Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δημόσια διαβούλευση για τις νέες ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

13 Ιουλίου, 2016

Δημόσια διαβούλευση για τις νέες ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Νέες υπό ένταξη θαλάσσιες περιοχές NATURA που καλύπτουν το 17% των εθνικών χωρικών υδάτων με ότι αυτό συνεπάγεται! Με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000.

Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε 1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT.
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ – έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας.
Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:

ΤΥΠΟΣ Αριθμός Έκταση χέρσου (ha) Έκταση θάλασσας (ha)
ΤΚΣ χερσαίοι 39 47.433
ΤΚΣ θαλάσσιοι 28 1.011.293
ΖΕΠ θαλάσσιοι 32 844.343
ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι 1 75.686
ΣΥΝΟΛΟ 100 47.433 1.931.322

 

Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε  1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Σχετικά αρχεία πρότασης
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR
Τα σχόλια της διαβούλευσης αποστέλλονται στο e-mail: new.natura@prv.ypeka.gr

 

ΧΑΡΤΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ---natura

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-1 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-2 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-3 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-4 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-5 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-6 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-7 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-8 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-9 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-10 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-11 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-12 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-13 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΝΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΩΝ-NATURA-2000---ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-14


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (JPEG – PDF): http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=4322&language=el-GR

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΕΡΓΟ
Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Παραδοτέο Γ7. Πρόταση νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000 συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής (Access 2003) και χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αθήνα, Νοέμβριος 2015
1
Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ, πρώην ΥΠΑΠΕΝ) και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων/ Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών (πρώην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ελληνικό ΠΔΕ (εθνικούς πόρους).
Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:
Κοτζαγεώργης Γ., Μαντζαβέλας Α., Χατζηχαραλάμπους Ε., Δεφίγγου Μ., Γιουτλάκης Μ., Παπαγρηγορίου Σ., Αλεξανδρίδου Ε. (Συντονιστές έκδοσης), 2015, «Παραδοτέο Γ7. Πρόταση νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000 συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής (Access 2003) και χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών». Υ.Π.ΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ENVECO Α.Ε. – ΟΜΙΚΡΟΝ A.E. – ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, και ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΒΥ, 124 σελ.
This document may be cited as follows:
Kotzageorgis G., Mantzavelas A., Hadjicharalambous E., Defingou M., Gioutlakis M., Papagrigoriou S., Alexandridou E.(Editor) 2015, “Deliverable C7: New Natura 2000 areas or Natura 2000 sites proposal with digital or printed maps, filled in Standard Data Forms and new updated Natura 2000 database (Access 2003) with data from the new proposed areas”. YΡEN, Athens, Joint venture of Enveco S.A., Omikron S.A., Karolidis Theodoros, Fyselias Spyridon, Consultant EKVY, pages 124
Σημείωση: Το σύνολο των μελών της ομάδας έργου που ενεπλάκη στην εκπόνηση του παραδοτέου, δίνεται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.
2
Ομάδα μελέτης για το έργο του Συντονιστή ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
Παπαγρηγορίου Σπύρος
Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, μηχανικός υδατικών πόρων, περιβαλλοντολόγος μηχανικός, οικονομολόγος περιβάλλοντος, Dipl., M.Sc., M.Litt.
Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος καθώς και Επιστημονικός Συντονιστής με εμπειρία σε μελέτες αντίστοιχου σύνθετου περιβαλλοντικού αντικειμένου
Αναστασίου Γιάννης
Ph.D. Βιολόγος – Οικολόγος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των ασπονδύλων
Αποστολάκης Αντώνης
Γεωπόνος ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική, ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας σε ΓΠΣ. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων.
Αργυρούδη Άννα
M.Sc. Βιολόγος
Μέλος ομάδας χλωρίδας, παροχή υποστήριξης σε ΦΔ
Γιουτλάκης Μιχάλης
Βιολόγος ΕΚΠΑ, MSc, Οικολογία και διαχείριση υδατικών πόρων
Μέλος ομάδας για την καταγραφή και αξιολόγηση ΚΔ ειδών Ασπονδύλων, Θηλαστικών, Θαλασσίων τύπων οικοτόπων και ειδών και ορνιθοπανίδας
Δαμαλίτη Παναγιώτα
Φυσικός ΑΠΘ, Φυσικός Περιβάλλοντος M.Sc.
Μέλος ομάδας 1 – Δράσεων διαβούλευσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης ΦΔ
Δεφίγγου Μαρία
Περιβαλλοντολόγος Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μ.Δ.Ε. στην Περιβαλλοντική Βιολογία Πανεπιστημίου Κρήτης
Μέλος ομάδας για την καταγραφή και αξιολόγηση ΚΔ ειδών Ασπονδύλων, Θηλαστικών, Θαλασσίων τύπων οικοτόπων και ειδών και ορνιθοπανίδας
Δημάκη Μαρία
Βιολόγος Παν/μιο Πατρών – Διδακτορικό δίπλωμα στις βιολογικές επιστήμες, ΕΚΠΑ
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των αμφιβίων/ ερπετών.
Διαμαντοπούλου Δήμητρα
ISO – Γραμματεία Διοίκησης
Παροχή υποστήριξης σε ΦΔ
Ελευθεριάδου Ελένη
Ph.D. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών χλωρίδας
Θεοδωρίδου Ανδρονίκη
ISO – Γραμματεία Διοίκησης
Μέλος ομάδας ελέγχου ποιότητας έργου
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Ph.D. Δασολόγος – Γεωπόνος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων
Θεόδωρος Ταγδαλίδης
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Συνεργασία με φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών – Διαβουλεύσεις.
Καββαδία Αλεξάνδρα
Βιολόγος Παν. Βουκουρεστίου, Μ.Τ.Ε. Περιβαλλοντική Βιολογία διαχείρισης χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων Παν. Κρήτης
Μέλος ομάδας καταγραφής και αξιολόγησης των θηλαστικών
Καιλής Νικόλαος
M.Sc. Δασολόγος
Μέλος ομάδας χλωρίδας
Κακούρος Πέτρος
Δασολόγος ΑΠΘ – Διδακτορικό δίπλωμα δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας στη διαχείριση- παρακολούθηση. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων. Παροχή υποστήριξης σε θέματα του Δικτύου Natura 2000.
Καλαντζή Γεωργία
M.Sc. Επιστημών της Θάλασσας / Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιου Αιγαίου
Αναπληρωτής Υπεύθυνος ομάδας GIS
Καρολίδης Θεόδωρος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Υπεύθυνος ομάδας GIS
Κανιάστας Βαγγέλης
Γεωπόνος Πανεπιστημίου Αθηνών, Ορνιθολόγος MSc
Μέλος ομάδας καταγραφής και αξιολόγησης της ορνιθοπανίδας
Καρυστινάκης Κωνσταντίνος
M.Sc. ΓΣΠ – Γεωγράφος
Μέλος ομάδας GIS
Κεμιτζόγλου Δήμητρα
Βιολόγος ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία, ΑΠΘ
Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων. Παροχή υποστήριξης σε θέματα του Δικτύου Natura 2000 και ΦΔ.
Κοντογιάννη Αιμιλία
M.Sc. Δασοπόνος
Μέλος ομάδας χλωρίδας
Κοτζαγεώργης Γεώργιος
Βιολόγος Παν.Αθηνών, οικολόγος Ph.D.
Υπεύθυνος Τεχνικού – Επιστημονικού Συντονισμού μελετών εποπτείας και αξιολόγησης τύπων οικοτόπων και ειδών εκτός περιοχών ΦΔ
Κωνσταντίνου Μαρία
Ph.D. Βιολόγος
Μέλος ομάδας οικοτόπων
3
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
Μαντζαβέλας Αντώνιος
Ph.D. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Αναπληρωτής Επιστημονικός Συντονιστής της σύμπραξης
Μαρουλάκης Μιχάλης
Βιολόγος Παν. Αθηνών – Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Μέλος ομάδας καταγραφής και αξιολόγησης των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών
Μέργου Φωτεινή
M.Sc. Βιολόγος
Μέλος ομάδας οικοτόπων, παροχή υποστήριξης σε ΦΔ
Μπεκιάρης Ιωάννης
Περιβαλλοντολόγος Παν.Αιγαίου, διαχείριση υδατικών πόρων M.Sc.
Υπεύθυνος ομάδας 1 – Δράσεων διαβούλευσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης ΦΔ
Οικονομίδης Παναγιώτης
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
Φυσιογνώστης – Διδακτορικό δίπλωμα βιολογικών επιστημών, ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Φυσιογνώστης, Ωκεανογράφος, Θαλάσσιος Βιολόγος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών
Παπαδάκη Άννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Πολεοδόμος DEA, Doctorat 3ème cycle EHESS, Géographie Urbaine
Μέλος ομάδας 1 – Δράσεων διαβούλευσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης ΦΔ
Παραγκαμιάν Καλούστ
Βιολόγος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των θηλαστικών
Παρτόζης Αθανάσιος
M.Sc. Δασολόγος, ειδικός σε ΓΣΠ & Βάσης Δεδομένων
Μέλος ομάδας GIS
Περγαντής Φώτης
Βιολόγος – Οικολόγος
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας
Πιστικούδης Δημήτριος
Δασολόγος
Μέλος ομάδας οικοτόπων
Σαμαράς Δημήτριος
M.Sc. Δασολόγος
Μέλος ομάδας οικοτόπων
Σκόπα Μαρία
M.Sc. Γεωπόνος
Μέλος ομάδας οικοτόπων
Στέργιος Διαμαντόπουλος
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Αναπληρωτής Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος της σύμπραξης
Τσιαούση Βασιλική
Βιολόγος ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην Περιβαλλοντική Βιολογία, ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας στη διαχείριση και παρακολούθηση. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων. Παροχή συμβουλών σε θέματα του Δικτύου Natura 2000.
Φοίτος Δημήτριος
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Φυσιογνώστης ΕΚΠΑ – Διδακτορικό δίπλωμα φυσιογνωσίας και γεωγραφίας, ΕΚΠΑ
Ειδικός επιστήμονας στην καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών χλωρίδας. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
Φυσελιάς Σπυρίδων
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας
Υπεύθυνος ομάδας Δράσεων Διαβούλευσης, Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης ΦΔ
Φυτώκα Ελένη
Δασολόγος ΑΠΘ – Διδακτορικό δίπλωμα δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας στην παρακολούθηση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων. Παροχή υποστήριξης σε θέματα του Δικτύου Natura 2000 και ΦΔ.
Χατζηιορδάνου Ελένη
Γεωλόγος ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον», Πολυτεχνείο Κρήτης
Ειδικός σε ΓΠΣ. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων.
Χατζηχαραλάμπους Έλενα
Βιολόγος ΕΚΠΑ – Διδακτορικό δίπλωμα στις βιολογικές επιστήμες, ΕΚΠΑ
Ειδικός επιστήμονας στη διαχείριση και παρακολούθηση. Επικεφαλής της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων.
Χρόνης Ιωάννης
M.Sc. Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας
Μέλος ομάδας GIS, παροχή υποστήριξης σε ΦΔ
Χρυσοπολίτου Βασιλική
Βιολόγος ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση
«Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες», ΑΠΘ
Ειδικός επιστήμονας στην ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων. Μέλος της ομάδας σύνταξης των εθνικών εκθέσεων. Παροχή υποστήριξης σε θέματα του Δικτύου Natura 2000 και ΦΔ.
4
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ……………………………………………………………………. 10
1.1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ……………………………………………………………………………………………………… 11
1.1.1 Κύρια ερωτήματα – κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενων περιοχών ………………………….. 11
1.1.2 Πρόσθετες παράμετροι διερεύνησης ……………………………………………………………………….. 12
1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ……………………………………………………………………………………………………. 13
1.2.1 Κύρια ερωτήματα – κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενων περιοχών ………………………….. 13
1.2.2 Ανάλυση ειδικών παραμέτρων και θαλάσσιους τύπους οικοτόπων και είδη ………………… 14
1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ-ΣΤΟΧΟΣ / ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ …………………………………………………. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ – ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ …………………………………. 20
Περιοχή 1: GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή» …………………………………………………………………………………………………………………………. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ …………………………………………………….. 21
Περιοχή 1: «Λαγκάδα Τρύπης»……………………………………………………………………………………………. 21
Περιοχή 2: «Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά» …………………… 21
Περιοχή 3: «Όρος Σύριγγας έως παραλία»……………………………………………………………………………. 22
Περιοχή 4: «Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι)» …………………………………………………………………………… 22
Περιοχή 5: «Εθνικός Δρυμός Οίτης» …………………………………………………………………………………….. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ………………………………………………. 23
Περιοχή 1: «Περίχωρα Λιμένα Θάσου» ………………………………………………………………………………… 23
Περιοχή 2: «Όρος Άσκιο»……………………………………………………………………………………………………. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΕΡΠΕΤΩΝ-ΑΜΦΙΒΙΩΝ …………………………………….. 25
Περιοχή 1: «Λευκοχώρι, Ίσωμα», Λαγκαδάς, Θεσ/κη …………………………………………………………….. 25
Περιοχή 2: «Λίμνη Βάρος και Αεροδρόμιο Λήμνου» ……………………………………………………………… 25
Περιοχή 3: «Δάσος Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης» ………………………………………………………………………… 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ …………………………………………….. 27
Περιοχή 1: «Περιοχή πηγών Χιλιαδού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450004 (Φωκίδα) ………. 28
Περιοχή 2: «Ποταμός Ευεργέτουλας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR4110005, Λέσβος …………… 28
Περιοχή 3: «Ποταμός Μανικιάτης», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002, Εύβοια ………………. 28
Περιοχή 4: «Πηγαία νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1150005, Τενάγη Φιλίππων ………………………………………………………………………………………………………………. 29
Περιοχή 5: «Π. Φόνισσας», νέος ΤΚΣ (Κέρκυρα) ……………………………………………………………………. 29
Περιοχή 6: «Κάτω ρους π. Αράχθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (‘Αραχθος) ………… 30
Περιοχή 7: «Π. Λύρας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1110005 (Έβρος) ………………………………… 30
Περιοχή 8: «Καμπή Φιλιππιάδας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001, Ήπειρος ………………. 31
Περιοχή 9 : «Μεσοχώρι Σπερχειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2440002, Φθιώτιδα ………….. 31
Περιοχή 10: «Περιοχή Βρονταμά π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία . 32
Περιοχή 11: «Περιοχή Πλατάνα π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία … 32
Περιοχή 12: «Βιβάρι π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία ……………….. 32
Περιοχή 13: «Άνω ρους ποταμού Ερύμανθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2320008, από Λιβάρτζι μέχρι Τριπόταμα…………………………………………………………………………………………………… 33
Περιοχή 14: «Πηγή Κρυονερίου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310005 (Βαράσοβα) ……………. 33
Περιοχή 15: «Πεδιάδα Λούρου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (Λούρος) …………………. 33
Περιοχή 16: «Στενά Αψάλου-Αριδαία», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1240005, Αριδαία ………… 34
Περιοχή 17: «Έλος Αστακού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310001 (Αιτωλοακαρνανία) ………. 34
Περιοχή 18: «Κάτω ρους π. Αλφειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330005 (Ζαχάρω) …………. 35
5
Περιοχή 19: «Κάτω ρους ποταμού Πηνειού Πελοποννήσου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330003 κατάντη φράγματος Πηνειού Πελοποννήσου από Κέντρο έως Βαρθολομιό ……………. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ………………………………………………… 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ …………………. 42
8.1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ …………………………………………………………………………………….. 42
8.1.1 Τύποι Οικοτόπων 1110 και 1170 ……………………………………………………………………………… 42
8.1.2 Τύποι Οικοτόπου 1120* και 1180 ……………………………………………………………………………. 45
8.1.3 Τύπος Οικοτόπου 8830 …………………………………………………………………………………………… 47
8.1.4 Σύνοψη ……………………………………………………………………………………………………………….. 47
8.2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ…………………………………………………………………………………………………………… 55
8.2.1 Μεσογειακή φώκια ………………………………………………………………………………………………… 55
Περιοχή 1: Νησίδες Λιχάδες και γύρω Θαλάσσια Περιοχή ……………………………………………………… 55
Περιοχή 2: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Μακρονήσου ………………………………………………………… 55
Περιοχή 3: Παράκτια και θαλάσσια ζώνη βορείου Ανάφης …………………………………………………….. 55
Περιοχή 4: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη βορειοανατολικής Εύβοιας …………………………………….. 55
8.2.2 Θαλάσσιες χελώνες ……………………………………………………………………………………………….. 56
8.2.3 Είδη κητωδών ……………………………………………………………………………………………………….. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ………………………………………….. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ………………………………………. 69
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ ……………………………………………………………………………… 69
Περιοχή 1: «Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και Παράκτια Θαλάσσια ζώνη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR4210003 …………………………………………………………………………………… 69
Περιοχή 2: «Νησίδες Γλαρονήσι και Πρόνι, Νότια και κεντρική Κάρπαθος» …………………………. 70
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ……………………………………………………………… 70
Περιοχή 1: «Όρος Όλυμπος», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1250001 …………………………. 70
Περιοχή 2: «Όρος Όλυμπος», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1250001 …………………………. 71
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ …………………………………………………………………………………………… 72
Περιοχή 1: «Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1420004 …………………………………………………………………………………………. 72
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ …………………………………………………. 73
Περιοχή 1: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 …………………………………………………………………………………………. 73
Περιοχή 2: «Αλυκή Κίτρους – ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1250004 …… 73
Περιοχή 3: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Myotis myotis (Περιοχή Δογάνη) ……………………………………….. 74
Περιοχή 4: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Spermophilus citellus (Περιοχή Καλοχωρίου) και περιοχή 5 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Spermophilus citellus (Περιοχή Λουδία) …………………………………………………. 75
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ …………………………………………………………….. 76
Περιοχή 1: «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR1220009 …………………………………………………………………………………………. 76
Περιοχή 2: «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» επέκτασης υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ . 76
Περιοχή 3: Σπήλαιο Δρακότρυπα κοντά στα Βρασνά και γύρω περιοχή: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus mehelyi …………………. 78
Περιοχή 4: Σπήλαιο στα Λακκιά και ρέμα Νερομάνα μέχρι τα Στεφανινά: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum ……………………………………………………………………………………………………………… 78
6
Περιοχή 5: Σπήλαιο στην περιοχή Ζεστό Νερό: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. Euryale …………………………………………………………………………………………………….. 78
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ……………………………………………………………….. 79
Περιοχή 1 και 2 : Επέκταση περιοχών ΕΖΔ- ΖΕΠ GR 1340001 «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» και GR1340003 «Όρη Βαρνούντα» και χαρακτηρισμός των επεκτάσεων ως νέοι ΤΚΣ ………………….. 79
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ …………………………………………………………. 79
Περιοχή 1: Οικισμός χωριού Λεσίνι: Επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR2310015 «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας» ……………………………………………………………………… 79
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ……………………………………………………………. 80
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΖΕΠ GR2410002 «Όρος Παρνασσός» προς τα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά ……………………………………………………………………… 80
Περιοχή 2: Σπηλαιοβάραθρο Πολυδρόσου (Κάρκαρος Ελεούσας): Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450005 «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δυρμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας» …………………………………………………………………………………………………………… 80
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – Λ. ΟΡΕΩΝ …………………………………………….. 82
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» δυτικά έως το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης για τον Κρητικό Αίγαγρο και ανατολικά έως το Φαράγγι της Ίμπρου για τους τύπους οικοτόπων ………………………………………………………………. 82
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» ΒΔ επέκταση προς Βασιλιανά και του χωριού Αγία Ειρήνη για την προστασία του πληθυσμού του χειροπτέρου Nyctalus leisleri …………………………………………………………………… 84
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ………………………………………….. 84
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310001 «Βασιλίτσα» ………………….. 84
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310003 «Εθνικός δρυμός Πίνδου – Βάλια Κάλντα – Ευρύτερη περιοχή» ………………………………………………………………………………… 84
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130001 «Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αωού» …………………………………………………………………………………………………………………………. 84
Περιοχή 4: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130004 «Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου» …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ………………………………………………. 85
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΖΕΠ GR1140008 «Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου» και ΖΕΠ GR1140009 «Όρος Φαλακρό» …………………………………………………… 85
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και ΕΖΔ GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα» ……………………………………………………………….. 86
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» και ΕΖΔ GR1120003 «Όρος Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές» ……………………………………………………… 86
Περιοχή 4: Ενοποίηση τριών ΕΖΔ (GR1140001«Δάσος Φρακτού» , GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα») και επέκταση προς τα δυτικά και νότια των δυτικών ορίων του GR1140002 και προς τα νότια και ανατολικά των ανατολικών και νότιων ορίων των GR1140001 και GR1140003. …………………………………………………………………. 87
Περιοχή 5: Επέκταση της ΕΖΔ «Δάσος Φρακτού» (GR1140001) …………………………………………… 88
Περιοχή 6: Επέκταση των ορίων των ΕΖΔ «Χαϊντού Κούλα και γύρω Κορυφές» (GR1120003) προς ΒΑ μέχρι την γραμμή των συνόρων ………………………………………………………………………….. 89
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ …………………………………………………………………………………………. 90
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR25420006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» βόρεια από τη μονή Μαλεβής και Δυτικά του οικισμού «Ξηροκάμπι» …….. 90
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR25420006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» – πρόποδες του Καλογεροβουνίου ………………………………………………………. 90
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520005 «Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» – Σπήλαια Μάνα & Γαλάζια Λίμνη ………………………………………………………………….. 90
Περιοχή 4: Νέα Ζώνη Ειδικής Προστασίας που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ………………. 91
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ………………………………………………………….. 92
Περιοχή 1: Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» έτσι ώστε να συμπεριλάβει και την περιοχή της ΖΕΠ GR1110006 που βρίσκεται εκτός από αυτήν …………….. 92
7
Περιοχή 2: Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» με Προσθήκη μια μικρής περιοχής που βρίσκεται εκτός των ορίων του ΦΔ στο βορειοανατολικό του άκρο της ΕΖΔ και ακολουθεί το ρου του ποταμού Έβρου. ………………………………………………………………… 93
Περιοχή 3: Εξάπλωση των ορίων της περιοχής Natura ώστε να συμπίπτει με τα όρια διαχείρισης του Φορέα. ………………………………………………………………………………………………………………….. 94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ………………………………………………………………………………………. 95
Παράρτημα Ι: Ψηφιακοί και αναλογικοί χάρτες με τις προτάσεις ένταξης νέων περιοχών στο δίκτυο Natura 2000.
Παράρτημα ΙI: Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων για τις προτάσεις ένταξης νέων περιοχών στο δίκτυο Natura 2000
Παράρτημα ΙΙΙ: Παρατηρήσεις επί της επάρκειας του δικτύου Natura 2000
8
Πρόλογος
Το έργο «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» σκοπό έχει τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό, την αξιολόγηση, σύνθεση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των οκτώ μελετών εποπτείας (θεματικές μελέτες εποπτείας 2-91 ) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα καθώς την παροχή κατευθύνσεων σε μελέτες παρακολούθησης που διεξάγουν οι Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
Το παρόν τεύχος αποτελεί τo παραδοτέο Γ7 του Αναδόχου της μελέτης εποπτείας 1: «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» (Συντονιστής), σύμφωνα με την από 02.01.2014 Σύμβασή του, και έχει τίτλο «Πρόταση νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000 συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής (Access 2003) και χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών».
Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Προδιαγραφές Συντονιστή «Ο Ανάδοχος, με βάση τις προτάσεις των αναδόχων των 8 μελετών, αξιολογώντας τις εκκρεμότητες της χώρας όσον αφορά στην πληρότητα του Δικτύου Natura 2000, όπως έχουν προσδιοριστεί από τα βιογεωγραφικά σεμινάρια, καθώς και τα χωροταξικά – πολεοδομικά δεδομένα των περιοχών, και σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία θα συντάξει, ολοκληρωμένη πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο Δίκτυο Νatura 2000».
1 – Μελέτη 1: «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης (Κ.Δ.) Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων»
– Θεματική μελέτη 2: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
-Θεματική μελέτη 3: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
-Θεματική μελέτη 4: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
-Θεματική μελέτη 5: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ.ειδών αμφιβίων/ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
– Θεματική μελέτη 6: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
– Θεματική μελέτη 7: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
– Θεματική μελέτη 8: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινoτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα,
– Θεματική μελέτη 9: Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κ.Δ. ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα
9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση προτάσεων ένταξης νέων περιοχών στο Εθνικό Δίκτυο Natura 2000, οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της Γ’ Φάσης των μελετών εποπτείας από επιμέρους θεματικούς μελετητές και Φορείς Διαχείρισης.
Για την αξιολόγηση των προτάσεων2 ελήφθησαν υπόψη οι βασικές προβλέψεις του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. και οι εκκρεμείς υποχρεώσεις της χώρας σε ότι αφορά την ανάγκη ένταξης νέων περιοχών για την προστασία τύπων οικοτόπων και ειδών με πλημμελή μέχρι σήμερα «κάλυψη».
Στις εισηγήσεις γίνεται, όπου απαιτείται, αναφορά και σε θέματα υφιστάμενων χρήσεων και ανθρωπογενών λειτουργιών εντός της προτεινόμενης περιοχής, θέμα το οποίο περιλαμβάνεται στις παραμέτρους που θα πρέπει να διερευνηθούν, σύμφωνα τις προδιαγραφές των μελετών εποπτείας.
Τελικός στόχος είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί και η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Επιτροπή Επίβλεψης του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των τελικών αποφάσεων της Διοίκησης μετά από στάθμιση των παραμέτρων που προαναφέρθηκαν.
Το παραδοτέο περιλαμβάνει εισηγητική έκθεση και Παραρτήματα, όπου παρουσιάζονται οι ψηφιακοί και αναλογικοι χάρτες των προτεινόμενων περιοχών, τα συμπληρωμένα έντυπα δεδομένων και σύνθεση των παρατηρήσεων των θεματικών Αναδόχων των μελετών εποπτείας επί της επάρκειας του δικτύου Natura 2000.
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι επιμέρους χωρικές τροποποιήσεις μικρής κλίμακας στα εξωτερικά όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που είναι χαρακτηρισμένες ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σε χερσαίες περιοχές ενδέχεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που σχετίζεται με τη χαρτογράφηση χερσαίων τύπων οικοτόπων εντός των χερσαίων περιοχών ΕΖΔ.
2 Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν στα σχετικά παραδοτέα των Αναδόχων των θεματικών μελετών εποπτείας και στα σχετικά παραδοτέα Φορέων Διαχείρισης
10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η βάση «εκκίνησης» για την εκπόνηση του παρόντος ήταν η ανάλυση και κωδικοποίηση των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των μελετών εποπτείας. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν στα σχετικά παραδοτέα των Αναδόχων των θεματικών μελετών εποπτείας και στα σχετικά παραδοτέα Φορέων Διαχείρισης τα οποία αναφέρονται σε κάθε σχετική ενότητα που ακολουθεί.
Για την ανάλυση και αξιολόγηση των προτάσεων των νέων περιοχών ελήφθησαν υπόψη θεσμικά κείμενα, κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος. Αυτά είναι τα εξής:
 ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (EE L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
 ΟΔΗΓΊΑ 2006/105/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 74/557/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
 ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, Παράρτημα Ι.
 CRITERIA FOR ASSESSING NATIONAL LISTS OF pSCI AT BIOGEOGRAPHICAL LEVEL, Hab. 97/2 rev. 4 18/11/97
 Κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκρότηση του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εφαρμογή των οδηγιών για τα ενδιαιτήματα και τα άγρια πτηνά, E.E. Μάιος 2007
 Additional guidelines for assessing sufficiency of Natura 2000 proposals (SCIs) for marine habitats and species, European Centre on Biological Diversity
 Mediterranean Terrestrial Region Reference List, ETC/DB – December 2010
 European Commission, GREECE – Sites of Community Interest (SCIs): reserve list for habitat types of annex I and species of annex II of the EU Habitats Directive 92/43/EEC (update April 2014)
 Natura 2000 barometer in Nature and Biodiversity Newsletter, European Commission, June 2015
11
1.1. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των προτάσεων νέων χερσαίων περιοχών ελήφθη υπόψη το γενικό πλαίσιο του διαμορφώνει το υφιστάμενο δίκτυο χερσαίων περιοχών Natura της χώρας και οι περαιτέρω ανάγκες «κάλυψης» κατά κύριο λόγο πληθυσμών ειδών. Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης είναι τα εξής:
– Το Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 403 χερσαίες περιοχές καλύπτοντας το 27,1% της έκτασης της χώρας (35.747,40 km2). Από τις περιοχές αυτές 226 αφορούν στην προστασία τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΕΖΔ), 201 αφορούν στην προστασία ειδών ορνιθοπανίδας βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (ΖΕΠ), ενώ 24 συνδυάζουν και τα δύο (ΕΖΔ και ΖΕΠ). Με βάση τα προαναφερθέντα η Ελλάδα είναι στην 7η θέση σε 28 ΚΜ της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό της έκτασης της χώρας που καλύπτει το χερσαίο δίκτυο περιοχών Natura και βρίσκεται περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
– Στην τελευταία (Απρίλιος 2014, επί στοιχείων που υπεβλήθησαν το 2012) ανασκόπηση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στη χώρα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, οι οποίες σε ότι αφορά τις χερσαίες περιοχές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων όπως μεταξύ άλλων τα είδη χλωρίδας και οι νυχτερίδες.
1.1.1 Κύρια ερωτήματα – κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενων περιοχών
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων χερσαίων περιοχών εφαρμόζεται πολυκριτηριακή ανάλυση που περιλαμβάνει τη διερεύνηση τόσο χαρακτηριστικών των πληθυσμών των ειδών-στόχων της νέας περιοχής όσο και της περιοχής αυτής καθαυτής. Η διερεύνηση οργανώνεται βάσει των απαντήσεων σε 8 ερωτήματα (ανά είδος ή ανά περιοχή), τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο αν το εξεταζόμενο είδος –στόχος ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας και αν είναι είδος προτεραιότητας, καθώς και αν αναφέρεται κάποια εκκρεμότητα για αυτό στην τελευταία ανασκόπηση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στη χώρα μας. Τα ερωτήματα που διερευνώνται είναι τα ακόλουθα:
1. Ο τύπος οικοτόπου που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura ανήκει στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει);
ή
To είδος (πλην ορνιθοπανίδας) που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει) ή για είδη ορνιθοπανίδας εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Παράρτημα Ι και μεταναστευτικά με τακτική παρουσία) ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2. Ο τύπος οικοτόπου που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura και ανήκει στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει) είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας;
ή
12
To είδος (πλην ορνιθοπανίδας) που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura και ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει) είναι είδος προτεραιότητας;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
3. Το ποσοστό «κάλυψης» του τύπου οικοτόπου ή του είδους από το υφιστάμενο δίκτυο των περιοχών Natura της χώρας σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτει;
i. ≤20%
ii. 21-60%
iii. >60%
iv. ??? (όταν δεν παρέχονται σχετικά στοιχεία)
3. Ποια είναι η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου ή του είδους που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura σε εθνικό επίπεδο;
Favourable-FV/Unfavourable inadequate-U1/unfavourable Βad-U2/unknown-XX
4. Ο τύπος οικοτόπου ή το είδος που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura αναφέρεται στη «λίστα εκκρεμοτήτων» της χώρας (Ε.Ε. Απρίλιος 2014) ως προς την ανάγκη αύξησης της «κάλυψής» του από το δίκτυο Natura;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
5. Η προτεινόμενη περιοχή Natura είναι μοναδική σε επίπεδο χώρας για τύπο οικοτόπου του Παραρτήματος Ι ή για είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ασχέτως προτεραιότητας) ή για είδος ορνιθοπανίδας που εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
6. Η προτεινόμενη περιοχή Natura χαρακτηρίζεται από «υψηλή ποιότητα» (Α) με κριτήρια την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική έκταση/πληθυσμό και τον βαθμό διατήρησης του τύπου οικοτόπου/είδους μη προτεραιότητας (τύπο οικοτόπου του Παραρτήματος Ι/είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) ή για είδος ορνιθοπανίδας που εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ/??? (όταν δεν παρέχονται σχετικά στοιχεία)
7. Η προτεινόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή ποικιλότητα (πολλούς τύπους οικοτόπων ή είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή είδη ορνιθοπανίδας που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
8. Η προτεινόμενη περιοχή Natura είναι σημαντική για τη συνεκτικότητα του δικτύου σε εθνικό ή βιογεωγραφικό επίπεδο (π.χ. σε μεταναστευτικό άξονα, αν λειτουργεί ως διάδρομος επικοινωνίας, είναι σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή άλλης χώρας);
ΝΑΙ/ΟΧΙ
1.1.2 Πρόσθετες παράμετροι διερεύνησης
I. Η προτεινόμενη περιοχή Natura βρίσκεται σήμερα σε οιοδήποτε καθεστώς προστασίας;
13
II. Η προτεινόμενη περιοχή υφίσταται πιέσεις ή εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει απειλές που θέτουν ή θα θέσουν σε κίνδυνο τους συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων ή τα ενδιαιτήματα των ειδών που στοχεύει να προστατεύσει;
III. Η πρόταση για νέα περιοχή βασίζεται σε ευρήματα-αποτελέσματα εργασιών πεδίου που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των μελετών εποπτείας ή σε βιβλιογραφικά δεδομένα;
IV. Επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθούν τα βιβλιογραφικά δεδομένα (της προηγούμενης ερώτησης) με εργασίες πεδίου στο πλαίσιο των μελετών εποπτείας;
V. Ο τύπος οικοτόπου ή το είδος που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις ή εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει σημαντικές απειλές μελλοντικά;
1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των προτάσεων νέων θαλασσίων περιοχών ελήφθη υπόψη το γενικό πλαίσιο του διαμορφώνει το υφιστάμενο δίκτυο θαλασσίων περιοχών Natura της χώρας και οι περαιτέρω ανάγκες «κάλυψης» τόσο τύπων οικοτόπων όσο και ειδών. Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης είναι τα εξής:
– Το Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 152 περιοχές με θαλάσσιο τμήμα, εκ των οποίων 16 είναι αμιγώς θαλάσσιες, με συνολική θαλάσσια έκταση 7.198,77 km2. Από τις περιοχές αυτές 96 αφορούν στην προστασία τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΕΖΔ) και 66 αφορούν στην προστασία ειδών ορνιθοπανίδας βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (ΖΕΠ). Με βάση τα προαναφερθέντα η Ελλάδα είναι στη 10η θέση σε 23 Κ.Μ. της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό της έκτασης της χώρας που καλύπτει το θαλάσσιο τμήμα περιοχών του δικτύου Natura. Σε επίπεδο έκτασης κάλυψης θαλάσσιας περιοχής η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 6.800 km2 χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 23 Κ.Μ της Ε.Ε. που βρέχονται από θάλασσα.
– Στην τελευταία (Απρίλιος 2014, επί στοιχείων που υπεβλήθησαν το 2012) ανασκόπηση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στη χώρα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες σε ότι αφορά τις θαλάσσιες περιοχές που αφορούν τόσο σε είδη οικοτόπων όσο και σε είδη.
1.2.1 Κύρια ερωτήματα – κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενων περιοχών
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών εφαρμόζεται σε πρώτο επίπεδο πολυκριτηριακή ανάλυση που περιλαμβάνει τη διερεύνηση τόσο χαρακτηριστικών των τύπων οικοτόπων όσο και των ειδών της νέας περιοχής. Η διερεύνηση οργανώνεται βάσει των απαντήσεων σε 5 ερωτήματα (ανά είδος ή τύπο οικοτόπου), τα οποία παρατίθενται πιο κάτω.
1. Ο τύπος οικοτόπου που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura ανήκει στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει);
ή
To είδος (πλην ορνιθοπανίδας) που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει)
14
ή για είδη ορνιθοπανίδας εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Παράρτημα Ι και μεταναστευτικά με τακτική παρουσία) ;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2. Ο τύπος οικοτόπου που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura και ανήκει στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει) είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας;
ή
To είδος (πλην ορνιθοπανίδας) που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura και ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (όπως αυτό ισχύει) είναι είδος προτεραιότητας;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
3. Το ποσοστό «κάλυψης» του τύπου οικοτόπου ή του είδους από το υφιστάμενο δίκτυο των περιοχών Natura της χώρας σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτει;
v. ≤20%
vi. 21-60%
vii. >60%
viii. ??? (όταν δεν παρέχονται σχετικά στοιχεία)
4. Ποια είναι η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου ή του είδους που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura σε εθνικό επίπεδο;
Favourable-FV/Unfavourable inadequate-U1/unfavourable Βad-U2/unknown-XX
5. Ο τύπος οικοτόπου ή το είδος που στοχεύει να προστατεύσει η νέα προτεινόμενη περιοχή Natura αναφέρεται στη «λίστα εκκρεμοτήτων» της χώρας (Ε.Ε. Απρίλιος 2014) ως προς την ανάγκη αύξησης της «κάλυψής» του από το δίκτυο Natura;
ΝΑΙ/ΟΧΙ
1.2.2 Ανάλυση ειδικών παραμέτρων και θαλάσσιους τύπους οικοτόπων και είδη
Στο επόμενο στάδιο λαμβάνει χώρα διερεύνηση ειδικών παραμέτρων ανά τύπο οικοτόπου ή είδος για κάθε μία από τις προτεινόμενες περιοχές.
Στον πίνακα 1.2-1 παρουσιάζονται οι ειδικές παράμετροι που εξετάζονται για τους θαλάσσιους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες και για τους οποίους προτείνονται νέες περιοχές.
Πίνακας 1.2-1: Παράμετροι που εξετάζονται για τους θαλάσσιους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες (νέες περιοχές) Κωδικός Τύπος οικοτόπου Ισχύς κριτηρίων / τύπο οικοτόπου Συν. έκταση Εύρος – κατανομή Ποικιλότητα
1110
Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή
1120*
Λιβάδια Ποσειδωνίας
Υψηλή
Υψηλή
Χαμηλή
1170
Ύφαλοι
Χαμηλή
Υψηλή
Υψηλή
1180
Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
Χαμηλή
Χαμηλή
Υψηλή
8830
Θαλάσσια σπήλαια εξ΄ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
Χαμηλή
Υψηλή
Χαμηλή
15
Στον πίνακα 1.2-2 παρουσιάζονται οι ειδικές παράμετροι που εξετάζονται για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες.
Πίνακας 1.2-2: Παράμετροι που εξετάζονται για είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες Κωδικός Είδος Ισχύς κριτηρίων / είδος Πληθυσμός Εύρος – κατανομή και γενετική ποικιλότητα Φυσικές και βιολογικές παράμετροι
1349
Tursiops truncatus
Χαμηλή
Υψηλή
Υψηλή
1351
Phocoena phocoena
Χαμηλή
Υψηλή
Υψηλή
1366*
Monachus monachus
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή
1224*
Caretta caretta
Υψηλή
Υψηλή
Υψηλή
1227*
Chelonias mydas
Χαμηλή
Χαμηλή
Υψηλή
1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ-ΣΤΟΧΟΣ / ΕΙΔΗ-ΣΤΟΧΟΣ (ΠΛΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ) ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στον πίνακα 1.3-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης που έλαβε χώρα για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη, των οποίων επιδιώκεται η περαιτέρω προστασία μέσω της πρότασης νέων περιοχών. Καταγράφονται στοιχεία ανά τύπο οικοτόπου / είδος που απαντούν στα κύρια ερωτήματα που παρατέθηκαν στις ενότητες 1.1 και 1.2 πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα δίδονται στοιχεία για τα εξής:
 Για το αν ο τύπος οικοτόπου / το είδος ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
 Για το αν είναι είδος προτεραιότητας ή τύπος οικοτόπου προτεραιότητας
 Για το ποια είναι η κατάσταση διατήρησης του είδους / του τύπου οικοτόπου
 Για το αν αναφέρεται από την Ε.Ε. στη λίστα «εκκρεμοτήτων» της χώρας σε ότι αφορά την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
 Για το μέγιστο και ελάχιστο εκτιμώμενο πληθυσμό του είδους στη χώρα
 Για τη μέγιστη και ελάχιστη εκτιμούμενη έκταση του τύπου οικοτόπου στη χώρα
 Για το μέγιστο και ελάχιστο εκτιμώμενο πληθυσμό του είδους εντός των περιοχών του υφιστάμενου δικτύου Natura 2000
 Για τη μέγιστη και ελάχιστη εκτιμούμενη έκταση του τύπου οικοτόπου εντός των περιοχών του υφιστάμενου δικτύου Natura 2000
Πηγή των πληροφοριών που παρατίθενται στον πίνακα είναι η 3η Εθνική Έκθεση όπως αυτή υπεβλήθη επιτυχώς και παρελήφθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου της εποπτείας.
16
Πίνακα 1.3-1 Αποτελέσματα της διερεύνησης που έλαβε χώρα για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη, των οποίων επιδιώκεται η περαιτέρω προστασία μέσω της πρότασης νέων περιοχών Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. MIN χώρας MAX χώρας Μονάδες εκτίμησης πληθυσμού (3η Εθνική Έκθεση) MIN δικτύου Natura MAX δικτύου Natura % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
1
5230* Δενδροειδή matorrals με Laurus nobilis
FV
155,88
155,88
km2
?
?
?
?
2
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia
FV
1837
1837
km2
592
592
32,23
32,23
3
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
U1
69,36
69,36
km2
40,13
40,13
57,86
57,86
4
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
FV
25,46
25,46
km2
20
20
78,55
78,55
5
92A0 Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba
U1
267,3
267,3
km2
40,6
40,6
15,19
15,19
6
92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)
FV
137,6
137,6
km2
111,5
111,5
81,03
81,03
7
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
FV
204,8
204,8
km2
195,6
195,6
95,51
95,51 ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
1
Centaurea princeps *
U1
800
1000
Αρ. κελιών 10x10km
800
1000
100,0
100,0
2
Clinopodium taygeteum * (Micromeria taygetea)
FV
760
2000
Αρ. ατόμων
3
Silene holzmannii *
U1
15500
36000
Αρ. ατόμων
15000
36000
96,8
100,0
4
Veronica oetaea *
FV
225000
468000
Αρ. ατόμων
161800
313800
71,9
67,1
5
Woodwardia radicans
U2
50
150
Αρ. ατόμων
20
25
40,0
16,7
6
Astragalus drupaceus
ΕΙΔΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
1
Pseudophilotes bavius
FV
ΝΑΙ, ορισμός περιοχών με παρουσία είδους (όχι απαραίτητα νέων)
100
500
Αρ. ενηλίκων ατόμων
50
100
50,0
20,0
2
Vertigo angustior
U1
2
2
Αρ. κελιών 10x10km
1
1
50,0
50,0
3
Vertigo moulinsiana
U1
1
1
Αρ. κελιών 10x10km
0
0
0,0
0,0 ΕΙΔΗ ΕΡΠΕΤΩΝ – ΑΜΦΙΒΙΩΝ
1
Bombina variegata
FV
4086
4852
Αρ. κελιών 1x1km
1461
1748
35,8
36,0
2
Elaphe quatuorlineata
FV
6394
9013
Αρ. κελιών 1x1km
1245
1804
19,5
20,0
17
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. MIN χώρας MAX χώρας Μονάδες εκτίμησης πληθυσμού (3η Εθνική Έκθεση) MIN δικτύου Natura MAX δικτύου Natura % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
3
Elaphe situla
FV
17410
21572
Αρ. κελιών 1x1km
3534
4396
20,3
20,4
4
Emys orbicularis
U1
1022
1401
Αρ. κελιών 1x1km
710
980
69,5
70,0
5
Mauremys rivulata (caspica)
U1
1101
1495
Αρ. κελιών 1x1km
771
1046
70,0
70,0
6
Testudo graeca
U1
500000
1000000
Αρ. ατόμων
185000
210000
37,0
21,0
7
Testudo hermanni
U1
1000000
5000000
Αρ. ατόμων
430000
570000
43,0
11,4
8
Testudo marginata
U1
500000
1000000
Αρ. ατόμων
120000
180000
24,0
18,0
9
Triturus karelinii
FV
60
60
Αρ. κελιών 5x5km
21
31
35,0
51,7 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ
1
Anguilla anguilla
2
Aphanius fasciatus *
U1
1445
1445
Αρ. κελιών 1x1km
1328
1328
91,9
91,9
3
Aspius aspius *
XX
739
739
Αρ. κελιών 1x1km
274
274
37,1
37,1
4
Barbus balcanicus
FV
141
141
Αρ. κελιών 10x10km
26
26
18,4
18,4
5
Barbus euboicus
U2
25
25
Αρ. κελιών 1x1km
0
0
0,0
0,0
6
Barbus peloponnesius
FV
314
314
Αρ. κελιών 10x10km
234
234
74,5
74,5
7
Barbus pergamonensis
U2
48
48
Αρ. κελιών 1x1km
8
8
16,7
16,7
8
Caspiomyzon graecus – Eudontomyzon graecus
XX
80
80
Αρ. κελιών 1x1km
21
21
25,9
25,9
9
Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus
U2
112
112
Αρ. κελιών 1x1km
7
7
6,2
6,2
10
Cobitis arachthosensis
U1
36
36
Αρ. κελιών 5x5km
5
5
13,9
13,9
11
Cobitis hellenica
U1
36
36
Αρ. κελιών 5x5km
17
17
47,2
47,2
12
Cobitis puncticulata
U2
10
10
Αρ. κελιών 1x1km
4
4
40,0
40,0
13
Cobitis punctilineata
U1
32
32
Αρ. κελιών 5x5km
3
3
9,4
9,4
14
Cobitis strumicae
FV
173
173
Αρ. κελιών 5x5km
123
123
71,1
71,1
15
Cobitis vardarensis
FV
138
138
Αρ. κελιών 5x5km
58
58
42,0
42,0
16
Cobitis stephanidisi
U2
14
14
Αρ. κελιών 5x5km
7
7
50
50
17
Economidichthys pygmaeus
FV
101
101
Αρ. κελιών 5x5km
54
54
53,5
53,5
18
Luciobarbus albanicus (Barbus albanicus)
FV
224
224
Αρ. κελιών 5x5km
19
Oxynoemacheilus theophilii
20
Pelasgus laconicus
U1
63
63
Αρ. κελιών 5x5km
13
13
20,6
20,6
21
Pelasgus marathonicus
U1
95
95
Αρ. κελιών 5x5km
51
51
53,7
53,7
22
Pelasgus stymphalicus
U1
207
207
Αρ. κελιών 10x10km
106
106
51,2
51,2
23
Pelasgus thesproticus
XX
59
59
Αρ. κελιών 10x10km
31
31
52,5
52,5
24
Petromyzon marinus *
XX
25
25
Αρ. κελιών 10x10km
23
23
92,0
92,0
25
Phoxinus strymonicus
26
Pungitius hellenicus
27
Sabanejewia balcanica
U1
288
288
Αρ. κελιών 5x5km
57
57
19,8
19,8
18
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. MIN χώρας MAX χώρας Μονάδες εκτίμησης πληθυσμού (3η Εθνική Έκθεση) MIN δικτύου Natura MAX δικτύου Natura % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
28
Salaria fluviatilis
29
Salmo farioides
U1
173
173
Αρ. κελιών 10x10km
83
83
48,0
48,0
30
Squalius keadicus (Leuciscus keadicus)
U1
501
501
Αρ. κελιών 1x1km
29
29
5,8
5,8
31
Telestes pleurobipunctatus
FV
137
137
Αρ. κελιών 10x10km
64
64
46,7
46,7
32
Tropidophoxinellus hellenicus
FV
60
60
Αρ. κελιών 5x5km
27
27
45,0
45,0
33
Tropidophoxinellus spartiaticus
U1
116
116
Αρ. κελιών 5x5km
34
Valencia letourneuxi *
U2
724
796
Αρ. κελιών 1x1km
356
374
49,2
47,0 ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΏΝ
1
Miniopterus schreibersii
U1
23000
50000
Αρ. ατόμων
5750
10000
25,0
20,0
2
Myotis bechsteinii
U1
100
500
Αρ. κελιών 5x5km
30
150
30,0
30
3
Myotis blythii
U1
10000
50000
Αρ. ατόμων
2500
5000
25,0
10,0
4
Myotis capaccinii
U1
7000
10000
Αρ. ατόμων
2000
5000
28,6
50,0
5
Myotis emarginatus
U1
5000
10000
Αρ. ατόμων
3800
5000
76,0
50,0
6
Myotis myotis
U1
1000
5000
Αρ. ατόμων
250
500
25,0
10,0
7
Rhinolophus blasii
U1
2100
5000
Αρ. ατόμων
1000
5000
47,6
100,0
8
Rhinolophus euryale
U1
2275
5000
Αρ. ατόμων
1240
5000
54,5
100,0
9
Rhinolophus ferrumequinum
U1
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
5000
10000
Αρ. ατόμων
1500
5000
30,0
50,0
10
Rhinolophus hipposideros
FV
3600
5000
Αρ. ατόμων
2100
5000
58,3
100,0
11
Rhinolophus mehelyi
XX
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
500
1000
Αρ. ατόμων
250
500
50,0
50,0
12
Rupicapra rupicapra balcanica
U2
800
1300
Αρ. ατόμων
500
1000
62,5
76,9
13
Spermopfilus sitellus
U1
174
231
Αρ. κελιών 5x5km
58
93
33,3
40,3
14
Canis lupus
U1/
(U1 βόρεια του 39ου παραλ-λήλου)
Έλεγχος των δεδομένων των SDF
715
875
Αρ. ατόμων
125
151
17,4
17,2
15
Lynx lynx
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
16
Felis sylvestris
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
18
Ursus arctos *
U1

