Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Τροπολογία για τα σκάφη αναψυχής - Πληρωμή προστίμου και μετά ο απόπλους

Αύγουστος 7, 2017

Τροπολογία για τα σκάφη αναψυχής - Πληρωμή προστίμου και μετά ο απόπλους

Τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής που εντοπίζονται από το λιμενικό σώμα σε ελληνικά χωρικά ύδατα να έχουν πραγματοποιήσει παράνομη ναύλωση, δεν θα μπορούν να αναχωρήσουν πλέον από το πλησιέστερο λιμάνι στο οποίο θα οδηγούνται, αν πρώτα ο ιδιοκτήτης του, δεν καταβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε στη βουλή, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, δίνεται η δυνατότητα πλέον στα τοπικά λιμεναρχεία να επιβάλλουν απαγόρευση απόπλου σε ένα σκάφος που έχει διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιήσει παράνομη ναύλωση.

Όπως αναφέρει ο κ. Σαντορινιός για να αρθεί η απαγόρευση απόπλου του συγκεκριμένου σκάφους, θα πρέπει πρώτα ή να πληρωθεί το πρόστιμο εκείνη τη στιγμή ή να δοθεί εγγυητική επιστολή από τον παραβάτη ιδιοκτήτη του, διπλάσια του προστίμου. Μόνο τότε θα δίνεται η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης του σκάφους αναφέρει ο υφυπουργός Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι έως τώρα πολλά από τα σκάφη αυτά που έχουν εντοπιστεί από τις λιμενικές αρχές να έχουν πραγματοποιήσει παράνομες ναυλώσεις στη χώρα μας,μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ελληνικές αρχές, αναχωρούσαν για κάποιο λιμάνι εκτός Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης του προστίμου.

Μάλιστα κάποιοι ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών μπορούσαν να αλλάξουν το όνομα του πλοίου η να το μεταβιβάσουν σε κάποιον άλλον. Έτσι πολλά από τα σκάφη αυτά μπορούσαν να εισέλθουν εκ νέου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με διαφορετική σημαία, όνομα και ιδιοκτήτη, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.

Επίσης, υπήρχαν και περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης προσέφευγε δικαστικά κατά της απόφασης της επιβολής του προστίμου, με αποτέλεσμα η είσπραξή του και πάλι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης να μην είναι εφικτή.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 4/7/2017

 Άρθρο 52. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιµενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί, µόνο µε την πληρωµή του προστίµου ή µόνο µε την κατάθεση στη Λιµενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίµου που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου. Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά, σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου.»

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 του ν. 4256/2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ / Άρθρο 13.

1.α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι και είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου.

δ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.

ε. Πριν από την επιβολή του προστίμου, η Λιμενική Αρχή, η οποία διαπιστώνει την παράβαση και συντάσσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράβασης, καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της κλήσης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση.

2.Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), όπως ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου

Tags
Υπουργείο Ναυτιλίας Παράνομη Ενοικίαση Σκάφους Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παράνομες Ναυλώσεις Ιδιωτικών Σκαφών
Comodo SSL