Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Επιστολή διαµαρτυρίας Αλιέων βιντζότρατας: Η Ελληνική Κυβέρνηση µας έχει παρατήσει σε καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας

5 Οκτωβρίου, 2023

Επιστολή διαµαρτυρίας Αλιέων βιντζότρατας: Η Ελληνική Κυβέρνηση µας έχει παρατήσει σε καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας

Κάλεσµα στην ελληνική κυβέρνηση να θεσπίσει σχέδιο διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB) αλλά και να εκδώσει σχετική Υπουργική Απόφαση απηύθυναν κάτοχοι επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών και κάτοχοι άδειας αλιείας µε το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα µε επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Λευτέρη Αυγενάκη και τον υφυπουργό, Σταύρο Κελέτση.

Όπως σηµειώνουν «Η Ελληνική Κυβέρνηση µας έχει παρατήσει σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας» προσθέτοντας ότι «το ελληνικό κράτος µη ολοκληρώνοντας της σχετική διαδικασία, και αφήνοντας αρρύθµιστη την επαγγελµατική µας δραστηριότητα, µας έχει οδηγήσει στον απόλυτη εξαθλίωση, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει προβεί ούτε στην ανάκληση της αλιευτικής µας άδειας, ούτε στη θέσπιση νέου σχεδίου διαχείρισης.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως «Τα τελευταία έτη υπήρξαµε και άγρυπνοι φύλακες των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας που τόσο αµφισβητήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και φέτος βιώσαµε τα ίδια γεγονότα µε τους Τούρκους αλιείς, που αλιεύουν ανεξέλεγκτα εντός των χωρικών µας υδάτων. Είναι προδήλως παράλογο να απαγορεύεται στους Έλληνες αλιείς η αλιεία µε βιντζότρατα και την ίδια στιγµή Τούρκοι αλιείς να αλιεύουν µε µηχανότρατες σε Ελληνικά Χωρικά Ύδατα. Γεγονός για το οποίο είστε ενηµερωµένοι από τα κατά τόπους Λιµεναρχεία αλλά και από εµάς τους ίδιους µε σχετικές επιστολές που σας έχουµε αποστείλει».

Επιστολή διαµαρτυρίας σε Αυγενάκη, Κελέτση

ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιότιμο κ. Λευτέρη Αυγενάκη,
2. Τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, για θέματα αλιείας, αξιότιμο κ. Σταύρο Κελέτση

Λέρος, 2-10-2023

«Αξιότιµοι κύριοι, είµαστε κάτοχοι επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών και κάτοχοι άδειας αλιείας µε το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα. Μέχρι την 31η-3-2020, η βιντζότρατα λειτουργούσε µε το σχέδιο διαχείρισης που κατέθεσε η Ελληνική κυβέρνηση το 2016 στην Ευρωπαική Επιτροπή, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά και βάσει αυτού αναρτήθηκε ο µε αρ. 2017/929 εκτελεστικός κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το ανωτέρω σχέδιο η λειτουργία της βιντζότρατας, τελούσε υπό την προϋπόθεση της αυστηρούς 3ετούς παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών που χρησιµοποιούν το αλιευτικό εργαλείο αυτό, και παρακολουθούνταν, άπαντα τα σκάφη, συνεχώς µε συγκεκριµένους τρόπους όπως α) µέσω του δορυφορικού Συστήµατος Παρακολούθησης Σκαφών (Vessel Monitoring System) για τον εντοπισµό και τον έλεγχο των θέσεων αλιείας, β) µέσω της ηµερήσιας καταγραφής των αλιευµάτων τους στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και γ) µε την καταγραφή του αλιεύµατος (εµπορεύσιµου και απορριπτόµενου) σε µηνιαία βάση µε επιβίβαση επιστηµόνων σε έναν αντιπροσωπευτικό αριθµό σκαφών.

Στο τέλος της τριετούς ισχύος του ανωτέρω σχεδίου διαχείρισης, οι επιστήµονες που συνέλλεγαν καθηµερινά τα στοιχεία αυτά, έπρεπε να αποτυπώσουν την κατάσταση των αποθεµάτων και έπρεπε να αποφανθούν για τη βιωσιµότητα του εργαλείου αυτού, µέσα από την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου διαχείρισης. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε το ΕΛΚΕΘΕ το οποίο εκπόνησε την έκθεση παρακολούθησης της εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης 1-10-17 (31-3-2020) για το παραδοσιακό Ελληνικό εργαλείο ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ (SB) σύµφωνα µε το ΕΕΚ 2017/929/31-5-2017, µε βάση την οποία αποδεικνύεται η βιωσιµότητα των ιχθυαποθεµάτων αναφορικά µε την χρήση του εργαλείου βιντζότρατα.