100
500
Αρ. ατόμων
400
500
50,0
60,0
17
Cervus elaphus
– ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
1
Phocoena phocoena
U2
ΝΑΙ, ορισμός περιοχών με παρουσία είδους (όχι απαραίτητα νέων)
30
300
Αρ. ατόμων
1
2
3,3
0,7
19
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. MIN χώρας MAX χώρας Μονάδες εκτίμησης πληθυσμού (3η Εθνική Έκθεση) MIN δικτύου Natura MAX δικτύου Natura % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
2
Caretta caretta *
U2
ΝΑΙ, επέκταση 2 περ. φωλεασμού και 1 περ. για ξεχειμώνιασμα αρσενικών
1252
2149
Αρ. αναπαραγώμενων θηλυκών
1090
1926
87,1
89,6
3
Chelonia mydas *
U2
Λακωνικός κόλπος, διερεύνηση Ρόδου
4
Delphinus delphis
U2
750
4200
Αρ. ατόμων
5
Grampus griseus
U1
100
600
Αρ. ατόμων
6
Monachus monachus *
U1
ΝΑΙ, προσδιορισμός περιοχών τροφοληψίας εντός υφιστ. δικτύου
300
400
Αρ. ατόμων
100
200
33,3
50,0
7
Physeter macrocephalus
U2
180
280
Αρ. ατόμων
8
Stenella coeruleoalba
XX
20000
80000
Αρ. ατόμων
9
Tursiops truncatus
U1
ΝΑΙ, προσθήκη 1 περιοχής
3800
9000
Αρ. ατόμων
50
200
1,3
2,2
10
Ziphius cavirostris
U211
Balaenoptera physalus
XX
Υπόμνημα πίνακα
Με μαύρο χρώμα σημειώνονται οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Με μπλε χρώμα σημειώνονται είδη που δεν ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Με έντονο μαύρο χρώμα σημειώνονται τύποι οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Με κόκκινο χρώμα εντοπίζονται σημεία που σχετίζονται με κατ’ αρχήν προϋποθέσεις ορισμού νέων περιοχών. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται είδη του παραρτήματος ΙΙ με «κάλυψη» πληθυσμού μικρότερη του 20% από το υφιστάμενο δίκτυο Νatura και είδη προτεραιότητας με «κάλυψη» μικρότερη του 60%
Με μωβ χρώμα εντοπίζονται σημεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν με άλλα για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ορισμού νέων περιοχών
20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ – ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Εξετάζεται επέκταση της προστατευόμενης περιοχής GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή» η αναλυτική πρόταση της οποίας παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της θεματικής μελέτης 2 «Παραδοτέο Γ.8: Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών NATURA 2000», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΓΛΑΒΑΣ», Νοέμβριος 2015.
Περιοχή 1: GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή»
Τύποι οικοτόπων στόχος:
5230 * Δενδροειδή matorrals με Laurus nobilis
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia
Εκτίμηση: Πρόκειται για τύπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ εκ των οποίων ο 5230 είναι και οικότοπος προτεραιότητας. Η κατάσταση διατήρησης και για τους δύο τύπους οικοτόπων έχει χαρακτηριστεί ως Ικανοποιητική –Καλή (FV). Η κάλυψη του Τύπου οικοτόπου 5230* από το δίκτυο Natura 2000 είναι άγνωστη ενώ για τον τύπο οικοτόπου 9340 η κάλυψη είναι επαρκής της τάξης του 32,23% .
Η τεκμηρίωση για την σημαντικότητα της εν λόγω επέκτασης στοιχειοθετείται με βάση τα ευρήματα που υπήρξαν για την παρουσία συστάδων του είδους Laurus nobilis (Δάφνη) στα ΒΔ όρια της προτεινόμενης προς επέκταση περιοχής. Το Laurus nobilis αποτελεί τυπικό είδος του τύπου οικοτόπου 5230. Η σημαντικότητα του ευρήματος ενισχύεται από την σπανιότητα που παρουσιάζει ο οικότοπος και σε περιφερειακό επίπεδο μιας και παρόμοιες συστάδες δαφνώνων απαντώνται μόνο σε μια ακόμα περιοχή σε ολόκληρη της Κρήτη, την GR4340011 – Φρε – Τζιτζιφές – Νίπος.
Δευτερευόντως, η παρουσία συστάδων του Laurus nobilis σχετίζονται και με την παρουσία συστάδων – αμιγών και μεικτών – με Αριές (Quercus ilex – 9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia (Αζιλακόδασος).
Εισήγηση: Προτείνεται να γίνει δεκτή η πρόταση της νέας περιοχής. Εάν υιοθετηθεί αυξάνεται η έκταση της περιοχής ΕΖΔ GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή» κατά 357 Ηα, ήτοι 3,57km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR4320002, ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ»
21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
Εξετάζονται 5 νέες περιοχές, η αναλυτική πρόταση των οποίων παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της θεματικής μελέτης 3 «Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Σκώκου Ν., Χλύκας Ν., (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Παραδοτέο Γ.7 : «Πρόταση ένταξης νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΣΚΩΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», «ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ», Αθήνα. 10 σελ.»
Περιοχή 1: «Λαγκάδα Τρύπης»
Είδος χλωρίδας στόχος: Clinopodium taygeteum
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται πολύ χαμηλή χωρίς να αναφέρονται σχετικά στοιχεία στην 3η εθνική έκθεση και επομένως εκτιμάται ως αναγκαία η επέκταση της υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ Λαγκάδα Τρύπης (GR2540005). Η κατάσταση διατήρησης (FV) εκτιμάται ότι οφείλεται στην απουσία σημαντικών πιέσεων παρά στην κάλυψη του είδους από το δίκτυο Natura 2000.
Εισήγηση: Προτείνεται να γίνει δεκτή η πρόταση της νέας περιοχής. Εάν υιοθετηθεί αυξάνεται η έκταση της περιοχής ΕΖΔ Λαγκάδα Τρύπης (GR2540005) κατά 81,33 Ηα, ήτοι 0,81km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR2540005, ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ»
Περιοχή 2: «Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά»
Είδος χλωρίδας στόχος: Woodwardia radicans
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται πολύ χαμηλή και ως παρόχθιο είδος υπόκειται σε έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις με αποτέλεσμα η κατάσταση διατήρησής του να είναι κακή (U2). Εκτιμάται ότι η επέκταση της υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά (GR4340006) θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του είδους. Ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε εναλλακτικά να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του σχετικού ρέματος και της εξασφάλισης παρόχθιας ζώνης προστασίας (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014). Η κατάσταση διατήρησης (FV) εκτιμάται ότι οφείλεται στην απουσία σημαντικών πιέσεων παρά στην κάλυψη του είδους από το δίκτυο Natura 2000.
Εισήγηση: Προτείνεται να γίνει δεκτή η πρόταση της νέας περιοχής. Εάν υιοθετηθεί αυξάνεται η έκταση της περιοχής ΕΖΔ Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά (GR4340006) κατά 103,10 Ηα, ήτοι 1,03km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR4340006, ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ»
22
Περιοχή 3: «Όρος Σύριγγας έως παραλία»
Είδος χλωρίδας στόχος: Silene holzmannii
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι εξαιρετική και δεν εκτιμάται ως αναγκαία η επέκταση της υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ του όρους Σύριγγα παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη επέκταση αφορά σε αύξηση μόλις κατά 0,05% της υφιστάμενης έκτασής της μέσω της προσθήκης της μικρής (4,1 στρέμματα) βραχονησίδας Βαρβαρούσα. Η κατάσταση διατήρησης (U1) εκτιμάται ότι δεν οφείλεται σε μη επαρκή κάλυψη του είδους από χωρική και πληθυσμιακή άποψη.
Εισήγηση: Θα μπορούσε να συζητηθεί η κατά παρέκκλιση των γενικών κανόνων υιοθέτηση της πρότασης λόγω της εξαιρετικά μικρής έκτασης της προσθήκης, αλλά και λόγω του ότι οι βραχονησίδες αποτελούν περιοχές με ενδιαφέροντα οικολογικά χαρακτηριστικά λόγω της απομόνωσης και της περιορισμένης όχλησης. Εάν υιοθετηθεί αυξάνεται η έκταση της περιοχής ΕΖΔ Όρος Σύριγγας έως παραλία (GR4220018) κατά 0,46 Ηα, ήτοι 0,0046km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR4220018, ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ»
Περιοχή 4: «Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι)»
Είδος χλωρίδας στόχος: Centaurea princeps
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι εξαιρετική και δεν εκτιμάται ως αναγκαία η επέκταση της υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ Τυμφρηστού. Η κατάσταση διατήρησης (U1) εκτιμάται ότι δεν οφείλεται σε μη επαρκή κάλυψη του είδους από χωρική και πληθυσμιακή άποψη.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης και αφού προηγουμένως εφαρμοσθεί πρόγραμμα παρακολούθησης και λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.
Περιοχή 5: «Εθνικός Δρυμός Οίτης»
Είδος χλωρίδας στόχος: Veronica oetaea
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι υψηλή και δεν εκτιμάται ως αναγκαία η επέκταση της υφιστάμενης περιοχής ΕΖΔ της Οίτης. Η κατάσταση διατήρησης (FV) ενισχύει τη μη περαιτέρω ανάγκη επέκτασης του δικτύου Natura 2000 για την προστασία του είδους.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης και αφού προηγουμένως εφαρμοσθεί πρόγραμμα παρακολούθησης.
23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Εξετάζονται 2 νέες περιοχές, η αναλυτική πρόταση των οποίων παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 4 «Λεγάκις, Α., Γκιώκας, Σ., Κατή, Β. και Κασσάρα, Χ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Τεύχος 7o – Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000. Γ’ Φάση της Μελέτης 4 «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΕΡΕΝ, Αθήνα. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ NCC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε., SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.Ε. και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Αθήνα. 22 σελ.»
Περιοχή 1: «Περίχωρα Λιμένα Θάσου»
Είδη ασπονδύλων στόχος: Vertigo angustior , Vertigo moulinsiana
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) με σημαντικές πιέσεις παρούσες στην περιοχή εξάπλωσής τους που είναι τα μονίμως υγρά ενδιαιτήματα με ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Σημειώνεται ότι το μεν είδος V. angustion κατατάσσεται στην κατηγορία Near threatened της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. το δε V. moulinsiana κατατάσσεται στην κατηγορία Vulnerable. Παρότι κατά τις εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της μελέτης εποπτείας δεν εντοπίσθηκε παρουσία των ειδών, με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα το είδος V. angustion φέρεται ως παρόν σε 1 περιοχή ΕΖΔ, ενώ το είδος V. moulinsiana σε καμία. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα καθώς και το ότι η συνεισφορά της προτεινόμενης περιοχής θεωρείται ως εξαιρετική (Α) με απομόνωση πληθυσμών επίσης Α εκτιμάται ότι η ένταξη της νέας περιοχής θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των 2 ειδών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ενισχυθεί το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας της περιοχής (ζώνη πρασίνου – προστασίας χειμάρρου) από το ΓΠΣ της Θάσου μέσω κατάλληλης τροποποίησης.
Εισήγηση: Προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής με κωδικό που θα ορισθεί και με τα όρια που προτείνονται. Επίσης προτείνεται να ληφθούν μέτρα επίγειας οριοθέτησης και σήμανσης της περιοχής ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω άσκηση πιέσεων στα φυσικά της χαρακτηριστικά. Η νέα περιοχή προτείνεται ακόμη να επανεξετασθεί ως προς τη διατήρησή της στο δίκτυο Natura 2000 στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης μετά την ολοκλήρωση ειδικού ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τα δύο είδη ασπονδύλων σε αυτή. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο Natura 2000 και αυξάνεται η έκταση του κατά 11,2 Ηα, ήτοι 0,11km2. Η νέα περιοχή προτείνεται να λάβει τον κωδικό «GR1150013» και την ονομασία: «ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ».
Περιοχή 2: «Όρος Άσκιο»
Είδος ασπονδύλου στόχος: Pseudophilotes bavius
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται σχετικά χαμηλή και η κατάσταση του είδους σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ευνοϊκή (FV), χωρίς σοβαρές πιέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της μελέτης εποπτείας δεν εντοπίσθηκε παρουσία του είδους σε καμία από τις περιοχές που εξετάσθηκαν και ότι με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα το είδος φέρεται ως παρόν σε 14 περιοχές ΕΖΔ, 1 περιοχή ΕΖΔ-ΖΕΠ και 7 περιοχές ΖΕΠ του υφιστάμενου δικτύου Natura 2000, εκτιμάται ότι δεν είναι ώριμη η οριοθέτηση νέας περιοχής ΕΖΔ για την προστασία του είδους . Η καταγραφή του είδους σε 15 περιοχές ΕΖΔ στη νέα Β.Δ. του δικτύου Natura 2000 εκτιμάται ότι καλύπτει επαρκώς την
24
επισήμανση της Ε.Ε., η οποία προτείνει (2014) περαιτέρω έρευνα για επιβεβαίωση της παρουσίας του, αφού δεν περιλαμβανόταν στη λίστα ειδών του πεδίου 3.2 κανενός Τόπου Κοινοτικής Σημασίας με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η χώρα στα τέλη του 2012.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης και αφού προηγουμένως εφαρμοσθεί πρόγραμμα παρακολούθησης.
25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΕΡΠΕΤΩΝ-ΑΜΦΙΒΙΩΝ
Εξετάζονται 3 νέες περιοχές, η αναλυτική πρόταση των οποίων παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 5 «Ιωαννίδης I., Στραχίνης Ηλ., Αράπης Θ., Λουκάτος Α. & Εμμανουηλίδη Β. 2015, Γ’ Φάσης της Μελέτης 5 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων – ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» – Παραδοτέο Γ7 «Αξιολόγηση επάρκειας Εθνικού Δικτύου Natura 2000 – Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000», Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αθήνα, Κοινοπραξία ΕΠΕΜ Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. – Νικόλαος Γκάργκουλας – Ηλίας Ταρναράς, ΕΛΕΡΠΕ, Αθήνα. σελ 29»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura
Bombina variegata
FV

41,24
Elaphe quatuorlineata
FV

22,79
Elaphe situla
FV

21,51
Emys orbicularis
U1

41,57
Mauremys rivulata (caspica)
U1

69,99
Testudo graeca
U1

30,03
Testudo hermanni
U1

29,98
Testudo marginata
U1

26,96
Triturus karelinii
FV
43,33
(Απόσπασμα από πίνακα 1.3-1, με επικαιροποιημένα στοιχεία της στήλης «% εντός δικτύου Natura»)
Περιοχή 1: «Λευκοχώρι, Ίσωμα», Λαγκαδάς, Θεσ/κη
Είδη ερπετών-αμφιβίων στόχος: Testudo graeca
Testudo hermanni
Mauremys rivulata
Emys orbicularis
Elaphe quatuorlineata
Triturus karelinii
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) για τα 4 είδη χελωνών και ικανοποιητική για τα υπόλοιπα, χωρίς, όμως, αυτό να συνδέεται τόσο με τη χωρική κάλυψη των ειδών από το δίκτυο όσο με πιέσεις που υφίστανται οι πληθυσμοί τους τόσο εκτός όσο και εντός δικτύου λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης. Εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι υπάρχουν ΕΖΔ του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή που φιλοξενούν τα ενδιαιτήματα των ειδών.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 2: «Λίμνη Βάρος και Αεροδρόμιο Λήμνου»
Είδη ερπετών-αμφιβίων στόχος: Mauremys rivulata, Emys orbicularis
26
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως ικανοποιητική, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) για τα 2 είδη χελωνών, χωρίς, όμως, αυτό να συνδέεται τόσο με τη χωρική κάλυψη των ειδών από το δίκτυο όσο με πιέσεις που υφίστανται οι πληθυσμοί τους τόσο εκτός όσο και εντός δικτύου λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης. Σημειώνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη μικρή σχετικά σε έκταση περιοχή της Λήμνου βρίσκεται πολύ κοντά με μεγάλη σε έκταση και πολύ σημαντική λόγω της βιοποικιλότητάς της Ειδική Ζώνη Διατήρησης, η οποία φιλοξενεί αντίστοιχα ενδιαιτήματα με αυτά της προτεινόμενης περιοχής, επομένως τα δύο είδη των νεροχελωνών εκτιμάται ότι «καλύπτονται» επαρκώς και στο τοπικό, νησιωτικό και δυνητικά απομονωμένο επίπεδο της Λήμνου. Εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 3: «Δάσος Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης»
Είδη ερπετών – αμφιβίων στόχος: Bombina variegata
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Emys orbicularis
Mauremys rivulata
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) για τα 5 είδη χελωνών και ικανοποιητική για τα υπόλοιπα, χωρίς, όμως, αυτό να συνδέεται τόσο με τη χωρική κάλυψη των ειδών από το δίκτυο όσο με πιέσεις που υφίστανται οι πληθυσμοί τους τόσο εκτός όσο και εντός δικτύου λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης. Σημειώνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πολύ σημαντικό περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας και υπόκειται σε διαχείριση με γνώμονα την προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του. Εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ
Εξετάζονται 19 νέες περιοχές, η αναλυτική πρόταση των οποίων παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 6 «Ζόγκαρης Σ., Τάχος Β., Χατζηνικολάου Γ., Μπόμπορη Δ., Κουτράκης Ε., Λεονάρδος Ι., Αναγνόπουλος Ν., Λουκάτος Α., Μπουρδανιώτης Ν., Καλογιάννη, E.Οικονόμου Α. 2015. Παραδοτέο Γ7: «Πρόταση πιθανών νέων περιοχών ή εκτάσεων NATURA 2000 συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα τυποποιημένα δελτία δεδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής και χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών». στα πλαίσια της Μελέτης 6 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΕΠΕΜ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Αθήνα 14 σελ.»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Anguilla anguilla
Aphanius fasciatus *
U1
91,9
91,9
Aspius aspius *
XX
37,1
37,1
Barbus balcanicus
FV
18,4
18,4
Barbus euboicus
U2
0,0
0,0
Barbus peloponnesius
FV
74,5
74,5
Barbus pergamonensis
U2
16,7
16,7
Caspiomyzon graecus – Eudontomyzon graecus
U2
25,9
25,9
Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus
XX
6,2
6,2
Cobitis arachthosensis
U1
13,9
13,9
Cobitis hellenica
U1
47,2
47,2
Cobitis puncticulata
U2
40,0
40,0
Cobitis punctilineata
U1
9,4
9,4
Cobitis strumicae
FV
71,1
71,1
Cobitis vardarensis
FV
42,0
42,0
Economidichthys pygmaeus
FV
53,5
53,5
Luciobarbus albanicus (Barbus albanicus)
FV
Oxynoemacheilus theophilii
Pelasgus laconicus
U1
20,6
20,6
Pelasgus marathonicus
U1
53,7
53,7
Pelasgus stymphalicus
U1
51,2
51,2
Pelasgus thesproticus
XX
52,5
52,5
Petromyzon marinus *
XX
92,0
92,0
Phoxinus strymonicus
Pungitius hellenicus
Sabanejewia balcanica
U1
19,8
19,8
Salaria fluviatilis
Salmo farioides
U1
48,0
48,0
Squalius keadicus (Leuciscus keadicus)
U1
5,8
5,8
Telestes pleurobipunctatus
FV
46,7
46,7
Tropidophoxinellus hellenicus
FV
45,0
45,0
Tropidophoxinellus spartiaticus
U1
Valencia letourneuxi * (V. robertae)
U2
49,2
47,0
(Απόσπασμα από πίνακα 1.3-1)
28
Περιοχή 1: «Περιοχή πηγών Χιλιαδού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450004 (Φωκίδα)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Pelasgus stymphalicus
Economidichthys pygmaeus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 3 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae), ως είδος προτεραιότητας. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διατήρησης του είδους. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε εναλλακτικά να διασφαλισθεί ισχυρό καθεστώς προστασίας μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (Μόρνου), αφού πρόκειται για πηγές.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι ευάλωτη λόγω απολήψεων και ότι τα είδη – στόχος παρουσιάζουν εξαιρετική πυκνότητα στην προτεινόμενη περιοχή (από τις μεγαλύτερες στη χώρα) και ότι το ενδιαίτημα της προτεινόμενης περιοχής (πηγαίο σύστημα με λιμνάζοντα νερά) δεν είναι το ίδιο με αυτά της υφιστάμενης ΕΖΔ προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Περιοχή πηγών Χιλιαδού» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450004 PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 18,99 Ηα, ήτοι 0,19km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2450004» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ».
Περιοχή 2: «Ποταμός Ευεργέτουλας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR4110005, Λέσβος
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Barbus pergamonensis
Oxynoemacheilus theophilii
Εκτίμηση: Το είδος Barbus pergamonensis είναι είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με πολύ μικρή πληθυσμιακή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην πληθυσμιακή κάλυψη του είδους, καθώς και στη βελτίωση της διατήρησής του.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή υφίσταται πιέσεις και αποτελεί τη μοναδική περιοχή στην Ευρώπη που συναντώνται τα δύο είδη, καθώς και το ότι η πληθυσμιακή κάλυψη του Barbus pergamonensis από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι πολύ μικρή. προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Ποταμός Ευεργέτουλας» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4110005 LESVOS: KOLPOS GERAS, ELOS NTIPI KAI OROS OLYMPOS. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 585,01 Ηα, ήτοι 5,8 km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR4110005» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ».
Περιοχή 3: «Ποταμός Μανικιάτης», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002, Εύβοια
Είδος ιχθυοπανίδας στόχος: Barbus euboicus
29
Εκτίμηση: Το είδος Barbus euboicus είναι είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με μηδενική πληθυσμιακή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura, αφού η μόνη περιοχή παρουσίας του στην Ευρώπη είναι η προτεινόμενη. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην πληθυσμιακή κάλυψη του είδους, καθώς και στη βελτίωση της διατήρησής του.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι η μόνη περιοχή παρουσίας του είδους στην Ευρώπη προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Ποταμός Μανικιάτης» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002 ΔΙΡΦΥΣ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ – ΔΕΛΦΟΙ. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 163,25 Ηα, ήτοι 1,63km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2420002» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΔΙΡΦΥΣ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ – ΔΕΛΦΟΙ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΝΙΚΙΑΤΗΣ».
Περιοχή 4: «Πηγαία νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1150005, Τενάγη Φιλίππων
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus
Cobitis punctilineata
Phoxinus strymonicus
Εκτίμηση: Το κύριο είδος στόχος Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία Critically Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως άγνωστη, ενώ η πληθυσμιακή του κάλυψη εντός του δικτύου Natura είναι εξαιρετικά μικρή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην πληθυσμιακή κάλυψη του είδους και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την προστασία του.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι από τις ελάχιστες γνωστές περιοχές παρουσίας του είδους Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus στην Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη χώρα εμφάνισής του στην Ευρώπη, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Πηγαία νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1150005 KORYFES OROUS PANGAIO. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 674,4 Ηα, ήτοι 6,74km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR1150005» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ – ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ».
Περιοχή 5: «Π. Φόνισσας», νέος ΤΚΣ (Κέρκυρα)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Aphanius fasciatus
Pelasgus thesproticus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 3 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 2 είναι είδη προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae), ως είδος προτεραιότητας. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου
30
είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κάλυψης των ειδών από το δίκτυο Natura και ιδιαίτερα στο νησί της Κέρκυρας.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι η μοναδική με παρουσία των ειδών στην Κέρκυρα, ότι 2 από τα 3 είδη είναι προτεραιότητας και το 1 με ανεπαρκή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Π. Φόνισσας» ως νέος ΤΚΣ. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 80,72 Ηα, ήτοι 0,81km2. Η νέα περιοχή προτείνεται να λάβει τον κωδικό «GR2230009» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)».
Περιοχή 6: «Κάτω ρους π. Αράχθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (‘Αραχθος)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Cobitis arachthosensis
Pelasgus thesproticus
Economidichthys pygmaeus
Telestes pleurobipunctatus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 5 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος προτεραιότητας (Valencia letourneuxi – Valencia robertae). Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως ικανοποιητική, με εξαίρεση το είδος Cobitis arachthosensis του οποίου η πληθυσμιακή κάλυψη είναι πολύ μικρή (<20%), ενώ το είδος Valencia letourneuxi έχει σχετικά χαμηλή πληθυσμιακή κάλυψη (<60%) ως είδος προτεραιότητας. Η προτεινόμενη περιοχή μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ουσιαστική αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης κυρίως του είδους Cobitis arachthosensis, το οποίο ενδημεί στην περιοχή. Τα 3 άλλα είδη ιχθυοπανίδας του παραρτήματος ΙΙ εκτιμάται ότι διαθέτουν επαρκή πληθυσμιακή κάλυψη στο υφιστάμενο δίκτυο Natura και δεν απαιτείται περαιτέρω επέκτασή του για τη διεύρυνση της κάλυψής τους. Ισχυρό καθεστώς προστασίας μπορεί να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι σημαντική για την ουσιαστική αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης του ενδημικού είδους Cobitis arachthosensis προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Κάτω ρους π. Αράχθου» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ). Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 244 Ηα, ήτοι 2,44km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2110001» ενώ η ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)».
Περιοχή 7: «Π. Λύρας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1110005 (Έβρος)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Cobitis puncticulata
Aspius aspius
31
Cobitis strumicae
Εκτίμηση: Πρόκειται για 3 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, των οποίων η πληθυσμιακή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως ικανοποιητική. Η προτεινόμενη περιοχή σε συνδυασμό με την υφιστάμενη ΕΖΔ «Βουνά Έβρου» αποτελεί τη μοναδική περιοχή που το είδος Cobitis puncticulata απαντά στην Ελλάδα, ενώ έχει καταγραφεί και στο τμήμα του Έβρου που ανήκει στην Τουρκία, καθώς και σε άλλες δύο περιοχές της γείτονος χώρας. Κατατάσσεται στην κατηγορία Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ εκτιμάται ότι δύναται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κάλυψης του είδους από το δίκτυο Natura σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι σημαντική για την ουσιαστική αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης του είδους Cobitis puncticulata προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Ποταμός Λύρας» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1110005 ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 170,1 Ηα, ήτοι 1,7km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR1110005» ενώ η ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΥΡΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΑΛΟΒΟΥΝΟΥ».
Περιοχή 8: «Καμπή Φιλιππιάδας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001, Ήπειρος
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Caspiomyzon graecus (Eudontomyzon sp.)
Pelasgus thesproticus
Telestes pleurobipunctatus
Lucioarbus albanicus
Εκτίμηση: Το κύριο είδος στόχος Caspiomyzon graecus – Eudontomyzon sp. είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία Critically Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως κακή, ενώ η πληθυσμιακή του κάλυψη εντός του δικτύου Natura είναι μικρή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ είναι η μόνη περιοχή που προτείνεται για το συγκεκριμένο είδος και μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην πληθυσμιακή κάλυψη του είδους και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την προστασία του.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι από τις ελάχιστες γνωστές περιοχές παρουσίας του είδους Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon sp. στην Ελλάδα, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Καμπή Φιλιππιάδας» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ). Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 74,4 Ηα, ήτοι 0,74km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2110001» ενώ η ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)».
Περιοχή 9 : «Μεσοχώρι Σπερχειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2440002, Φθιώτιδα
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Pelasgus marathonicus
Pungitius hellenicus
32
Εκτίμηση: Το κύριο είδος στόχος είναι στην πραγματικότητα το είδος Pungitius hellenicus, το οποίο δεν είναι είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας, κατατάσσεται, όμως στην κατηγορία Critically Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. Η μόνη περιοχή που απαντάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η προτεινόμενη και είναι βέβαιο ότι μπορεί κατ’ αρχήν να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την προστασία του και στη συνέχεια να συμβάλει αποφασιστικά στην πληθυσμιακή κάλυψη του είδους.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη περιοχή είναι η μόνη περιοχή παρουσίας του είδους Pungitius hellenicus, προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Μεσοχώρι Σπερχειού» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2440002 ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 134,64 Ηα, ήτοι 1,35km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2440002» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ».
Περιοχή 10: «Περιοχή Βρονταμά π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
Περιοχή 11: «Περιοχή Πλατάνα π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
Περιοχή 12: «Βιβάρι π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Squalius keadicus
Tropidophoxinellus spartiaticus
Pelasgus laconicus
Εκτίμηση: Οι τρεις προτεινόμενες περιοχές συνεξετάζονται τόσο γιατί στοχεύουν στην πληθυσμιακή κάλυψη και προστασία των τριών ιδίων ειδών ιχθυοπανίδας όσο και γιατί αποτελούν συνέχεια της υφιστάμενης ΕΖΔ προς τα ανάντη κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Ευρώτα. Πρόκειται για 3 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, των οποίων η πληθυσμιακή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται ικανοποιητική για τα δύο και ανεπαρκής για το είδος Squalius keadicus (<20%). Επίσης το ίδιο είδος κατατάσσεται στην κατηγορία Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. και συναντάται μόνο στη λεκάνη του ποταμού Ευρώτα. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ εκτιμάται ότι δύναται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κάλυψης του είδους από το δίκτυο Natura σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στη διατήρησή του.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή Βρονταμά διακρίνεται από μεγάλη φυσικότητα είναι σε επαφή με την υφιστάμενη ΕΖΔ και είναι η πιο εκτεταμένη από τις τρεις προτείνεται στην παρούσα φάση να γίνει αποδεκτή η πρόταση της νέας περιοχής «Περιοχή Βρονταμά π. Ευρώτα» ως επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003 EKVOLES EVROTA. Οι άλλες δύο προτεινόμενες περιοχές θα μπορούσαν να επανεξετασθούν στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση προστίθεται νέα περιοχή στο δίκτυο και αυξάνεται η έκταση του κατά 1200,09 Ηα, ήτοι 12km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2540003» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ».
33
Περιοχή 13: «Άνω ρους ποταμού Ερύμανθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2320008, από Λιβάρτζι μέχρι Τριπόταμα
Είδος ιχθυοπανίδας στόχος: Salmo fariodes
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με ικανοποιητική πληθυσμιακή κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-μη ικανοποιητική. Ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προτεινόμενη περιοχή δεν αναφέρονται σημαντικές πιέσεις, το είδος – στόχος «καλύπτεται» ήδη από την υφιστάμενη ΕΖΔ, η οποία προτείνεται να επεκταθεί και δεδομένων των εναλλακτικών δυνατοτήτων αποτελεσματικής προστασίας που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο περί υδάτων και ρεμάτων προτείνεται να μεριμνήσει η διοίκηση για την εφαρμογή της οριοθέτησης και της ένταξης κατάλληλων μέτρων στο πρόγραμμα μέτρων του Σ.Δ. Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ο ποταμός Ερύμανθος. Η πρόταση της νέας περιοχής θα μπορούσε να επανεξετασθεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, αλλά και τα αποτελέσματα των δράσεων που προαναφέρθηκαν.
Περιοχή 14: «Πηγή Κρυονερίου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310005 (Βαράσοβα)
Είδος ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται σχετικά χαμηλή. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ εκτιμάται ότι λόγω του μεγέθους της (σχεδόν σημειακή) δεν δύναται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κάλυψης του είδους από το δίκτυο Natura. Παράλληλα εκτιμάται ότι υπάρχουν άλλες προτεινόμενες περιοχές που έχουν λάβει θετικές εισηγήσεις και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην κάλυψη του είδους.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης.
Περιοχή 15: «Πεδιάδα Λούρου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (Λούρος)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Telestes pleurobipunctatus
Cobitis hellenica
Pelasgus thesproticus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 4 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως πολύ ικανοποιητική, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae). Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη επέκταση της
34
υφιστάμενης ΕΖΔ δεν θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της πληθυσμιακής κάλυψης του είδους ούτε σε εθνικό επίπεδο αφού η περιοχή είναι σχετικά μικρή ούτε σε τοπικό επίπεδο, αφού το τμήμα του ποταμού Λούρου που είναι εντός ΕΖΔ και στο οποίο το είδος είναι παρόν είναι αρκετά πιο μεγάλο από το προτεινόμενο. Τα 3 άλλα είδη ιχθυοπανίδας του παραρτήματος ΙΙ εκτιμάται ότι διαθέτουν επαρκή πληθυσμιακή κάλυψη στο υφιστάμενο δίκτυο Natura και δεν απαιτείται περαιτέρω επέκτασή του για τη διεύρυνση της κάλυψής τους. Αν κριθεί σκόπιμο ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση:. Η πρόταση της νέας περιοχής θα μπορούσε να επανεξετασθεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, αλλά και τα αποτελέσματα πιθανών εναλλακτικών δράσεων προστασίας που προαναφέρθηκαν.
Περιοχή 16: «Στενά Αψάλου-Αριδαία», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1240005, Αριδαία
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Του γένους Eudontomyzon
Εκτίμηση: Το κύριο γένος στόχος Eudontomyzon περιλαμβάνει στη χώρα μας 2 είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας, ένα από τα οποία κατατάσσεται στην κατηγορία Critically Endangered της IUCN Red List σε επίπεδο Ευρώπης και Ε.Ε. Δεδομένου ότι η προτεινόμενη περιοχή αποτελεί επέκταση υφιστάμενης, όπου το γένος πιθανολογείται ότι είναι παρόν και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί η ταυτοποίηση του είδους εκτιμάται ότι η προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ είναι πρωθύστερη. Αν κριθεί σκόπιμο ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση:. Η πρόταση της νέας περιοχής θα μπορούσε να επανεξετασθεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει.
Περιοχή 17: «Έλος Αστακού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310001 (Αιτωλοακαρνανία)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Pelasgus stymphalicus
Economidichthys pygmaeus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 3 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae), ως είδος προτεραιότητας. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. H προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ εκτιμάται ότι λόγω του μεγέθους της (σχεδόν σημειακή) δεν δύναται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κάλυψης του είδους από το δίκτυο Natura. Παράλληλα εκτιμάται ότι υπάρχουν άλλες προτεινόμενες περιοχές που έχουν λάβει θετικές εισηγήσεις
35
και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην κάλυψη του είδους προτεραιότητας.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης.
Περιοχή 18: «Κάτω ρους π. Αλφειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330005 (Ζαχάρω)
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Pelasgus stymphalicus
Barbus peloponnesius
Telestes pleurobipunctatus
Petromyzon marinus
Εκτίμηση: Πρόκειται για 5 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 2 είναι είδη προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae). Οι αναφορές παρουσίας του είδους αυτού είναι παλαιές (2006) και δεν έχουν επιβεβαιωθεί πρόσφατα. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο είδος προτεραιότητας (Petromyzon marinus), του οποίου η φερόμενη παρουσία το 2004 παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Τα 3 άλλα είδη ιχθυοπανίδας του παραρτήματος ΙΙ εκτιμάται ότι διαθέτουν επαρκή πληθυσμιακή κάλυψη στο υφιστάμενο δίκτυο Natura και δεν απαιτείται περαιτέρω επέκτασή του για τη διεύρυνση της κάλυψής τους. Αν κριθεί σκόπιμο ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση:. Η πρόταση της νέας περιοχής θα μπορούσε να επανεξετασθεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, αλλά και τα αποτελέσματα πιθανών εναλλακτικών δράσεων προστασίας που προαναφέρθηκαν.
Περιοχή 19: «Κάτω ρους ποταμού Πηνειού Πελοποννήσου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330003 κατάντη φράγματος Πηνειού Πελοποννήσου από Κέντρο έως Βαρθολομιό
Είδη ιχθυοπανίδας στόχος: Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Tropidophoxinellus hellenicus
Luciobarbus albanicus
Telestes pleurobipunctatus
Pelasgus stymphalicus
Barbus peloponnesius
Εκτίμηση: Πρόκειται για 5 είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος προτεραιότητας. Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, με σχετικά χαμηλή κάλυψη του είδους Valencia letourneuxi (Valencia robertae), επειδή είναι είδος προτεραιότητας. Η κατάσταση διατήρησης του ίδιου είδους έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής-κακή. Με βάση τα προαναφερθέντα εκτιμάται ότι η προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διατήρησης του είδους. Ισχυρό καθεστώς προστασίας θα μπορούσε εναλλακτικά να διασφαλισθεί μέσω της οριοθέτησης του ποταμού (νόμος 4258/2014
36
«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014) και της προστασίας από υδρομορφολογικές αλλαγές (διευθετήσεις και απολήψεις) μέσω του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προτεινόμενη περιοχή δεν αναφέρονται σημαντικές πιέσεις, τα είδη – στόχος «καλύπτονται» ήδη από την υφιστάμενη ΕΖΔ, η οποία προτείνεται να επεκταθεί και δεδομένων των εναλλακτικών δυνατοτήτων αποτελεσματικής προστασίας που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο περί υδάτων και ρεμάτων προτείνεται να μεριμνήσει η διοίκηση για την εφαρμογή της οριοθέτησης και της ένταξης κατάλληλων μέτρων στο πρόγραμμα μέτρων του Σ.Δ. Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ο ποταμός Πηνειός. Η πρόταση της νέας περιοχής θα μπορούσε να επανεξετασθεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης, αλλά και τα αποτελέσματα των δράσεων που προαναφέρθηκαν.
37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
Οι προτάσεις νέων περιοχών των θηλαστικών αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία είδη χειροπτέρων και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας και προτείνεται να εξετασθεί η ένταξή τους στο δίκτυο Natura (πίνακας 7-1) και αυτές που χαρακτηρίζονται ως δεύτερης προτεραιότητας και προτείνεται να εξετασθεί η ένταξή τους σε συνδυασμό με τυχόν ταυτόσημες προτάσεις άλλων θεματικών ομάδων (πίνακας 7-2). Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 7 «Παπαμιχαήλ, Γ., Αράπης, Θ., Πετκίδη, Κ., Φύτου Ι., Χατζηρβασάνης Β.,2015. Παραδοτέο 7, Γ’ Φάση της Μελέτης 7: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΕΚΑ, Αθήνα, Σύμπραξη μελετητών και γραφείων μελετών «ΑΡΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», Αθήνα. 59 σελ.»
(Απόσπασμα από πίνακα 1.3-1)
LC: Least Concern, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable
Πίνακας 7-1: Κατάλογος νέων εκτάσεων προς ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 μεγάλης σημασίας για τα χειρόπτερα α/α ΕΖΔ Θέση Είδος Παραρτήματος ΙΙ
1
GR1110005
Σπήλαιο Διδυμοτείχου
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus mehelyi
Σπήλαιο Κουφόβουνου
Myotis capaccinii, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus mehelyi, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii
2
GR1150005
Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
Miniopterus schreibersii, Myotis sp., Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros
3
GR1130009
Ορυχεία στα Κιμμέρεια
Myotis myotis, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum
4
GR4110003
Σήραγγα
Ερεσσού
Myotis capaccinii, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale
5
GR2320008
Σπήλαιο Βαλμαντούρας
Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum
6
GR2320007
Σήραγγες Παναγοπούλας
Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
7
GR1410001
Σπήλαιο Αετοφωλιάς
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii
Σπήλαιο Γάκη
Miniopterus schreibersii
8
GR1440003
Σπήλαιο Μελισσότρυπα
Myotis sp., Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Miniopterus schreibersii
NT
U1
25,0
20,0
Myotis blythii
LC
U1
25,0
10,0
Myotis capaccinii
VU
U1
28,6
50,0
Myotis emarginatus
LC
U1
76,0
50,0
Myotis myotis
LC
U1
25,0
10,0
Rhinolophus blasii
LC
U1
47,6
100,0
Rhinolophus euryale
NT
U1
54,5
100,0
Rhinolophus ferrumequinum
LC
U1
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
30,0
50,0
Rhinolophus hipposideros
NT
FV
58,3
100,0
Rhinolophus mehelyi
VU
XX
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
50,0
50,0
Rupicapra rupicapra balcanica
LC
U2
62,5
76,9
38
α/α ΕΖΔ Θέση Είδος Παραρτήματος ΙΙ
9
GR1430001
Σπήλαιο Μαλάκι
Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii
Σκεπόνι
Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum
10
GR1260004
Σπήλαιο Πελαδέ
Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Rhinolophus mehelyi
11
GR1260007
Σπήλαιο Ζεστά Νερά
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis capaccinii
Σπήλαιο Καταρρακτών
Myotis myotis, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum
12
GR1270005
Σπηλαιορυχείο Ολυμπιάδας
Miniopterus schreibersii, Myotis sp., Myotis capaccinii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros
13
GR4320006
Σπήλαιο Κουφωτά
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Rhinolophus blasii
14
GR4340010
Σπήλαιο Ψιμάκι
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii
15
GR2540001
Σπήλαιο Σολωμού
Τρύπα
Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale
Πύργος Αγ. Στεφάνου
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus
16
GR2410001
Καταβόθρα Αλιάρτου
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus blasii, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii
17
GR4310005
Σπήλαιο Μεϊρές
Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum
18
GR2550006
Σπήλαιο Τραχήλας
Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus,Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum
Σπήλαιο Βατσινίδη
Miniopterus schreibersii,Rhinolophus euryale,Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus blasii
Πίνακας 7-2: Κατάλογος νέων εκτάσεων προς ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο NATURA 2000
δεύτερης προτεραιότητας που μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με άλλες ομάδες ειδών και οικοτόπων. αα Περιοχή ΕΖΔ Θέση Είδος Παραρτήματος ΙΙ
19
GR1110003
Ορυχεία Κίρκης
Myotis myotis, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, R. euryale, R. ferrumequinum, R. mehelyi, Myotis nattereri,Plecotus austriacus
20
GR4110005
Σπήλαιο Κρυφτής Παναγιάς
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus
21
GR4120002
Σπήλαιο Νεροτρουβιά
Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Myotis capaccinii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
22
GR4120004
Ορυχείο χαλκού – Νεάλια
Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii,
Myotis emarginatus
Σπήλαιο Φώκιας
Rhinolophus blasii
23
GR2330003
Υπόγειες στοές στο Φράγμα Πηνειού
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus Euryale,Myotis emarginatus
24
GR1260003
Σπήλαιο Επταμύλων (μεγάλο)
Rhinolophus blasii,Rhinolophus ferrumequinum
25
GR4330005
Σπήλαιο Νυχτεριδόσπηλιος
Rhinolophus ferrumequinum,Myotis emarginatus,Myotis blythii, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersii, Plecotus kolombatovici, Rhinolophus blasii
Σπήλαιο Χώνος
Rhinolophus ferrumequinum,Myotis emarginatus,Myotis blythii,Rhinolophus blasii, Rhinolophus hipposideros
39
αα Περιοχή ΕΖΔ Θέση Είδος Παραρτήματος ΙΙ
26
GR4310006
Σπήλαιο Βίγλα
Myotis blythii, Rhinolophus blasii, Miniopterus schreibersii,
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
27
GR4320002
Σπήλαιο Τάφος
Miniopterus schreibersii
28
GR4340007
Σπήλαιο Μαμαλούκου
Rhinolophus blasii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
29
GR4220014
Πύργος Χειμάρρου
Rhinolophus ferrumequinum
30
GR2550001
Σπήλαιο Βυθίσματα

