Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Γιώργος Πολυχρονίου

ΔΕΚΠΑ, τι αλλάζει στο πρόστιμο των 5.000 ευρώ

2 Δεκεμβρίου, 2017

ΔΕΚΠΑ, τι αλλάζει στο πρόστιμο των 5.000 ευρώ

Αλλαγές στο πλαίσιο για τα πλοία αναψυχής και μείωση του προστίμου για το Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) έφερε ο νέος νόμος ν. 4504/2017 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184 Α΄ της 29-ΝΟΕ- 2017 με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Όπως είχατε διαβάσει σχετικά στο Boatfishing.gr στο άρθρο «το νέο τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημεροπλοίων (ΤΕ.Π.Α.Η)» ο συγκεκριμένος νόμος ενεργοποιεί το πρώην Τέλος Παραμονής και Πλόων με εφαρμογή από 1/12/2017.

Τι αλλάζει στα πρόστιμα ΔΕΚΠΑ
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το πρόστιμο που επιβάλλεται για τις περιπτώσεις μη εφοδιασμού σκάφους άνω των 7 μέτρων με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α) και μη ετήσιας θεώρησής αυτού, τα οποία ορίζονται στο ποσό των 1.000 ευρώ και 500 ευρώ, αντίστοιχο. (Σήμερα και για τις εν λόγω περιπτώσεις τα σχετικά πρόστιμα κυμαίνονται από 5 χιλ. έως 25 χιλ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο.136 αναφέρει:

Άρθρο 136: Τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 13 του ν. 4256/2014

  1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).».

  1. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παράγραφος 1 του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηρισθεί επαγγελματικά με το δίκαιο άλλης χώρας και εκτελούν πλόες στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενιαία αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας πλοίων από τις Ελληνικές Αρχές, είτε Λιμενικές Αρχές είτε Αρχές Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και των δημοσιονομικών εσόδων του Κράτους.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η μείωση του προστίμου, η οποία είναι απαραίτητη, καθώς τα ισχύοντα επιβληθέντα όρια προστίμου κρίθηκαν υψηλά και μη αναλογικά ως προς τη διαπιστούμενη παράβαση της μη έκδοσης του Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) και της μη θεώρησής του. Το νέο επιβαλλόμενο πρόστιμο λειτουργεί εξίσου αποτρεπτικά στον παραβάτη, καθώς ο εφοδιασμός με ΔΕ.Κ.Π.Α. των πλοίων αναψυχής συνιστά υποχρέωση υπέρ της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων αστυνομικών και φορολογικών ελέγχων και είναι αναλογικό της παράβασης.

Και οι δύο προτεινόμενες διατάξεις θεωρούνται αναγκαίες και επείγουσες, αφενός για την άμεση διευκρίνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει αλλοδαπού δικαίου για την ενιαία αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες αρχές αφετέρου για την εξασφάλιση της αναλογικότητας των επιβαλλόμενων προστίμων, σε περίπτωση μη έκδοσης ΔΕ.Κ.Π.Α. ή μη ετήσιας θεώρησής του.

Tags
Φορολογική Νομοθεσία Σκαφών Σκάφος ΔΕΚΠΑ Φορολογία Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής Ν.4504/2017
Comodo SSL