Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Με εισιτήριο η επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου | Τι θα ισχύει για ψάρεμα και σκάφη αναψυχής

12 Σεπτεμβρίου, 2020

Με εισιτήριο η επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου | Τι θα ισχύει για ψάρεμα και σκάφη αναψυχής

Στην καθιέρωση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α΄ Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του, προχώρησαν οι υπουργοί Οικονομικών – Περιβάλλοντός και Ενέργειας. Το εισιτήριο επίσκεψης θα αποτελεί πόρο του οικείου Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ).

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, οι επισκέπτες του ΕΘΠΑΒΣ έχουν την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου από 11 ως και 75 ευρώ για την είσοδό τους, ανάλογα με τη δραστηριότητα την οποία εξασκούν εντός της Ζώνης Α του ΕΘΠΑΒΣ, με τους τρόπους και το αντίτιμο που ορίζεται.

Το εισιτήριο επιβαρύνεται με ΦΠΑ και με τέλος 30% υπέρ Πράσινου Ταμείου (υπολογίζεται επί του καθαρού αντιτίμου, προ ΦΠΑ), το οποίο αποδίδεται ετησίως απολογιστικά στο Πράσινο Ταμείο.

Τύποι εισιτηρίων εισόδου

Διακρίνονται οι εξής τύποι εισιτηρίων εισόδου ανά κατηγορία χρήστη:

Επισκέπτη: Αφορά (α) την είσοδο στο πάρκο μεμονωμένων ατόμων με σκάφος οργανωμένων εκδρομών, (β) την είσοδο με ιδιωτικό σκάφος, με ή χωρίς διανυκτέρευση και (γ) όσους επισκέπτες έρχονται για αλιευτικό τουρισμό.

Εκπαιδευτικό: Αφορά την επίσκεψη με ομάδα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πληρώνεται από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους εξίσου.

Ερευνητή: αφορά ερευνητές ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης και δυνατότητα παράτασης, με ή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση παράτασης λόγω κακοκαιρίας ή με επιβάρυνση σε περίπτωση διεύρυνσης του αντικειμένου της έρευνας.

Επαγγελματία: αφορά επαγγελματίες, εξαιρουμένων των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων, που ασχολούνται με καταγραφή, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση της περιοχής και έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης και δυνατότητα παράτασης χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Ερασιτέχνη αλιέα: όταν η μεταφορά γίνεται με ιδιωτικό σκάφος, το εισιτήριο εισόδου ερασιτέχνη αλιέα καταβάλλεται επιπρόσθετα στο εισιτήριο εισόδου σκάφους και η είσπραξη γίνεται ηλεκτρονικά.

Σκάφους για απλή διέλευση: Αφορά την είσοδο, τον πλου ή τη διέλευση, χωρίς δικαίωμα παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση/ αγκυροβόληση. Το εισιτήριο αυτό είναι ημερήσιο και περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου των επιβαινόντων αρκεί το σκάφος να μην παραμένει. Σε περίπτωση παραμονής με ή χωρίς πρόσδεση/αγκυροβόλησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί επιπλέον εισιτήριο επισκέπτη.

Σκάφους, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επαγγελματικής αλιείας (εκτός όσων είναι ιδιοκτησίας μονίμων κατοίκων του Δήμου Αλοννήσου) για παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση: Περιλαμβάνει το τίμημα για την είσοδο, τον πλου ή την διέλευση και παραμονή με ή χωρίς πρόσδεση ή αγκυροβόληση σκάφους.

Αντίτιμο κάθε εισιτηρίου, τρόποι και σημεία πληρωμής, καθώς και τρόποι και σημεία ελέγχου

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις για την πληρωμή εισιτηρίου

1. Οι νέοι κάτω των 12 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο κατά 50%. ΑΜΕΑ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου.

2. Οι παράκτιοι αλιείς απαλλάσσονται από την πληρωμή εισιτηρίου εισόδου επισκέπτη.

3. Το εισιτήριο σκαφών καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του ειδικού καθεστώτος των επιβατών.

4. Απόδειξη εντοπιότητας μόνιμου κατοίκου Αλοννήσου αποτελεί η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και λογαριασμού υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επίσημο έγγραφο από φορολογική αρχή, η εναλλακτικά κάρτα εισόδου, εφόσον ληφθεί σχετική μέριμνα από τον ΦΔ.

5. Ημέρες ελεύθερης επίσκεψης κοινού ανά έτος:

 α.Η 21η Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα περιοχών του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

β.Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

 γ.Η 7η και 8η Σεπτεμβρίου, ή παραμονή και ανήμερα πανηγύρεως του Γενεσίου της Θεοτόκου και για επίσκεψη στο μοναστήρι.

6. Σκάφη με μήκος έως έξι (6) μέτρα δικαιούνται έκπτωσης 50%.

7. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής εισιτηρίου εισόδου μόνον εάν ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Αλοννήσου και επιβαίνει επί του σκάφους.

8. Κάτοικοι με εντοπιότητα μόνιμου κατοίκου Αλοννήσου και τα σκάφη που ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτούς, απαλλάσσονται από τα σχετικά εισιτήρια εισόδου, εφ ́ όσον ο σκοπός της εισόδου είναι η ιδιωτική (μη επαγγελματική) αναψυχή.

Ελεγκτικός μηχανισμός – Κυρώσεις

Ο έλεγχος πληρωμής του αναλογούντος εισιτηρίου γίνεται:

1. από εργαζομένους του ΦΔ,

2. από εργαζομένους εταιρειών οι οποίες έχουν αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα μετά από σχετική σύμβαση με τον ΦΔ,

Ο ΦΔ μπορεί να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της πληρωμής εισιτηρίων, με φυσικά ή και με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση που εντός των ορίων του ΕΘΠΑΒΣ βρεθεί οποιοσδήποτε εκ των υπόχρεων καταβολής εισιτηρίου να μην έχει πληρώσει το αναλογούν εισιτήριο, βεβαιώνεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται στο εικοσαπλάσιο της τιμής του αναλογούντος εισιτηρίου.

Σε περίπτωση μη άμεσης πληρωμής ή άρνησης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου, το ποσόν βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο κατόπιν πράξεως καταλογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ, εισπράττονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ουσιαστικές και οικονομικές διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, με την εξαίρεση του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως, το οποίο λαμβάνεται μόνο μετά από την τήρηση διαδικασιών που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Αφού το πρόστιμο εισπραχθεί, τα αναλογούντα έσοδα αποδίδονται στο ΦΔ και στο Πράσινο Ταμείο.

Αντιδράσεις από τοπικούς φορείς – η απόφαση πάρθηκε εν κρυπτώ

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΣΠΟΡΑΔΕΣ, καταστροφική θεωρείται για τον τουρισμό η θέσπιση εισιτηρίου επίσκεψης στην Α’ ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου Βορείων Σποράδων, ενώ αντιδράσεις διατυπώνουν επαγγελματίες ψαράδες που καλούνται να πληρώσουν εισιτήριο για να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα!

Απορίας άξιο, σύμφωνα με την εφημερίδα, το γεγονός ότι μία τόσο σημαντική απόφαση πάρθηκε εν κρυπτώ, αφού λίγοι γνωρίζουν το περιεχόμενό της, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και των τριών νησιών…

Πηγή: dasarxeio.com | efimerida-sporades.com

Tags
Αλόννησος Σποράδες Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου ΕΘΠΑΒΣ
Comodo SSL