31
GR2440002
Σπήλαιο Κρυφού Λημνιόνα
Myotis blythii
32
GR2420002
Σπήλαιο Πετροκάραβου
Miniopterus schreibersii, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii
Εκτίμηση: Από τα στοιχεία του πίνακα 1.3-1 σχετικά με τα είδη χειροπτέρων προκύπτει ότι από πλευράς κάλυψης των ειδών από το υφιστάμενο δίκτυο μπορούν να διακριθούν 4 είδη των οποίων η πληθυσμιακή κάλυψη κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά ή κάτω του 20% από τις περιοχές ΕΖΔ του υφιστάμενου Εθνικού Καταλόγου. Αυτά είναι τα είδη:
 Miniopterus schreibersii
 Myotis blythii
 Myotis capaccinii
 Myotis myotis
Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδίδεται από την IUCN Red List, προκύπτει ότι 2 είδη (Myotis capaccinii, Rhinolophus mehelyi) χαρακτηρίζονται τρωτά και 3 (Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros) σχεδόν απειλούμενα. Από αυτά 2 είδη περιλαμβάνονται στα 4 που προαναφέρθηκαν με σχετικά χαμηλή πληθυσμιακή κάλυψη εντός των υφιστάμενων ΕΖΔ.
Με βάση τα προαναφερθέντα διαμορφώνονται ιεραρχικές ομάδες προτεραιότητας ειδών ως προς την ανάγκη κάλυψής τους:
 Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα είδη Myotis capaccinii και Miniopterus schreibersii.
 Στην δεύτερη τα είδη Myotis blythii και Myotis myotis.
 Στην τρίτη τα είδη Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus euryale και Rhinolophus hipposideroς και
 στην τέταρτη όλα τα υπόλοιπα.
Με βάση:
α) την ιεράρχηση των ειδών όπως αναλύθηκε πιο πάνω,
β) την παρουσία των ειδών ανά προτεινόμενη περιοχή όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 7-1 και
γ) τα γενικότερα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων περιοχών όπως περιγράφονται στην πρόταση της μελέτης 7
εκτιμάται ότι κατά την παρούσα φάση θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της κάλυψης των ειδών χειροπτέρων η ένταξη στο δίκτυο Natura των εξής επιμέρους σπηλαίων-προτάσεων:
– Σπήλαιο Κουφόβουνου
– Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
– Σήραγγες Παναγοπούλας
– Σπήλαιο Μελισσότρυπα
– Σπήλαιο Μαλάκι
– Σπήλαιο Πελαδέ
– Σπήλαιο Ζεστά Νερά
– Σπήλαιο Ψιμάκι
– Σπήλαιο Σολωμού Τρύπα
40
– Καταβόθρα Αλιάρτου
– Σπήλαιο Τραχήλας
Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες νέες περιοχές για το αγριόγιδο εκτιμάται ότι η υφιστάμενη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Natura είναι επαρκής για το είδος και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω αύξησής της. Η κακή κατάσταση διατήρησης του είδους εκτιμάται ότι δεν οφείλεται τόσο στο μέγεθος της πληθυσμιακής του κάλυψης όσο στην πλημμελή διαχείρισή του. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο και πριν την σύνταξη και υποβολή της 4ης εθνικής έκθεσης στον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων δράσεων προστασίας και διαχείρισης.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω εκτίμηση προτείνεται να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις νέων περιοχών που παρουσιάζονται στον πίνακα 7-3.
Πίνακας 7-3: Κατάλογος νέων εκτάσεων προς ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο NATURA 2000
που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές α/α ΕΖΔ που επεκτείνεται Θέση Πρόσθετη έκταση (Km2) Προτεινόμενος κωδικός και ονομασία τροποποιημενης περιοχής
1
GR1110005
Σπήλαιο Διδυμοτείχου
7,91
GR1110005
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΥΡΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΒΟΥΝΟΥ
Σπήλαιο Κουφόβουνου
2
GR1150005
Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
5,14
GR1150005
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ – ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ
3
GR2320007
Σήραγγες Παναγοπούλας
5,00
GR2320007
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ – ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ
4
GR1440003
Σπήλαιο Μελισσότρυπα
3,76
GR1440003
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΥΠΑ
5
GR1430001
Σπήλαιο Μαλάκι
3,57
GR1430001
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΟΝΙ
Σκεπόνι
6
GR1260004
Σπήλαιο Πελαδέ
7,23
GR1260004
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ – ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ – ΥΨΩΜΑ -ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΛΑΔΕ
7
GR1260007
Σπήλαιο Ζεστά Νερά
8,65
GR1260007
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ – ΕΡΗΜΙΚΕΣ-
ΣΠΗΛΑΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ
Σπήλαιο Καταρρακτών
8
GR4340010
Σπήλαιο Ψιμάκι
6,26
GR4340010
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΙΜΑΚΙ
9
GR2540001
Σπήλαιο Σολωμού Τρύπα
5,29
GR2540001
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΙ
Πύργος Αγ. Στεφάνου
10
GR2410001
Καταβόθρα Αλιάρτου
5,25
GR2410001
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ -ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
11
GR2550006
Σπήλαιο Τραχήλας
2,33
GR2550006
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ / ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΑΤΣΙΝΙΔΗ
Σπήλαιο Βατσινίδη
41
Οι λοιπές περιοχές του πίνακα 7-1, καθώς και αυτές του πίνακα 7-2 προτείνεται να επανεξετασθούν στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις νέων περιοχών για το αγριόγιδο. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση επεκτείνονται 11 υφιστάμενες ΕΖΔ και αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 60,39km2.
42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
Οι προτάσεις νέων περιοχών των θαλασσίων αφορούν τύπους οικοτόπων, τα δύο είδη των θαλασσίων χελωνών, τη μεσογειακή φώκια και τα είδη κητωδών. Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 8. «Σαλωμίδη Μ., Γερακάρης Β., Ίσσαρης Ι., Φραντζής Α., Αλεξιάδου Π., Ευθυμίου-Χαραλαμποπούλου Ε., Στεφανάτου Ρ., Καραμβάσης Κ., Δενδρινός Π., Καραμανλίδης Α., Ευαγγελάτου Κ., Ελευθερίου Ι. (2015). Παραδοτέο 8, Γ΄Φάση της Μελέτης 8 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων και Ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα». ΥΠΕΝ, Σύπραξη Γραφείων «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ– ΓΑΜΜΑ-4 ΕΠΕ-ΣΙΓΑΛΑΣ Ι.», Αθήνα.»
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 του παρόντος το Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 152 περιοχές με θαλάσσιο τμήμα, εκ των οποίων μόνο οι 16 είναι αμιγώς θαλάσσιες και στην πιο πρόσφατη ανασκόπηση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στη χώρα μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανεπάρκειες σε ότι αφορά τις θαλάσσιες περιοχές που αφορούν τόσο σε είδη οικοτόπων όσο και σε είδη. Υπό αυτό το γενικό πρίσμα εκτιμήθηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις και διαμορφώθηκαν οι σχετικές εισηγήσεις.
8.1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Οι τύποι οικοτόπων-στόχος των νέων προτεινόμενων θαλάσσιων περιοχών είναι οι εξής:
 1110 Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους
 1120* Λιβάδια Ποσειδωνίας
 1170 Ύφαλοι
 1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
 8830 Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
8.1.1 Τύποι Οικοτόπων 1110 και 1170
Σύμφωνα με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της μελέτης εποπτείας των θαλασσίων τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος οι ΕΖΔ του Εθνικού Δικτύου Natura 2000 δεν περιλαμβάνουν επαρκώς τον οικολογικά σημαντικό βαθύ υποτύπο του 1110 (1110Β) της περιπαράλιας ζώνης. Ο υποτύπος αυτός εντοπίστηκε κατά κύριο λόγο σε βάθη μεταξύ 30-120(±20)μ – συνήθως αμέσως μετά το βαθύτερο όριο κατανομής των λιβαδιών Ποσειδωνίας και ως το βαθύτερο όριο εξάπλωσης της περιπαράλιας ζώνης.
Σύμφωνα με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της μελέτης εποπτείας των θαλασσίων τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος οι ΕΖΔ του Εθνικού Δικτύου Natura 2000 δεν περιλαμβάνουν επαρκώς ρηχούς παράκτιους βράχους και υφάλους και τις τυπικές (φωτόφιλες και σκιάφιλες) βιοκοινωνίες αυτών. Σπανίως ωστόσο περιλαμβάνουν κοραλλιoγενείς βιοκοινωνίες, χαρακτηριστικές του βαθιού υποτύπου 1170 (1170Β), υψηλής οικολογικής σημασίας. Ο υποτύπος αυτός εξαπλώνεται κατά κύριο λόγο σε βάθη μεταξύ 30-130 (±20μ)μ.
Στον πίνακα 8.1-1 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες νέες περιοχές για τους συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων.
43
Πίνακας 8.1-1: Προτεινόμενες νέες περιοχές για τους τύπους οικοτόπων 1110 και 1170 A/A ΕΖΔ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1110 (ha) 1170 (ha) Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις 1 VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI – VAI – AKRA 26228 23605 2818 – 2 AKTES NOTIAS MANIS 38296 19148 15318 Πέραν των μικρών διάσπαρτων παραλιακών οικισμών (Λιμένι, Δίρος, Μέζαπος, Γερολιμένας, Κυπάρισος, Κάπι, Μαρμάρι, Πόρτο Κάγιο, Αγ. Κυπριανός, κλπ), η περιοχή δεν περιλαμβάνει άλλες σημαντικές χρήσεις.
3
KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU – MALIAKOS KOLPOS, LIHADONISSIA, STENA OREON
22843
13706
4569
Στην παράκτια ζώνη της περιοχής εντοπίζονται: αγροτικές χρήσεις (σημαντικό μέρος των παραλιακών χρήσεων της περιοχής), 4 αλιευτικά καταφύγια, 23 παραλιακοί οικισμοί με σημαντικότερους τα Καμένα Βούρλα (εγκεκριμένο ΓΠΣ) και Αγ. Γεώργιος, Ωρεοί, Νέος Πύργος, Αγιόκαμπος Ν. Ευβοίας, 1 λιμένα μείζονος ενδιαφέροντος (Στυλίδας), 23 ακτές κολύμβησης, τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Α ιδιαίτερα αναπτυγμένης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011). 4 CHERSONISOS ATHOS 20084 12050 6025 Περιλαμβάνει ακτοπλοϊκή σύνδεση της χερσονήσου με την ηπειρωτική χώρα και το μικρό λιμάνι της Δάφνης. Πέραν αυτών η περιοχή δεν περιλαμβάνει άλλες σημαντικές χρήσεις.
5
AKTES ANATOLIKIS EVVOIAS APO AKRA KIMI EOS AKRA DHAGRI
17883
10730
3577
Από την περιοχή διέρχεται μία ακτοπλοϊκή γραμμή σύνδεσης των Β. Σποράδων με την ηπειρωτική Ελλάδα. Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: 3 παραλιακοί οικισμοί (Λιμνιώνας, Παραλία Χιλιαδού, Χηλή), 1 αλιευτικό καταφύγιο (Πηλί), 2 ακτές κολύμβησης: Πηλί (GRBW079153090), Λιμνιώνας (GRBW079148018) 6 NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI 17308 10385 3462 Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα.
7
ASTEROUSIA (KOFINAS)
13984
8390
2797
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: 10 παραλιακοί οικισμοί με κυριότερους Καλοί Λιμένες, Τσούτσουρος, Μάταλα, Λέντας, Τρεις Εκκλησίες) ,αγροτικές χρήσεις (θερμοκήπια) στα κεντρικά, οι λιμενικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων στο Μικρονήσι,4 αλιευτικά καταφύγια-μικρά λιμάνια με κυριότερα Καλών Λιμένων, Τσούτσουρου, Κερατόκαμπου, 3 ακτές κολύμβησης
8
PLATANITSI EOS PORTO KOUFO
9205
8162
944
Στην περιοχή εντοπίζονται: 2 μικροί παραλιακοί οικισμοί (Καλαμίτσι, Κουφός), 2 ακτές κολύμβησης: Camping Καλαμιτσίου, Καλαμίτσι), μικρό τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Β με περιθώριο ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011). 9 KASOS KAI KASONISIA – EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI 8034 7231 1370 Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα και άλλα νησιά. 10 VOREIOANATOLIKI EVVOIA, NISIDES KAI YFALOI 8572 6858 857 Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των Β. Σποράδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην παράκτια ζώνη πέραν του οικισμού Αγ. Νικολάου στα ΝΑ και της γειτονικής ακτής κολύμβησης Μαύρικα (GRBW079150044) δεν εντοπίζονται άλλες σημαντικές χρήσεις.
44
A/A ΕΖΔ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1110 (ha) 1170 (ha) Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις
11
AKTES NOTIOU PILIOU
7110
5688
711
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των Β. Σποράδων με την ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνει: 6 μικρούς παραλιακούς οικισμούς (Γερόπλινα, Αγ. Κυριακή, Μικρό, Πλατανιά, Καστρί, Αγ. Γεώργιος), 4 αλιευτικά καταφύγια (Αγ. Κυριακή, Πλατανιά, Αγ. Γεώργιος), 4 ακτές κολύμβησης (Μύλος-Αγ. Κυριακή, Μικρό, Πλατανιάς, Καστρί). 12 NISIDES TOKMAKIA VOREIOANATOLIKIS LESVOU 6194 4955 619 Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης του ΒΑ Αιγαίου, ενώ εντοπίζονται 5 μικροί παραλιακοί οικισμοί (Ξαμπέλια, Ασπροπόταμος, Πεδή, Αγ. Στέφανος, Παλιός) 13 THALASSIA PERIOCHI PERACHORAS 5379 4249 1076 Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται 3 παραλιακοί οικισμοί (Σκάλωμα, Αλκυόνα, Αγ. Σωτήρα) με τουριστικές και οικιστικές χρήσεις.
14
VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
4057
3651
700
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα και άλλα νησιά. Η περιοχή εμπίπτει στο ΦΔ Καρπάθου – Σαριάς της ΕΖΔ GR4210003. 15 PARAKTIA PERIOCHI APO PSATHOPYRGO EOS EGIO 3957 3126 791 Η περιοχή περιλαμβάνει: το λιμένα μείζονος ενδιαφέροντος Αιγίου, σημαντική οικιστική και τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της ακτογραμμής με κυριότερη της πόλης του Αιγίου (ΓΠΣ Αιγίου) και άλλων παραλιακών οικισμών (Ελαιώνας, Ροδιά, Τερψιθέα, Ριζόμυλος, Νικολαίικα, Βαλιμίτικα, Διεγελιώτικα, Σελιανίτικα, Λόγγος, Μπούκα, Πεύκα, Κάτω Ροδινή, Ψαθόπυργος, Ροδοδάφνη), 12 ακτές κολύμβησης. 16 IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA – TIGANI KAI FALASARNA – PONTIKONISI, ORMOS LIVADI – VIGLIA 5965 7307 3722 – 17 OROS OCHI – KAMPOS KARYSTOU – POTAMI – AKROTIRIO KAFIREFS – PARAKTIA THALASSIA ZONI 13994 7800 7092 Στην περιοχή εντοπίζονται μόνο δύο μικροί 2 παραλιακοί οικισμοί (Άγιοι, Ποτάμοι). 18 THALASSIA PERIOCHI STENOU METHONIS 830 664 107 –
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επέκτασης του δικτύου για την επαρκή κάλυψη των τύπων οικοτόπων 1110 και 1170, το ότι δεν αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποσοτική δέσμευση απέναντι στην Ε.Ε. συνεκτιμήθηκαν οι υφιστάμενες χρήσεις και λειτουργίες και προτείνεται να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000 12 από τις 18 θαλάσσιες περιοχές του πίνακα 8.1-1 που φέρουν γαλάζιο υπόβαθρο και έχουν τους εξής αύξοντες αριθμούς του πίνακα 8.1-1: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 και 18. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 154.841Ha, ήτοι 1.548,41 km2.
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι λόγω της αύξησης του Τ.Ο. 1170 επιτυγχάνεται παράλληλα αύξηση κατάλληλου ενδιαιτήματος για τα θαλάσσια ασπόνδυλα Corallium rubrum (1001), Lithophaga lithophaga (1027), Centrostephanus longispinus (1008) και Scyllarides latus (1090) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι λόγω της αύξησης του Τ.Ο. 1110 επιτυγχάνεται παράλληλα αύξηση κατάλληλου ενδιαιτήματος για τα θαλάσσια ασπόνδυλα Pinna nobilis (1028) και Centrostephanus longispinus (1008) του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
45
8.1.2 Τύποι Οικοτόπου 1120* και 1180
Η εξάπλωση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 1120* στην ελληνική επικράτεια είναι ιδιαίτερα ευρεία, με την έκτασή του να υπολογίζεται (βάσει μοντελοποίησης και γνώμης ειδικών) στα 2.422 km2, ενώ η έκταση του εντός των ορίων των ΕΖΔ του υπάρχοντος δικτύου NATURA 2000 εκτιμάται μεταξύ 600 και 800 km2.
Το υπάρχον Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 κρίνεται ανεπαρκές ως προς την Ευνοϊκή Κατάσταση Διατήρησης της έκτασης του Τ.Ο. 1120*. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η επέκταση του Δικτύου, μέσω της δημιουργίας νέων ή/και επέκτασης ήδη υπαρχόντων ΕΖΔ, για αύξηση της έκτασης του τύπου οικοτόπου 1120*.
Το υφιστάμενο Δίκτυο NATURA 2000 δεν περιλαμβάνει καθόλου τοποθεσίες με Τ.Ο. 1180. Δεδομένης της σπανιότητας και σημασίας των ιδιαίτερων αυτών πυθμένων, κρίνεται σημαντική η ένταξη των περιοχών αυτών εντός δικτύου. Προτάθηκαν πέντε περιοχές, με βασικά κριτήρια επιλογής την παρουσία υποθαλάσσιων δομών κυρίως σχετιζόμενων με διαφυγές θερμών αερίων (Submarine structures made by leaking gases).
Στον πίνακα 8.1-2 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες νέες περιοχές για τους συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων.
Πίνακας 8.1-2: Προτεινόμενες νέες περιοχές για τους τύπους οικοτόπων 1120 και 1180 A/A ΕΖΔ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1120 (ha) 1180 (ha) Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις 1 ANDROS: KENTRIKOS OREINOS OGKOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI 30020 12008
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με τη Ραφήνα και με άλλα νησιά. Επίσης, στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: ο κύριος λιμένας του νησιού (Γαύριο), 2 αλιευτικά καταφύγια (Κάστρο Άνδρου, Κορθί), εγκεκριμένες ΖΟΕ Άνδου , 7 παραλιακοί οικισμοί (Γαύριο, Άνδρος, Στενιές, Κορθί, Δαμασκηνός, Κυπρί, Κάτω Αγ. Πέτρος), 5 ακτές κολύμβησης 2 PALIOURI-POSIDI 15850 4816
Στην περιοχή εντοπίζονται: 8 παραλιακοί οικισμοί με τουριστικές και οικιστικές χρήσεις κυρίως στους οικισμούς Νέα Σκιώνη, Μόλες Καλύβια, Λουλούδια, Καλούτσικος, Λουτρά, παραλιακή περιοχή Πευκοχωρίου, 4 αλιευτικά καταφύγια, 7 ακτές κολύμβησης: Χρουσό, Παλιούρι, Αγ. Παρασκευή, Σιδηρόπορτο, κοινοτική πλαζ Νέας Σκιώνης, Νέα Σκιώνη, Καλάνδρα, Ποσείδι) 3 DIAPONTIA NISIA (OTHONOI, EREIKOUSA, MATHRAKI KAI VRACHONISIDES) 15327 4598
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των νησιών με την Κέρκυρα. 4 AKTES ANATOLIKIS EVVOIAS APO AKRA OKTONIA EOS ZARAKES 5768 2884
Από την περιοχή διέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύμνου με νήσο Τέλενδο. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται: 6 μικροί παραλιακοί οικισμοί (Παραλία Ζαράκων, Αγ. Απόστολοι, Λιάναμο, Κλιμάκι, Κάλαμος, Κορασίδα), 3 ακτές κολύμβησης: Κακολίμανο, Κάλαμος, Κορασίδα 5 ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS 9543 2863
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται 7 μιικροί παραλιακοί οικισμοί με κυριότερο τη Γέφυρα. Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνει 3 αλιευτικά καταφύγια και 2 ακτές κολύμβησης (Μονεμβασιά, Πορί).
6
KOLPOS ARGOSTOLIOU – KOUTAVOS
7754
2326
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές και εμπορικά πλοία που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα. Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνει σημαντικές οικιστικές και τουριστικές χρήσεις: τις πόλεις Αργοστολίου και Ληξουρίου, το αεροδρόμιο του νησιού, το λιμένα Εθνικής Σημασίας Αργοστολίου, το λιμένα Ληξουρίου, μικρό τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Α2 ιδιαίτερα αναπτυγμένης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011), 12 ακτές κολύμβησης.
46
A/A ΕΖΔ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1120 (ha) 1180 (ha) Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις 7 PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA 9230 2308
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται διάσπαρτες τουριστικές και οικιστικές χρήσεις και 2 ακτές κολύμβησης.
8
YMITTOS – AISTHITIKO DASOS KAISARIANIS – LIMNI VOULIAGMENIS KAI THALASSIA ZONI
5333
2133
Η περιοχή περιλαμβάνει σημαντικές αστικές χρήσεις οι οποίες ρυθμίζονται από τα: εγκεκριμένα ΓΠΣ ΔΕ Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης , ΠΔ 2004 (ΦΕΚ 254/Δ/2004) Καθορισμός χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη απο Φαληρικό όρμο μέχρι Αγ. Μαρίνα Κρωπίας.
Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνει 10 ακτές κολύμβησης 9 NISOS NISYROS, STRONGYLI, IFESTIAKO PEDIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI 13802 2070 2760 Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα και άλλα νησιά. Επίσης, στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: οι χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις (μικρές προβλήτες) εξορυκτικών χώρων της νήσου Γυαλί, 3 παραλιακοί οικισμοί νήσου Νίσυρου (Μανδράκι, Λουτρά, Πάλοι),1 αλιευτικό καταφύγιο (Πάλοι), ο κύριος λιμένας Νίσυρου (Μανδράκι)
10
SANTORINI
17472
1747
8736
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα. Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: ο κύριος λιμένας του νησιού Εθνικού Ενδιαφέροντος (Θήρας-Αθηνιός), μικροί λιμένες Φηρών Θήρας και Κορφού Θηρασιάς, εγκεκριμένη ΖΟΕ Θήρας, αερολιμένας Σαντορίνης, 15 παραλιακοί οικισμοί με κυριότερους το Καμάρι, Περίσσα, διάσπαρτες τουριστικές και οικιστικές χρήσεις κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής του νησιού μεταξύ των παραλιακών οικισμών, 4 ακτές κολύμβησης 11 NOTIA PATMOS 4414 1324
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης με Λέρο και Πειραιά. Η περιοχή περιλαμβάνει 2 ακτές κολύμβησης (Μικρή Ψιλή άμμος, Πέτρα), ένα χώρο επισκευής και στάθμευσης μικρών σκαφών (αλιευτικών και αναψυχής) και μικρές προβλήτες διάσπαρτες στα ανατολικά. Επίσης, για το νησί υπάρχει εγκεκριμένη ΖΟΕ Πάτμου.
12
TELENDOS – ARGINONTAS
2533
1267
Από την περιοχή διέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύμνου με νήσο Τέλενδο. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται: 2 παραλιακοί οικισμοί (Μυρτιές και Αργυνόντας Καλύμνου), 2 μικρά λιμάνια (Τέλενδος και Μυρτιές), μικρό τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Β με περιθώριο ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011), 2 ακτές κολύμβησης: Μυρτιές και Μασούρι Μυρτιών
13
VOREIA MILOS – GLARONISIA
1361
817
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των Κυκλάδων και πέραν αυτών δεν εντοπίζονται άλλες σημαντικές χρήσεις στην περιοχή. 14 PARAKTIA ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA 4000 800
Στην θαλάσσια περιοχή εντοπίζεται μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας και τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Β με περιθώριο ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011). 15 PAUSANIAS – IFESTEIA METHANON 3728 186 1864 Από την περιοχή διέρχεται ακτοπλοϊκή γραμμή, ενώ πέραν του παραλιακού οικισμού Αγ. Νικολάου με αλιευτικό καταφύγιο δεν εντοπίζονται άλλες χρήσεις στην περιοχή. Μικρό τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε θεσμοθετημένη Περιοχή Α9 ιδιαίτερα αναπτυγμένης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011).
16
PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY
7922
640
79
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα. Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται μόνο αγροτικές χρήσεις και ο παραλιακός οικισμός Παλαιοχωρίου 17 KOLUMBO 5010 0 1002 –
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επέκτασης του δικτύου για την επαρκή κάλυψη των συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων, το ότι ο 1120* αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας και είναι αναγκαία η αύξηση της κάλυψής του από το δίκτυο Natura 2000, καθώς και το ότι ο Τ.Ο. 1180 ουσιαστικά για πρώτη φορά προτείνεται να ενταχθεί στο δίκτυο, όπως έχει
47
ζητηθεί από την Ε.Ε. και αφού συνεκτιμήθηκαν οι υφιστάμενες χρήσεις και λειτουργίες και προτείνονται τα εξής:
Α) Σε ότι αφορά τον Τ.Ο. 1120* προτείνεται να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000 9 από τις 17 θαλάσσιες περιοχές του πίνακα 8.1-2 που φέρουν γαλάζιο υπόβαθρο και έχουν τους εξής αύξοντες αριθμούς του πίνακα 8.1-2: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 και 14. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 107.954Ha, ήτοι 1.079,54km2.
Β) Σε ότι αφορά τον Τ.Ο. 1180 πέραν των προαναφερθεισών πιο πάνω περιοχών που περιλαμβάνουν την περιοχή 9 της Νισύρου με σημαντική έκταση του Τ.Ο. προτείνεται να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000 2 ακόμα από τις 17 θαλάσσιες περιοχές του πίνακα 8.1-2 που φέρουν γαλάζιο υπόβαθρο και έχουν τους εξής αύξοντες αριθμούς του πίνακα 8.1-2: 15 και 17. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη φερόμενη έκταση του 1180 και 1120*στην περιοχή 10 (Σαντορίνη) προτείνεται να επαναοριοθετηθεί η προτεινόμενη περιοχή με αποκλειστικό στόχο τον συγκεκριμένο Τ.Ο. Με αντικείμενο τη συγκεκριμένη οριοθέτηση προτείνεται να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της συγκεκριμένης περιοχής.
Εάν υιοθετηθεί η πρόταση το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura θα αυξηθεί περίπου κατά 8738 ha ήτοι 87,38km2.
8.1.3 Τύπος Οικοτόπου 8830
Ο Τ.Ο. 8830 «Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας» δεν αποτελεί τυπικό θαλάσσιο Τ.Ο. και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις εκκρεμότητες της χώρας μας σε ότι αφορά την αύξηση της κάλυψής του από το δίκτυο Natura. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει παρεμπίπτουσα αύξηση της έκτασής του μέσω της ένταξης προτεινόμενων περιοχών για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, καθώς και για μεσογειακή φώκια. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι οι εξής περιοχές για τις οποίες προκύπτει από το παρόν τεύχος θετική εισήγηση αποδοχής τους μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αύξηση της έκτασής του που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 2000:
Θαλάσσιοι Τ.Ο: AKTES NOTIAS MANIS, CHERSONISOS ATHOS, PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS ORMO MOUNTA, ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
Μεσογειακή φώκια: PARAKTIA KAI THALASSIA ZONI MAKRONISOU, PARAKTIA & ΤΗΑLΑSSΙΑ ΖΟΝΙ ΑΝΑFΙΣ
8.1.4 Σύνοψη
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε και εστίασε αφενός στους τύπους οικοτόπων 1110 /1170 και αφετέρου στους τύπους οικοτόπων 1120*/1180 προέκυψε ο παρακάτω πίνακας με τις συνολικά 23 περιοχές που προτείνεται να υιοθετηθούν :
48
Πίνακας 8.1-3: Συγκεντρωτικός κατάλογος προτεινόμενων θαλάσσιων ΕΖΔ προς επέκταση/ένταξη μετά από διερεύνηση του Συντονιστή. Η προτελευταία στήλη υποδεικνύει το βασικό κριτήριο επιλογής τους και η τελευταία τις κύριες υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις που εντοπίζονται στις προτεινόμενες νέες ΕΖΔ και επεκτάσεις υφιστάμενων θαλάσσιων/παράκτιων ΕΖΔ A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
1
VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI – VAI – AKRA
GR4320006
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ – ΒΑΪ – ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
26228
23605
142
2818
+
deep 1110/1170