Οι ελληνικές αρχές µε το υπ’ αρ. 269/13408/15.1.2021 έγγραφό τους υπέβαλαν επίσηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα πρόταση σχεδίου διαχείρισης για το εν λόγω αλιευτικό εργαλείο. Το σχέδιο συνοδευόταν από επιστηµονική τεκµηρίωση και κατάλογο σκαφών. Το νέο σχέδιο περιελάµβανε επιπλέον περιοριστικά διαχειριστικά µέτρα και δραστικό περιορισµό των αλιευτικών σκαφών που θα είχαν δικαίωµα αδειοδότησης. Η πρόταση του ελληνικού σχεδίου διαχείρισης αξιολογήθηκε θετικά από την Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ- STECF), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεσή της, η STECF κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το σχέδιο διαχείρισης περιέχει τα στοιχεία που υποστηρίζουν το αίτηµα για παρεκκλίσεις όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το µέγεθος των µατιών. Κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε ψηφοφορία, µε επείγουσα γραπτή διαδικασία, σχέδιο εκτελεστικού κανονισµού που θα επέκτεινε από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 30 Σεπτεµβρίου 2024 την παρέκκλιση από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1967/2006 για την αλιεία µε βιντζότρατες στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας [σχετικό το υπό στοιχεία Ares (2021) 4832275/28.07.2021 έγγραφό της]. Κατά το σχέδιο του κανονισµού προαπαιτούµενο είναι να εκδοθεί σε εθνικό επίπεδο και να δηµοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση και θέση σε εφαρµογή σχεδίου διαχείρισης για την λειτουργία της βιντζότρατας.

Στη συνέχεια υποβάλλαµε την από 16.9.2021 αίτηση-υπόµνηµα µας προς τους Υπουργό και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (µε αρ. πρωτ. 6432/16.9.2021 και 2748/16.9.2021, αντίστοιχα) για την έκδοση της κατά τα ανωτέρω απαιτούµενης υπουργικής απόφασης κανονιστικού περιεχοµένου σχετικά µε την έγκριση και υιοθέτηση του Εθνικού ∆ιαχειριστικού Σχεδίου ετών 2021- 2024 που αφορά σε «γρίπους που σύρονται από σκάφη» ή «τράτες» ή «βιντζότρατες», σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού ΕΚ 1967/2006, άλλως για την αιτιολογηµένη απάντηση επί του σχετικού αιτήµατος σε περίπτωση απόρριψής του καθώς και, όπως συνάγεται από την αίτηση, για την εν γένει ρύθµιση της αλιείας µε βιντζότρατα προς αποτροπή της βλάβης των συµφερόντων τους.

Στη συνέχεια οι ελληνικές αρχές, απέστειλαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπ’ αρ. 5123/367070/17-12-2021 έγγραφο, µε το οποίο ενηµέρωσαν ότι αποφασίσθηκε η χώρα µας να µην προχωρήσει στη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB) για αλιεία µαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριµένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και, συνεπώς, στην µη έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Την – παράνοµη πλέον κατά το ΣΤΕ – απόφαση αυτή της Ελληνικής Κυβέρνησης προσβάλλαµε στα αρµόδιο ∆ικαστήριο και καταφέραµε µε την µε αρ. 2133/2022 Απόφαση του ΣΤΕ να την ακυρώσουµε και πλέον η Ελληνική Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να θεσπίσει σχέδιο διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB) και να εκδώσει σχετική Υπουργική Απόφαση.

Πλην όµως και κατά παράβαση της ανωτέρω απόφασης του ΣΤΕ η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να µας έχει σε επαγγελµατική οµηρία και να µην µας επιτρέπει να δουλέψουµε και να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια τις οικογένειές µας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση µας έχει παρατήσει σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας, το ελληνικό κράτος µη ολοκληρώνοντας της σχετική διαδικασία, και αφήνοντας αρρύθµιστη την επαγγελµατική µας δραστηριότητα, µας έχει οδηγήσει στον απόλυτη εξαθλίωση, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει προβεί ούτε στην ανάκληση της αλιευτικής µας άδειας, ούτε στη θέσπιση νέου σχεδίου διαχείρησης.

