Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Γιώργος Πολυχρονίου

Έντυπο ΔΕΚΠΑ για σκάφη πάνω από 7 μέτρα – διαδικασία έκδοσης βήμα βήμα

4 Οκτωβρίου, 2016

Έντυπο ΔΕΚΠΑ για σκάφη πάνω από 7 μέτρα – διαδικασία έκδοσης βήμα βήμα

Θα πρέπει λοιπόν όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής (Πλοίο αναψυχής: σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής) υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. να εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΚΠΑ (Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής)
entypo-dekpa-skafiΤην 26-09-2016 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3061/26-09-2016, τεύχος Β΄, η αριθ. 3133.1/76888/2016/08-09-2016 Κοινή Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσης του». Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί, επίσης, στον ιστότοπο του Υπουργείου στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 7ΖΝΛ4653ΠΩ-Μ3Ι.

Με το νέο έντυπο ΔΕ.Κ.Π.Α. επιχειρείται να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά το «Έντυπο – ταυτότητα» για τα κοινοτικά και ελληνικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής, βελτιώνοντας και επικαιροποιώντας το παλαιό έντυπο που ίσχυε από το έτος 2000.

Έχοντες ως βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις και ερωτήματα των Λιμενικών Αρχών που προέκυψαν από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα ισχύοντος τύπου ΔΕ.Κ.Π.Α. καθώς και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92), επιχειρείται να διασφαλιστεί το σύνολο των πληροφοριών που έχουν ανάγκη η διοίκηση και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους καθώς και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών πλοίων αναψυχής. Επίσης, με την νέα ΚΥΑ αναπροσαρμόζεται το αντίτιμο για την χορήγηση ΔΕΚΠΑ από τα 29,35 ευρώ, όπου ήταν καθηλωμένο από το έτος 2000, στα 50 ευρώ.

Ειδικότερα, στο νέο έντυπο υπάρχουν περισσότερες θυρίδες καταχώρισης δεδομένων για πλοιοκτήτη, εκπρόσωπο πλοιοκτήτη, πλοίαρχο / κυβερνήτη, χρήστη καθώς και για θεωρήσεις λιμενικών αρχών σε απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με σκοπό να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτό σε ενιαία μορφή και οι μεταβολές τους / τροποποιήσεις τους καθώς και όλοι οι υπεύθυνοι και υπόλογοι του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς να χρειάζεται η χρήση δεύτερου ή περισσοτέρων εντύπων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια λιγότερο κόστος και γραφειοκρατία για το διοικούμενο.

Επιπροσθέτως, στην νέα απόφαση αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής, κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην προηγούμενη απόφαση, που πέραν από την εναρμόνιση των απαιτήσεων των κατά τόπους αρμόδιων λιμενικών αρχών και την πλήρη εκ των προτέρων ενημέρωση του διοικούμενου για αυτές, το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται πλέον για την έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α. περιλαμβάνουν τις «σημαίνουσες» πληροφορίες για ένα πλοίο αναψυχής που πλέει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καθιστώντας το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. από φοροεισπρακτικό εργαλείο σε «ταυτότητα» του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

Για την έκδοση και τη θεώρηση του νέου ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στην Λιμενική Αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:
(για την διευκόλυνσή σας δείτε παρακάτω την παράγραφο “ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”)

α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Σε περίπτωση προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας, η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας.

β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.

γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.

δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.

ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013 (Α΄ 256), ως εκάστοτε ισχύει.

στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του Κυβερνήτη για την διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης των περιπτώσεων (α), (β) και (ζ) της παρούσης για την κατηγορία μεγέθους τους, προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (πχ αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).

Επιπλέον, επειδή με τον ν. 4256/14 (Α’ 92) τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων, με το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. προβλέφθηκε η ετήσια θεώρηση του αντίστοιχου εντύπου.

Επίσης, στο νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. προστέθηκε και πίνακας καταχώρισης των Ελλήνων και κοινοτικών εργαζομένων που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται του πλοίου αναψυχής, πέραν των υπηκόων τρίτης χώρας που προϋπήρχε, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφάλειας, διαμονής και ασφάλισης των εργαζομένων / απασχολούμενων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

Τέλος, το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι πλέον έντυπο αριθμημένο για να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομα δραστηριοποιούμενων πλοίων αναψυχής καθώς και πλοίων με ελλιπείς όρους ασφάλειας.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Επειδή τα παραπάνω ισχύουν για πολλές και διάφορες περιπτώσεις και για να κάνουμε την ζωή σας πιο εύκολη σας μεταφέρουμε τι πραγματικά έγγραφα θα χρειαστείτε:
1. Φωτοαντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του Σκάφους ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων
2. Φωτοαντίγραφο παλαιότερου εντύπου (εφόσον πρόκειται για αντικατάσταση)
3. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. 50,00 ευρώ (ΚΑΕ 8147)
4. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων (το οποίο αναμένεται)
5. Ταυτότητα
6. Δίπλωμα πλοιάρχου ή κυβερνήτη
7. Ασφάλεια σκάφους σε ισχύ
8. Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος (υπάρχει στο Λιμεναρχείο).

 

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.

entypo-dekpa-skafi-1ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΩΝ
Η διαδικασία για την πληρωμή του παραβόλου και για την παραλαβή του εντύπου έχει ως ακολούθως:

α. Πηγαίνουμε στο GSIS taxisnet —> εδώ

Αν έχουμε κωδικούς GSIS taxisnet επιλέγεις “για πιστοποιημένους χρήστες taxisnet” αν δεν έχεις κωδικούς επιλέγεις “για μη πιστοποιημένους χρήστες“, η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνει το σύστημα τα στοιχεία αυτόματα.


entypo-dekpa-skafi-2β.
Επιλέγουμε :
ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής / Λοιπές Υπηρεσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α)
– Αντίτιμο ΔΕ.Κ.Π.Α
Το ποσό που βγάζει  είναι στα 50 ευρώ.


γ.
Μπορεί να γίνει “Πληρωμή με Κάρτα” όταν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του E-Παράβολο ή να εκτυπώσουμε το Ε-Παράβολο (σε μορφή .pdf) απο το GSIS και να το πληρωθεί από το E-Banking Τραπεζών επιλέγοντας πληρωμή Ε-Παράβολο με τους κωδικούς πληρωμής που έχει το pdf. Εκτυπώνουμε την απόδειξη πληρωμής από το E-Banking να το έχουμε μαζί μας.

δ. Πάμε μετά από 3 ημέρες στο Λιμεναρχείο που έχουμε την άδεια του σκάφους, με την απόδειξη πληρωμής, συμπληρώνεται μια αίτηση και παραλαμβάνεται το ΔΕ.Κ.Π.Α ή αμέσως ή μετά από 2-3 μέρες.

Σε έλεγχο από το λιμεναρχείο  θα πρέπει να έχετε μαζί σας την βεβαίωση πληρωμής του ΔΕ.Κ.Π.Α. γιατι προβλέπεται σημαντικό πρόστιμο 5.000 ΕΥΡΩ.

UPDATE:

ΔΕΚΠΑ, τι αλλάζει στο πρόστιμο των 5.000 ευρώ

Tags
Φορολογική Νομοθεσία Σκαφών Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής ΔΕΚΠΑ Φορολογία
Comodo SSL