2
AKTES NOTIAS MANIS
GR2540008
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ
38296
19148
3830
15318
+
deep 1110/1170
Πέραν των μικρών διάσπαρτων παραλιακών οικισμών (Λιμένι, Δίρος, Μέζαπος, Γερολιμένας, Κυπάρισος, Κάπι, Μαρμάρι, Πόρτο Κάγιο, Αγ. Κυπριανός, κλπ), η περιοχή δεν περιλαμβάνει άλλες σημαντικές χρήσεις.
3
CHERSONISOS ATHOS
GR1270015
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΝΑ
20084
12050
2008
6025
+ deep 1110/1170
Περιλαμβάνει ακτοπλοϊκή σύνδεση της χερσονήσου με την ηπειρωτική χώρα και το μικρό λιμάνι της Δάφνης. Πέραν αυτών η περιοχή δεν περιλαμβάνει άλλες σημαντικές χρήσεις.
4
NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI
GR2230004
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
17308
10385
3462
3462
deep 1110/1170
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα.
Σημειώνεται ότι η περιοχή εμπεριέχεται σε περιοχή που έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 . Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
49
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
5
KASOS KAI KASONISIA – EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI
GR4210001
ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
8034
7231
1715
1370
+
deep 1110/1170
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα και άλλα νησιά.
6
VOREIOANATOLIKI EVVOIA, NISIDES KAI YFALOI
GR2420014
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
8572
6858
857
857
deep 1110/1170 7(+11208)
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των Β. Σποράδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην παράκτια ζώνη πέραν του οικισμού Αγ. Νικολάου στα ΝΑ και της γειτονικής ακτής κολύμβησης Μαύρικα (GRBW079150044) δεν εντοπίζονται άλλες σημαντικές χρήσεις.
Η ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Εύβοιας έχει προταθεί και για τη μεσογειακή φώκια. Συνεπώς στην περιοχή «Βορειοανατολική Εύβοια νησίδες και ύφαλοι» εμπεριέχεται και τμήμα της προτεινόμενης περιοχής για το εν λόγω είδος. Η πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
7
IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA – TIGANI KAI FALASARNA – PONTIKONISI, ORMOS LIVADI – VIGLIA
GR4340024
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
5965
7307
109
3722
deep 1110/1170
Η ευρύτερη περιοχή έχει προταθεί και για κητώδη και συγκεκριμένα για το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και να υιοθετηθεί το ευρύτερο όριο της ένωσης των δύο περιοχών. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
8
OROS OCHI – KAMPOS KARYSTOU – POTAMI – AKROTIRIO KAFIREFS – PARAKTIA THALASSIA ZONI
GR2420001
ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
13994
7800
238
7092
+
deep 1110/1170 +1120
Στην περιοχή εντοπίζονται μόνο δύο μικροί 2 παραλιακοί οικισμοί (Άγιοι, Ποτάμοι).
9
ANDROS: KENTRIKOS OREINOS OGKOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
GR4220035
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
30020
12008
12008
6004
+
1120
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με τη Ραφήνα και με άλλα νησιά. Επίσης, στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: ο κύριος λιμένας του νησιού (Γαύριο), 2 αλιευτικά καταφύγια (Κάστρο Άνδρου, Κορθί), εγκεκριμένες ΖΟΕ Άνδρου, 7 παραλιακοί οικισμοί
50
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
(Γαύριο, Άνδρος, Στενιές, Κορθί, Δαμασκηνός, Κυπρί, Κάτω Αγ. Πέτρος), 5 ακτές κολύμβησης
10
PALIOURI-POSIDI
GR1270008
ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
15850
7925
4816
3172
1120
Στην περιοχή εντοπίζονται:8 παραλιακοί οικισμοί με τουριστικές και οικιστικές χρήσεις κυρίως στους οικισμούς Νέα Σκιώνη, Μόλες Καλύβια, Λουλούδια, Καλούτσικος, Λουτρά, παραλιακή περιοχή Πευκοχωρίου, 4 αλιευτικά καταφύγια, 7 ακτές κολύμβησης: Χρουσό, Παλιούρι, Αγ. Παρασκευή, Σιδηρόπορτο, κοινοτική πλαζ Νέας Σκιώνης, Νέα Σκιώνη, Καλάνδρα, Ποσείδι)
11
DIAPONTIA NISIA (OTHONOI, EREIKOUSA, MATHRAKI KAI VRACHONISIDES)
GR2230010
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
15327
7664
4598
3065
1120
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης των νησιών με την Κέρκυρα.
12
AKTES ANATOLIKIS EVVOIAS APO AKRA OKTONIA EOS ZARAKES
GR2420015
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΟΚΤΩΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΩΣ ΖΑΡΑΚΕΣ
5768
2307
2884
577
1120
Από την περιοχή διέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύμνου με νήσο Τέλενδο. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζονται:6 μικροί παραλιακοί οικισμοί (Παραλία Ζαράκων, Αγ. Απόστολοι, Λιάναμο, Κλιμάκι, Κάλαμος, Κορασίδα), 3 ακτές κολύμβησης: Κακολίμανο, Κάλαμος, Κορασίδα
13
ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS
GR2540001
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΜΗΛΙ
9543
3817
2863
1909
1120
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται 7 μιικροί παραλιακοί οικισμοί με κυριότερο τη Γέφυρα. Επίσης, η περιοχή περιλαμβάνει 3 αλιευτικά καταφύγια και 2 ακτές κολύμβησης (Μονεμβασιά, Πορί).
Η ευρύτερη περιοχή έχει προταθεί και για κητώδη. Παρόλα αυτά υιοθετείται μόνο η περιοχή που προτείνεται για την προστασία θαλάσσιων τύπων οικοτόπων.
14
PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI
GR2220007
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
9230
6000
2308
923
+
1120
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται διάσπαρτες τουριστικές και οικιστικές χρήσεις και 2 ακτές κολύμβησης.
Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τις
51
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
EOS ORMO MOUNTA
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ
θαλάσσιες χελώνες. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
15
NISOS NISYROS, STRONGYLI, IFESTIAKO PEDIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
GR4210007
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
13802
10352
2070
2760
1180
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα και άλλα νησιά. Επίσης, στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται: οι χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις (μικρές προβλήτες) εξορυκτικών χώρων της νήσου Γυαλί, 3 παραλιακοί οικισμοί νήσου Νίσυρου (Μανδράκι, Λουτρά, Πάλοι), 1 αλιευτικό καταφύγιο (Πάλοι), ο κύριος λιμένας Νίσυρου (Μανδράκι)
16
THALASSIA PERIOCHI STENOU METHONIS
GR2550010
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
830
664
425
107
+
deep 1110/1170
Σημειώνεται ότι η περιοχή εμπεριέχεται σε περιοχή που έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 . Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
17
PAUSANIAS – IFESTEIA METHANON
GR2510005
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΣΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
3728
1491
186
186
1864
1180 + 1120
Από την περιοχή διέρχεται ακτοπλοϊκή γραμμή, ενώ πέραν του παραλιακού οικισμού Αγ. Νικολάου με αλιευτικό καταφύγιο δεν εντοπίζονται άλλες χρήσεις στην περιοχή.
Μικρό τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε θεσμοθετημένη Περιοχή Α9 ιδιαίτερα αναπτυγμένης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011).
18
KOLUMBO
GR4220036
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΟΥΜΒΟ
5010
4008
0
1002
1180

19
NISIDES TOKMAKIA VOREIOANATOLIKIS LESVOU
GR4110015
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΣΗΔΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΑ
6194
4955
619
619
deep 1110/1170 +1120
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης του ΒΑ Αιγαίου, ενώ εντοπίζονται 5 μικροί παραλιακοί οικισμοί (Ξαμπέλια, Ασπροπόταμος, Πεδή, Αγ. Στέφανος, Παλιός)
20
NOTIA PATMOS
GR4210033
4414
2428
1324
+
662
+
1120
Από την περιοχή διέρχονται ακτοπλοϊκές γραμμές σύνδεσης
52
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
με Λέρο και Πειραιά. Η περιοχή περιλαμβάνει 2 ακτές κολύμβησης (Μικρή Ψιλή άμμος, Πέτρα), ένα χώρο επισκευής και στάθμευσης μικρών σκαφών (αλιευτικών και αναψυχής) και μικρές προβλήτες διάσπαρτες στα ανατολικά. Επίσης, για το νησί υπάρχει εγκεκριμένη ΖΟΕ Πάτμου.
21
PARAKTIA PERIOCHI APO PSATHOPYRGO EOS EGIO
GR2520007
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
3957
3126
40
791
deep 1110/1170
Η περιοχή περιλαμβάνει: το λιμένα μείζονος ενδιαφέροντος Αιγίου, σημαντική οικιστική και τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της ακτογραμμής με κυριότερη της πόλης του Αιγίου (ΓΠΣ Αιγίου) και άλλων παραλιακών οικισμών (Ελαιώνας, Ροδιά, Τερψιθέα, Ριζόμυλος, Νικολαίικα, Βαλιμίτικα, Διεγελιώτικα, Σελιανίτικα, Λόγγος, Μπούκα, Πεύκα, Κάτω Ροδινή, Ψαθόπυργος, Ροδοδάφνη), 12 ακτές κολύμβησης.
Η ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου έχει προταθεί και για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και να συμπεριλάβει το σύνολο του Κορινθιακού κόλπου. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
22
PARAKTIA ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA
GR2520007
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
4000
2800
800
400
1120
Στην θαλάσσια περιοχή εντοπίζεται μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας και τμήμα της περιοχής εμπίπτει σε Περιοχή Β με περιθώριο ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το σχετικό Ειδικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011).
Η ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου έχει προταθεί και για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta Caretta αλλά και για κητώδη. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και να συμπεριλάβει το σύνολο του Κορινθιακού κόλπου (καθώς επίσης και την προτεινόμενη χερσαία περιοχή που προτάθηκε από τον Ανάδοχο της μελέτης 7 για τα χειρόπτερα). Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
23
THALASSIA PERIOCHI PERACHORAS
GR2520007
(ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
5379
4249
269
54
1076
deep 1110/1170
Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται 3 παραλιακοί οικισμοί (Σκάλωμα, Αλκυόνα, Αγ. Σωτήρα) με τουριστικές και οικιστικές χρήσεις.
Η ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου έχει προταθεί
53
A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΚΣ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ha) Πρόσθετη έκταση θαλάσσιου τύπου οικοτόπου (ha) Αιτιολό- γηση Υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις/ Αλληλοεπικάλυψη με άλλες προτεινόμενες περιοχές ΕΖΔ 1110 1120
1150
1160 1170 1180
8330
ΚΟΛΠΟΣ
και για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta Caretta αλλά και για κητώδη. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και να συμπεριλάβει το σύνολο του Κορινθιακού κόλπου (καθώς επίσης και την προτεινόμενη χερσαία περιοχή που προτάθηκε από τον Ανάδοχο της μελέτης 7 για τα χειρόπτερα). Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών. ΣΥΝΟΛΟ 271533 168178 47571 54 0 60155 5626
54
Με την υιοθέτηση της πρότασης εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 περίπου
 το 72% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου 1110 των 35 περιοχών που προτάθηκαν (168.178 Ηa από 233.634 Ηa) και
 το 72,3% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου 1120 των 35 περιοχών που προτάθηκαν (47.571 Ηa από 65.827 Ηa),
 το 77,8% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου 1170 των 35 περιοχών που προτάθηκαν (60.155 Ηa από 77.284 Ηa) και
 το 39% της συνολικής έκτασης του οικοτόπου 1180 των 35 περιοχών που προτάθηκαν (5.626Ηa από 14.442 Ηa),
ενώ το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 271.533 Ha, ήτοι 2.715,33 km2.
55
8.2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ
8.2.1 Μεσογειακή φώκια
Η μεσογειακή φώκια είναι είδος προτεραιότητας με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Κινδυνεύον (Endangered) βάσει της σχετικής λίστας της IUCN.
Η πληθυσμιακή κάλυψη του υφιστάμενου δικτύου Natura 2000 είναι μάλλον μικρή δεδομένης της υψηλής προτεραιότητας προστασίας και διατήρησης και στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμά της η Ε.Ε. σημειώνει την ανάγκη για προσδιορισμό περιοχών τροφοληψίας του είδους στο δίκτυο Natura.
Συνολικά 4 νέες θαλάσσιες/παράκτιες ΕΖΔ οι οποίες αξιολογήθηκαν ως σημαντικές για το είδος και προτείνονται από τον θεματικό μελετητή για ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές που προτείνονται είναι:
Περιοχή 1: Νησίδες Λιχάδες και γύρω Θαλάσσια Περιοχή
Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή χρησιμοποιείται συστηματικά (σχεδόν καθημερινά) από πληθυσμό (5-15 άτομα) μεσογειακής φώκιας, πιθανότατα για τροφοληψία. Σημειώνεται ότι είναι η μοναδική περιοχή στη Μεσόγειο όπου έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα τέτοιου είδους συμπεριφορά (συγκέντρωση ατόμων σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή).
Περιοχή 2: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Μακρονήσου
Στην προτεινόμενη περιοχή καταγράφηκαν 15 θαλάσσια ημιβυθισμένα σπήλαια τα οποία χρησιμοποιούνται συστηματικά από άτομα του είδους. Σε τρία από αυτά καταγράφηκε αναπαραγωγή, ενώ ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί την περιοχή υπολογίζεται σε 15 έως 25. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο είναι ότι είναι η συγκεκριμένη περιοχή αναπαραγωγής του είδους είναι η κοντινότερη σε σταθερές και έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα (μόλις 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Λαυρίου).
Περιοχή 3: Παράκτια και θαλάσσια ζώνη βορείου Ανάφης
Στην περιοχή καταγράφηκε ένας αριθμός 6 θαλασσίων σπηλαίων από τις οποίες 4 κατάλληλες για αναπαραγωγή. Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών καταγράφηκε σημαντική αναπαραγωγική δραστηριότητα με μια μέση ετήσια παραγωγή 6 νεογέννητων, ενώ ο αριθμός των ατόμων μεσογειακής φώκιας υπολογίστηκε σε τουλάχιστον 20 άτομα.
Περιοχή 4: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη βορειοανατολικής Εύβοιας
Η περιοχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό βυθισμένων και ημιβυθισμένων θαλασσίων σπηλαίων. Από αυτά 19 είναι κατάλληλα για χρήση από τις φώκιες ενώ τα 6 χρησιμοποιούνται σε σταθερή βάση από τις μεσογειακές φώκιες για αναπαραγωγή. Παράλληλα η παρουσία του είδους σε όλο το μήκος της θαλάσσιας ζώνης είναι ιδιαίτερα συχνή ενώ με βάση δεδομένα πεδίου των τελευταίων πέντε ετών υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της περιοχής κυμαίνεται από 30 έως 50 άτομα αριθμός που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνολικού πληθυσμού του είδους στη χώρα.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του είδους και την ανάγκη εστίασης κατ’ αρχήν σε περιοχές τροφοληψίας του είδους και σε δεύτερο επίπεδο σε περιοχές αναπαραγωγής του και αφού συνεκτιμήθηκαν τα χαρακτηριστικά ανθρωπογενών χρήσεων και λειτουργιών στις 4 περιοχές προτείνεται να ενταχθούν στο δίκτυο Natura 2000 οι εξής 3 από τις 4 υποψήφιες περιοχές:
 Περιοχή 1: Νησίδες Λιχάδες και γύρω Θαλάσσια Περιοχή (με προτεινόμενο νέο κωδικό «GR2420013» και ονομασία «ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΧΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ»)
 Περιοχή 2: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Μακρονήσου (με προτεινόμενο νέο κωδικό «GR3000017» και ονομασία «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ»)
56
 Περιοχή 3: Παράκτια και θαλάσσια ζώνη βόρειας Ανάφης (με προτεινόμενο νέο κωδικό «GR4220034» και ονομασία «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΗΣ»
Με την υιοθέτηση της πρότασης εκτιμάται ότι η πληθυσμιακή κάλυψη του είδους από το δίκτυο Natura θα προσεγγίσει και πιθανότατα θα ξεπεράσει το 60%, σύνηθες όριο που στοχεύεται για είδη προτεραιότητας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 5.484 Ha, ήτοι 54.84 km2.
8.2.2 Θαλάσσιες χελώνες
Τα δύο είδη θαλάσσιων χελώνων (Caretta caretta και Chelonia mydas) που απαντώνται στη χώρα μας αποτελούν είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και η μεν Chelonia mydas χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (Endangered) είδος βάσει της σχετικής λίστας της IUCN η δε Caretta caretta χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (Vulnerable) (ο υποπληθυσμός στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται ως μειωμένου ενδιαφέροντος – LC- Least Concern).
H Caretta caretta αναπαράγεται στη χώρα μας και η κάλυψη του πληθυσμού της από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι εξαιρετικά υψηλή (>85%). Στο σχετικό έγγραφο της Ε.Ε. επί των εκκρεμοτήτων της χώρας μας σε ότι αφορά την κάλυψη Τ.Ο και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σημειώνεται η βούληση για επέκταση 2 περιοχών φωλεασμού και πιθανή προσθήκη 1 περιοχής για αρσενικά που ξεχειμωνιάζουν.
Η Chelonia mydas δεν αναπαράγεται στην Ελλάδα και επομένως δεν μπορούν να υπάρξουν στοιχεία περί της εκτιμώμενης πληθυσμιακής κάλυψης που παρέχει το υφιστάμενο εθνικό δίκτυο Natura 2000 στο είδος. Η παρότρυνση της Ε.Ε., όπως προκύπτει από το σχετικό σημείωμά της του Απριλίου του 2014 είναι να διερευνηθεί ο Λακωνικός κόλπος και η Ρόδος ως περιοχές τροφοληψίας.
Στον πίνακα 8.2.2-1 συνοψίζονται οι προτάσεις του θεματικού μελετητή για 11 επεκτάσεις περιοχών ΕΖΔ με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των πληθυσμών των 2 ειδών θαλάσσιων χελωνών.
Πίνακας 8.2.2-1: Προτάσεις θεματικής μελέτης 8 για την επέκταση περιοχών ΕΖΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των πληθυσμών των 2 ειδών θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta και Chelonia mydas) Κωδικός προτεινόμενης ΕΖΔ Κωδικός και ονομασία είδους που αφορά Επεξήγηση για την τροποποίηση των ορίων
1. Λακωνικός Κόλπος (GR2540003)
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
Επέκταση της ΕΖΔ GR2540003:
1. Ανατολικά, κατά 2 χλμ. περίπου, μέχρι την Κοκκινιά ώστε να συμπεριληφθεί η εναπομένουσα παραλία φωλεοποίησης Ευρώτα.
2. Δυτικά, ώστε να συμπεριληφθούν οι παραλίες Βαλτάκι, Σελινίτσα, Μαυροβούνι και Βαθύ.
3. Στη θαλάσσια περιοχή (μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.).
57
Κωδικός προτεινόμενης ΕΖΔ Κωδικός και ονομασία είδους που αφορά Επεξήγηση για την τροποποίηση των ορίων
2. Κόλπος Χανίων Α & Β (GR4340003-GR4340006)
1224 Caretta caretta
GR4340003 (Κόλπος Χανίων Α):
Επέκταση στην έμπροσθεν θαλάσσια περιοχή μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.
GR4340006 (Κόλπος Χανίων Β):
1. Επέκταση ανατολικά, ώστε να περιληφθεί η εναπομένουσα παραλία ωοτοκίας μήκους 4 χλμ περίπου.
2. Επέκταση στη θάλασσα (μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.).
3. Κεφαλλονιά (GR2220004)
1224 Caretta caretta
1. Επέκταση των δύο υπο-περιοχών της GR2220004 μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.
2. Συνένωση των δύο υπο-περιοχών της GR2220004 ακολουθώντας την ισοβαθή 50 μ.
3. Επέκταση στην ξηρά της ανατολικής υπο-περιοχής της GR2220004 ώστε να συμπεριληφθεί ο αιγιαλός και οι αμμόλοφοι της παραλίας φωλεοποίησης Μούντα.
4. Ζάγκα-Μεμί Κορώνης (GR2550003)
1224 Caretta caretta
1. Επέκταση της GR2550003 ΒΑ, ώστε να συμπεριλάβει μια μικρού πλάτους χερσαία παράκτια ζώνη, και κυρίως την παραλία Ζάγκα-Μεμί.
2. Επέκταση στο θαλάσσιο χώρο της διευρυμένης ως άνω ΕΖΔ μπροστά από την παραλία Ζάγκα-Μεμί.
5. Κόλπος Μεσσαράς (GR4310004)
1224 Caretta caretta
1. Επέκταση της GR4310004 βόρεια μέχρι το λιμανάκι του Κόκκινου Πύργου.
2. Επέκταση στο θαλάσσιο χώρο της ως άνω διευρυμένης ΕΖΔ μπροστά από την παραλία ωοτοκίας..
6. Βόρειος Κυπαρισσιακός (GR2330005)
1224 Caretta caretta
1. Επέκταση νότια της GR2330005 (κατά 1,5 χλμ. περίπου) μέχρι το βόρειο άκρο της περιοχής GR2550005 ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ των δύο περιοχών.
2. Επέκταση βόρεια της GR2330005 (κατά 7,5 χλμ. περίπου) μέχρι την εκβολή του ποταμού Αλφειού
7. Παραλίες Ρωμανού (GR2550004)
1224 Caretta caretta
Επέκταση της GR2550004 στη θάλασσα, μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.
8. Δέλτα Έβρου- Δίκελλα (GR1110007)
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
Επέκταση της GR1110007 στη θάλασσα (μέχρι την ισοβαθή των 50 μ.)
9. Πάργα-Μυτικας (GR2140003)
1224 Caretta caretta
Επέκταση της GR2140003 μέχρι:
1. Την ισοβαθή των 50 μ.
2. Το σημείο 38059’15’’Nx20042’17’’E επί της ακτογραμμής και μέχρι την ισοβαθή των 50 μ..
10 Μυχός Αργολικού Κόλπου (GR2510003)
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
Επέκταση της GR2510003 στη θάλασσα με δημιουργία υπο-περιοχής, στο μυχό του Αργολικού Κόλπου,
11. Αμβρακικός Κόλπος (GR2110001)
1224 Caretta caretta
Επέκταση της GR2110001 στο θαλάσσιο χώρο ώστε να συμπεριλάβει το υπόλοιπο τμήμα του Αμβρακικού Κόλπου,
12. Κορινθιακός Κόλπος (GR2450004)
1224 Caretta caretta
1227 Chelonia mydas
Επέκταση της GR2450004 στη θάλασσα ώστε να συμπεριλάβει τον υπόλοιπο Κορινθιακό Κόλπο
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δύο ειδών, την ανάγκη εστίασης σε πρώτο επίπεδο σε περιοχές τροφοληψίας του είδους και σε δεύτερο επίπεδο σε περιοχές αναπαραγωγής της Caretta caretta και αφού συνεκτιμήθηκαν αφενός το πολύ υψηλό ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης της Caretta caretta από το υφιστάμενο δίκτυο Natura 2000 και αφετέρου τα χαρακτηριστικά ανθρωπογενών χρήσεων και λειτουργιών στις 12 περιοχές προτείνεται να υιοθετηθούν οι εξής από τις προτάσεις του μελετητή:
58
 Λακωνικός Κόλπος (με προτεινόμενο κωδικό GR2540003 και ονομασία «ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
 Κόλπος Χανίων Α & Β (με προτεινόμενο κωδικό GR4340003 και ονομασία ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ -ΚΟΛΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ»).
 Κεφαλλονιά (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2220007 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τους θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 Ζάγκα-Μεμί Κορώνης (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2550010 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»). Σημειώνεται ότι η περιοχή εμπεριέχεται σε περιοχή που έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 . Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 Παραλίες Ρωμανού (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2550010 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»). Σημειώνεται ότι η περιοχή εμπεριέχεται σε περιοχή που έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 . Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 τμήμα της προτενόμενης περιοχής Πάργα-Μυτικας (με προτεινόμενο κωδικό GR2230004 και ονομασία «ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και ειδικότερα να υιοθετηθεί το τμήμα εκείνο που αλληλεπικαλύπτεται με την προτεινόμενη περιοχή για τα κητώδη. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 Κορινθιακός Κόλπος (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2520007 και ονομασία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus) και για τους θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προτάσεων και τελικά να περικλείει το σύνολο των επιμέρους περιοχών. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 τμήμα της προτενόμενης περιοχής Δέλτα Έβρου- Δίκελλα (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR1110013 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για τη Φώναινα (Phocoena phocoena). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και συγκεκριμένα να υιοθετηθεί το νότιο όριο της προτεινόμενης περιοχής για τα κητώδη μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 Αμβρακικός Κόλπος (με προτεινόμενο κωδικό GR2110001 και ονομασία «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»)). Επέκταση της εν λόγω περιοχής στο θαλάσσιο χώρο έχει προταθεί και για τα κητώδη είδη και συγκεκριμένα για το Ρινοδέλφινο (Τursiops truncatus). Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της
59
μελέτης 8. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση των προαναφερθεισών προτάσεων καλύπτει τις παρατηρήσεις – παραινέσεις της Ε.Ε. για το θέμα και αυξάνει ακόμη περισσότερο την πληθυσμιακή κάλυψη της Caretta caretta από το δίκτυο Natura (πιθανότατα θα ξεπεράσει το 90%), ενώ το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 399.001Ha, ήτοι 3990 km2.
8.2.3 Είδη κητωδών
Σε γενικό επίπεδο τα είδη που αποτελούν οδηγό για τη δημιουργία περιοχών του δικτύου Νatura 2000 είναι τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αυτά για την περίπτωση των κητωδών είναι το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και η φώκαινα (Phocoena phocoena).
Στην περίπτωση των κητωδών, όμως, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του μελετητή των Θαλασσίων (Παραδοτέο Γ.8 της σχετικής μελέτης – αρ.8 – της εποπτείας) υπάρχουν άλλα είδη με παρουσία στις ελληνικές θάλασσες που δεν ανήκουν μεν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, έχουν, όμως, υψηλή προτεραιότητα προστασίας λόγω των μικρών πληθυσμών τους, ειδικά στη Μεσόγειο θάλασσα. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής είδη:
 Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Κινδυνεύων μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Κινδυνεύον είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα
 Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Τρωτός μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Τρωτό είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
 Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Ανεπαρκώς γνωστός μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Τρωτό είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
 Φυσητήρας (Physeter macrocephalus): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Κινδυνεύων μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Κινδυνεύον είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
 Ζιφιός (Ziphius cavirostris): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Ανεπαρκώς γνωστός μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Ανεπαρκώς γνωστό είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
 Πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus): Παράρτημα ΙV Οδηγίας 92/43. Τρωτός μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Τρωτό είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
Για λόγους σύγκρισης για τα δύο είδη κητωδών του Παραρτήματος ΙΙ ισχύουν τα εξής:
 Φώκαινα (Phocoena phocoena): Παράρτημα ΙΙ Οδηγίας 92/43. Κινδυνεύων μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Κινδυνεύον είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα.
 Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus): Παράρτημα ΙΙ Οδηγίας 92/43. Τρωτός μεσογειακός πληθυσμός IUCN. Τρωτό είδος, Κόκκινο Βιβλίο των Ειδών, Ελλάδα
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πληθυσμιακή κάλυψη που παρέχει το υφιστάμενο δίκτυο Natura 2000 στα 2 είδη του παραρτήματος ΙΙ είναι εξαιρετικά χαμηλή, όσο έχει βέβαια νόημα αυτό για είδη που διανύουν τεράστιες αποστάσεις στο θαλάσσιο χώρο και με δεδομένο ότι η οριοθέτηση των περιοχών Natura είναι δυνατή στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
60
Επίσης στο σχετικό έγγραφο της Ε.Ε. επί των εκκρεμοτήτων της χώρας μας σε ότι αφορά την κάλυψη Τ.Ο και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σημειώνεται η βούληση για ορισμό περιοχών παρουσίας της φώκαινας και προσθήκη περιοχής για το ρινοδέλφινο.
Στον πίνακα 8.2.3-1 συνοψίζονται οι προτάσεις του θεματικού μελετητή για 11 επεκτάσεις περιοχών ΕΖΔ με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των πληθυσμών των ειδών κητωδών.
Πίνακας 8.2.3-1: Συνοπτικός πίνακας παρουσίασης των προτεινόμενων νέων ΕΖΔ.
Pp: P. phocoena, Tt: T. truncatus, Dd: D. delphis, Gg: G. griseus, Sc: S. coeruleoalba, Pm: P. macrocephalus, Zc: Z. Cavirostris, Βp: Balaenoptera physalus α/α Ονομασία νέας ΕΖΔ Αλλαγή δικτύου Natura 2000 Κωδικός υφιστάμενης ΕΖΔ που επεκτείνεται Θαλάσσια έκταση περιοχής Είδη κητωδών FRV Πληθυσμός (άτομα)
1
DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS-THALASSIA ZONI CHORIKON YDATON ANATOLIKOU THRAKIKOU
Τροποποίηση (επέκταση)
GR1110007
792 km2
Pp, Tt, Dd

2
DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS-EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI STENOU KAVALAS-THASOU
Τροποποίηση (επέκταση)
GR1150010
782 km2
Pp, Tt, Dd

3
KENTRIKOS KAI ANATOLIKOS KORINTHIAKOS KOLPOS – SYNOLO THALASSIAS PERIOCHIS
Προσθήκη νέας ΕΖΔ

1663 km2
Tt, Sc, Dd, Gg
Sc ~1400
Dd ~50
4
THALASSIA PERIOXH NISON POROU, HYDRAS, SPETSON
Προσθήκη νέας ΕΖΔ

906 km2
Dd, Tt

5
ANTIKYTHIRA-PRASONISI-LAGOUVARDOS KAI THALASSIA PERIOXH MYRTOOU PELAGOUS, , ELAFONHSOU, KYTHIRON KAI ANTIKYTHIRON
Τροποποίηση (επέκταση)
GR3000008
GR3000010
4079 km2
Tt, Gg, Sc, Pm, Dd

6
THALASSIA PERIOXH DYTIKHS KAI NOTIODYTIKHS KRHTHS
Προσθήκη νέας ΕΖΔ

1664 km2
Tt, Sc, Gg, Pm, Zc

7
THALASSIA PERIOCHI NOTIODYTIKIS KAI NOTIAS PELOPONNISOU
Προσθήκη νέας ΕΖΔ
GR2550007
GR2550004
1255 km2
Tt, Sc, Pm, Zc

8
DYTIKES KAI VOREIOANATOLIKES AKTES ZAKYNTHOU KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI TOUS
Τροποποίηση (επέκταση)
GR2210001
729 km2
Tt, Sc, Pm, Zc

