτή, καθώς και η ρίψη αγκιστριών του παραγαδιού με τηλεκατευθυνόμενο μέσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 πργ. 1. β(1) του π.δ. 373/1985 (όπως ισχύει).

4. Επιτρέπεται η χρήση τηλεκατευθυνόμενων ή άλλου τύπου βοηθημάτων μεταφοράς και απελευθέρωσης αγκιστρωτών εργαλείων στην ερασιτεχνική αλιεία;

Δεν επιτρέπεται διότι παραλλαγές των επιτρεπόμενων εργαλείων αλλά και μεθόδων αλιείας, καθιστούν τους όρους άσκησης της δραστηριότητας ευνοϊκότερους και την ίδια πιο αποτελεσματική και δυναμική.

5. Επιτρέπεται οι ερασιτέχνες αλιείς να χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για την ανέλκυση συρτής – καθετής;

Οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται, μέχρι την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, να χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για την ανέλκυση συρτής – καθετής

6. Τι ισχύει με τους περιορισμούς της ερασιτεχνικής αλιείας μετά την κατάργηση των αδειών (σκάφους /ατομικής);

Οι περιορισμοί αναφορικά με τη διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας παραμένουν σε ισχύ, όπως προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

7. Επιτρέπεται η αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών (μακρύπτερος/ερυθρός τόνος – ξιφίας) από σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας;

Η αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών(μακρύπτερος/ερυθρός τόνος – ξιφίας) επιτρέπεται μόνο από σκάφη επαγγελματικής αλιείας που έχουν εφοδιαστεί με την σχετική ειδική άδεια.

8. Σε περίπτωση που αλιεύσω άτομο ερυθρού τόνου χωρίς να έχω άδεια τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που ο τόνος είναι ζωντανός απελευθερώνεται άμεσα στην θάλασσα. Σε περίπτωση που κατά την προσπάθεια απελευθέρωσης ο τόνος πεθάνει θα πρέπει να ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή η οποία με την σειρά της θα δεσμεύει το ψάρι και θα το διαθέτει για κοινωφελείς σκοπούς

9. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να διενεργεί υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 373/85(ΦΕΚ 131 Α΄) όπως ισχύει επιτρέπεται η διενέργεια υποβρύχιας αλιείας σε άτομο ηλικίας 16 ετών

10. Επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου “πεζόβολος” στην ερασιτεχνική αλιεία;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 1967/2006 απαγορεύεται, για τους ερασιτέχνες αλιείς, η χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού, καθώς και η χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη. Στην παραπάνω διάταξη δεν συμπεριλαμβάνεται το εργαλείο “πεζόβολος” και ως εκ τούτου επιτρέπεται η χρήση του στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας

11. Επιτρέπεται χρήση του διχτυωτού εργαλείου με την ονομασία “απόχη σηκωτή” στην ερασιτεχνική αλιεία;

Δεν επιτρέπεται διότι είναι παραλλαγή του επιτρεπόμενου εργαλείου αποχή και παραπέμπει στο αλιευτικό εργαλείο σταφνοκάρι.

Tags
Αλιεία Τόννου Ατομική Άδεια Ερασιτεχνικής Αλιείας Υπουργείο Ναυτιλίας Νομοθεσία Ψάρεμα τόννου Απαγόρευση Αλιείας Απαγόρευση Ψαρέματος Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας Ψάρεμα απαγορεύσεις Ερασιτεχνική Αλιεία
Comodo SSL