Η ανωτέρω πολιτική απόφασή σας έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε την άποψη των επιστηµόνων, οι οποίοι είχαν αναλάβει την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δαιχείρισης όπως είχε αναρτηθεί στον µε αρ. 2017/929 Ε.Ε.Κ.. Με την έκθεση παρακολούθησης της εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης 1-10-17 (31-3-2020) για το παραδοσιακό Ελληνικό εργαλείο ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ (SB) σύµφωνα µε το ΕΕΚ 2017/929/31-5-2017, η οποία εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και η οποία έχει παραληφθεί από το Υπουργείο σας και έχει αποσταλεί ήδη στην Ευρωπαική Επιτροπή, προκύπτει η πλήρης βεβαιότητα της βιωσιµότητας του εργαλείου αυτού.

Και τούτο αναφέρεται στις µόνες αξιόπιστες και βασισµένες σε πραγµατικά στοιχεία µελέτες πραγµατικών επιπτώσεων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ενός ινστιτούτο επιφορτισµένου να παρακολουθεί και να συλλέγει καθηµερινά στοιχεία από το σύνολο των σκαφών που αλιεύουν µε βιντζότρατα.

Όπως αποδείχθηκε από την τριετή αυστηρότατη και καθηµερινή παρακολούθηση της αλιείας µε το εργαλείο βιντζότρατα, δεν προέκυψε κάποια επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα αποθέµατα αλιευµάτων.

Η πραγµατικότητα βρίσκεται στη µελέτη πραγµατικών επιπτώσεων του Ελ.Κε.Θ.Ε. το οποίο ρητά συµπεραίνει ότι το αλιευτικό εργαλείο αυτό δεν διακινδυνεύει την βιωσιµότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος ούτε των ιχθυαποθεµάτων οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές στο σύνολό τους από την Ευρωπαική Επιτροπή.

Τέλος να προσθέσουµε ότι τα τελευταία έτη υπήρξαµε και άγρυπνοι φύλακες των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας που τόσο αµφισβητήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και φέτος βιώσαµε τα ίδια γεγονότα µε τους Τούρκους αλιείς, που αλιεύουν ανεξέλεγκτα εντός των χωρικών µας υδάτων. Είναι προδήλως παράλογο να απαγορέυεται στους Έλληνες αλιείς η αλιεία µε βιντζότρατα και την ίδια στιγµή Τούρκοι αλιείς να αλιέυουν µε µηχανότρατες σε Ελληνικά Χωρικα Ύδατα. Γεγονός για το οποίο είστε ενηµερωµένοι από τα κατα τόπους Λιµεναρχεία αλλά και από εµάς τους ίδιους µε σχετικές επιστολές που σας έχουµε αποστείλει.

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούµαστε από εσάς ως πολιτικοί προιστάµενοι και καθ΄ύλην αρµόδιοι υπουργοί να προβείτε άµεσα στην λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου να εκδοθεί η απαιτούµενη Υπουργική Απόφαση µε την οποία θα θεσπιστεί σχέδιο διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB) για αλιεία µαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριµένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Επειδή τα οικονοµικά µας όρια έχουν εξαντληθεί καθώς δεν µπορούµε να εργαστούµε και να διαθρέψουµε τις οικογένειές µας. Επειδή και τα ψυχολογικά µας όρια έχουν εξαντληθεί καθώς η οικονοµική ανέχεια που µαστίζει τις οικογένειές µας, µας ωθεί σε κινήσεις αντίδρασης.

Σας δηλώνουµε ότι αν δεν λάβουµε άµεση απάντηση στο πρόβληµά µας θα προβούµε σε δραστικές κινητοποιήσεις προχωρώντας αρχικώς στον αποκλεισµό του κεντρικού λιµένα Λακκίου της Λέρου την Πέµπτη 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.µ..

Παρακαλούµε για την άµεση ανταπόκρισή σας.

Με τη δέουσα τιµή οι κάτοχοι αδειών αλιείας µε το εργαλείο βιντζότρατα

1. Χρήστος Τσακυριός του Ιωάννη

2. Χριστόδουλος Τσακυριός του Μιχαήλ

3. Ελευθέριος Γιαµαίος του Παρίση

4. Χρήστος Τσακυριός του Αναστασίου

5. Παρίσης Τσακυριός του Ιωάννη,

6. Μιχαήλ Ντεληγιώργης του Αντωνίου,

7. Σταύρος Μελιανός του Γεωργίου,

8. Σκεύος Πιζάνιας

9. Νικόλαος Καραντάνης

10. Αθανάσιος Κόττορος

11. Τσετίν Καραοσµάν

12. ∆αµιανός Κατσαφός

13. Στυλιανός Χονδροδάκης

14. Σωτήριος Χριστοδούλου»

ΠΗΓΗ: www.agrocapital.gr

Tags
Άδειες Αλιευτικών Σκαφών ΔΙαμαρτυρία Επαγγελματική Αλιεία
Comodo SSL