9
ESOTERIKO ARCHIPELAGOS IONIOU (MEGANISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS) MECHRI THALASSIA PERIOCHI ANATOLIKHS KAI NOTIAS ZAKYNTHOU
Τροποποίηση (επέκταση)
GR2220003
GR2210002
3085 km2
Tt, Dd
Tt >50
Dd >>150
10
AMVRAKIKOS KOLPOS
Τροποποίηση (επέκταση)
GR2110001
472 km2
Tt
150
11
NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI KAI EVRYTERH THALASSIA ZONI APO NOTIA KERKYRA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA)
Τροποποίηση (επέκταση)
GR2230004
GR2140003
1277 km2
Tt, Dd, Bp, Sc, Zc
Dd>>35
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του θεματικού μελετητή, την ανάγκη ευρύτερης της συνήθους ερμηνείας των κατευθύνσεων και οδηγιών για τον προσδιορισμό νέων περιοχών του δικτύου Natura 2000 για τα είδη κητωδών των ελληνικών θαλασσών και συνεκτιμώντας τις σχετικές εκκρεμότητες της χώρας προτείνεται να υιοθετηθούν οι εξής από τις προτάσεις του μελετητή:
 DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS-THALASSIA ZONI CHORIKON YDATON ANATOLIKOU THRAKIKOU (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR1110013 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Συνεπώς στην εν λόγω περιοχή εμπεριέχεται και τμήμα της προτεινόμενης περιοχής για τη θαλάσσια χελώνα. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
61
 DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES KERAMOTIS-EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI STENOU KAVALAS-THASOU (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR1150014 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΘΑΣΟΥ»).
 KENTRIKOS KAI ANATOLIKOS KORINTHIAKOS KOLPOS – SYNOLO THALASSIAS PERIOCHIS (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2520007 και ονομασία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ»). (Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 THALASSIA PERIOXH DYTIKHS KAI NOTIODYTIKHS KRHTHS (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR4340024 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συνεπώς το τελικό όριο της περιοχής προτείνεται να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8 και να υιοθετηθεί το ευρύτερο όριο της ένωσης των δύο περιοχών. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 THALASSIA PERIOCHI NOTIODYTIKIS KAI NOTIAS PELOPONNISOU (με προτεινόμενο νέο κωδικό GR2550010 και ονομασία «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta καθώς και για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συνεπώς στην εν λόγω περιοχή εμπεριέχονται και οι εν λόγω περιοχές . Η συνολική πρόταση οριοθέτησης παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 AMVRAKIKOS KOLPOS (με προτεινόμενο κωδικό GR2110001 και ονομασία «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»)). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τις θαλάσσιες χελώνες. Συνεπώς προτείνεται το τελικό όριο της περιοχής να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο προτάσεις Αναδόχου της μελέτης 8. Η συνολική πρόταση οριοθέτησης παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
 NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI KAI EVRYTERH THALASSIA ZONI APO NOTIA KERKYRA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA) (με προτεινόμενο κωδικό GR2230004 και ονομασία «ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ»). Επέκταση της εν λόγω περιοχής έχει προταθεί και για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta καθώς και για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Συγκεκριμένα στην εν λόγω περιοχή εμπεριέχεται και τμήμα της προτεινόμενης περιοχής για τη θαλάσσια χελώνα και το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων. Η εν λόγω πρόταση παρουσιάζεται στο παράρτημα I του παρόντος – παράρτημα χαρτών.
Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση των προαναφερθεισών προτάσεων καλύπτει τις παρατηρήσεις – παραινέσεις της Ε.Ε. για το θέμα και αυξάνει την πληθυσμιακή κάλυψη για όλα τα είδη κητωδών, ενώ το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 8719,41 km2.
62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ
Οι προτάσεις νέων περιοχών των ειδών ορνιθοπανίδας επικεντρώνονται σε είδη που ενδημούν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στα εξής θαλασσοπούλια: Phalacrocorax aristotelis, Puffinus Yelkouan, Larus audouinnii, Calonectris diomedea και Hydrobates pelagicus. Αυτό προκύπτει από τις περαιτέρω ανάγκες κάλυψης πληθυσμών των ειδών αυτών από το δίκτυο Natura 2000 και η κατεύθυνση αυτή δόθηκε από τον Συντονιστή (μελέτη 1 του έργου της εποπτείας) ακολουθώντας συζητήσεις με την Επιτροπή Επίβλεψης και την Υπηρεσία. Άλλωστε οι ανάγκες των χερσαίων ΖΕΠ θεωρητικά και ουσιαστικά καλύφθηκαν με το έργο των 69 πρόσθετων περιοχών που ολοκληρώθηκε το 2010. Ο ανάδοχος της μελέτης 9 (μελέτη εποπτείας ειδών ορνιθοπανίδας) επέλεξε ορθά να θεωρήσει ως βασικό άξονα της πρότασής του για νέες περιοχές του δικτύου Natura 2000 τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (Important Bird Areas-ΙΒΑ) που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η επιλογή αυτή συνάδει και με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Επίσης ορθά υιοθέτησε τις προδιαγραφές που δόθηκαν στο πλαίσιο του παραδοτέου Γ1 του συντονιστή σύμφωνα με τις οποίες «11. Τα νέα όρια ή οι διορθώσεις των ορίων σε θαλάσσιες περιοχές πρέπει να ακολουθούν μία ισοβαθή ή να απέχουν συγκεκριμένη απόσταση από την ακτογραμμή».
Οι αναλυτικές προτάσεις του αναδόχου της μελέτης 9 παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Γ7. «Βλάχος Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Δεδουσοπούλου Ε., Μπραζιώτης Σ., Βλαχάκη Δ., Κιούσης Δ., Στεφάνου Λ., Ξένος Α., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ. και Κοντός Κ. (Συντονιστές έκδοσης) 2015. Συμπληρωμένα πεδία των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (ΤΕΔ) για κάθε είδος ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος για κάθε περιοχή Natura 2000 όπου θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες ή όπου με βάση βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση του Βαθμού Διατήρησης – Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 – Αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών της βάσης δεδομένων του Natura 2000. Παραδοτέο 7, Γ΄ Φάση της Μελέτης 9: «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «Φ. ΦΑΣΟΥΛΑΣ – Ν. ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε., ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη. 13 σελ.».
Στον πίνακα 9-1 συνοψίζονται οι σχετικές προτάσεις νέων περιοχών ΖΕΠ που προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τόσο το παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 9, τα παραδοτέα των Φορέων Διαχείρισης όσο και τις κατευθύνσεις που ελήφθησαν από την Υπηρεσία.
Συνολικά προτείνεται η ένταξη των παρακάτω περιοχών IBA στο δίκτυο NATURA 2000 (ώς έχουν ή με τροποποιήσεις).
63
Πίνακας 9-1: Θαλάσσιες ΙΒΑ που προτείνεται να ενσωματωθούν σε υφιστάμενες ΖΕΠ ή να ορίσουν νέες ΖΕΠ ( Είδη στόχος : Larus auduinnii (L.a), Phalacrocorax aristotelis (P.a), Calonectris diomedea (C.d.), Puffinus yelkouan (P.y.), Hydrobates pelagisus (H.p.)) ΑΑ Κωδικός ΙΒΑ Ονομασία IBA Κωδικός περιοχής ΖΕΠ που τροποποιείται / πρόταση νέας ΖΕΠ η ΖΕΠ – ΕΖΔ Προτεινόμενος κωδικός και προτεινόμενη ονομασία ΖΕΠ Υφιστάμενο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) Επικαιροποιημένο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) L.a. P.a. C..d. P. y. H.p.
1
GR065
Νησιά και νησίδες των Β. Σποράδων και της βορειοδυτικής ακτής Αλοννήσου
Προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1430004 και η περιοχή να κηρυχθεί ως ΖΕΠ-ΕΖΔ
GR1430004
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
6,8
95%
X
X
X
X
2
GR087
Νησίδες Στροφάδες
Επέκταση GR2210004
GR2210004
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΏΝΗ)
1,2
100%
X
3
GR114
Δυτική Σκύρος και νησίδες
Επέκταση GR2420009
GR2420009
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑI ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
0,6
100%
X
X
X
X
X
4
GR128
Νησίδες Φαλκονέρα Βελοπούλα και Καράβια
Επέκταση GR3000011
GR3000011
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
13,4
100%
X
5
GR129
Νήσος Κύθηρα
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR3000019
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΗΡΩΝ
9,6
100%
X
X
X
6
GR131
Νησίδες δυτικής Λήμνου και ακρωτήρι Μουρτζεφλος
Επέκταση GR4110006
GR4110006
ΛΗΜΝΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
0,4
100%
X
X
X
X
64
ΑΑ Κωδικός ΙΒΑ Ονομασία IBA Κωδικός περιοχής ΖΕΠ που τροποποιείται / πρόταση νέας ΖΕΠ η ΖΕΠ – ΕΖΔ Προτεινόμενος κωδικός και προτεινόμενη ονομασία ΖΕΠ Υφιστάμενο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) Επικαιροποιημένο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) L.a. P.a. C..d. P. y. H.p.
7
GR136
Νησίδες Τοκμακιά,Λέσβος
Επέκταση GR4110009
GR4110009
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
1,0
100%
X
8
GR137
Κόλπος Καλλονής, Λέσβος
Επέκταση GR4110007
GR4110007
ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
0,0
100%
X
9
GR140
Νήσοι Ψαρά και Αντίψαρα και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4130002
GR4130002
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ,ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
3,2
100%
X
10
GR144
Nήσος Φούρνοι
Επέκταση GR4120006
GR4120006
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
19,1
100%
X
X
X
11
GR153
Νήσοι Πάρος και Αντίπαρος και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4220025
GR4220025
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
7,6
100%
X
X
X
X
12
GR159
Νήσος Ανάφη
Επέκταση GR4220023
GR4220023
ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
4,3
100%
X
13
GR160
Νησιά και νησίδες Βόρειων Δωδεκανήσων
ΝΕΑ
GR4210034
ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
5,6
100%
X
X
X
65
ΑΑ Κωδικός ΙΒΑ Ονομασία IBA Κωδικός περιοχής ΖΕΠ που τροποποιείται / πρόταση νέας ΖΕΠ η ΖΕΠ – ΕΖΔ Προτεινόμενος κωδικός και προτεινόμενη ονομασία ΖΕΠ Υφιστάμενο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) Επικαιροποιημένο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) L.a. P.a. C..d. P. y. H.p.
14
GR162
Νήσοι Κάλυμνος,Τένεδος. Καλόλιμνος και γύρω Νησίδες
ΝΕΑ
GR4210035
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΕΝΔΟΥ,ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΩΝ
2,5
100%
X
15
GR163
Νήσοι Κίναρος και Λεβίθα και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210020
GR4210020
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
13,6
100%
X
16
GR164
ΝήσοςΑστυπάλαια και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210021
GR4210021
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣΚΟΥΝΟΥΠΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
3,9
100%
X
X
17
GR168
Νήσος Τήλος και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210024
GR4210024
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ , ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
35,6
100%
X
18
GR169
Νήσος Σύμη και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210025
GR4210025
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
16,3
100%
X
66
ΑΑ Κωδικός ΙΒΑ Ονομασία IBA Κωδικός περιοχής ΖΕΠ που τροποποιείται / πρόταση νέας ΖΕΠ η ΖΕΠ – ΕΖΔ Προτεινόμενος κωδικός και προτεινόμενη ονομασία ΖΕΠ Υφιστάμενο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) Επικαιροποιημένο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) L.a. P.a. C..d. P. y. H.p.
19
GR170
Νήσος Χάλκη και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210026
GR4210026
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΆΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
10,3
100%
X
20
GR174
Νήσος Κάσος και γύρω νησίδες
Επέκταση GR4210028
GR4210028
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
37,4
100%
X
21
GR175
Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Γραμβούσα και Ποντικονήσι, Κρήτη
Επέκταση GR4340017
GR4340017
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
21,1
100%
X
22
GR181
Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα, Κρήτη
Επέκταση GR4340023
GR4340023
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
13,5
100%
X
23
GR192
Νησίδες Διονυσάδες, Κρήτη
Επέκταση GR4320011
GR4320011
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
3,0
100%
X
24
GR197
Νησίδες Ρήνεια, Χταπόδια, και Τραγονήσι, Μύκονος
Επέκταση GR4220027
GR4220027
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
0,0
100%
X
X
25
GR198
Νησιά Σκιάθος και Σκόπελος
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR1440007 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
0,0
100%
X
X
26
GR199
Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR3000020
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΣΗΔΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
0,0
100%
X
27
GR200
Νησίδες Ευβοϊκού Κόλπου
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR2420016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
0,6
100%
X
X
67
ΑΑ Κωδικός ΙΒΑ Ονομασία IBA Κωδικός περιοχής ΖΕΠ που τροποποιείται / πρόταση νέας ΖΕΠ η ΖΕΠ – ΕΖΔ Προτεινόμενος κωδικός και προτεινόμενη ονομασία ΖΕΠ Υφιστάμενο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) Επικαιροποιημένο % των θαλάσσιων ΙΒΑ που καλύπτονται από το δίκτυο Natura 2000 (ΖΕΠ) L.a. P.a. C..d. P. y. H.p.
28
GR251
Θαλάσσια περιοχή δυτικής Λέσβου
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR4110016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
0,1
100%
X
29
GR252
Κανάλι Μακρονήσου (τμήμα α)
α)Επέκταση GR3000014 σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9
GR3000014
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ – ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
0,0
X
30
GR252
Κανάλι Μακρονήσου (τμήμα β)
β) νέα περιοχή ΖΕΠ για τη Μακρόνησο σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9
GR3000019
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
X
31
GR253
Θαλάσσια περιοχή Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού
Επέκταση GR4220021
GR4220021
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
0,0
100%
X
X
X
X
32
GR037
Όρος Άθως και γύρω θαλάσσια περιοχή
Νέα περιοχή ΖΕΠ
GR1270016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΝΑ
0,0
100%
X
X
33
GR250
Κόλπος Καβάλας και θαλάσσια περιοχή της Θάσου- (τμήμα IBA)
Νέα περιοχή ΖΕΠ – ΕΖΔ
GR1150014
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΘΑΣΟΥ
6,0
>50%
X
X
68
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του θεματικού μελετητή, την ανάγκη διεύρυνσης του δικτύου των θαλασσίων ΖΕΠ και συνεκτιμώντας τις ανάγκες περαιτέρω προστασίας των ενδιαιτημάτων της θαλάσσιας ορνιθοπανίδας διαμορφώθηκαν οι τελικές προτάσεις του Συντονιστή, συνεκτιμώντας το παραδοτέο του Αναδόχου της μελέτης 9, τα παραδοτέα των Φορέων Διαχείρισης και τις κατευθύνσεις που ελήφθησαν από την Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι περιοχές IBA που παρουσίαζαν αλληλεπικάλυψη με υφιστάμενες περιοχές Natura 2000 μεγαλύτερη από 50% δεν προτάθηκαν για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 εφόσον κρίθηκε ότι το δίκτυο είναι επαρκές σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν χρίζει επέκτασης.
Για την περιοχή IBA GR065: Νησιά και νησίδες των Β. Σποράδων και της βορειοδυτικής ακτής Αλοννήσου προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1430004 και η περιοχή να κηρυχθεί ως ΖΕΠ-ΕΖΔ.
Για την περιοχή IBA GR252: Κανάλι Μακρονήσου προτείνεται να υιοθετηθεί τμήμα της περιοχής και συγκεκριμένα προτείνεται α)επέκταση της GR3000014 σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9 και β) μια νέα περιοχή ΖΕΠ για τη Μακρόνησο σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9.
Για την περιοχή IBA GR250: Κόλπος Καβάλας και θαλάσσια περιοχή της Θάσου- προτείνεται να υιοθετηθεί εκείνο το τμήμα της IBA που αλληλεπικαλύπτεται με την περιοχή που έχει προταθεί για τη φώκαινα από τον Ανάδοχο της μελέτης 9 και να κηρυχθεί μια νέα περιοχή ΖΕΠ – ΕΖΔ.
Σε σχέση με τις περιοχές GR084: Νήσοι Εχινάδες, Κάλαμος και Άτοκος και GR086: Ν. Ζάκυνθος που παρουσιάζουν αλληλεπικάλυψη με το δίκτυο Natura 2000 μικρότερη από 50% (6,4% και 35,3% αντίστοιχα) και για τις οποίες δεν δίνεται θετική εισήγηση για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 αναφέρεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή κρίνεται επαρκές για να καλύψει ενδιαιτήματα του είδους Phalacrocorax aristotelis (είδος στόχος των περιοχών GR084 και GR086).
Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση των προαναφερθεισών προτάσεων αυξάνει την πληθυσμιακή κάλυψη για όλα τα είδη θαλάσσιας ορνιθοπανίδας, ενώ το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura αυξάνεται κατά 9.201,03 km2.
69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ
Οι προτάσεις νέων περιοχών που προτείνονται από το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας αφορούν είδη ορνιθοπανίδας και είδη χλωρίδας. Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στα σχετικά παραδοτέα του Φορέα : 1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ»,ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2, 3, 4), Γ΄ ΦΑΣΗ, «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000», ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «NCC ΕΠΕ – ΒΙΟΤΟΠΙΑ – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ, 2014» και 2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ», ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1), Γ΄ ΦΑΣΗ, «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000», ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «NCC ΕΠΕ – ΒΙΟΤΟΠΙΑ – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ, 2014» .
Περιοχή 1: «Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και Παράκτια Θαλάσσια ζώνη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR4210003
Είδη ορνιθοπανίδας στόχος: Falco eleonorae
Falco peregrinus
Buteo rufinus
Aquila fasciata (είδος χαρακτηρισμού)
Εκτίμηση: Πρόκειται για 4 είδη του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, εκ των οποίων 1 είναι είδος χαρακτηρισμού.
Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται:
 υψηλή για το F. eleonorae (63,8% – 70,5%)
 από χαμηλή έως αποδεκτή για το Falco peregrinus (8% – 20%)
 χαμηλή για το Buteo rufinus (11,3% – 12,5%)
 υψηλή για το Aquila fasciata (είδος χαρακτηρισμού) (100%)
Η κατάσταση διατήρησης των ειδών έχει χαρακτηρισθεί:
 Ικανοποιητική για το F. eleonorae (63,8% – 70,5%) (Κατηγορία European Red List of Birds. BirdLife International (2015) : LC/Least concern)
 Ικανοποιητική για το Falco peregrinus (8% – 20%) (Κατηγορία European Red List of Birds. BirdLife International (2015) : LC/Least concern)
 Ανεπαρκής για το Buteo rufinus (11,3% – 12,5%) (Κατηγορία European Red List of Birds. BirdLife International (2015): LC/Least concern)
 Ανεπαρκής για το Aquila fasciata (είδος χαρακτηρισμού) (100%) (Κατηγορία European Red List of Birds. BirdLife International (2015) : NT/Nearly threatened)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια και το γεγονός ότι στην Κάρπαθο δεν υπάρχει θαλάσσια περιοχή IBA με θαλασσοπούλια, εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
70
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 2: «Νησίδες Γλαρονήσι και Πρόνι, Νότια και κεντρική Κάρπαθος»
Είδος χλωρίδας στόχος: Silene holzmannii
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας, η πληθυσμιακή του κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura είναι εξαιρετική ενώ δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν τις προτεινόμενες νέες περιοχές (απουσία χαρτογραφικών στοιχείων που να ορίζουν τις νέες περιοχές και δεν αναφέρονται χρήσεις γης σε αυτές). Συνεπώς στην παρούσα φάση δεν εκτιμάται ως αναγκαία η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Natura 2000.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Οι προτάσεις νέων περιοχών που προτείνονται από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου αφορούν είδη ορνιθοπανίδας και είδη αμφιβίων – ερπετών. Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στα σχετικά παραδοτέα του Φορέα: 1. «Μπούσμπουρας Δ. (συντονιστής) 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», Θεσσαλονίκη 90 σελ., παραρτήματα. Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.» και 2. « Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των ειδών αμφιβίων – ερπετών στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου- Γ’ Φάση, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, 2015)
Περιοχή 1: «Όρος Όλυμπος», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1250001
Είδη ορνιθοπανίδας στόχος:
Aegolius funereus
Alectoris graeca
Anthuscampestris
Caprimulguseuropaeus
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Dendrocoposleucotos
Dendrocoposmedius
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Eremophila alpestris
Falco peregrinus
Lanius collurio
Lullula arborea
Pernis apivorus
Picus canus
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
Η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται:
 Άγνωστη για το Aegolius funereus
71
 Άγνωστη για το Alectoris graeca graeca
 Χαμηλή για το Anthus campestris (2,2% – 8,3% )
 Άγνωστη για το Caprimulgus europaeus
 Άγνωστη για το Ciconia nigra
 Υψηλή για το Circaetus gallicus (100,0%)
 Χαμηλή για το Dendrocopos leucotos (13,0% -7,0%)
 Χαμηλή για το Dendrocopos medius (5,6% – 2,6%)
 Αποδεκτή για το Dryocopus martius (31,2% -21,6%)
 χαμηλή για το Emberiza hortulana (5,0% – 2,3%)
 Άγνωστη για το Eremophila alpestris
 Υψηλή για το Falco peregrinus brookei (100,0%)
 Χαμηλή για το Lanius collurio (9,2% – 14,8%)
 Άγνωστη για το Lullula arborea
 Άγνωστη για το Pernis apivorus
 Χαμηλή έως αποδεκτή για το Picus canus (11,0%-42,0%)
Η κατάσταση διατήρησης των ειδών έχει χαρακτηρισθεί:
 Ανεπαρκής για το Aegolius funereus
 Ικανοποιητική για το Alectoris graeca graeca
 Ικανοποιητική για το Anthus campestris
 Ικανοποιητική για το Caprimulgus europaeus
 Κακή για το Ciconia nigra
 Ικανοποιητική για το Circaetus gallicus
 Ικανοποιητική για το Dendrocopos leucotos
 Ικανοποιητική για το Dendrocopos medius
 Ικανοποιητική για το Dryocopus martius
 Ικανοποιητική χαμηλή για το Emberiza hortulana
 Ικανοποιητική Άγνωστη για το Eremophila alpestris
 Ικανοποιητική για το Falco peregrinus
 Ικανοποιητική για το Lanius collurio
 Ικανοποιητική για το Lullula arborea
 Ικανοποιητική για το Pernis apivorus
 Ικανοποιητική για το Picus canus
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 2: «Όρος Όλυμπος», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ-ΖΕΠ GR1250001 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura
Elaphe situla
FV

21,51
Testudo hermanni
U1

29,98
Testudo marginata
U1

26,96
Triturus macedonicus
(Triturus cristatus carnifex)
FV

35,95
72
Είδη αμφιβίων /ερπετών στόχος:
Triturus macedonicus
Elaphe situla,
Testudo marginata,
Testudo hermanni.
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) για τα 2 είδη χελωνών και ικανοποιητική για τα υπόλοιπα, χωρίς, όμως, αυτό να συνδέεται τόσο με τη χωρική κάλυψη των ειδών από το δίκτυο όσο με πιέσεις που υφίστανται οι πληθυσμοί τους τόσο εκτός όσο και εντός δικτύου λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης. Εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
Η πρόταση νέων περιοχών που προτείνονται από το Φορέα Διαχείρισης της Περιοχης Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου αφορούν είδη ιχθυοπανίδας. Η πρόταση κοινοποιήθηκε στο Συντονιστή με το υπ αρ. 1870/30.09.2015 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης με θέμα:Αναλυτική έκθεση για τη βάση δεδομένων Natura 2000 με αλλαγές στα όρια.
Περιοχή 1: «Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1420004
Είδος στόχος: Cobitis stephanidisi (Κρισίμως κινδυνεύον)
Εκτίμηση: Οι αλλαγές αφορούν τον ΕΖΔ με κωδικό GR1420004 «Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι» και κυρίως την ένταξη της τεχνητής Λίμνης Κάρλας, έκτασης 3.800ha που ενσωματώνει τον παλαιό ταμιευτήρα των 4000στρ. Επίσης, προτείνεται να συμπεριληφθεί όλος ο ταμιευτήρας Καλαμακίου. Στον ταμιευτήρα της Κάρλας εντοπίστηκαν άτομα του γένους Cobitis sp. τα οποία και υποβλήθηκαν σε γενετική ταυτοποίηση επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του Cobitis stephanidisi (Κρισίμως κινδυνεύον), ένα πολύ σπάνιο ψάρι που θεωρούνταν εξαφανισμένο. Η κατάσταση διατήρησης του είδους έχει χαρακτηρισθεί ως κακή και η κάλυψη θεωρείται ως ανεκτή (50% κάλυψη εντος δικτύου Natura 2000).
Εισήγηση: Με βάση τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έργου εποπτείας του ΦΔ προτείνεται να γίνει αποδεκτή η επέκταση των ορίων της ΕΖΔ GR1420004 «Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι» έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ο παλαιός ταμιευτήρας της τεχνητής Λίμνης Κάρλας, και ο συνολικός ταμιευτήρας Καλαμακίου. Εκτιμάται ότι η προτεινόμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΖΔ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διατήρησης του είδους Cobitis stephanidisi.
73
Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 36,15km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1420004, Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου – Νεοχώρι».
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
Οι προτάσεις νέων περιοχών που προτείνονται από το Φορέα Διαχείρισης Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αφορούν τύπους οικοτόπων, είδη αμφιβίων – ερπετών, το είδος Myotis myotis (Τρανομυωτίδα) και το είδος Spermophilus citellus (Λαγόγυρος).
Περιοχή 1: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002
Η πρόταση για τους τύπους οικοτόπων κοινοποιήθηκε με email του Φορέα προς τον Συντονιστή.
Τύποι οικοτόπων στόχοι: 1150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Εκτίμηση: Πρόκειται για τύπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ένας εκ των οποίων είναι οικότοπος προτεραιότητας (1150*)
Η κάλυψή τους από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται επαρκής για τον τύπο οικοτόπου 1150* (47,8% – 56,7%) και υψηλή για τον τύπο οικοτόπου 3150 (64,5%). Η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 1150* έχει εκτιμηθεί ως Μη ικανοποιητηκή-Κακή (U2) ενώ του τύπου οικοτόπου 3150 ως Ικανοποιητική (FV). Η περιοχή που προτείνεται βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας για τα είδη ορνιθοπανίδας και αλληλεπικαλύπτεται συγκεκριμένα με την περιοχή ΖΕΠ GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους». Εκτιμάται ότι η ένταξη Των νέων περιοχών θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των τύπων οικοτόπων 1150* και 3150.
Εισήγηση: Με βάση τα προαναφερθέντα προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση για επέκταση των ορίων της ΕΖΔ GR1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη». Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 165,3 Ha, ήτοι 1,65km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1220002, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη».
Περιοχή 2: «Αλυκή Κίτρους – ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1250004
Οι αναλυτικές προτάσεις για τα ερπετά – αμφίβια παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού –Λουδία – Αλιάκμονα: «Μπούσμπουρας Δ. (συντονιστής) 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών Αμφίβιων – Ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Δέλτα Αξιού –Λουδία – Αλιάκμονα», Θεσσαλονίκη. 30 σελ., παραρτήματα. Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα Αξιού –Λουδία – Αλιάκμονα».
Στην υγροτοπική ζώνη εσωτερικά των αμμοθινών που προτείνεται προς ένταξη από τον ΦΔ εντοπίστηκε το σύνολο των αμφιβίων που εντοπίζονται στην ΕΖΔ GR1250004. Σημαντικές θέσεις είναι τα αποστραγγιστικά κανάλια και οι βαθύτερες θέσεις που πλημυρίζουν την άνοιξη. Τα αμφίβια αναπαράγονται επίσης στο νότιο υγροτοπικό τμήμα της ΕΖΔ αλλά σε μικρότερους πληθυσμούς. Στα όρια της ΖΕΠ όμως εντοπίστηκαν επιπλέον το αμφίβιο
74
Pelobates syriacus σε θέσεις όπου αναπαράγεται και οι δύο νεροχελώνες (Emys orbicularis και Mauremys rivulata) που υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της ΚΟ 92/43.
Εκτίμηση: Όπως έχει προαναφερθεί Πρόκειται για είδη του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η πληθυσμιακή τους κάλυψη των αμφιβίων – ερπετών από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται από υψηλή έως αποδεκτή, ενώ η κατάσταση των ειδών σε εθνικό επίπεδο εκτιμάται που εκτιμάται ως ανεπαρκής (U1) συνδέεται κυρίως με πιέσεις που υφίστανται οι πληθυσμοί τους τόσο εκτός όσο και εντός δικτύου λόγω πλημμελούς ή ανύπαρκτης διαχείρισης. Εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 3: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Myotis myotis (Περιοχή Δογάνη)
Η αναλυτική πρόταση για τα χειρόπτερα παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού –Λουδία – Αλιάκμονα: ««ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5:«Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία –Γ’ Φάση, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, 2015.
Είδος στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Myotis myotis
LC
U1
25,0
10,0
Σύμφωνα με το παραδοτέο του Αναδόχου του ΦΔ «Το Myotis myotis έχει βρεθεί να καταφεύγει στη γέφυρα της Αξιούπολης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αναζητάει την τροφή του σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες σπανίζουν στον εν λόγω ΕΖΔ. Αν και στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. δεν έχει βρεθεί εκτός της ΕΖΔ, Θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση της ΕΖΔ προς τα βόρεια, μέχρι τη Δογάνη, αν υπάρχουν παρόμοιες εισηγήσεις από τους ειδικούς των άλλων ομάδων οργανισμών…».
Εξετάζοντας τα στοιχεία των άλλων μελετητών του ΦΔ δεν εντοπίστηκαν προτάσεις που να αλληλεπικαλύπτονται με την εν λογω περιοχή. Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή κάλυψη του είδους από το δίκτυο Natura προτείνεται η ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 για το εν λόγω είδος. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 6.050 Ha, ήτοι 60,5km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1220002, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη».
75
Περιοχή 4: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Spermophilus citellus (Περιοχή Καλοχωρίου) και περιοχή 5 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220002 – Spermophilus citellus (Περιοχή Λουδία)
Οι αναλυτικές προτάσεις για τον Λαγόγυρο παρατίθεται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού –Λουδία – Αλιάκμονα: ««ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ»ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5:«Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία –Γ’ Φάση», ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, 2015.
Είδος στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Spermophilus citellus
VU
U1
33,0
40,0
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η κάλυψή τους από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται ικανοποιητική. Η κατάσταση διατήρησης έχει εκτιμηθεί ως Μη ικανοποιητηκή-Ανεπαρκής (U1). Η περιοχή 5 που προτείνεται βρίσκεται εν μέρει υπό καθεστώς προστασίας για τα είδη ορνιθοπανίδας και αλληλεπικαλύπτεται συγκεκριμένα με την περιοχή ΖΕΠ GR1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους».
Α) Εκτιμάται ότι η ένταξη της νέας περιοχής 4 (Περιοχή Καλοχωρίου) θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του είδους εφόσον σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του ΦΔ:
«… ένα μεγάλο μέρος του καταγεγραμμένου πληθυσμού λαγόγυρου βρίσκεται εκτός του ειδικού καθεστώτος προστασίας που παρέχουν οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ). Συγκεκριμένα η αποικία της περιοχής του Καλοχωρίου που βρίσκεται εκτός των ορίων της ΕΖΔ φιλοξενεί περίπου το ένα τέταρτο περίπου των καταγεγραμμένων λαγουμιών λαγόγυρου, καθιστώντας την ως μία από τις σημαντικότερες αποικίες του Φ.Δ. Επιπλέον, η έκταση της σημερινής αποικίας περιβάλλεται από περιοχές κατάλληλου ενδιαιτήματος (περιοχή εκβολών Γαλλικού) σε καλή κατάσταση διατήρησης, περιοχές μάλιστα όπου είναι καταγεγραμμένη η παρουσία λαγόγυρου μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν, ενώ παρουσία λαγόγυρου επιβεβαιώθηκε και στα πλαίσια της παρούσας έρευνας στην περιοχή της γέφυρας της Σίνδου. Αν και η εν λόγω περιοχή είναι εντός των ορίων της ΖΕΠ «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους (GR1220010)») θεωρήθηκε πως για την αποτελεσματικότερη προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου στην περιοχή του ΦΔ είναι αναγκαία η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου προκειμένου αυτό να καλύψει περιοχές με σημαντική παρουσία καθώς και τους οικολογικούς διαδρόμους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την οικολογική και γενετική συνέχεια μεταξύ των υποπληθυσμών του είδους. Επιπλέον με την επέκταση αυτή διευκολύνεται και ευνοείται η μελλοντική επανεποίκιση της περιοχής των εκβολών του Γαλλικού από λαγόγυρους. Έτσι προτείνουμε την επέκταση των ορίων του Φ.Δ. με τρόπο ώστε τα ανατολικά του όρια να συμπέσουν με αυτά του Φ.Δ. [αλλά και της
76
ως άνω ΖΕΠ (GR1220010)].» Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1220002, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα- Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη».
Β) για την περιοχή 5 (Περιοχή Λουδία)
«Επιπλέον, και για ανάλογους λόγους προτείνεται και μια δεύτερη (πολύ μικρότερη) επέκταση της ΕΖΔ 1220002 (και ενδεχομένως και του Φ.Δ.) στην περιοχή του Λουδία και συγκεκριμένα μιας περιοχής 1 km2 που εκτείνεται εκατέρωθεν και κατά μήκος του ποταμού Λουδία βόρεια της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω έκταση καταλαμβάνεται από λιβάδια σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης και αποτελεί ιδανικό ενδιαίτημα λαγόγυρου σε μια περιοχή όπου αντίστοιχης ποιότητας διαθέσιμο ενδιαίτημα είναι εξαιρετικά δυσεύρετο. Στην περιοχή βρέθηκαν 4 λαγούμια λαγόγυρου, αλλά από συνομιλίες με ντόπιους κτηνοτρόφους προέκυψε πως κατά το πρόσφατο παρελθόν το είδος ήταν πολύ πιο κοινό και καταλάμβανε το σύνολο της έκτασης (όσο και περιοχές νότια της εθνικής οδού που ήδη περιλαμβάνονται στην ΕΖΔ).
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη για την προστασία του εν λόγω είδους έχει προταθεί προς ένταξη η περιοχή του Καλοχωρίου (βλ. περιοχή 4 παραπάνω) που είναι σαφώς εκτενέστερη δεν κρίνεται σκόπιμη σε αυτή τη φάση η υιοθέτηση μιας επιπλέον μικρότερης περιοχής με γραμμικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
Περιοχή 1: «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR1220009
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης. «ECO – CONSULTANTS S.A. – ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε.» 2014. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης», Θεσσαλονίκη. 16 σελ., παραρτήματα. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης».
Εισήγηση: Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατή η επαρκής αξιολόγηση της πρότασης του ΦΔ για επέκταση της περιοχής ΖΕΠ «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή» με κωδικό GR1220009.
Προτείνεται επανεξέταση του θέματος όταν παρασχεθούν τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης για τα είδη χαρακτηρισμού της εν λόγω ΖΕΠ.
Περιοχή 2: «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» επέκτασης υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης. «Γιουλάτος Δ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. (συντονιστής) 2014. Ενδιάμεση έκθεση Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
77
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης», Θεσσαλονίκη. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης».
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η κάλυψή τους από το υφιστάμενο δίκτυο Natura θεωρείται ικανοποιητική. Η κατάσταση διατήρησης έχει εκτιμηθεί ως Μη ικανοποιητηκή-Ανεπαρκής (U1). Η περιοχή 2 που προτείνεται βρίσκεται εν μέρει υπό καθεστώς προστασίας για τα είδη ορνιθοπανίδας και αλληλεπικαλύπτεται συγκεκριμένα με την περιοχή ΖΕΠ GR1220009 «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή». Εκτιμάται ότι η ένταξη των νέων περιοχών θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του είδους εφόσον σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του ΦΔ:
“…Με βάση τις παρατηρήσεις πεδίου έχουν βρεθεί αρκετοί απομονωμένοι πληθυσμοί λαγόγυρου που εντοπίζονται στις περιοχές των Λουτρών Λαγκαδά, του Ρέματος Κολχικού, της περιοχής Δρακοντίου-Κολχικού, Γηπέδου Αναλήψεως, Διοδίων Ευαγγελισμού, Γηπέδου Νυμφόπτερας και περιχώρων Αγίου Βασιλείου. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί επιδεικνύουν ασυνεχή κατανομή και η διασφάλιση της επικοινωνίας τους είναι σημαντική για την προστασία και διατήρηση του είδους στην περιοχή του ΦΔ, που αποτελεί και το ανατολικότερο όριο εξάπλωσης του λαγόγυρου στην κεντρική Μακεδονία. Επιπλέον, οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις μας (αριθμοί λαγουμιών ανά επιφάνεια κατάλληλου ενδιαιτήματος) έχουν δείξει ότι οι σημαντικότεροι πληθυσμοί είναι αυτοί του Γηπέδου Αναλήψεως, Διοδίων Ευαγγελισμού και του Γηπέδου Νυμφόπτερας. Από όλους αυτούς τους πληθυσμούς μόνο αυτοί των περιχώρων Αγίου Βασιλείου και του Γηπέδου Νυμφόπτερας καλύπτονται από τα υπάρχοντα όρια της ΕΖΔ 1220001, που περιβάλει τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί, εκ των οποίων οι 2 σημαντικότεροι (δηλ. του Γηπέδου Αναλήψεως και των Διοδίων Ευαγγελισμού) βρίσκονται εκτός των ορίων του ΕΖΔ, καθιστώντας το σύνολο του ανατολικού αυτού πληθυσμού του λαγόγυρου ιδιαίτερα ευάλωτο. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι το υπάρχον δίκτυο Natura 2000 δεν είναι επαρκές για την προστασία και διατήρηση αυτών των πληθυσμών.. Για την προστασία και τη διατήρηση του είδους στην περιοχή του ΦΔ είναι αναγκαία η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου προκειμένου αυτό να καλύψει περιοχές με καταγεγραμμένη παρουσία καθώς και τους οικολογικούς διαδρόμους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την οικολογική και γενετική συνέχεια αυτών των πληθυσμών. Έτσι προτείνουμε την επέκταση των ΒΑ ορίων του ΕΖΔ 1220001 σε μια έκταση που θα καλύπτει 17,63 km2, και η οποία θα οριοθετείται ως εξής: δυτικά, εκατέρωθεν του δρόμου που συνδέει τον Λαγκαδά με τα Λουτρά Λαγκαδά, βόρεια από την επαρχιακή οδό Λαγκαδά-Ευαγγελισμού έως το ύψος του Κολχικού, στη συνέχεια από την επαρχιακή οδό Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης μέχρι την τομή της με την Εγνατία οδό, και τέλος νότια της Εγνατίας Οδού μέχρι το ύψος των διοδίων του Ευαγγελισμού, όπου η Εγνατία Οδός εφάπτεται με τα όρια του ΕΖΔ».
Εισήγηση: Με βάση τα προαναφερθέντα προτείνεται να γίνει αποδεκτή η πρόταση για επέκταση των ορίων της ΕΖΔ GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή». Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 1.763 Είδος στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Spermophilus citellus
VU
U1
33,0
40,0
78
Ha, ήτοι 17,63km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1220001, Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή».
Περιοχή 3: Σπήλαιο Δρακότρυπα κοντά στα Βρασνά και γύρω περιοχή: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus mehelyi
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης. «Γιουλάτος Δ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. (συντονιστής) 2014. Ενδιάμεση έκθεση Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης», Θεσσαλονίκη. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης».
Περιοχή 4: Σπήλαιο στα Λακκιά και ρέμα Νερομάνα μέχρι τα Στεφανινά: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης. «Γιουλάτος Δ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. (συντονιστής) 2014. Ενδιάμεση έκθεση Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης», Θεσσαλονίκη. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης».
Περιοχή 5: Σπήλαιο στην περιοχή Ζεστό Νερό: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. Euryale
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης. «Γιουλάτος Δ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. (συντονιστής) 2014. Ενδιάμεση έκθεση Γ’ Φάσης της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης», Θεσσαλονίκη. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης».
Προτείνεται η υιοθέτηση της πρότασης να ενταχθούν περιοχές 3, 4 και 5 στο δίκτυο των περιοχών Natura λόγω των σημαντικών πληθυσμών χειρόπτερων που φιλοξενούν σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του ΦΔ, της μικρής έκτασης της προσθήκης, αλλά και λόγω του ότι οι περιοχές αυτές βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς προστασίας της υφιστάμενης περιοχής ΖΕΠ GR1220009. «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή». Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 3.790 Ha, ήτοι 37,9km2. Η τροποποιημένη περιοχή GR1220001, προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1220001, ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» ενώ η τροποποιημένη περιοχή GR1220003, προτείνεται να διατηρήσει τον υφιστάμενο κωδικό με την εξής ονομασία: «ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ , ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑ».
79
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
Περιοχή 1 και 2 : Επέκταση περιοχών ΕΖΔ- ΖΕΠ GR 1340001 «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» και GR1340003 «Όρη Βαρνούντα» και χαρακτηρισμός των επεκτάσεων ως νέοι ΤΚΣ
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Γ’ ΦΑΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, Γ.7. Έκθεση αιτιολόγησης πιθανών νέων εκτάσεων ή προσθήκη περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, 2015».
Κατά τη δεύτερη χαρτογράφηση (Βραχνάκης κ.ά. 2011) καταγράφηκαν 49 τύποι οικοτόπων στις περιοχές GR1340001 και GR1340003 και στην προτεινόμενη – από την ίδια μελέτη, αλλά και από τους Γιαννάκη κ.ά. (2010) – επέκταση της προστατευόμενης περιοχής των Πρεσπών, η οποία περιλαμβάνει όλη την περιοχή που γειτνιάζει με τις δύο ΕΖΔ/ ΖΕΠ GR1340001 και GR1340003 και βρίσκεται δυτικά της εθνικής οδού Φλώρινας – Πρεσπών και βόρεια της εθνικής οδού Βατοχωρίου – τελωνείου Κρυσταλλοπηγής.
Εισήγηση: Προτείνεται η υιοθέτηση της πρότασης να ενταχθούν περιοχές 1 και 2 στο δίκτυο Natura 2000 λόγω των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που φιλοξενούν σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του ΦΔ και να χαρακτηριστούν ως νέοι ΤΚΣ. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 9.188 Ha, ήτοι 91,88km2.
Οι νέα περιοχή 1 προτείνεται να λάβει τον κωδικό «GR1340010» και την ονομασία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» ενώ η νέα περιοχή 2 προτείνεται να λάβει τον κωδικό «GR1340009» και την ονομασία «ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Περιοχή 1: Οικισμός χωριού Λεσίνι: Επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR2310015 «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας»
Είδος Στόχος : Κιρκινέζι (Falco naumanni)
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.: Γούναρης Ν. – Κόντος Κ. Ο.Ε – Λογοθέτης Γ.» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Συμπλήρωση των δεδομένων πεδίου και πρόταση τροποποίησης της Βάσης Δεδομένων του Δικτύου Natura 2000», Μεσολόγγι. Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με το παραδοτέο του ΦΔ προτείνεται προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 της οικιστικής περιοχής Λεσίνι λόγω του γεγονότος ότι κατά την περίοδο αναπαραγωγής ενδιαιτούν περί των 120 ατόμων του είδους ενώ έχουν παρατηρηθεί να φωλεοποιούν έως και 50-53 ζευγάρια, ενώ οι θέσεις κούρνιας του είδους εντοπίζονται εντός της υφιστάμενης ΖΕΠ. Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου
80
Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», Γ΄ΦΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ,Γ8: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000, ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΤΕΠΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2015»
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΖΕΠ GR2410002 «Όρος Παρνασσός» προς τα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά
Είδη Στόχος:
α. Είδη χαρακτηρισμού:
 Χρυσογέρακο Falco biarmicus: επέκταση στα βόρεια και βορειοδυτικά πρόκειται για δύο νέες επικράτειες
 Πετρίτης Falco peregrinus: επέκταση στα βόρεια και βορειοανατολικά
β. είδη οριοθέτησης:
 Φιδαετός Circaetus gallicus: τουλάχιστον δύο νέα αναπαραγόμενα ζευγάρια
 Μαύρος δρυοκολάπτης Dryocopus martius: επέκταση κατανομής προς τα βόρεια και βορειοανατολικά
 Βουνοσταχτάρα Tacymarptis melba: επέκταση κατανομής στα βόρεια και βορειοδυτικά
 Φάσσα Columba palumbus: επέκταση κατανομής στα βορειοανατολικά
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Περιοχή 2: Σπηλαιοβάραθρο Πολυδρόσου (Κάρκαρος Ελεούσας): Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450005 «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δυρμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας»
Είδη Στόχος:
Rhinolophus blasii,
Rhinolophus euryale
Barbastella barbastellus
81
Myotis emarginatus
Miniopterus schreibersii
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis
Προτείνεται να υιοθετηθεί η πρόταση του ΦΔ να γίνει σημειακή επέκταση της περιοχής GR2450005, με τρόπο που να συμπεριλάβει το σπηλαιβάραθρο Πολυδρόσου (Κάρκαρος Ελεούσας). Σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του ΦΔ «…Το σπήλαιο αποτελεί εξαιρετικής σημασίας καταφύγιο για τουλάχιστον 8 είδη χειροπτέρων, εκ των οποίων όλα ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Το σπήλαιο αριθμεί περί τις 1500 νυχτερίδες τον Ιούνιο και, σύμφωνα με μαρτυρίες έμπειρων σπηλαιολόγων, αριθμεί περισσότερες νυχτερίδες της τάξεως των αρκετών χιλιάδων την άνοιξη (Μάιος). Προτείνεται η ΕΖΔ GR2450005 να συμπεριλάβει το εν λόγω σπήλαιο ως μια περιοχή με κέντρο το σπήλαιο και ακτίνα κατ’ ελάχιστο 1 χλμ..».
Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 241 Ha, ήτοι 2,41km2.
Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό «GR2450005» ενώ η ονομασία προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»
82
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – Λ. ΟΡΕΩΝ
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στα σχετικά παραδοτέα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) – ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ», ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ7, Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000 – Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων , 2015
 «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ «Α.ΤΕ.Π.Ε. Διαχείριση Οικοσυστημάτων – Ε.Λ.Π.Κ» Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», Κρήτη. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, 2015
 ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Άξονας 1: Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Δράση: Παρακολούθηση σημαντικών ειδών θηλαστικών i) Κρητικός Αίγαγρος (Capra aegagrus cretica), ΦΑΣΗ Γ, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, 2015
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» δυτικά έως το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης για τον Κρητικό Αίγαγρο και ανατολικά έως το Φαράγγι της Ίμπρου για τους τύπους οικοτόπων
Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που έχει χαρακτηριστεί τρωτό (VU) από την IUCN σε διεθνές επίπεδο και κινδυνεύον (ΕΝ) σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας. Η κατάσταση Διατήρησης είναι Ικανοποιητική και η κάλυψη 100% από το εθνικό δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια προκύπτει αρχικά ότι δεν απαιτείται επέκταση του δικτύου Natura 2000 για το εν λόγω είδος.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο παραδοτέο ΦΔ σύμφωνα με το οποίο :
α) πραγματοποιήθηκαν δύο καταγραφές στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνη μόλις 200 μέτρα από τα όρια της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.
β) η φυσιογνωμία της περιοχής σε συνδυασμό με την οικολογία και συμπεριφορά του Αγριμιού υποδηλώνουν σταθερή παρουσία του είδους σε σημαντικό τμήμα του φαραγγιού το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής Natura. Είδος στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Capra aegagrus cretica
VU
FV
100
100
83
γ) υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων για μόνιμη παρουσία του είδους στην περιοχή του Κουστογέρακου
δ) η περιοχή έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά κατά την οριοθέτηση εθνικού πάρκου και περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
προτείνεται η υιοθέτηση της πρότασης όπως αυτή εξειδικεύεται παρακάτω.
Τύπος οικοτόπου Στόχος: 8210 «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση».
Πρόκειται για τύπο οικοτόπου του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ο οποίος έχει χαρακτηριστεί με ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FV) και με υψηλή κάλυψη 95,5% από το εθνικό δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια προκύπτει αρχικά ότι δεν απαιτείται επέκταση του δικτύου Natura 2000 για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου.
Παρόλα αυτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό παραδοτέο του ΦΔ «… ο Τ.Ο. 8210 του οποίου η εξάπλωση ήταν υπο-εκτιμημένη από την υφιστάμενη χαρτογράφηση έχει εντοπιστεί και αξιολογηθεί σε διάφορες θέσεις εντός του φαραγγιού της Σαμαριάς. Ο Τ.Ο. 8210 φιλοξενεί πλήθος ενδημικών και σπάνιων φυτικών ειδών και θεωρούμε πως η αντιπροσώπευσή του στην υπό μελέτη περιοχή ενδεχομένως υποεκτιμάται, καθώς πολλές θέσεις με πλήθος σημαντικών ειδών (π.χ. Ebenus cretica, Origanum dictamus, Petromarula pinnata) εντοπίζονται στο παρακείμενο φαράγγι της Ίμπρου το οποίο βρίσκεται οριακά εκτός των ανατολικών ορίων της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. Υπάρχει πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών που τεκμηριώνουν την εξαιρετική αντιπροσώπευση του Τ.Ο. 8210 στο φαράγγι της Ίμπρου (Fielding and Turland, 2004; Polunin, 1980) κάτι το οποίο διαπιστώθηκε και κατά την επίσκεψή μας κατά τη Γ΄φάση του έργου τον Αύγουστο του 2014 …. Τόσο ο βαθμός διατήρησης, όσο και η αντιπροσωπευτικότητα του Τ.Ο. 8210 στο φαράγγι της Ίμπρου, είναι καλύτερη σε σχέση και με το φαράγγι της Σαμαριάς καθώς η εμφάνισή του εκεί είναι περισσότερο συνεκτική σε μεγαλύτερο σχετικό μήκος (σε σχέση με το συνολικό μήκος των δύο φαραγγιών)…Κρίνουμε ότι τα όρια του Φορέα πρέπει να επεκταθούν με τέτοιο τρόπω ώστε να περιλαμβάνεται και το φαράγγι της Ίμπρου εντός των ορίων ευθύνης του Φ.Δ., όπως εξάλλου έχει προταθεί και στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) Λευκών Ορέων. Θεωρούμε ότι η οριοθέτηση της περιοχής που έχει προταθεί στην Ε.Π.Μ. καλύπτει επαρκώς και τις ανάγκες πρότασης πιθανών νέων εκτάσεων του παρόντος έργου και προτείνεται η διατήρηση του πολύγωνου όπως αυτό έχει σχηματιστεί στο πλαίσιο της Ε.Π.Μ…»
Εισήγηση: Προτείνεται να υιοθετηθούν κατά παρέκκλιση τα τρία χερσαία πολύγωνα της γενικής πρότασης του ΦΔ για την προστασία του Αγριμιού αλλά και των τύπων οικοτόπων σύμφωνα με την οποία: «….Σαν γενική πρόταση προτείνεται η επέκταση του SCI GR4340008 έτσι ώστε να ταυτιστεί με τα όρια περιοχής ευθύνης του φορέα διαχείρισης όπως αυτά περιγράφονται από την σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής (δηλαδή προσθήκη δυτικά του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης και ανατολικά έως και το φαράγγι της Ίμπρου…» Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 1.943 Ha, ήτοι 19,43km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR4340008, Λευκά όρη και παράκτια ζώνη».
84
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» ΒΔ επέκταση προς Βασιλιανά και του χωριού Αγία Ειρήνη για την προστασία του πληθυσμού του χειροπτέρου Nyctalus leisleri
Πρόκειται για είδος του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που έχει χαρακτηριστεί μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας Β. Σύμφωνά με την Οδηγία για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως ΕΖΔ αρχικά θα πρέπει να αφορά σε είδος του παραρτήματος II . Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν απαιτείται επέκταση του δικτύου Natura 2000 για το εν λόγω είδος.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310001 «Βασιλίτσα»
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310003 «Εθνικός δρυμός Πίνδου – Βάλια Κάλντα – Ευρύτερη περιοχή»
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130001 «Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αωού»
Περιοχή 4: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130004 «Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου»
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ «ΧΑΡΗΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΕ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση του Αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των περιφερειακών ζωνών», Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου Είδος Στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Rupicapra rupicapra balcanica
LC
U2
62,5
76,9
(Απόσπασμα από πίνακα 1.3-1 ,LC: Least Concern)
Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες νέες περιοχές για το αγριόγιδο εκτιμάται ότι η υφιστάμενη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Natura είναι επαρκής για το είδος και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω αύξησής της. Η κακή κατάσταση διατήρησης του είδους εκτιμάται ότι δεν οφείλεται τόσο στο μέγεθος της πληθυσμιακής του κάλυψης όσο στην πλημμελή διαχείρισή του. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα κατά την τρέχουσα περίοδο και Είδος στόχος IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Nyctalus leisleri
LC
U1


