Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 οι προσκλήσεις τοπικών προγραμμάτων Clld αλιείας για τις ιδιωτικές επενδύσεις

1 Απριλίου, 2021

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 οι προσκλήσεις τοπικών προγραμμάτων Clld αλιείας για τις ιδιωτικές επενδύσεις

Η συνολική δαπάνη με τη συμμετοχή των ιδιωτών αναμένεται ότι θα φτάσει στα 60 εκ ευρώ

Αφροδίτη Μαντζίνου, Γεωγραφική εκπρόσωπος στην Κύπρο και στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Δομής Στήριξης του CLLD Αλιείας (Farnet) .

Έως το καλοκαίρι του 2021 θα δημοσιευτούν 33 προσκλήσεις από 31 Ομάδες Τοπικής Δράσης για τη υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τα ιδιωτικά έργα που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 εκτιμάται με τα σημερινά δεδομένα στα 40 εκ. ευρώ ενώ με τη συμμετοχή των ιδιωτών εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 60εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της κάθε πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια με ποσοστό συγχρηματοδότησης 50%-100% σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας σύμφωνα με την τοπική στρατηγική της κάθε Ομάδας Τοπικής Δράσης. (επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς, επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων μόνο σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα, επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια , διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών, εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας , βελτίωση και εκσυγχρονισμός για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας και στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης , διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν σε προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας , στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας, ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων κλπ ). Οι επιλέξιμες δράσεις και το εύρος της έντασης ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης ανάλογα με την τοπική της στρατηγική, το δικαιούχο, το είδος της δράσης και τη χωροθέτηση αυτής.

Δικαιούχοι ενίσχυσης στο πλαίσιο των παραπάνω προσκλήσεων θα είναι αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων καθώς και μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). Οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα ή να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής. Ο Δικαιούχος θα οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, εντός περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 100.000 €. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις διαφοροποίησης / συμπλήρωσης εισοδήματος για αλιείς (άρθρο 30, Καν (ΕΕ) 508/2014) για τις οποίες το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 € για κάθε δικαιούχο. Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση.

Οι προσκλήσεις αιτήσεις χρηματοδότησης, θα υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα προχωρήσουν στις προσκλήσεις για τη υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα είναι : Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΑΕ ΟΤΑ (Πάρνωνας ΑΕ), Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ ΑΕ) , Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ ΑΕ Λαγκαδά , Βόλβης κλπ, η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ), Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΔΩ ΑΕ), Αχαΐα ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ, Εταρία Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ ( ΕΑΠ ΑΕ), Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) , Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΙΤΩΛΙΑ ΑΕ), Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΑΕ ΟΤΑ ( ΑΝΚΟ ΑΕ), Τριιχωνίδα ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ) , Αναπτυξιακή , Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ (ΚΑΕΚ Σάμου ΑΕ), Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ) Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ), Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΑΕ (ΑΝΕΘ ΑΕ)( Χαλκηδόνα, Δέλτα Ν,Θεσσαλονίκης) , Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, (ΕΤΑΧ ΑΕ), Αναπτυξιακή Εταιρεία Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ ΑΕ), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΕΛ ΑΕ), Υπό σύσταση Κοινοπραξία των εταιριών «Οργανισμός ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ» και Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΑΕ ΟΤΑ.

Πηγή: www.makthes.gr

Tags
Αλιεία
Comodo SSL