85
πριν την σύνταξη και υποβολή της 4ης εθνικής έκθεσης στον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων δράσεων προστασίας και διαχείρισης.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΖΕΠ GR1140008 «Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου» και ΖΕΠ GR1140009 «Όρος Φαλακρό»
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης «Ένωση Μελετητών Μαρία Παναγιωτοπούλου – Δημήτρης Τσιάρας» 2015. Παραδοτέο Της Μελέτης «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Θεσσαλονίκη. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
Είδη Στόχος:
Pelecanus onocrotalus
Ciconia nigra
Aythya nyroca
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Buteo buteo
Aquila pomarina
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco vespertinus
Falco eleonorae
Bonasa bonasia
Crex crex
Scolopax rusticola
Columba oenas
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Lullula arborea
Anthus campestris
Turdus torquatus
Sylvia nisoria
Ficedula parva
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius senator
Phalacocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Aquila heliaca
Dendrocopos syriacus
Lanius nubicus
Alectoris graeca graeca
Tetrao urogallus
Ciconia ciconia
Columba palumus palumbus
Egretta garzetta garzetta
Anas platyrhynchos platyrhynchos
Falco peregrinus
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια (Είδη: Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan, Larus auduinnii, Calonectris diomedea, Hydrobates pelagisus) εκτιμάται ότι δεν είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
86
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και ΕΖΔ GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα»
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» και ΕΖΔ GR1120003 «Όρος Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές»
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης «ΕΡΓΟ: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Ένωση Φυσικών Προσώπων «Τσιάρας Δ. – Τσιάρας Α.», Γ΄ΦΑΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΗ: Προτάσεις πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000, 2015» Είδη Στόχος: ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Canis lupus
U1
(ανήκει στο παρ. IV βόρεια του 39ου παραλλήλου)
Έλεγχος των δεδομένων των SDF
17,4
17,2
Lynx lynx
XX
XX
XX
Felis sylvestris
XX
XX
XX
Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ένταξης προτεινόμενων περιοχών Natura 2000 που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου σύμφωνα με τα οποία:
1. Ελέγχεται αν το είδος στόχος ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
2. Αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα της χώρας για πλημμελή κάλυψη του είδους ενδιαφέροντος από το δίκτυο Natura 2000
3. Αν οι προτάσεις για ένταξη νέων περιοχών είναι τεκμηριωμένης αξιοπιστίας (βασίζονται σε παρατηρήσεις και δειγματοληψίες πεδίου)
προκύπτει ότι σε αυτή τη φάση δε κρίνεται απαραίτητη η επέκταση των υφιστάμενων περιοχών ΕΖΔ αφενός διότι το Felis sylvestris (Αγριόγατα) δεν ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ομοίως το είδος Canis lupus (Λύκος) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή δεν ανήκει στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Σε ότι αφορά το είδος Lynx lynx (Λύγκας), παρόλο που πληροί το κριτήρο του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δεν φαίνεται να έχει παρατηρηθεί στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου σε βαθμό τέτοιο που να δικαιολογεί την επέκταση των ορίων που προτείνει ο Αναδοχος του Φορέα Διαχείρισης.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση των νέων περιοχών στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης. Εξαίρεση αποτελεί η πρόταση επέκτασης της ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» (σύμφωνα με την πρόταση οριοθέτησης που έχει δοθεί για την προστασία του αγριόγιδου). Για την εν λόγω περιοχή δίνεται θετική εισήγηση για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 διότι εκτός από τα 3 είδη σαρκοφάγων φιλοξενεί ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ειδών (χειρόπτερα, καφέ αρκούδα, το ελάφι και το αγριόγιδο) γεγονός που συνυπολογίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης μιας
87
περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με το παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΔΙΟ 2: Αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των περιοχών που περιλαμβάνονται στους εθνικούς καταλόγους, 2. Κατά την αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των άλλων περιοχών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κρατών μελών, δηλαδή κατά την αξιολόγηση της συμβολής τους στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση, υπό ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης, ενός φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος I ενός είδους του παραρτήματος II ή/και της συμβολής τους στη συνοχή του Natura 2 000 θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:…δ) ο αριθμός τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και ειδών του παραρτήματος II που είναι παρόντα στην περιοχή.
Περιοχή 4: Ενοποίηση τριών ΕΖΔ (GR1140001«Δάσος Φρακτού» , GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα») και επέκταση προς τα δυτικά και νότια των δυτικών ορίων του GR1140002 και προς τα νότια και ανατολικά των ανατολικών και νότιων ορίων των GR1140001 και GR1140003.
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης «ΕΡΓΟ: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Ένωση Φυσικών Προσώπων «Τσιάρας Δ. – Τσιάρας Α.», Γ΄ΦΑΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΗ: Προτάσεις πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000, 2015» Είδη Στόχος: IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Myotis bechsteinii
NT
U1
30,0
30,0
Myotis emarginatus
LC
U1
76,0
50,0
Rhinolophus ferrumequinum
LC
U1
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
30,0
50,0
Rhinolophus hipposideros
NT
FV
58,3
100,0
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδη που ανήκουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και για τα οποία η κάλυψη από το δίκτυο N atura 2000 κρίνεται επαρκής έως υψηλή.
Σύμφωνα με το παραδοτέο του Φορέα «Ένα από τα τρία σημαντικότερα καταφύγια χειροπτέρων στο ΕΠΟΡ είναι το σπήλαιο «Φωλιά του Δράκου», δίπλα στον ποταμό Δεσπάτη (βόρεια των ποταμών), καθώς αυτό φιλοξενεί πολλές δεκάδες ατόμων των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale και Rhinolophus ferrumequinum. Το σπήλαιο αυτό, το οποίο άλλωστε αποτελεί προστατευόμενο οικότοπο σύμφωνα με την 92/43/ΕΕ, δεν βρίσκεται εντός κάποιας ΕΖΔ, παράλειψη που θα πρέπει να διορθωθεί. Επίσης, η κοιλάδα του ποταμού Δεσπάτη (όπως και αυτές του Στραβορέματος, του Καρά Ντερέ του Φαρασινού κ.α.) κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τα χειρόπτερα, καθώς όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία πολλά είδη εξαρτώνται από περιοχές με γλυκό νερό και πλούσια βλάστηση.
Στην ΕΖΔ «Δάσος Φρακτού» (GR1140001) δεν βρέθηκε σημαντικός αριθμός ειδών χειροπτέρων, εν μέρει λόγω της μικρής του έκτασης. Η εν λόγω περιοχή είναι μικρότερη από
88
το ζωτικό χώρο (home range) και του λιγότερο κινητικού είδους, περιλαμβάνει μέρος μόνο των γκρεμών του Φρακτού, οι οποίοι ενδείκνυνται για καταφύγιο πολλών ειδών και βρίσκεται πολύ κοντά στην ΕΖΔ «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα» (GR1140003).
Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων του ΕΠΟΡ που εμπίπτουν εντός των ορίων των 5 ΕΖΔ βρίσκεται σε υψόμετρο πολύ μεγαλύτερο των 1500m και συνεπώς οι εκτάσεις αυτές είναι οριακά κατάλληλες ως περιοχές τροφοληψίας για πολλά είδη…».
Εισήγηση: Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου έχουν ήδη προταθεί από τον Συντονιστή περιοχές που φιλοξενούν σημαντικές αποικίες χειροπτέρων (της τάξης πολλών εκατοντάδων ατόμων) και οι οποίες εφόσον υιοθετηθούν από την Υπηρεσία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κάλυψη του δικτύου Natura 2000 για τα χειρόπτερα. Επιπλέον για τα είδη στόχος Myotis bechsteinii ,Myotis emarginatus,Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros η υφιστάμενη κάλυψη φαίνεται να είναι ήδη επαρκής έως υψηλή. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Όπως προαναφέρθηκε εξαίρεση αποτελεί η πρόταση επέκτασης της ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» (σύμφωνα με την πρόταση οριοθέτησης που έχει δοθεί για την προστασία του αγριόγιδου). Για την εν λόγω περιοχή δίνεται θετική εισήγηση για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 διότι φιλοξενεί ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ειδών (είδη σαρκοφάγων χειρόπτερα, καφέ αρκούδα, το ελάφι και το αγριόγιδο) γεγονός που συνυπολογίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης μιας περιοχής στο δίκτυο Natura 2000.
Περιοχή 5: Επέκταση της ΕΖΔ «Δάσος Φρακτού» (GR1140001)
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης «ΕΡΓΟ: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Ένωση Φυσικών Προσώπων «Τσιάρας Δ. – Τσιάρας Α.», Γ΄ΦΑΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΗ: Προτάσεις πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000, 2015» Είδος Στόχος: IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Ursus arctos*
VU
U1

50,0
60,0
Cervus elaphus
CR
Rupicapra rupicapra
LC
U2
62,5
76,9
Εκτίμηση: Πρόκειται για περιοχή που φιλοξενει, μεταξύ άλλων, το είδος προτεραιότητας του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Ursus arctos*, το οποίο χαρακτηρίζεται τρωτό (VU) σύμφωνα με την IUCN στη Μεσογεακή περιοχή ( Κινδυνεύον σε εθνικό επίπεδο- EN). Η Κατάσταση Διατήρησης του χαρακτηρίζεται ως Μη ικανοποιητική – ανεπαρκής και η κάλυψη του εν λόγω είδους προτεραιότητας από το δίκτυο Natura 2000 χαρακτηρίζεται από σχεδόν επαρκής – επαρκής.
Επίσης στην περιοχή απαντάται το ελάφι, το οποίο δεν ανήκει σε κάποιο παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το οποίο σύμφωνα με το Κόκκινο βιβλίο των ζώων 2009 είναι
89
κρισίμως κινδυνεύον (CR) και απαντάται σε τρεις απομονωμένες μεταξύ τους περιοχές παρόλο που ήταν σχετικά αφθονο στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά το παρελθόν.
Σε ότι αφορά το αγριόγιδο εκτιμάται ότι η υφιστάμενη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Natura είναι επαρκής για το είδος και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω αύξησής της. Η κακή κατάσταση διατήρησης του είδους εκτιμάται ότι δεν οφείλεται τόσο στο μέγεθος της πληθυσμιακής του κάλυψης όσο στην πλημμελή διαχείρισή του.
Εισήγηση: Όπως προαναφέρθηκε προτείνεται η υιοθέτηση της πρότασης επέκτασης της ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» (σύμφωνα με την πρόταση οριοθέτησης που έχει δοθεί για την προστασία του αγριόγιδου). Για την εν λόγω περιοχή δίνεται θετική εισήγηση για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 διότι φιλοξενεί ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ειδών (σαρκοφάγα, χειρόπτερα, καφέ αρκούδα, το ελάφι και το αγριόγιδο) γεγονός που συνυπολογίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης μιας περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με το παράρτημα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης η υιοθέτηση της περιοχής θα συμβάλει στην ενίσχυση της κάλυψη της καφέ αρκούδας.
Συνοψίζοντας Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον ίδιο κωδικό και ονομασία: «GR1140001, Δάσος Φρακτού» και συνεισφέρει στο δίκτυο Natura 2000 με έκταση 62,73 km2.
Περιοχή 6: Επέκταση των ορίων των ΕΖΔ «Χαϊντού Κούλα και γύρω Κορυφές» (GR1120003) προς ΒΑ μέχρι την γραμμή των συνόρων
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης «ΕΡΓΟ: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», Ένωση Φυσικών Προσώπων «Τσιάρας Δ. – Τσιάρας Α.», Γ΄ΦΑΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΗ: Προτάσεις πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000, 2015» Είδος Στόχος: IUCN Red List ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
Ursus arctos*
VU
U1

50,0
60,0
Εκτίμηση: Πρόκειται για είδος προτεραιότητας του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο χαρακτηρίζεται τρωτό (VU) σύμφωνα με την IUCN στη Μεσογεακή περιοχή ( Κινδυνεύον σε εθνικό επίπεδο- EN). Η Κατάσταση Διατήρησης χαρακτηρίζεται ως Μη ικανοποιητική – ανεπαρκής και η κάλυψη του εν λόγω είδους προτεραιότητας από το δίκτυο Natura 2000 χαρακτηρίζεται από σχεδόν επαρκής – επαρκής.
Εισήγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση για επέκταση της γειτονικής περιοχής ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» που φιλοξενεί το εν λόγω είδος και συμβάλλει ήδη στην αύξηση της κάλυψης του από το δίκτυο Natura 2000, προτείνεται η νέα περιοχή (Περιοχή 6) να επανεξεταστεί στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
90
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR25420006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» βόρεια από τη μονή Μαλεβής και Δυτικά του οικισμού «Ξηροκάμπι»
Τύποι οικοτόπων στόχος: Αραιές συστάδες Juniperus drupacea
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού «ΟΙΚΟΜ: Οίκος Μελετητική Περιβάλλοντος – Δημόπουλος Παναγιώτης (συντονιστής)» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Έκθεση με ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί και με αξιολόγηση της πληρότητας-επάρκειας του Εθνικού Δικτύου Natura 2000/ Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχώνNatura 2000 συνοδευόμενη από χάρτες», Αθήνα. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού
Εισήγηση: Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι δυνατή η επαρκής αξιολόγηση της πρότασης του ΦΔ για επέκταση της περιοχής ΕΖΔ GR25420006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής».
Προτείνεται επανεξέταση του θέματος όταν παρασχεθούν τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου.
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR25420006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» – πρόποδες του Καλογεροβουνίου
Είδος Στόχος: Astragalus drupaceus (Είδος χλωρίδας)
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού «NERCO- Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποίησης Ενεργειών», Αθήνα. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού
Εισήγηση: Το είδος A. drupaceus δεν αποτελεί είδος του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ συνεπώς στην παρούσα φάση η προτεινόμενη περιοχή δεν υιοθετείται και προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520005 «Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» – Σπήλαια Μάνα & Γαλάζια Λίμνη
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού «Παπαμιχαήλ, Γ., Γιαννάτος, Γ., Χατζηρβασάνης, Β. & Πετκίδη, Κ.,» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών,
Οριστική παράδοση: Συμπλήρωση των δεδομένων πεδίου και πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδομένων Δικτύου NATURA 2000.», Αθήνα. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», Πράξη: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού», σσ 32.,Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού
91
Είδη Στόχος: ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ Α/Α Είδος ΚΑΤ/ΣΗ ΔΙΑΤΗΡ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΚΡΕΜΟ-ΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Ε.Ε. MIN χώρας MAX χώρας Μονάδες (3η Εθνική Έκθεση) MIN δικτύου Natura MAX δικτύου Natura % εντός δικτύου Natura MIN % εντός δικτύου Natura MAX
1
Miniopterus schreibersii
U1
23000
50000
Αρ. ατόμων
5750
10000
25,0
20,0
2
Myotis blythii
U1
10000
50000
Αρ. ατόμων
2500
5000
25,0
10,0
3
Myotis emarginatus
U1
5000
10000
Αρ. ατόμων
3800
5000
76,0
50,0
4
Rhinolophus blasii
U1
2100
5000
Αρ. ατόμων
1000
5000
47,6
100,0
5
Rhinolophus euryale
U1
2275
5000
Αρ. ατόμων
1240
5000
54,5
100,0
6
Rhinolophus ferrumequinum
U1
ΝΑΙ, επαρκής αριθμός περιοχών
5000
10000
Αρ. ατόμων
1500
5000
30,0
50,0
Εκτίμηση: Αποτελούν είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και η κάλυψή τους από το δίκτυο των περιοχών Natura είναι επαρκής έως καλή μεεξαίρεση το είδος Myotis blynthii για το οποίο η κάλυψη ενδέχεται να είναι χαμηλή της τάξης του 10%.
Εκτίμηση: Από τα στοιχεία του πίνακα 1.3-1 σχετικά με τα είδη χειροπτέρων προκύπτει ότι από πλευράς κάλυψης των ειδών από το υφιστάμενο δίκτυο μπορούν να διακριθούν 2 είδη των οποίων η πληθυσμιακή κάλυψη κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά ή κάτω του 20% από τις περιοχές ΕΖΔ του υφιστάμενου Εθνικού Καταλόγου. Αυτά είναι τα είδη:
 Miniopterus schreibersii
 Myotis blythii
Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδίδεται από την IUCN Red List, προκύπτει ότι το Miniopterus schreibersii είναι σχεδόν απειλούμενο και όπως προαναφέρθηκε με σχετικά χαμηλή πληθυσμιακή κάλυψη εντός των υφιστάμενων ΕΖΔ. Επιπλέον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης πρόκειται για δύο εκ των τριών σημαντικότερων σπηλαίων τα οποία έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή. Τα προτεινόμενα σπήλαια είναι η Γαλάζια Λίμνη και το σπήλαιο Μάνα στα Πούλιθρα (το 3ο σπήλαιο Φουρνάτα βρίσκεται ήδη εντός των ορίων της περιοχής GR2520005 «Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου»).
Εισήγηση: Με βάση τα προαναφερθέντα εκτιμάται ότι η υιοθέτηση της προτεινόμενης περιοχής θα συμβάλλει στη βελτίωση της κάλυψης των ειδών χειροπτέρων στην ευρύτερη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση αυξάνεται η έκταση του δικτύου Natura κατά 1308 Ha, ήτοι 13,08km2. Η τροποποιημένη περιοχή προτείνεται να διατηρήσει τον υφιστάμενο κωδικό «GR2520005» ενώ η ονομασία της προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ».
Περιοχή 4: Νέα Ζώνη Ειδικής Προστασίας που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού «Μπουρδάκης Ε & Ξηρουχάκης Σ. (συντονιστής)» 2015. Παραδοτέο Γ’ Φάσης της Μελέτης «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών
92
πτηνών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού», Αθήνα. 38 σελ, παραρτήματα, Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού
Είδη χαρακτηρισμού Στόχος:
Ciconia nigra
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Aquila fasciatus
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Sylvia rueppelli
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ανεπάρκεια του δικτύου Natura 2000 ως προς τις θαλάσσιες περιοχές ΖΕΠ και τα θαλασσοπούλια (Είδη: Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan, Larus auduinnii, Calonectris diomedea, Hydrobates pelagisus) εκτιμάται ότι Δεν Είναι αναγκαία η ένταξη της προτεινόμενης περιοχής στο δίκτυο για την προστασία των πληθυσμών των ειδών σε εθνικό επίπεδο.
Εισήγηση: Προτείνεται να επανεξετασθεί η πρόταση της νέας περιοχής στο πλαίσιο της 4ης εθνικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Περιοχή 1: Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» έτσι ώστε να συμπεριλάβει και την περιοχή της ΖΕΠ GR1110006 που βρίσκεται εκτός από αυτήν
Οι αναλυτικές προτάσεις παρατίθενται στο σχετικό παραδοτέο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409, Γ’ ΦΑΣΗ ,«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000»,Γ.8. Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000», 2015
Τύποι οικοτόπων Στόχος:
1310 «Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»
3290 «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion»
92A0 «Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba»
92D0 «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)»
Τυπος οικοτόπου 1310: Πρόκειται για τύπο οικοτόπου του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει χαρακτηριστεί με μη Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης – Ανεπαρκή (U1). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρταδοτέο του ΦΔ η προτεινόμενη έκταση «Περιλαμβάνει περίπου το 10% της έκτασης του τύπου οικοτόπου και μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές συστάδες του». Παρόλα αυτά ο τύπος οικοτόπου έχει σχετικά υψηλή κάλυψη 57,86% από το εθνικό δίκτυο Natura 2000 της χώρας και ως εκ τούτου προκύπτει
93
αρχικά ότι δεν απαιτείται επέκταση του δικτύου Natura 2000 για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου.
Τύποι οικοτόπων 3290 και 92D0: Πρόκειται για τύπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραδοτέο του ΦΔ η προτεινόμενη περιοχή «Περιλαμβάνει όλη την έκταση του τύπου οικοτόπου 1310 που καταγράφηκε στην περιοχή του ΦΔ και περίπου το 80% της έκτασης του τύπου οικοτόπου 92D0 και μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές συστάδες του. Παρόλα αυτά οι εν λόγω τύποι οικοτόπων έχουν χαρακτηριστεί με Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FV) και με υψηλή κάλυψη (78,55% και 81,03% αντίστοιχα) από το εθνικό δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν απαιτείται επέκταση του δικτύου Natura 2000 για τους εν λόγω τύπους οικοτόπων.
92Α0: Πρόκειται για τύπο οικοτόπου του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, έχει χαρακτηριστεί με μη Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης – Ανεπαρκή (U1) και παρουσιάζει χαμηλή κάλυψη 15,19% από το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραδοτέο του ΦΔ η προτεινόμενη περιοχή «περιλαμβάνει όλη την έκταση του τύπου οικοτόπου που καταγράφηκε στην περιοχή του ΦΔΕ». Συνεπώς προκύπτει ότι η επέκταση του δικτύου Natura 2000 για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου θα συνέβαλλε στην μεγαλύτερη κάλυψη του. Παρόλα αυτά σε αυτή τη φάση και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δεν προτείνεται η ένταξη της εν λόγω περιοχής αφενός διότι θα πρέπει να προηγηθεί χαρτογράφηση του εν λόγω τύπου οικοτόπου έτσι ώστε να εντοπιστεί η ακριβής περιοχή που προτείνεται για ένταξη και αφετέρου διότι θα πρέπει να δοθεί στο σχετικό Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων για την εν λόγω επέκταση.
Περιοχή 2: Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» με Προσθήκη μια μικρής περιοχής που βρίσκεται εκτός των ορίων του ΦΔ στο βορειοανατολικό του άκρο της ΕΖΔ και ακολουθεί το ρου του ποταμού Έβρου.
Τύποι οικοτόπων Στόχος: 92A0 «Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba»
92Α0: Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για τύπο οικοτόπου του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, έχει χαρακτηριστεί με μη Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης – Ανεπαρκή (U1) και παρουσιάζει χαμηλή κάλυψη 15,19% από το δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραδοτέο του ΦΔ «Ο λόγος πρότασης προσθήκης αυτής της έκτασης είναι ότι φιλοξενεί εκτάσεις που ανήκουν στον τύπο οικοτόπου 92A0. Οι συστάδες αυτού του τύπου οικοτόπου στην περιοχή βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση διατήρησης από αυτές που εντοπίζονται εντός της προηγούμενης προσθήκης στην ΕΖΔ. Όπως καταγράφηκε στα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο παρόν έργο, η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 92A0 είναι μέτρια (C) και για αυτόν τον λόγο κρίνεται σημαντική η προσθήκη μιας περιοχής όπου ο τύπος οικοτόπου έχει καλύτερη κατάσταση διατήρησης. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο τμήμα εντοπίστηκαν οι μεγαλύτεροι πληθυσμού του είδους Leucojum aestivum στην περιοχή. Το είδος αυτό προτάθηκε για να ενταχθεί στα άλλα σημαντικά είδη της περιοχής καθώς περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων για τα Σπάνια και Απειλούμενα Φυτά της Ελλάδας». Συνεπώς προκύπτει ότι η επέκταση του δικτύου Natura 2000 για τον εν λόγω τύπο οικοτόπου θα συνέβαλλε στην μεγαλύτερη κάλυψη του. Παρόλα αυτά σε αυτή τη φάση και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δεν
94
προτείνεται η ένταξη της εν λόγω περιοχής λόγω ανεπάρκειας στοιχείων και η πρόταση θα πρέπει επανεξεταστεί μετά την υποβολή του σχετικού Τυποποιημένου Έντυπου Δεδομένων για την εν λόγω επέκταση.
Περιοχή 3: Εξάπλωση των ορίων της περιοχής Natura ώστε να συμπίπτει με τα όρια διαχείρισης του Φορέα.
Είδη Στόχος: Αμφίβια – Ερπετά: Ablepharus kitaibelii, Podarcis tauricus, Lacerta trilineata, Montivipera xanthina, Pseudopus apodus, Testudo graeca και Testudo hermannΙ, Malpolon insignitus, Elaphe situla, Platyceps najadum, Eryx jaculus, Telescopus fallax και Xerotyphlops vermicularis, Bombina bombina.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραδοτέο του ΦΔ «Ο κύριος λόγος είναι ότι οι περισσότερες καταγραφές ερπετών , όπως φαίνεται από τους χάρτες κατανομής και εύρους, έγιναν βορειότερα από τα όρια της περιοχής Natura, αλλά εντός του φορέα διαχείρισης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις των Ablepharus kitaibelii, Podarcis tauricus, Lacerta trilineata, Montivipera xanthina, Pseudopus apodus, Testudo graeca και Testudo hermanni. Επιπλέον λόγος είναι ότι τα κανάλια που διακλαδίζονται από το δυτικό βραχίονα του Έβρου και δεν αποτελούν μέρος της Natura αποτελούν πολύ σημαντικό ενδιαίτημα για όλα τα αμφίβια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες καταγραφές αμφιβίων εντοπίζονται δίπλα ή μέσα στα κανάλια. Ακόμη, οι επιπλέον περιοχές που προτείνουμε, περιλαμβάνουν οικοτόπους που είναι κατάλληλοι για ερπετά τα οποία δεν καταγράψαμε όπως για παράδειγμα τα φίδια Malpolon insignitus, Elaphe situla, Platyceps najadum, Eryx jaculus, Telescopus fallax και Xerotyphlops vermicularis. Τέλος ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το βάτραχο Bombina bombina, ο οποίος ανήκει και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Υπάρχουν εμπειρικές αναφορές για την ύπαρξή του στα βόρεια κανάλια ανάμεσα στο δυτικό βραχίονα και τον Έβρο, περιοχές δηλαδή εκτός Natura. Το είδος αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή διότι αποτελεί ένα βορειοευρωπαϊκό είδος με τη νοτιότερη κατανομή του να περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του Έβρου. Αυτό το καθιστά πολύ σημαντικό για την παρατήρηση αλλαγών στο οικοσύστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής η οποία θα φανεί ως μετατόπιση της κατανομής του ζώου βορειότερα».
Σημειώνεται ότι δεν έχουν αναφερθεί εκκρεμότητες της χώρας σε σχέση με τα ανωτέρω είδη αμφιβιών – ερπετών από την ΕΕ. Επίσης το παραδοτέο δεν συνοδεύεται από χαρτογραφικά δεδομένα για τα σαφή όρια της προτεινόμενης επέκτασης ούτε από το σχετικό Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) για την εν λόγω επέκταση. Ως εκ τούτου σε αυτή τη φάση και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δεν προτείνεται η ένταξη της εν λόγω περιοχής και η πρόταση θα πρέπει επανεξεταστεί μετά την υποβολή του σχετικού ΤΕΔ και των shp για την εν λόγω επέκταση.
95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Το υφιστάμενο Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας περιλαμβάνει 419 περιοχές, εκ των οποίων 267 είναι αμιγώς χερσαίες, 136 έχουν χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα και 16 είναι αμιγώς θαλάσσιες.
Τα χερσαία τμήματα των 403 περιοχών καλύπτουν το 27,1% της έκτασης της χώρας (35.747,40 km2).
Με βάση τα παραπάνω η Ελλάδα είναι στην 7η θέση σε 28 ΚΜ της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό της έκτασης της χώρας που καλύπτει το χερσαίο δίκτυο περιοχών Natura και βρίσκεται περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Όπως προαναφέρθηκε, το Εθνικό Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 152 περιοχές με θαλάσσιο τμήμα, εκ των οποίων 16 είναι αμιγώς θαλάσσιες, με συνολική θαλάσσια έκταση 7.198,77 km2. Από τις περιοχές αυτές 96 αφορούν στην προστασία τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-ΕΖΔ) και 66 αφορούν στην προστασία ειδών ορνιθοπανίδας βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ).
Με βάση τα προαναφερθέντα η Ελλάδα είναι στη 10η θέση σε 23 Κ.Μ. της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό της έκτασης της χώρας που καλύπτει το θαλάσσιο τμήμα περιοχών του δικτύου Natura. Σε επίπεδο έκτασης κάλυψης θαλάσσιας περιοχής η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 6.800 km2 χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 23 Κ.Μ της Ε.Ε. που βρέχονται από θάλασσα.
Μέσω του έργου της εποπτείας του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει να βελτιώσει το σχεδιασμό του εθνικού δικτύου Natura 2000 αποσκοπώντας στην ουσιαστική αύξηση κυρίως της θαλάσσιας έκτασής του, όπου έχουν διαπιστωθεί ελλείμματα προστασίας και κάλυψης τόσο τύπων οικοτόπων όσο και πληθυσμών σημαντικών ειδών με κύριες κατηγορίες τα κητώδη και τα θαλασσοπούλια, καθώς και στη βελτιστοποίηση του χερσαίου τμήματός του για την κάλυψη των πληθυσμών ειδών στόχων από ομάδες taxa που δεν είχαν επαρκώς αντιμετωπισθεί. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα είδη χλωρίδας και ασπονδύλων, τα είδη ιχθυοπανίδας γλυκού νερού και τα χειρόπτερα (νυχτερίδες).
Με βάση τις προτάσεις των μελετητών των θεματικών μελετών και των μελετών των Φ.Δ. διαμορφώθηκαν οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος. Αυτές αφορούν στην αποδοχή πρόσθετων εκτάσεων περιοχών (είτε με τροποποίηση ορίων υφισταμένων είτε με αμιγώς νέες περιοχές) σε 115 περιπτώσεις (από τις συνολικά 186 προτάσεις). Πιο αναλυτικά αυτές περιλαμβάνουν:
– Χερσαία τμήματα ΕΖΔ (40 περιπτώσεις), προς το παρόν ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
– Θαλάσσια τμήματα ΕΖΔ (42 περιπτώσεις), προς το παρόν ως ΤΚΣ και
– Θαλάσσια τμήματα ΖΕΠ (31περιπτώσεις)
– Θαλάσσια τμήματα ΕΖΔ-ΖΕΠ (2 περιπτώσεις), προς το παρόν ως ΤΚΣ-ΖΕΠ
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας :
Κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των προτάσεων νέων περιοχών ελήφθη υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο περιοχών Natura της χώρας, οι περαιτέρω ανάγκες «κάλυψης» κατά κύριο λόγο πληθυσμών ειδών, το εάν το είδος ή ο τύπος οικοτόπου είναι προτεραιότητας, αν αναφέρεται για αυτό κάποια εκκρεμότητα από την Ε.Ε., το ποσοστό «κάλυψης» του τύπου οικοτόπου ή του είδους από το υφιστάμενο δίκτυο των περιοχών Natura, η κατάσταση διατήρησής του, η μοναδικότητα της προτεινόμενης περιοχής, η αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας, της σχετικής έκτασης/πληθυσμού και του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου/είδους, ο βαθμός ποικιλότητας της περιοχής, η συνεισφορά της περιοχής
96
στη συνεκτικότητα του δικτύου, το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας, οι πιέσεις και η ποιότητα των δεδομένων.
Οι τελικές περιοχές που προτείνονται για ένταξη ως ΤΚΣ είναι 68. Ορισμένες προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων ΤΚΣ, ορισμένες ως νέοι ΤΚΣ και μία περιοχή ως νέα ΤΚΣ-ΕΖΔ (Πίνακας 11-2). Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα ειδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου (πρόταση ένταξης 29 ΤΚΣ που καλύπτουν 1.086.979 ha, εκ των οποίων 25.743 ha είναι ήδη υφιστάμενες ΖΕΠ). Κατά δευτερεύοντα λόγο αφορούν και στο χερσαίο χώρο (πρόταση ένταξης 39 ΤΚΣ που καλύπτουν 47.433 ha, εκ των οποίων 25.083 ha είναι υφιστάμενες ΖΕΠ).
Οι περισσότερες προτάσεις ένταξης χερσαίων τμημάτων δεν προκύπτουν ευθέως από προσδιορισμένες εκκρεμότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά από την αξιολόγηση του Δικτύου από το έργο της εποπτείας. Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας..
Ζώνες Ειδικής Προστασίας
Οι προτάσεις νέων περιοχών των ειδών ορνιθοπανίδας επικεντρώθηκαν σε είδη που ενδημούν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και πιο συγκεκριμένα στα θαλασσοπούλια: Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan, Larus audouinnii, Calonectris diomedea και Hydrobates pelagicus. Βασικό άξονα της πρότασης για νέες ΖΕΠ αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ) που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η επιλογή αυτή συνάδει και με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο του 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές.
Χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως περαιτέρω κριτήριο, το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, δηλαδή ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Οι αναφερόμενες ΙΒΑ στην EU PILOT επιστολή είναι συνολικά 64, από τις οποίες 37 καλύπτονται από υφιστάμενες ΖΕΠ σε ποσοστό μικρότερο από 50%. Περιοχές IBA που παρουσιάζουν αλληλεπικάλυψη με υφιστάμενες ΖΕΠ μεγαλύτερη από 50% δεν προτάθηκαν για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 εφόσον κρίθηκε ότι το δίκτυο είναι επαρκές σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν χρήζει επέκτασης.
Υιοθετήθηκαν ώς έχουν όλες οι ΙΒΑ που καλύπτονται από ΖΕΠ σε ποσοστό μικρότερο από 50% με εξαίρεση 3 ΙΒΑ που δεν έχουν θαλάσσιο χώρο, 1 που δεν έχει ως είδη χαρακτηρισμού θαλασσοπούλια και 2 ΙΒΑ με είδη χαρακτηρισμού θαλασσοπούλια που παρουσιάζουν μεν αλληλεπικάλυψη με το δίκτυο Natura 2000 μικρότερη από 50% (Εχινάδες και Δ – ΒΔ ακτές Ζακύνθου με κάλυψη 6,4% και 35,3% αντίστοιχα), αλλά έχουν ως είδος χαρακτηρισμού το Phalacrocorax aristotelis το οποίο εκτιμήθηκε ότι καλύπτεται ικανοποιητικά στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, προτείνεται μία επιπλέον περιοχή (Κόλπος Καλλονής) που καλύπτεται από υφιστάμενη ΖΕΠ σε ποσοστό 50,9% αλλά η περιοχή είναι ήδη υφιστάμενη ΕΖΔ.
Για την περιοχή IBA GR252: Κανάλι Μακρονήσου προτείνεται να υιοθετηθεί τμήμα της περιοχής και συγκεκριμένα προτείνεται : α) επέκταση της GR3000014 σύμφωνα με τα όρια
97
που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9 του έργου της εποπτείας και β) μια νέα περιοχή ΖΕΠ για τη Μακρόνησο σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9.
Για την περιοχή IBA GR065: Νησιά και νησίδες των Β. Σποράδων και της βορειοδυτικής ακτής Αλοννήσου προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1430004 και η περιοχή να κηρυχθεί ως ΖΕΠ-ΕΖΔ.
Για την περιοχή IBA GR250: Κόλπος Καβάλας και θαλάσσια περιοχή της Θάσου- προτείνεται να υιοθετηθεί εκείνο το τμήμα της IBA που αλληλεπικαλύπτεται με την περιοχή που έχει προταθεί για τη φώκαινα από τον Ανάδοχο της μελέτης 9 και να κηρυχθεί μια νέα περιοχή ΖΕΠ – ΕΖΔ.
Για όλες τις υπόλοιπες προτεινόμενες ΖΕΠ υιοθετούνται τα όρια των ΙΒΑ.
Εν τέλει, οι περιοχές που προτείνονται για ένταξη ως ΖΕΠ είναι 33. Ορισμένες προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων ΖΕΠ, ορισμένες ως νέες ΖΕΠ και μία περιοχή ως νέα ΤΚΣ-ΖΕΠ. Με την ένταξη των περιοχών αυτών στο Δίκτυο Natura 2000, μία υφιστάμενη ΤΚΣ (Αλόννησος – Β. Σποράδες) θα μετατραπεί σε ΤΚΣ-ΖΕΠ. Η συνολική έκταση των προτεινόμενων ΖΕΠ ανέρχεται σε 920.029 ha εκ των οποίων 298.995 ha είναι ήδη χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ (Πίνακας 11-2).
Σύνοψη
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αριθμός Έκταση χέρσου (ha) Έκταση θάλασσας (ha) ΤΚΣ χερσαίος 39 47.433 ΤΚΣ θαλάσσιος 28
1.011.293 ΖΕΠ θαλάσσια 32
844.343 ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσια 1
75.686 ΣΥΝΟΛΟ 100 47.433 1.931.322
Τελικό σύνολο έκτασης που προτείνεται να προστεθεί στο Δίκτυο Natura 2000, αφού αφαιρεθούν οι αλληλεπικαλύψεις των προτεινόμενων ΤΚΣ και ΖΕΠ είναι 1.940.583 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.
Μετά την αφαίρεση και των αλληλεπικαλύψεων από το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε 1.590.738 ha.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ανωτέρω προτεινόμενη έκταση περίπου 18% είναι ήδη ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, αλλά προτείνεται αλλαγή κατηγορίας περιοχής (ΤΚΣ ή ΖΕΠ).
Αναλυτικά συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 11-1 ενώ οι τελικές περιοχές με θετική εισήγηση και οι περιοχές που έχουν προκύψει από σύνθεση επιμέρους περιοχών του πίνακα 11-1 παρουσιάζεται στον πίνακα 11-2.
98
Πίνακας 11-1: Συγκεντρωτικός πίνακας εισηγήσεων Συντονιστή για νέες περιοχές του εθνικού δικτύου Natura 2000
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας Α. ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
1. Α1
Περιοχή 1: GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή»
ΤΡΟΠ.
43200013
GR4320002
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

ΤΚΣ
3,57με βάση βιβλιογραφία Β. ΧΛΩΡΙΔΑ
2. Β1
Περιοχή 1: «Λαγκάδα Τρύπης»
ΤΡΟΠ.

GR2540005
ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ

ΤΚΣ
0,81Το είδος Clinopodium taygeteum (=Micromeria taygetea) εντοπίστηκε σε δειγματοληψία έργου εποπτείας
3. Β2
Περιοχή 2: «Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά»
ΤΡΟΠ.

GR4340006
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ

ΤΚΣ
1,03Το είδος Woodwardia radicans. εντοπίστηκε σε δειγματοληψία έργου εποπτείας
4. Β3
Περιοχή 3: «Όρος Σύριγγας έως παραλία»
ΤΡΟΠ.
GR4220032
GR4220018
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΤΚΣ
0,0046Το είδος Silene holzmannii εντοπίστηκε σε δειγματοληψία έργου εποπτείας
5. Β101
Περιοχή 4: «Όρος Τυμφρηστός (Βελούχι)»
ΤΡΟΠ.

GR2430001
ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ)

ΤΚΣ
0,58Το είδος Centaurea princeps εντοπίστηκε σε δειγματοληψία έργου εποπτείας
6. Β102
Περιοχή 5: «Εθνικός Δρυμός Οίτης»
ΤΡΟΠ.

GR2440004
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ

ΤΚΣ
0,39Το είδος Veronica oetaea εντοπίστηκε σε δειγματοληψία έργου εποπτείας Γ. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
7. Γ1
Περιοχή 1: «Περίχωρα Λιμένα Θάσου»
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,11με βάση βιβλιογραφία (Vertigo angustior , Vertigo moulinsiana)
8. Γ101
Περιοχή 2: «Όρος Άσκιο»
ΝΕΑ
GR1330002


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
67,69με βάση βιβλιογραφία (Pseudophilotes bavius) Δ. ΕΠΡΕΤΑ ΑΜΦΙΒΙΑ
9. Δ101
Περιοχή 1: «Λευκοχώρι, Ίσωμα», Λαγκαδάς, Θεσ/κη
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
126,77


ΦΔ Κορώνειας -Περιοχή 1: «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR1220009
με βάση βιβλιογραφία
10. Δ102
Περιοχή 2: «Λίμνη Βάρος (και (Αεροδρόμιο Λήμνου»
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,1δειγματοληψία έργου εποπτείας
11. Δ103
Περιοχή 3: «Δάσος Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης»
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
28,79με βάση βιβλιογραφία
12. Δ104
Περιοχή 2: «(Λίμνη Βάρος και) Αεροδρόμιο Λήμνου»
ΝΕΑ
GR4110006


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
2,45δειγματοληψία έργου εποπτείας Ε. ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ
13. Ε1
Περιοχή 1: «Περιοχή πηγών Χιλιαδού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450004 (Φωκίδα)
ΤΡΟΠ.

GR2450004
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ

ΤΚΣ
0,19με βάση βιβλιογραφία
14. Ε2
Περιοχή 2: «Ποταμός Ευεργέτουλας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR4110005, Λέσβος
ΤΡΟΠ.
GR4110013
GR4110011
GR4110005
ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

ΤΚΣ
5,80με βάση βιβλιογραφία
15. Ε3
Περιοχή 3: «Ποταμός Μανικιάτης», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002, Εύβοια
ΤΡΟΠ.

GR2420002
ΔΙΡΦΥΣ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ – ΔΕΛΦΟΙ

ΤΚΣ
1,63με βάση βιβλιογραφία
16. Ε4
Περιοχή 4: «Πηγαία νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ
ΤΡΟΠ.

GR1150005
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

ΤΚΣ
6,74με βάση βιβλιογραφία
17. Ε5
Περιοχή 5: «Π. Φόνισσας» (Κέρκυρα)
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,81με βάση βιβλιογραφία
18. Ε6
Περιοχή 6: «Κάτω ρους π. Αράχθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (‘Αραχθος)
ΤΡΟΠ.

GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΤΚΣ
2,44με βάση βιβλιογραφία
19. Ε7
Περιοχή 7: «Π. Λύρας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1110005 (Έβρος)
ΤΡΟΠ.

GR1110005
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΚΣ
1,70με βάση βιβλιογραφία
20. Ε8
Περιοχή 8: «Καμπή Φιλιππιάδας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001, Ήπειρος
ΤΡΟΠ.

GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΤΚΣ
0,74με βάση βιβλιογραφία
21. Ε9
Περιοχή 9: «Μεσοχώρι Σπερχειού»,
ΤΡΟΠ.

GR2440002
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ

ΤΚΣ
1,35με βάση βιβλιογραφία
99
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2440002, Φθιώτιδα
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
22. Ε10
Περιοχή 10: «Περιοχή Βρονταμά π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
ΤΡΟΠ.

GR2540003
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕYΡΩΤΑ

ΤΚΣ
12,00με βάση βιβλιογραφία
23. Ε101
Περιοχή 11: «Περιοχή Πλατάνα π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
ΤΡΟΠ.

GR2550006
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ

ΤΚΣ
2,75με βάση βιβλιογραφία
24. Ε102
Περιοχή 12: «Βιβάρι π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
ΤΡΟΠ.

GR2540005
ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ

ΤΚΣ
0,57με βάση βιβλιογραφία
25. Ε103
Περιοχή 13: «Άνω ρους ποταμού Ερύμανθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2320008, από Λιβάρτζι μέχρι Τριπόταμα
ΤΡΟΠ.
GR2320012
GR2320008
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

ΤΚΣ
5,13με βάση βιβλιογραφία
26. Ε104
Περιοχή 14: «Πηγή Κρυονερίου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310005 (Βαράσοβα)
ΤΡΟΠ.

GR2310005
ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ

ΤΚΣ
0,02με βάση βιβλιογραφία
27. Ε105
Περιοχή 15: «Πεδιάδα Λούρου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (Λούρος)
ΤΡΟΠ.

GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΤΚΣ
1,57με βάση βιβλιογραφία
28. Ε106
Περιοχή 16: «Στενά Αψάλου-Αριδαία», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1240005, Αριδαία
ΤΡΟΠ.
GR1240009
GR1240005
ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΚΣ
1,82με βάση βιβλιογραφία
29. Ε107
Περιοχή 17: «Έλος Αστακού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2310001 (Αιτωλοακαρνανία)
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,04με βάση βιβλιογραφία
30. Ε108
Περιοχή 18: «Κάτω ρους π. Αλφειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330005 (Ζαχάρω)
ΤΡΟΠ.

GR2330005
ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ

ΤΚΣ
19,04


Η103 Σπήλαιο Κουφωτά
με βάση βιβλιογραφία
31. Ε109
Περιοχή 19: «Κάτω ρους ποταμού Πηνειού Πελοποννήσου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2330003 κατάντη φράγματος Πηνειού Πελοποννήσου από Κέντρο έως Βαρθολομιό
ΤΡΟΠ.

GR2330003
ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ

ΤΚΣ
3,37με βάση βιβλιογραφία ΣΤ. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
32. ΣΤ1
Σπήλαιο Διδυμοτείχου / Σπήλαιο Κουφόβουνου
ΤΡΟΠ.

GR1110005
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΚΣ
7,91με βάση βιβλιογραφία
33. ΣΤ2
Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
ΤΡΟΠ.

GR1150005
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

ΤΚΣ
5,14δειγματοληψία έργου εποπτείας
34. ΣΤ3
Σήραγγες Παναγοπούλας
ΤΡΟΠ.

GR2320007
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ

ΤΚΣ
5,00δειγματοληψία έργου εποπτείας
35. ΣΤ4
Σπήλαιο Μελισσότρυπα
ΤΡΟΠ.

GR1440003
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΤΚΣ
3,76δειγματοληψία έργου εποπτείας
36. ΣΤ5
Σπήλαιο Μαλάκι/Σκεπόνι
ΤΡΟΠ.

GR1430001
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ
3,57δειγματοληψία έργου εποπτείας
37. ΣΤ6
Σπήλαιο Πελαδέ
ΤΡΟΠ.
GR1260009
GR1260004
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ – ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ – ΥΨΩΜΑ

ΤΚΣ
7,23δειγματοληψία έργου εποπτείας
38. ΣΤ7
Σπήλαιο Ζεστά Νερά / Σπήλαιο Καταρρακτών
ΤΡΟΠ.

GR1260007
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ – ΕΡΗΜΙΚΕΣ

ΤΚΣ
8,65δειγματοληψία έργου εποπτείας
39. ΣΤ8
Σπήλαιο Ψιμάκι
ΤΡΟΠ.

GR4340010
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ)
ΤΚΣ
6,26

δειγματοληψία έργου εποπτείας
40. ΣΤ9
Σπήλαιο Σολωμού Τρύπα / Πύργος Αγ. Στεφάνου
ΤΡΟΠ.
GR2540007
GR2540001
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΚΣ
5,29δειγματοληψία έργου εποπτείας
41. ΣΤ10
Καταβόθρα Αλιάρτου
ΤΡΟΠ.

GR2410001
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

ΤΚΣ
5,25δειγματοληψία έργου εποπτείας
42. ΣΤ11
Σπήλαιο Τραχήλας / Σπήλαιο Βατσινίδη
ΤΡΟΠ.

GR2550006
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ

ΤΚΣ
2,33


δειγματοληψία έργου εποπτείας
43. ΣΤ101
Σπήλαιο Αετοφωλιάς
ΝΕΑAΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
6,66δειγματοληψία έργου εποπτείας
44. ΣΤ102
Σπηλαιορυχείο
ΤΡΟΠ.

GR1270005
ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΝ – ΚΟΡΥΦΗ

ΤΚΣ
4,26


ΦΔ Κορώνειας -Περιοχή 1:
δειγματοληψία έργου
100
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
ΣΚΑΜΝΙ
«Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR1220009
εποπτείας
45. ΣΤ103
Σπήλαιο Κουφωτά
ΝΕΑAΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,97δειγματοληψία έργου εποπτείας
46. ΣΤ104
Σπήλαιο Μεϊρές
ΝΕΑ
GR4310013


AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
4,16με βάση βιβλιογραφία
47. ΣΤ105
Ορυχεία
ΝΕΑAΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
2,17με βάση βιβλιογραφία
48. ΣΤ106
Σπήλαιο Βαλμαντούρας
ΝΕΑAΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
6,01δειγματοληψία έργου εποπτείας
49. ΣΤ107
Σήραγγα Ερεσσού
ΤΡΟΠ.
GR4110010
GR4110003
ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ

ΤΚΣ
7,52με βάση βιβλιογραφία
50. ΣΤ108
Όρος Χάτζη
ΝΕΑ
GR2130013


AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
71,65δειγματοληψία έργου εποπτείας
51. ΣΤ109
Όρος Νεμερτσικα
ΝΕΑ
GR2130010


AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
47,44δειγματοληψία έργου εποπτείας Ζ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ
52. Z1
Περιοχή 1: Νησίδες Λιχάδες και γύρω Θαλάσσια Περιοχή
ΝΕΑ


ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΧΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,000645
3,99
I104
δειγματοληψία έργου εποπτείας
53. Z2
Περιοχή 2: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Μακρονήσου
ΝΕΑ


ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΨΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
4,99
31,79
Κ30
δειγματοληψία έργου εποπτείας
54. Z3
Περιοχή 3: Παράκτια και Θαλάσσια βορείου Ανάφης
ΝΕΑ
GR4220023

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΦΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
0,01
14,06

δειγματοληψία έργου εποπτείας
55. Z101
Περιοχή 4: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη βορειοανατολικής Εύβοιας
ΝΕΑ
GR2520011

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
5,21
180,11
I6
I101
δειγματοληψία έργου εποπτείας Η. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ
56. Η1
Λακωνικός Κόλπος
ΤΡΟΠ.

GR2540003
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΤΚΣ
4,22
36,41


δειγματοληψία έργου εποπτείας
57. Η2
Κόλπος Χανίων Α & Β
ΤΡΟΠ.

GR4340003 GR4340006
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ / ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ

ΤΚΣ

73,43


δειγματοληψία έργου εποπτείας
58. Η3
Κεφαλλονιά
ΤΡΟΠ.

GR2220004
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ

ΤΚΣ

54,59

Ι14
δειγματοληψία έργου εποπτείας
59. Η4
ΖάγκαΜεμί Κορώνης
ΤΡΟΠ.

GR2550003
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ

ΤΚΣ
0,89
16,23

Θ5
δειγματοληψία έργου εποπτείας
60. Η5
Αμβρακικός Κόλπος
ΤΡΟΠ.

GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΠΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΤΚΣ

279,82

Θ6
δειγματοληψία έργου εποπτείας
61. Η6
Παραλίες Ρωμανού (GR2550004)
ΤΡΟΠ.
GR2550008
GR2550004
ΛΙΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΚΣ

10,96

Θ5
δειγματοληψία έργου εποπτείας
62. Η7
Δέλτα Έβρου- Δίκελλα (GR1110007)
ΤΡΟΠ.
GR1110006
GR1110007
DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS

ΤΚΣ

1055,75

Θ1
δειγματοληψία έργου εποπτείας
63. Η8
Πάργα-Μυτικας (GR2140003)
ΤΡΟΠ.

GR2140003
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΠ. ΚΕΛΑΔΙΟ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ

ΤΚΣ

94,18

Θ7
δειγματοληψία έργου εποπτείας
64. Η9
Κορινθιακός Κόλπος (GR2450004)
ΤΡΟΠ.

GR2450004
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ

ΤΚΣ

2363,53

Θ3, Ι21, Ι22, Ι23
δειγματοληψία έργου εποπτείας
65. Η101
Μυχός Αργολικού Κόλπου (GR2510003)
ΤΡΟΠ.

GR2510003
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΗΔΙ

ΤΚΣ

42,69


δειγματοληψία έργου εποπτείας
66. Η102
Κόλπος Μεσσαράς (GR4310004)
ΤΡΟΠ.
GR4310012
GR4310004
ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΚΣ
1,59
24,02


δειγματοληψία έργου εποπτείας
101
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
ΠΥΡΓΟ)
67. Η103
Βόρειος Κυπαρισσιακός (GR2330005)
ΤΡΟΠ.

GR2330005
ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ

ΤΚΣ
5,68


Ε108
δειγματοληψία έργου εποπτείας Θ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ – ΚΗΤΩΔΗ
68. Θ1
Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας στη Θαλάσσια Ζώνη Χωρικών Υδάτων Ανατολικού Θρακικού
ΤΡΟΠ.
GR1130010
GR1130009
GR1110007
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ

ΤΚΣ

792,00

Η7
με βάση βιβλιογραφία
69. Θ2
Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή Στενού Καβάλας – Θάσου
ΤΡΟΠ.
GR1150001
GR1150010
GR1150009
GR1150012
GR1150010
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΥ

ΤΚΣ

782,00

Κ33
με βάση βιβλιογραφία
70. Θ3
Κεντρικός και Ανατολικός Κορινθιακός Κόλπος – Σύνολο Θαλάσσιας Περιοχής
NEA

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΠΛΟΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

1.663,00

Η9, Ι23
δειγματοληψία έργου εποπτείας
71. Θ4
Θαλάσσια Περιοχή Δυτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτης
NEA
GR434 0017 (Εξωτερικά όρια)
GR4340001
GR4340002
GR4340015
GR4340005
GR4340008
GR4340012
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

1.664,00

Ι7
με βάση βιβλιογραφία
72. Θ5
Θαλάσσια Περιοχή Νοτιοδυτικής και Νότιας Πελοποννήσου
ΤΡΟΠ.
GR2550003
GR2550004
GR2550007GR2550004
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΚΣ

1.255,00

Η6, Ι16, Η4
με βάση βιβλιογραφία
73. Θ6
Αμβρακικός Κόλπος
ΤΡΟΠ.
GR2110001
GR2110004
GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΤΚΣ

472,00

Η5
με βάση βιβλιογραφία
74. Θ7
Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και Ευρύτερη Θαλάσσια Ζώνη από Νότια Κέρκυρα έως Ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα)
ΤΡΟΠ.
GR2230003(όρια)
GR 2140001 (όρια)
GR2230004
GR2230004 GR2140003
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΤΚΣ

1.277,00

Ι4, Η8
με βάση βιβλιογραφία
75. Θ101
Δυτικές και βορειοανατολικές ακτές Ζακύνθου και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή τους
ΤΡΟΠ. ΕΖΔ-ΖΕΠ
GR2210001
GR2210001
ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΚΣ

728,5

Κ102
με βάση βιβλιογραφία
76. Θ102
Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρομώνας)
μέχρι θαλάσσια περιοχή Ανατολικής και Νότιας Ζακύνθου
ΤΡΟΠ.
GR2310015
GR2220003
GR2220005 GR2210002
GR2310001
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ ΒΡΟΜΩΝΑΣ) – ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ –ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ – ΚΕΝΤΡΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) – ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ – ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ – ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΤΚΣ

3085,04

Ι14 (μικρή αλληλεπικάλυψη)
Κ101
με βάση βιβλιογραφία
77. Θ103
Αντικύθηρα – Πρασονήσι – Λαγουβάρδος και Θαλάσσια Περιοχή Μυρτώου Πελάγους, Ελαφονήσου, Κυθήρων και Αντικυθήρων
ΝΕΑ
GR3000010
GR3000008


ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

4078,60

Ι13
Κ5
Θ104
με βάση βιβλιογραφία
78. Θ104
Θαλάσσια Περιοχή Νήσων Πόρου, Ύδρας, Σπετσών
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

906,42

Κ26
Θ103
με βάση βιβλιογραφία Ι. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
79. Ι1
Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης:
ΤΡΟΠ.
GR4320006
GR4320006
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ

ΤΚΣ

262,28

Κ23
δειγματοληψία έργου
102
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι – Βαϊ – Άκρα)
ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ – ΒΑΪ – ΑΚΡΑ)
εποπτείας
80. Ι2
Ακτές Νότιας Μάνης
NEA

ΑΚΤΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

382,96


με βάση βιβλιογραφία
81. Ι3
Χερσόνησος Άθως
ΝΕΑ

GR1270003
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

200,84

Κ32
με βάση βιβλιογραφία
82. Ι4
Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι
ΤΡΟΠ.

GR2230004
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

ΤΚΣ

173,08

Θ7
δειγματοληψία έργου εποπτείας
83. Ι5
Κάσος και Κασονήσια – Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή
ΤΡΟΠ.

GR4210001
ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ

80,34

Κ20
δειγματοληψία έργου εποπτείας
84. Ι6
Βορειοανατολική Εύβοια, Νησίδες και ύφαλοι
NEA

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

85,72

Ζ101
με βάση βιβλιογραφία
85. Ι7
Ήμερη και Άγρια Γραμβούσσα – Τηγάνι και Φαλάσαρνα – Ποντικονήσι, Όρμος Λιβάδι – Βίγλια
ΤΡΟΠ.
GR4340001
GR4340001
ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ – ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ – ΒΙΓΛΙΑ

ΤΚΣ

59,65

Κ21, Θ4
με βάση βιβλιογραφία
86. Ι8
Όρος Όχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο Καφηρεύς – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.
GR2420012
GR2420001
GR2420001
ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ

139,94


με βάση βιβλιογραφία
87. Ι9
Άνδρος: Κεντρικός Ορεινός Όγκος και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
NEA
GR4220028
ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

300,20


με βάση βιβλιογραφία
88. Ι10
Παλιούρι – Πωσείδι
ΤΡΟΠ.
GR1270008
GR1270008
ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΠΩΣΕΙΔΙ

ΤΚΣ

158,50


με βάση βιβλιογραφία
89. Ι11
Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα Μαθράκι και Βραχονησίδες)
ΝΕΑ
GR2230008
ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

153,27


με βάση βιβλιογραφία
90. Ι12
Ακτές Ανατολικής Ευβοίας από Άκρα Οκτωνιά Ευβοίας έως Ζάρακες
NEA


ΑΚΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΟΚΤΩΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΩΣ ΖΑΡΑΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

57,68


με βάση βιβλιογραφία
91. Ι13
Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια Καλογεροβούνι και Περιοχή Μονεμβασίας
ΤΡΟΠ.

GR2540001
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΚΣ

95,43

Θ103
δειγματοληψία έργου εποπτείας
92. Ι14
Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Όρμο Μουντά
ΤΡΟΠ.

GR2220004
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΟΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ

ΤΚΣ

92,30

Θ102,Η3
δειγματοληψία έργου εποπτείας
93. Ι15
Νήσος Νίσυρος Στρογγυλή, Ηφαιστειακό Πεδίο και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.

GR4210007
ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ

138,02


δειγματοληψία έργου εποπτείας
94. Ι16
Θαλάσσια Περιοχή Μεθώνης
ΤΡΟΠ.

GR2550007
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΘΩΝΗΣ

ΤΚΣ

8,30

Θ5
δειγματοληψία έργου εποπτείας
95. Ι17
Παυσανίας – Ηφαίστεια Μεθάνων
NEA


ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

37,28


με βάση βιβλιογραφία
96. Ι18
Κολυμβο
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

50,10


με βάση βιβλιογραφία
97. Ι19
Νησίδες Τοκμάκια Βορειοανατολικής Λέσβου
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

61,94

Κ7
με βάση βιβλιογραφία
98. Ι20
Νότια Πάτμος
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

44,14

δειγματοληψία έργου εποπτείας
99. Ι21
Παράκτια Περιοχή από Ψαθόπυργο έως Αίγιο
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

39,57

Η9
με βάση βιβλιογραφία
100. Ι22
Παράκτια Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

40,00

Η9
δειγματοληψία έργου εποπτείας
101. Ι23
Θαλάσσια Περιοχή Περαχώρας
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

53,79

Θ3, Η9
με βάση βιβλιογραφία
102. Ι101
Ακτές Ανατολικής Ευβοίας από Άκρα Κύμη έως Ντχάγκρι
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

178,83

Ζ101
με βάση βιβλιογραφία
103. Ι102
Ακτές Νότιου Πηλίου
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

71,10


με βάση βιβλιογραφία
104. Ι103
Αστερούσια (Κοφινάς)
ΤΡΟΠ

GR4310005
GR4310004
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)
ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)

ΤΚΣ

139,84


δειγματοληψία έργου εποπτείας
105. Ι104
Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος, Λιχαδονήσσια, Στενά Ορέων
ΤΡΟΠ.
GR2420007
GR2440005
GR2420004
GR2440002
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ – ΔΕΛΤΑ ΧΕΡΙΑ – ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ

228,43

Ζ1
δειγματοληψία έργου εποπτείας
103
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
106. Ι105
Κόλπος Αργοστολίου – Κούταβος
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

77,54


με βάση βιβλιογραφία
107. Ι106
Σαντορίνη
NEA


ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

174,72
Πρέπει να προηγηθεί ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για τον Τ.Ο. 1180

με βάση βιβλιογραφία
108. Ι107
Παράκτια Ζώνη Δυτικής Μήλου
ΤΡΟΠ.

GR4220005
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ

ΤΚΣ

79,22


δειγματοληψία έργου εποπτείας
109. Ι108
Πλατανίτσι έως Πόρτο Κουφό
ΤΡΟΠ.

GR1270009
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ – ΣΥΚΙΑ – ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ

ΤΚΣ

92,05


δειγματοληψία έργου εποπτείας
110. Ι109
Τέλενδος – Αγρινώντας
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

25,33

Κ14
με βάση βιβλιογραφία
111. Ι110
Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.
GR4210003
GR4210003
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ

40,57

Λ1
δειγματοληψία έργου εποπτείας
112. Ι111
Βόρεια Μήλος – Γλαρονήσια
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ

13,61


με βάση βιβλιογραφία
113. Ι112
Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης και Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.

GR3000006
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΚΣ

53,33


δειγματοληψία έργου εποπτείας Κ. ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
114. Κ1
GR065-Νησιά και νησίδες των Β. Σποράδων και της βορειοδυτικής ακτής Αλοννήσου
ΤΡΟΠ.
GR1430005
GR1430004
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1430004 και η περιοχή να κηρυχθεί ως ΖΕΠ-ΕΖΔ
ΤΚΣ-ΖΕΠ
1866,02


με βάση βιβλιογραφία
115. Κ2
GR087-Νησίδες Στροφάδες
ΤΡΟΠ.
GR2210003
GR2210004
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
114,9


με βάση βιβλιογραφία
116. Κ3
GR114-Δυτική Σκύρος και νησίδες
ΤΡΟΠ

GR2420009
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
496,4


με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
117. Κ4
GR128-Νησίδες Φαλκονέρα Βελοπούλα και Καράβια
ΤΡΟΠ.
GR42100011
GR3000011
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
18,2


με βάση βιβλιογραφία
118. Κ5
GR129-Νήσος Κύθηρα
ΝΕΑ
GR3000010
GR3000013
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΦΙΔΟΝΗΣΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
325,8

Θ103
με βάση βιβλιογραφία
119. Κ6
GR131-Νησίδες δυτικής
Λήμνου και ακρωτήρι Μουρτζεφλος
ΤΡΟΠ.

GR4110006 GR4110008
ΛΗΜΝΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
266,9


δειγματοληψία έργου εποπτείας
120. Κ7
GR136-Νησίδες Τοκμακιά,
Λέσβος
ΤΡΟΠ.

GR4110009,
GR4110012
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ)
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
82,6

Ι19
δειγματοληψία έργου εποπτείας
121. Κ8
GR137-Κόλπος Καλλονής, Λέσβος
ΤΡΟΠ.
GR4110004
(ΕΖΔ)
GR4110007
ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
113,1


με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν
104
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
122. Κ9
GR140-Νήσοι Ψαρά και
Αντίψαρα και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4130002
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ,ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
102,2


με βάση βιβλιογραφία
123. Κ10
GR144-Nήσος Φούρνοι
ΤΡΟΠ.
GR4120004
GR4120006
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
195,0


δειγματοληψία έργου εποπτείας
124. Κ11
GR153-Νήσοι Πάρος και
Αντίπαρος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4220017
GR4220025
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
232,7


δειγματοληψία έργου εποπτείας
125. Κ12
GR159-Νήσος Ανάφη
ΤΡΟΠ.
GR4210011
GR4220023
ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
94,3


με βάση βιβλιογραφία
126. Κ13
GR160-Νησιά και νησίδες
Βόρειων
Δωδεκανήσων
NEA
GR4210010
(Στην περιοχή που περικλείει η θαλάσσια IBA απαντώνται οι εξής περιοχές ΖΕΠ GR4210015, GR4210016, GR4210017
GR4210018)
ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΙΤΤΑ , ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ ΝΕΡΟΝΗΣΙ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ(ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΠΙΛΑΦΙ, ΚΑΠΑΡΗ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ,ΠΙΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ,ΣΤΑΥΡΙ, ΛΙΡΑ, ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΜΑΝΟΛΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΣΠΑΛΑΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ, ΤΣΟΥΚΑ, ΤΣΟΥΚΑΛΙ,ΨΑΘΟΝΗΣΙ, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΙΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΛΕΡΙΚΟ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
442,4


δειγματοληψία έργου εποπτείας
127. Κ14
GR162-Νήσοι Κάλυμνος,
Τένεδος. Καλόλιμνος και γύρω Νησίδες
NEA

GR4210019
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
183,2

Ι109
με βάση βιβλιογραφία
128. Κ15
GR163-Νήσοι Κίναρος και Λεβίθα και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4220012
GR4210020
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
92,7


με βάση βιβλιογραφία
129. Κ16
GR164-Νήσος
Αστυπάλαια και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210009
GR4210021
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣΚΟΥΝΟΥΠΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
268,7


με βάση βιβλιογραφία
130. Κ17
GR168-Νήσος Τήλος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4210024
ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ , ΝΗΣΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
114,4


δειγματοληψία έργου εποπτείας
131. Κ18
GR169-Νήσος Σύμη και
γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4210025
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ-
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
75,8


με βάση βιβλιογραφία
105
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
132. Κ19
GR170-Νήσος Χάλκη και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210005
GR4210026
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΆΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
315


με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
133. Κ20
GR174-Νήσος Κάσος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210001
GR4210028
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
99,6

Ι5
με βάση βιβλιογραφία
134. Κ21
GR175-Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Γραμβούσα και Ποντικονήσι, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR4340001
GR4340017
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
98,5

Ι7
με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
135. Κ22
GR181-Νήσοι Γαύδος και
Γαυδοπούλα, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR434013
GR4340023
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
81,3


με βάση βιβλιογραφία
136. Κ23
GR192-Νησίδες Διονυσάδες, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR4320011
GR4320011
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
169,5

Ι1
με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
137. Κ24
GR197-Νησίδες Ρήνεια, Χταπόδια, και Τραγονήσι, Μύκονος
ΤΡΟΠ.

GR4220027
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
169,3


δειγματοληψία έργου εποπτείας
138. Κ25
GR198-Νησιά Σκιάθος και Σκόπελος
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
202,7


με βάση βιβλιογραφία
139. Κ26
GR199-Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
116,8


με βάση βιβλιογραφία
140. Κ27
GR200-Νησίδες Ευβοϊκού Κόλπου
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
521,6


δειγματοληψία έργου εποπτείας
141. Κ28
GR251-Θαλάσσια περιοχή
δυτικής Λέσβου
NEA
GR4110003
GR4110010
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
211,8


με βάση βιβλιογραφία (παρόλο που πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου δεν εντοπίστηκαν θαλασσοπούλια ενδιαφέροντος)
142. Κ29
GR252-Κανάλι Μακρονήσου
ΤΡΟΠ.
GR3000005
GR3000014
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ – ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
21,39


δειγματοληψία έργου εποπτείας
143. Κ30
GR252-Κανάλι Μακρονήσου
ΝΕΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
65,59

Ζ2
δειγματοληψία έργου εποπτείας
144. Κ31
GR253
-Θαλάσσια περιοχή
Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού
ΤΡΟΠ.
GR4220013
GR4220024
GR4220021
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
487,5


δειγματοληψία έργου εποπτείας
145. Κ32
GR037-Άθως
NEAΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΖΕΠ
170,9

Ι3
με βάση βιβλιογραφία
146. Κ33
GR250-Καβάλα
ΝΕΑ
GR1150010
GR1150012
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ-ΖΕΠ
814,41

Θ2
με βάση βιβλιογραφία
147. Κ101
GR084-Εχινάδες
ΤΡΟΠ.
GR2310001
GR2310015
GR2220003
Δέλτα Αχελώου – Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου- Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδςς
Νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας
Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρόμωνας)

ΖΕΠ
290,4

Θ102
με βάση βιβλιογραφία
106
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
148. Κ102
GR086-Ζάκυνθος
ΤΡΟΠ.
GR2210001
GR2210001
Δυτικές και Βορειοανατολικές ακτες Ζακύνθου

ΖΕΠ
Περιλαμβά-νονται μικρής έκτασης παράκτιες ζώνες
213,9

Θ101
με βάση βιβλιογραφία Λ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
149. Λ1
ΦΔ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και Παράκτια Θαλάσσια ζώνη
ΤΡΟΠ.
GR4210003
GR4210003
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ-ΖΕΠ
?


Ι110
δειγματοληψία έργου εποπτείας
150. Λ2
ΦΔ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – «Νησίδες Γλαρονήσι και Πρόνι, Νότια και κεντρική Κάρπαθος»
ΤΡΟΠ.
GR4210011
GR4210003
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ-ΖΕΠ
?


με βάση βιβλιογραφία
151. Λ3
ΦΔ ΟΛΥΜΠΟΥ – Όρος Όλυμπος- ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
ΤΡΟΠ.

GR1250001
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

ΤΚΣ-ΖΕΠ
139,54δειγματοληψία έργου εποπτείας
152. Λ4
ΦΔ ΟΛΥΜΠΟΥ – Όρος Όλυμπος – ΑΜΦΙΒΙΑ
ΤΡΟΠ.
GR1250001
GR1250001
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ

ΤΚΣ-ΖΕΠ
53.96


Λ3
δειγματοληψία έργου εποπτείας
153. Λ5
ΦΔ ΚΑΡΛΑ – Κάρλα Μαυροβούνι Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου Νεοχώρι
ΤΡΟΠ.
GR1420006
GR1420004
GR1430007
GR1420004
ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΣΤΙΝΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ

ΤΚΣ
36,15δειγματοληψία έργου εποπτείας
154. Λ6
ΦΔ ΑΞΙΟΥ – Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
ΤΡΟΠ.
GR1220010
GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΚΣ
1,65


Λ9
δειγματοληψία έργου εποπτείας
155. Λ7
ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Αλυκή Κίτρους – ευρύτερη περιοχή – ΑΜΦΙΒΙΑ- ΕΡΠΕΤΑ
ΤΡΟΠ.
GR1220010
GR1250004
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
1,.84δειγματοληψία έργου εποπτείας
156. Λ8
ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – Περιοχή Λουδία Spermophilus
ΤΡΟΠ.

GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΚΣ
1,07


δειγματοληψία έργου εποπτείας
157. Λ9
ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – Περιοχή Καλοχωρίου Spermophilus
ΤΡΟΠ.
GR1220010
GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΚΣ
33,24


Λ6
δειγματοληψία έργου εποπτείας
158. Λ10
ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – Περιοχή Δόγκανη -Myotis myotis
ΤΡΟΠ.
GR1220010
GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΚΣ
60,50δειγματοληψία έργου εποπτείας
159. Λ11
ΦΔ Κορώνειας -Περιοχή 1: «Λίμνες Κορώνειας – Βόλβης, Στενά Ρεντίνας και ευρύτερη περιοχή», επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR1220009
ΤΡΟΠ.
GR1220001
GR1270005
GR1220003
GR1270001
GR1220009
ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΖΕΠ
723,21


Δ101, ΣΤ102, Λ12, Λ13Λ15, Ι14
δειγματοληψία έργου εποπτείας
160. Λ12
ΦΔ Κορώνειας – Περιοχή 2: «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» επέκτασης υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
17,63


Λ11
δειγματοληψία έργου εποπτείας
161. Λ13
ΦΔ Κορώνειας- Περιοχή 3: Σπήλαιο Δρακότρυπα κοντά στα Βρασνά και γύρω περιοχή: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. euryale στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ.
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
29,16


Λ11
δειγματοληψία έργου εποπτείας
162. Λ14
ΦΔ Κορώνειας – Σπήλαιο στα Λακκιά και ρέμα Νερομάνα μέχρι τα Στεφανινά: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
2,63


Λ11
δειγματοληψία έργου εποπτείας
163. Λ15
ΦΔ Κορώνειας -Περιοχή 5: Σπήλαιο στην περιοχή Ζεστό Νερό: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. euryale
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
6,11


Λ11
δειγματοληψία έργου εποπτείας
164. Λ16α
ΦΔ ΠΡΕΣΠΩΝ -Περιοχή 1: Επέκταση
ΝΕΑ

GR1340003
ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
15,04δειγματοληψία έργου
107
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
περιοχής ΕΖΔ- ΖΕΠ GR1340003 «Όρη Βαρνούντα»
εποπτείας
165. Λ16β
ΦΔ ΠΡΕΣΠΩΝ -Περιοχή 2 : Επέκταση περιοχής ΕΖΔ- ΖΕΠ GR 1340001 «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών»
ΝΕΑ

GR1340001
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΤΚΣ
76,83δειγματοληψία έργου εποπτείας
166. Λ17
ΦΔ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ – Περιοχή 1: Οικισμός χωριού Λεσίνι: Επέκταση υφιστάμενης ΖΕΠ GR2310015 «Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές εύηνου, νήσοι εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας»
ΤΡΟΠ.

GR2310015
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΖΕΠ
0,42


δειγματοληψία έργου εποπτείας
167. Λ18
ΦΔ Παρνασσού Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΖΕΠ GR2410002 «Όρος Παρνασσός» προς τα βόρεια, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά – ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
ΤΡΟΠ.
GR2450005
GR2410002
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΖΕΠ
72,00


Λ19
δειγματοληψία έργου εποπτείας
168. Λ19
ΦΔ Παρνασσού Περιοχή 2: Σπηλαιβάραθρο Πολυδρόσου (Κάρκαρος Ελεούσας): Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450005 «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δυρμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας»
ΤΡΟΠ.

GR2450005
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΤΚΣ
2,41


Λ18
δειγματοληψία έργου εποπτείας
169. Λ20
ΦΔ Σαμαριάς – Περιοχή 1: Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» δυτικά έως το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης για τον Κρητικό Αίγαγρο και ανατολικά έως το Φαράγγι της Ίμπρου για τους τύπους οικοτόπων
ΤΡΟΠ.
GR4340014
GR4340008
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ
19,42


Λ21
δειγματοληψία έργου εποπτείας
170. Λ21
ΦΔ Σαμαριάς – Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» ΒΔ επέκταση προς Βασιλιανά και του χωριού Αγία Ειρήνη για την προστασία του πληθυσμού του χειροπτέρου Nyctalus leisleri
ΤΡΟΠ.

GR4340008
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ
4,89


Λ20
δειγματοληψία έργου εποπτείας
171. Λ22
ΦΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310001 «Βασιλίτσα»
ΤΡΟΠ.

GR1310001
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

ΤΚΣ
156,56δειγματοληψία έργου εποπτείας
172. Λ23
ΦΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1310003 «Εθνικός δρυμός Πίνδου – Βάλια Κάλντα – Ευρύτερη περιοχή»
ΤΡΟΠ.
GR1310002
GR1310003
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ – ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΚΣ
8,64δειγματοληψία έργου εποπτείας
173. Λ24
ΦΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130001 «Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αωού»
ΤΡΟΠ.
GR2130009
GR2130001
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ

ΤΚΣ
17,52δειγματοληψία έργου εποπτείας
174. Λ25
ΦΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Περιοχή 4: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2130004 «Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου»
ΤΡΟΠ.
GR2130011
GR2130004
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΤΚΣ
5,02δειγματοληψία έργου εποπτείας
175. Λ26
ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΖΕΠ GR1140008 «Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου» και ΖΕΠ GR1140009 «Όρος Φαλακρό»
ΤΡΟΠ.
GR1120003
GR1140008 GR1140009
ΖΕΠ GR1140008 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ» ΚΑΙ ΖΕΠ GR1140009 «ΌΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ»

ΤΚΣ
693,9δειγματοληψία έργου εποπτείας
176. Λ27
ΦΔ – Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Περιοχή 1: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» βόρεια
ΤΡΟΠ.

GR2520006
ΌΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ

ΤΚΣ
5,59δειγματοληψία έργου εποπτείας
108
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
από τη μονή Μαλεβής και Δυτικά του οικισμού «Ξηροκάμπι»
177. Λ28
ΦΔ – Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520006 «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής» – πρόποδες του Καλογεροβουνίου
ΤΡΟΠ.

GR2520006
ΌΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ

ΤΚΣ
1,69δειγματοληψία έργου εποπτείας
178. Λ29
ΦΔ – Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520005 «Μονή Ελόνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» – Σπήλαια Μάνα & Γαλάζια Λίμνη
ΤΡΟΠ.

GR2520005
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΤΚΣ
13,08δειγματοληψία έργου εποπτείας
179. Λ30
ΦΔ – Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Περιοχή 4: Νέα Ζώνη Ειδικής Προστασίας που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού
ΝΕΑ
GR2520005
GR2520006

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΖΕΠ
1074,85


Λ28
δειγματοληψία έργου εποπτείας
180. Λ31
ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και ΕΖΔ GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα» και περιοχή 3: επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» και ΕΖΔ GR1120003 «Όρος Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές» (Σαρκοφάγα)
ΤΡΟΠ.
GR1140008
GR1140002
GR1140003
GR1140001
GR1120003
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΚΣ
791,15με βάση βιβλιογραφία
181. Λ32
ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 4: Ενοποίηση τριών ΕΖΔ (GR1140001«Δάσος Φρακτού» , GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα») και επέκταση προς τα δυτικά και νότια των δυτικών ορίων του GR1140002 και προς τα νότια και ανατολικά των ανατολικών και νότιων ορίων των GR1140001 και GR1140003 (Χειρόπτερα)
ΤΡΟΠ.
GR1140008
GR1140002
GR1140003
GR1140001
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΚΣ
392,05με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου εποπτείας
182. Λ33
ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 6: Επέκταση των ορίων των ΕΖΔ «Χαϊντού Κούλα και γύρω Κορυφές» (GR1120003) προς ΒΑ μέχρι την γραμμή ων συνόρων (Καφέ αρκούδα)
ΤΡΟΠ.
GR1140008
GR1140001
GR1120003
ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ

ΤΚΣ
62,73με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου εποπτείας
183. Λ34
ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Περιοχή 5: και της ΕΖΔ «Δάσος Φρακτού» (GR1140001) προς N. (Καφέ αρκούδα – Αγριόγιδο – Χειρόπτερα – Σαρκοφάγα- Ελάφι)
ΤΡΟΠ.
GR1140008
GR1140001
«ΧΑΪΝΤΟΥ ΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ»

ΤΚΣ
73.63με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου εποπτείας
184. Λ35
ΦΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Περιοχή 1: Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» έτσι ώστε να συμπεριλάβει και την περιοχή της ΖΕΠ GR1110006 που βρίσκεται εκτός από αυτήν
ΤΡΟΠ.
GR1110006
GR1110007
«ΔΕΛΤΑ ΈΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ»

ΤΚΣ
32,54με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου εποπτείας
185. Λ36
ΦΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Επέκταση της ΕΖΔ GR1110007 «Δέλτα
ΤΡΟΠ.
GR1110006
GR1110007
«ΔΕΛΤΑ ΈΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ

ΤΚΣ
0,54με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου
109
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. NATURA (Υφιστ. ή Νέα) ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης Τεκμηρίωση με βάση βιβλιογραφία ή δειγματοληψίες έργου εποπτείας
Έβρου και Δυτικός Βραχίονας» με Προσθήκη μια μικρής περιοχής που βρίσκεται εκτός των ορίων του ΦΔ στο βορειοανατολικό του άκρο της ΕΖΔ και ακολουθεί το ρου του ποταμού Έβρου.
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ»
εποπτείας
186. Λ37
ΦΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Εξάπλωση των ορίων της περιοχής Natura ώστε να συμπίπτει με τα όρια διαχείρισης του Φορέα.
ΤΡΟΠ.
GR1110006
GR1110007
«ΔΕΛΤΑ ΈΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ»

ΤΚΣ
?με βάση βιβλιογραφία/ δειγματοληψία έργου εποπτείας
110
Πίνακας 11-2: Πίνακας τελικών προτεινόμενων περιοχών που προέκυψαν από τις περιοχές με θετική εισήγηση και από τη σύνθεση αυτών όπου υπήρχαν αλληλεπικαλύψεις Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ Α. ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
1. Α1
Περιοχή 1: GR4320002 «Δίκτη: οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή»
ΤΡΟΠ.
43200013
(ΖΕΠ)
GR4320002 (ΕΖΔ)
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ (ΕΖΔ)
GR4320002
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΣΕΛΑΚΑΝΟ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ
ΤΚΣ
3,57

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

5230 * Δενδροειδή matorrals με Laurus nobilis
9340 Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia Β. ΧΛΩΡΙΔΑ
2. Β1
Περιοχή 1: «Λαγκάδα Τρύπης»
ΤΡΟΠ.

GR2540005 (ΕΖΔ)
ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ
GR2540005
ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ
ΤΚΣ
0,81

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

Clinopodium taygeteum
3. Β2
Περιοχή 2: «Λίμνη Αγυάς – Πλατανιάς – Ρέμα και Εκβολή Κερίτη – Κοιλάδα Φασά»
ΤΡΟΠ.

GR4340006
(ΕΖΔ)
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ
GR4340006
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ
ΤΚΣ
1,03

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

Woodwardia radicans
4. Β3
Περιοχή 3: «Όρος Σύριγγας έως παραλία»
ΤΡΟΠ.
GR4220032
(ΖΕΠ)
GR4220018
(ΕΖΔ)
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
GR4220018
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΚΣ
0,0046

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

Silene holzmannii Γ. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
5. Γ1
Περιοχή 1: «Περίχωρα Λιμένα Θάσου»
ΝΕΑGR1150013
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ
ΤΚΣ
0,11Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana Ε. ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ
6. Ε1
Περιοχή 1: «Περιοχή πηγών Χιλιαδού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450004 (Φωκίδα)
ΤΡΟΠ.

GR2450004
(ΕΖΔ)
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ
GR2450004
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ
ΤΚΣ
0,19


* Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Pelasgus stymphalicus
Economidichthys pygmaeus
7. Ε2
Περιοχή 2: «Ποταμός Ευεργέτουλας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR4110005, Λέσβος
ΤΡΟΠ.
GR4110013 (ΖΕΠ)
GR4110011 (ΖΕΠ)
GR4110005 (ΕΖΔ)
ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
GR4110005
ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ
ΤΚΣ
5,80Barbus pergamonensis
8. Ε3
Περιοχή 3: «Ποταμός Μανικιάτης», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2420002, Εύβοια
ΤΡΟΠ.

GR2420002 (ΕΖΔ)
ΔΙΡΦΥΣ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ – ΔΕΛΦΟΙ
GR2420002
ΔΙΡΦΥΣ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ – ΔΕΛΦΟΙ – ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΝΙΚΙΑΤΗΣ
ΤΚΣ
1,63Barbus euboicus
9. Ε4
Περιοχή 4: «Πηγαία νερά Κεφαλαρίου Φιλίππων», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ
ΤΡΟΠ.

GR1150005 (ΕΖΔ)
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ – ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
ΤΚΣ
6,74

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία

Caspiomyzon hellenicus – Eudontomyzon hellenicus
Cobitis punctilineata
111
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ
χειρόπτερων
10. Ε5
Περιοχή 5: «Π. Φόνισσας» (Κέρκυρα)
NEAGR2230009
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΤΚΣ
0,81


Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Aphanius fasciatus
Pelasgus thesproticus
11. Ε6
Περιοχή 6: «Κάτω ρους π. Αράχθου», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001 (‘Αραχθος)
ΤΡΟΠ.

GR2110001
(ΕΖΔ)
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
ΤΚΣ
2,44

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία θαλάσσιων χελωνών και κητωδών

Valencia letourneuxi – Valencia robertae
Cobitis arachthosensis
Pelasgus thesproticus
Economidichthys pygmaeus
Telestes pleurobipunctatus
12. Ε7
Περιοχή 7: «Π. Λύρας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1110005 (Έβρος)
ΤΡΟΠ.

GR1110005
(ΕΖΔ)
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
GR1110005
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΥΡΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΑΛΟΒΟΥΝΟΥ
ΤΚΣ
1,70

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία χειρόπτερων

Cobitis puncticulata
Aspius aspius
Cobitis strumicae
13. Ε8
Περιοχή 8: «Καμπή Φιλιππιάδας», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2110001, Ήπειρος
ΤΡΟΠ.

GR2110001
(ΕΖΔ)
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
ΤΚΣ
0,74

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία θαλάσσιων χελωνών και κητωδών

Caspiomyzon graecus (Eudontomyzon sp.)
Pelasgus thesproticus
Telestes pleurobipunctatus
Lucioarbus albanicus
14. Ε9
Περιοχή 9: «Μεσοχώρι Σπερχειού», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2440002, Φθιώτιδα
ΤΡΟΠ.

GR2440002
(ΕΖΔ)
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
GR2440002
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΤΚΣ
1,35Pelasgus marathonicus
15. Ε10
Περιοχή 10: «Περιοχή Βρονταμά π. Ευρώτα», επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR2540003, Λακωνία
ΤΡΟΠ.

GR2540003
(ΕΖΔ)
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
GR2540003
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΚΣ
12,00

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία θαλάσσιων χελωνών

Squalius keadicus
Tropidophoxinellus spartiaticus
Pelasgus laconicus ΣΤ. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
112
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
16. ΣΤ1
Σπήλαιο Διδυμοτείχου / Σπήλαιο Κουφόβουνου
ΤΡΟΠ.

GR1110005
(ΕΖΔ)
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
GR1110005
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΥΡΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΒΟΥΝΟΥ
ΤΚΣ
7,91

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία ειδών ιχθυοπανίδας

Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii
17. ΣΤ2
Σπήλαιο Αρκουδοσπηλιά
ΤΡΟΠ.

GR1150005
(ΕΖΔ)
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
GR1150005 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ – ΠΗΓΑΙΑ ΝΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΡΚΟΥΔΟΣΠΗΛΙΑ
ΤΚΣ
5,14

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία ειδών ιχθυοπανίδας

Miniopterus schreibersii, Myotis sp., Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros
18. ΣΤ3
Σήραγγες Παναγοπούλας
ΤΡΟΠ.

GR2320007
(ΕΖΔ)
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
GR2320007
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ – ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ
ΤΚΣ
5,00Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
19. ΣΤ4
Σπήλαιο Μελισσότρυπα
ΤΡΟΠ.

GR1440003
(ΕΖΔ)
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ
GR1440003
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΥΠΑ
ΤΚΣ
3,76Myotis sp., Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
20. ΣΤ5
Σπήλαιο Μαλάκι/Σκεπόνι
ΤΡΟΠ.

GR1430001
(ΕΖΔ)
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
GR1430001
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΟΝΙ
ΤΚΣ
3,57Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii
21. ΣΤ6
Σπήλαιο Πελαδέ
ΤΡΟΠ.
GR1260009 (ΖΕΠ)
GR1260004
(ΕΖΔ)
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ – ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ – ΥΨΩΜΑ
GR1260004
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ – ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ – ΥΨΩΜΑ -ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΛΑΔΕ
ΤΚΣ
7,23Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Rhinolophus mehelyi
22. ΣΤ7
Σπήλαιο Ζεστά Νερά / Σπήλαιο Καταρρακτών
ΤΡΟΠ.

GR1260007
(ΕΖΔ)
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ – ΕΡΗΜΙΚΕΣ
GR1260007
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΛΑΪΛΙΑΣ – ΕΡΗΜΙΚΕΣ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ
ΤΚΣ
8,65Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum
23. ΣΤ8
Σπήλαιο Ψιμάκι
ΤΡΟΠ.

GR4340010
(ΕΖΔ)
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ
GR4340010
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) – ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΙΜΑΚΙ
ΤΚΣ
6,26


Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii
113
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
24. ΣΤ9
Σπήλαιο Σολωμού Τρύπα / Πύργος Αγ. Στεφάνου
ΤΡΟΠ.
GR2540007 (ΖΕΠ)
GR2540001
(ΕΖΔ)
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
GR2540001 ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΙ
ΤΚΣ
5,29

Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία θαλάσσιων τύπων οικοτόπων

Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus
25. ΣΤ10
Καταβόθρα Αλιάρτου
ΤΡΟΠ.

GR2410001
(ΕΖΔ)
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ
GR2410001
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ -ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΤΚΣ
5,25Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus blasii, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis myotis, Miniopterus schreibersii
26. ΣΤ11
Σπήλαιο Τραχήλας / Σπήλαιο Βατσινίδη
ΤΡΟΠ.

GR2550006
(ΕΖΔ)
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
GR2550006
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΡΑΧΗΛΑΣ / ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΑΤΣΙΝΙΔΗ
ΤΚΣ
2,33


Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus,Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus blasii Ζ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ
27. Z1
Περιοχή 1: Νησίδες Λιχάδες και γύρω Θαλάσσια Περιοχή
ΝΕΑGR2420013 ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΧΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ
0,000645
3,99
I104
Monachus monachus
28. Z2
Περιοχή 2: Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Μακρονήσου
ΝΕΑGR3000017 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟ-ΝΗΣΟΥ
ΤΚΣ
4,99
31,79
Κ30
Monachus monachus
29. Z3
Περιοχή 3: Παράκτια και Θαλάσσια βορείου Ανάφης
ΝΕΑ
GR4220023
(ΖΕΠ)


GR4220034» ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΗΣ
ΤΚΣ
0,01
14,06

Monachus monachus Η. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ
30. Η1
Λακωνικός Κόλπος
ΤΡΟΠ.

GR2540003
(ΕΖΔ)
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
GR2540003
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΤΚΣ
4,22
36,41
Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία ειδών ιχθυοπανίδας

Caretta caretta
Chelonia mydas
31. Η2
Κόλπος Χανίων Α & Β
ΤΡΟΠ.

GR4340003
(ΕΖΔ)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ
GR4340003
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΚΣ

73,43


Caretta caretta
114
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΛΕΜΕ -ΚΟΛΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ι. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
32. Ι1
Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι – Βαϊ – Άκρα)
ΤΡΟΠ.
GR4320006
GR4320006
(ΕΖΔ)
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ – ΒΑΪ – ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ)
GR4320006
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ – ΒΑΪ – ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΤΚΣ

262,28

Κ23
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
33. Ι2
Ακτές Νότιας Μάνης
NEAGR2540008 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΚΣ

382,96


1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
8330 Θαλάσσια σπήλαια
34. Ι3
Χερσόνησος Άθως
NEA

GR1270003
(ΕΖΔ)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ
GR1270015
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΝΑ
ΤΚΣ

200,84

Κ32
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
8330 Θαλάσσια σπήλαια
35. Ι5
Κάσος και Κασονήσια – Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή
ΤΡΟΠ.

GR4210001
(ΕΖΔ)
ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4210001
ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ

80,34
Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν
Κ20
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
36. Ι6
Βορειοανατολική Εύβοια, Νησίδες και ύφαλοι
NEAGR2420014
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΚΣ

85,72

Ζ101
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
37. Ι8
Όρος Όχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο Καφηρεύς – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.
GR2420012 (ΖΕΠ)
GR2420001 (ΖΕΠ)
GR2420001
(ΕΖΔ)
GR2420001
ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΚΣ

139,94
Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
8330 Θαλάσσια σπήλαια
38. Ι9
Άνδρος: Κεντρικός Ορεινός Όγκος και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
NEA
GR4220028
(ΖΕΠ)


GR4220035
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
ΤΚΣ

300,20


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
8330 Θαλάσσια σπήλαια
39. Ι10
Παλιούρι – Πωσείδι
ΤΡΟΠ.
GR1270008
(ΖΕΠ)
GR1270008
(ΕΖΔ)
ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ
GR1270008
ΠΑΛΙΟΥΡΙ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΤΚΣ

158,50


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
40. Ι11
Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσα Μαθράκι και Βραχονησίδες)
ΝΕΑ
GR2230008
(ΖΕΠ)


GR2230010
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΚΣ

153,27


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
41. Ι12
Ακτές Ανατολικής Ευβοίας από Άκρα Οκτωνιά Ευβοίας έως Ζάρακες
NEAGR2420015
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΟΚΤΩΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΩΣ ΖΑΡΑΚΕΣ
ΤΚΣ

57,68


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
115
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
42. Ι13
Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια Καλογεροβούνι και Περιοχή Μονεμβασίας
ΤΡΟΠ.

GR2540001
(ΕΖΔ)
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
GR2540001
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΜΗΛΙ
ΤΚΣ

95,43
Επέκταση της εν λόγω περιοχής ΕΖΔ έχει προταθεί και για την προστασία χειρόπτερων
Θ103
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
43. Ι15
Νήσος Νίσυρος Στρογγυλή, Ηφαιστειακό Πεδίο και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
ΤΡΟΠ.

GR4210007
(ΕΖΔ)
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
GR4210007
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΤΚΣ

138,02


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
1110 Αμμοσύρσεις
44. Ι17
Παυσανίας – Ηφαίστεια Μεθάνων
NEAGR2510005
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΣΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΤΚΣ

37,28


*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
45. Ι18
Κολούμβο
NEAGR4220036
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΟΥΜΒΟ
ΤΚΣ

50,10


1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων
1110 Αμμοσύρσεις
46. Ι19
Νησίδες Τοκμάκια Βορειοανατολικής Λέσβου
NEAGR4110015
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΣΗΔΩΝ ΤΟΚΜΑΚΙΑ
ΤΚΣ

61,94

Κ7
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
47. Ι20
Νότια Πάτμος
NEAGR4210033
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΤΚΣ

44,14

*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
8330 Θαλάσσια σπήλαια
*1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες Κ. ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
48. Κ1
GR065-Νησιά και νησίδες των Β. Σποράδων και της βορειοδυτικής ακτής Αλοννήσου
ΤΡΟΠ.
GR1430005
(ΕΖΔ)
GR1430004
(ΖΕΠ)
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
GR1430004
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΖΕΠ-ΤΚΣ
2491,46
Προτείνεται να υιοθετηθεί το όριο της υφιστάμενης ΕΖΔ GR1430004 και η περιοχή να κηρυχθεί ως ΖΕΠ-ΕΖΔ

Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan,
49. Κ2
GR087-Νησίδες Στροφάδες
ΤΡΟΠ.
GR2210003
GR2210004
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ)
GR2210004
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΙΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΏΝΗ)
ΖΕΠ
115,01


Calonectris diomedea
116
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
50. Κ3
GR114-Δυτική Σκύρος και νησίδες
ΤΡΟΠ

GR2420009
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ
GR2420009
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑI ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
496,45


Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
51. Κ4
GR128-Νησίδες Φαλκονέρα Βελοπούλα και Καράβια
ΤΡΟΠ.
GR42100011
(ΕΖΔ)
GR3000011
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ
GR3000011
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΖΕΠ
18,23


Phalacrocorax aristotelis
52. Κ5
GR129-Νήσος Κύθηρα
ΝΕΑ
GR3000010
(ΕΖΔ)
GR3000013
(ΖΕΠ)
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΦΙΔΟΝΗΣΙ
GR3000019
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΖΕΠ
325,8

Θ103
Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris diomedea
53. Κ6
GR131-Νησίδες δυτικής
Λήμνου και ακρωτήρι Μουρτζεφλος
ΤΡΟΠ.

GR4110006
(ΖΕΠ)
GR4110008
(ΖΕΠ)
ΛΗΜΝΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣ
GR4110006
ΛΗΜΝΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ, ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
266,91


Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan
54. Κ7
GR136-Νησίδες Τοκμακιά,
Λέσβος
ΤΡΟΠ.

GR4110009
(ΖΕΠ)
GR4110012
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ)
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΣ
GR4110009
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΟΝ, ΚΩΔΩΝΑΣ, ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΖΕΠ
82,61

Ι19
Larus auduinnii
55. Κ8
GR137-Κόλπος Καλλονής, Λέσβος
ΤΡΟΠ.
GR4110004
(ΕΖΔ)
GR4110007
(ΖΕΠ)
ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
GR4110007
ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΖΕΠ
113,12


Puffinus yelkouan
56. Κ9
GR140-Νήσοι Ψαρά και
Αντίψαρα και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4130002
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ,ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ
GR4130002
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ,ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΙ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ,
ΖΕΠ
102,16


Puffinus yelkouan
117
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
57. Κ10
GR144-Nήσος Φούρνοι
ΤΡΟΠ.
GR4120004
(ΕΖΔ)
GR4120006
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
GR4120006
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ ΑΛΑΤΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
195,03


Larus auduinnii, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan
58. Κ11
GR153-Νήσοι Πάρος και
Αντίπαρος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4220017
(ΕΖΔ)
GR4220025
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
GR4220025
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
232,67


Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan, Hydrobates pelagicus
59. Κ12
GR159-Νήσος Ανάφη
ΤΡΟΠ.
GR4210011
(ΕΖΔ)
GR4220023
(ΖΕΠ)
ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ
GR4220023
ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
94,29


Calonectris diomedea
60. Κ13
GR160-Νησιά και νησίδες
Βόρειων
Δωδεκανήσων
ΝΕΑ
GR4210010
(ΕΖΔ)
(Στην περιοχή που περικλείει η θαλάσσια IBA απαντώνται οι εξής περιοχές ΖΕΠ GR4210015, GR4210016, GR4210017 και GR4210018)
ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΙΤΤΑ , ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ ΝΕΡΟΝΗΣΙ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ(ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΠΙΛΑΦΙ, ΚΑΠΑΡΗ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ,ΠΙΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ,ΣΤΑΥΡΙ, ΛΙΡΑ, ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΜΑΝΟΛΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΣΠΑΛΑΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ, ΤΣΟΥΚΑ, ΤΣΟΥΚΑΛΙ,ΨΑΘΟΝΗΣΙ, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΙΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΛΕΡΙΚΟ
GR4210034
ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
442,41
Συνένωση περιοχών

Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan
61. Κ14
GR162-Νήσοι Κάλυμνος,
Τένεδος. ΚαλόλιμνοςTROP και γύρω Νησίδες
ΝΕΑ.

GR4210019 (ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ
GR4210035
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΕΝΔΟΥ, ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΩΝ
ΖΕΠ
183,19
Συνένωση περιοχών
Ι109
Larus auduinnii
118
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
62. Κ15
GR163-Νήσοι Κίναρος και Λεβίθα και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4220012
(ΕΖΔ)
GR4210020
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ
GR4210020
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
92,74

Larus auduinnii
63. Κ16
GR164-Νήσος
Αστυπάλαια και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210009
(ΕΖΔ)
GR4210021
(ΖΕΠ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣΚΟΥΝΟΥΠΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ
GR4210021
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣΚΟΥΝΟΥΠΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
268,69


Larus auduinnii, Puffinus yelkouan
64. Κ17
GR168-Νήσος Τήλος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4210024
(ΖΕΠ)
ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ , ΝΗΣΙ
GR4210024
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ , ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
114,4


Larus auduinnii
65. Κ18
GR169-Νήσος Σύμη και
γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.

GR4210025
(ΖΕΠ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ
GR4210025
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΖΕΠ
75,76


Larus auduinnii
66. Κ19
GR170-Νήσος Χάλκη και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210005
(ΕΖΔ)
GR4210026
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΆΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ,
GR4210026
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ,
ΖΕΠ
315,98


Larus auduinnii
119
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ
ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΆΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
67. Κ20
GR174-Νήσος Κάσος και γύρω νησίδες
ΤΡΟΠ.
GR4210001
(ΕΖΔ)
GR4210028
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ
GR4210028
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
99,58

Ι5
Larus auduinnii
68. Κ21
GR175-Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Γραμβούσα και Ποντικονήσι, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR4340001
(ΕΖΔ)
GR4340017
(ΖΕΠ)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
GR4340017
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΖΕΠ
98,55

Ι7
Calonectris diomedea
69. Κ22
GR181-Νήσοι Γαύδος και
Γαυδοπούλα, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR434013
(ΕΖΔ)
GR4340023
(ΖΕΠ)
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ
GR4340023
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
81,3


Phalacrocorax aristotelis
70. Κ23
GR192-Νησίδες Διονυσάδες, Κρήτη
ΤΡΟΠ.
GR4320011
(ΕΖΔ)
GR4320011
(ΖΕΠ)
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
GR4320011
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΖΕΠ
169,5

Ι1
Calonectris diomedea
71. Κ24
GR197-Νησίδες Ρήνεια, Χταπόδια, και Τραγονήσι, Μύκονος
ΤΡΟΠ.

GR4220027
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ)
GR4220027
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
169,28


Larus auduinnii, Puffinus yelkouan
72. Κ25
GR198-Νησιά Σκιάθος και Σκόπελος
ΝΕΑGR1440007 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΖΕΠ
202,71


Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis
73. Κ26
GR199-Νησίδες Σαρωνικού Κόλπου
ΝΕΑGR3000020
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΣΗΔΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΖΕΠ
116,82


Phalacrocorax aristotelis
74. Κ27
GR200-Νησίδες Ευβοϊκού Κόλπου
ΝΕΑGR2420016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΖΕΠ
521,63


Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan
120
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
75. Κ28
GR251-Θαλάσσια περιοχή
δυτικής Λέσβου
ΝΕΑ.
GR4110003
(ΕΖΔ)
GR4110010
(ΖΕΠ)
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
GR4110016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΕΠ
211,79


Puffinus yelkouan
76. Κ29
GR252-Κανάλι Μακρονήσου
ΤΡΟΠ.
GR3000005
(ΕΖΔ)
GR3000014
(ΖΕΠ)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ – ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
GR3000014
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ – ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΖΕΠ
21,39
α)Επέκταση GR3000014 σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9

Puffinus yelkouan
77. Κ30
GR252-Κανάλι Μακρονήσου
ΝΕΑGR3000019
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΖΕΠ
65,59
β) νέα περιοχή ΖΕΠ για τη Μακρόνησο σύμφωνα με τα όρια που έχει προτείνει ο Ανάδοχος της μελέτης 9
Ζ2
Puffinus yelkouan
78. Κ31
GR253
-Θαλάσσια περιοχή
Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού
ΤΡΟΠ.
GR4220013
(ΕΖΔ)
GR4220024
(ΖΕΠ)
GR4220021
(ΖΕΠ)
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙ
GR4220021
GR4220021
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΖΕΠ
487,48
Συνένωση περιοχών

Larus auduinnii, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan
79. Κ32
GR037-Άθως
NEAGR1270016
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΘΩΝΑ
ΖΕΠ
170,91

Ι3
Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan Λ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
80. Λ5
ΦΔ ΚΑΡΛΑ – Κάρλα Μαυροβούνι Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου Νεοχώρι
ΤΡΟΠ.
GR1420006
GR1420004
GR1430007
(ΖΕΠ)
GR1420004
(ΕΖΔ)
ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ
GR1420004
ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ –
ΤΚΣ
36,15

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

Cobitis stephanidisi
121
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ
81. Λ10
ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – Περιοχή Δόγκανη –Είδη χειροπτέρων
ΤΡΟΠ.
GR1220010
(ΖΕΠ)
GR1220002
(ΕΖΔ)
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΚΣ
60,50

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν

Myotis myotis
82. Λ12
ΦΔ Κορώνειας – Περιοχή 2: «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» επέκτασης υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ
17,63

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν
Λ11
Spermophilus citellus
83. Λ13
ΦΔ Κορώνειας- Περιοχή 3: Σπήλαιο Δρακότρυπα κοντά στα Βρασνά και γύρω περιοχή: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. euryale στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ.
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑ
ΤΚΣ
29,16

Λ11
Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus mehelyi
84. Λ14
ΦΔ Κορώνειας – Σπήλαιο στα Λακκιά και ρέμα Νερομάνα μέχρι τα Στεφανινά: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220003 «Στενά Ρεντίνας – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR1220003
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑ
ΤΚΣ
2,63

Λ11
Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros
85. Λ15
ΦΔ Κορώνειας -Περιοχή 5: Σπήλαιο στην περιοχή Ζεστό Νερό: επέκταση υφιστάμενης ΕΖΔ GR1220001 «Λίμνες Βόλβη και Λαγκάδα – Ευρύτερη περιοχή» για την προστασία και διατήρηση των Rhinolophus mehelyi και R. euryale
ΤΡΟΠ.
GR1220009
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR1220001
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ
6,11

Ο κωδικός και η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν
Λ11
Rhinolophus mehelyi, R. euryale
86. Λ16α
ΦΔ ΠΡΕΣΠΩΝ -Περιοχή 1: Δίπλα στην περιοχή ΕΖΔ- ΖΕΠ GR1340003 «Όρη Βαρνούντα»
ΝΕΑ

GR1340003
ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ
GR1340009
ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ
15,05Τύποι οικοτόπων
87. Λ16β
ΦΔ ΠΡΕΣΠΩΝ -Περιοχή 2 : Δίπλα στην περιοχή ΕΖΔ- ΖΕΠ GR 1340001 «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών»
ΝΕΑ

GR1340001
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
GR1340010
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚΣ
76,83Τύποι οικοτόπων
88. Λ19
ΦΔ Παρνασσού Περιοχή 2: Σπηλαιβάραθρο Πολυδρόσου (Κάρκαρος Ελεούσας): Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2450005 «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δυρμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας»
ΤΡΟΠ.

GR2450005
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
GR2450005
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΤΚΣ
2,41


Λ18 Rhinolophus blasii,Rhinolophus euryale,Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis
89. Λ20
ΦΔ Σαμαριάς – Περιοχή 1: Περιοχή 1:
ΤΡΟΠ.
GR4340014
GR4340008
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
GR4340008
ΤΚΣ
19,43

Ο κωδικός και
Λ21
Capra aegagrus cretica
122
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR4340008 «Λευκά όρη και παράκτια ζώνη» δυτικά έως το Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης για τον Κρητικό Αίγαγρο και ανατολικά έως το Φαράγγι της Ίμπρου για τους τύπους οικοτόπων
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
η ονομασία της περιοχής παραμένουν ως έχουν
8210 «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
90. Λ29
ΦΔ – Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Περιοχή 3: Επέκταση των ορίων της υφιστάμενης ΕΖΔ GR2520005 «Μονή Ελόνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» – Σπήλαια Μάνα & Γαλάζια Λίμνη
ΤΡΟΠ.

GR2520005
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
GR2520005
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ
ΤΚΣ
13,08Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus ferrumequinum ΣΥΝ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
91. ΣΥΝ1
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ1 «Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας στη Θαλάσσια Ζώνη Χωρικών Υδάτων Ανατολικού Θρακικού» και
Η7 «Δέλτα Έβρου- Δίκελλα (GR1110007)»
ΝΕΑGR1110013
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΚΣ

757,59


Phocoena phocoena, Tursiops truncatus
Caretta caretta
Chelonia mydas
92. ΣΥΝ2
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ2 «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Ευρύτερη Θαλάσσια Περιοχή Στενού Καβάλας – Θάσου» και
Κ33 «GR250-Καβάλα»
ΝΕΑGR1150014
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΘΑΣΟΥ
ΖΕΠ-ΤΚΣ

756,86


Phocoena phocoena, Tursiops truncatus
Phalacrocorax aristotelis, Puffinus yelkouan
93. ΣΥΝ3
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ3 «Κεντρικός και Ανατολικός Κορινθιακός Κόλπος – Σύνολο Θαλάσσιας Περιοχής»,
Η9 Κορινθιακός Κόλπος (GR2450004)
Ι21 Παράκτια Περιοχή από Ψαθόπυργο έως Αίγιο
Ι22 Παράκτια Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα
Ι23 Θαλάσσια Περιοχή Περαχώρας
ΝΕΑGR2520007
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΤΚΣ

2363,54


Tursiops truncatus
Caretta caretta
Chelonia mydas
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
*1150 Παράκτιες λιμνοθάλασσες
94. ΣΥΝ4
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ4 Θαλάσσια Περιοχή Δυτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτης
Ι7 Ήμερη και Άγρια Γραμβούσσα – Τηγάνι και Φαλάσαρνα – Ποντικονήσι, Όρμος Λιβάδι – Βίγλια
ΝΕΑGR4340024
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΚΣ

1642


Tursiops truncates
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
95. ΣΥΝ5
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ5 Θαλάσσια Περιοχή Νοτιοδυτικής και Νότιας Πελοποννήσου
Η4 ΖάγκαΜεμί Κορώνης
Η6 Παραλίες Ρωμανού (GR2550004)
Ι16 Θαλάσσια Περιοχή Μεθώνης
ΝΕΑGR2550010
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΚΣ

1228,93


Tursiops truncatus
Caretta caretta
1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
8330 Θαλάσσια σπήλαια
96. ΣΥΝ6
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ6 Αμβρακικός Κόλπος
Η5 Αμβρακικός Κόλπος
ΤΡΟΠ

GR2110001
(ΕΖΔ)
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
GR2110001
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΠΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
ΤΚΣ

309,98


Caretta caretta
Tursiops truncatus
97. ΣΥΝ7
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Θ7 Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και Ευρύτερη Θαλάσσια Ζώνη από Νότια
ΤΡΟΠ

GR2230004
(ΕΖΔ)
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
GR2230004 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΤΚΣ

1298,78


Caretta caretta
Tursiops truncatus
1110 Αμμοσύρσεις
123
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ NATURA Αλληλεπικάλυψη με άλλη περιοχή Natura 2000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ NATURA ΟΝΟΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) ΣΧΟΛΙΑ Αλληλεπικάλυψη με προτεινόμενη περιοχή από άλλον Ανάδοχο θεματικής μελέτης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Κέρκυρα έως Ακρωτήριο Άγιος Θωμάς (Πρέβεζα)
Η8 Πάργα-Μυτικας (GR2140003)
Ι4 Νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
98. ΣΥΝ8
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Ι14 Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Αργοστόλι έως Όρμο Μουντά
Η3 Κεφαλλονιά
ΝΕΑGR2220007
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΌΡΜΟ ΜΟΥΝΤΑ
ΤΚΣ

94,59


1110 Αμμοσύρσεις
1170 Ύφαλοι
*1120 Λιβάδια Ποσειδωνίας
8330 Θαλάσσια σπήλαια
Caretta caretta
99. ΣΥΝ9
Σύνθεση περιοχών του πίνακα 11-1
Λ6 ΦΔ ΑΞΙΟΥ – Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
Λ9 ΦΔ ΑΞΙΟΥ -Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη – Περιοχή Καλοχωρίου Spermophilus
ΤΡΟΠ.
GR1220010
(ΖΕΠ)
GR1220002
(ΕΖΔ)
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
GR1220002
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΚΣ
33,241150* Παράκτιες λιμνοθάλασσες
3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition
Spermophilus citellus
100. ΣΥΝ10
Σύνθεση περιοχών ΦΔ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ του πίνακα 11-1
Λ31 Περιοχή 2: Επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και ΕΖΔ GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα» και περιοχή 3: επέκταση των ορίων των υφιστάμενων ΕΖΔ GR1140001 «Δάσος Φρακτού» και ΕΖΔ GR1120003 «Όρος Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές» (Σαρκοφάγα)
Λ32 Περιοχή 4: Ενοποίηση τριών ΕΖΔ (GR1140001«Δάσος Φρακτού» , GR1140002 «Ροδόπη: Σημύδα» και GR1140003 «Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα») και επέκταση προς τα δυτικά και νότια των δυτικών ορίων του GR1140002 και προς τα νότια και ανατολικά των ανατολικών και νότιων ορίων των GR1140001 και GR1140003 (Χειρόπτερα)
Λ33 Περιοχή 6: Επέκταση των ορίων των ΕΖΔ «Χαϊντού Κούλα και γύρω Κορυφές» (GR1120003) προς ΒΑ μέχρι την γραμμή ων συνόρων (Καφέ αρκούδα)
Λ34 Περιοχή 5: και της ΕΖΔ «Δάσος Φρακτού» (GR1140001) προς N. (Καφέ αρκούδα – Αγριόγιδο – Χειρόπτερα – Σαρκοφάγα- Ελάφι)
ΤΡΟΠ.
GR1140008
(ΖΕΠ)
GR1140001
(ΕΖΔ)
ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
GR1140001
ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
ΤΚΣ
62,73Rupicapra rupicapra
*Ursus arctos
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Tags
Natura 2000 θαλάσσιες περιοχές NATURA [jetpack-related-posts]
Comodo SSL